தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TOzi-tOzi

 • tOzi

  1. kuRijci
  cegkaLam paTak konRu avuNart tEytta
  ceg kOl ampin, ceg kOTTu yAnai,
  kazal toTi, cEey kunRam
  kurutip pUvin kulaik kAn'taTTE.
  tOzi kaiyuRai maRuttatu. - tipputtOLAr

  9. n'eytal
  yAy AkiyaLE mAayOLE-
  maTai mAN ceppil tamiya vaikiya
  peyyAp pUvin mey cAyinaLE;
  pAcaTai n'ivan'ta kaNaik kAl n'eytal
  ina mIn irug kazi Otam malkutoRum
  kayam mUzku makaLir kaNNin mAnum
  taNNam tuRaivan koTumai
  n'am mun n'ANik karappATummE.
  talaimakaRkut tOzi vAyil n'Ern'tatu. - kayamanAr

  10. marutam
  yAy AkiyaLE vizavu mutalATTi;
  payaRu pOl iNara pain' tAtu paTIiyar
  uzavar vAgkiya kamaz pU men cinaik
  kAjci Uran koTumai
  karan'tanaL Akalin, n'ANiya varumE.
  talaimakaRkut tOzi vAyil n'Ern'tatu. - OrampOkiyar

  16. pAlai
  uLLArkollO-tOzi! kaLvar
  pon punai pakazi ceppam koNmAr,
  ukir n'uti puraTTum Ocai pOla,
  ceg kAR palli tan tuNai payirum
  am kAR kaLLiam kATu iRan'tOrE?
  poruLvayiR pirin'taviTattut talaimakaL ARRAmai kaNTu, tOzi kURiyatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

  18. kuRijci
  vEral vEli vEr kOT palavin
  cAral n'ATa! cevviyai Akumati!
  yAr aHtu aRin'ticinOrE?-cAral
  ciRu kOTTup perum pazam tUgkiyAgku, ivaL
  uyir tavac ciRitu; kAmamO peritE!
  iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi etirppaTTu, varaivu kaTAyatu.-kapilar

  22. pAlai
  n'Ir vAr kaNNai n'I ivaN oziya,
  yArO pirikiRpavarE?-cAral
  cilampu aNi koNTa valam curi marAattu
  vEnil am cinai kamazum
  tEm Ur oNNutal!-n'innoTum, celavE.
  celavukkuRippaRin'tu ARRALAkiya kizattiyait tOzi vaRpuRuttiyatu.- cEramAn en'tai

  23. kuRijci
  akavanmakaLE! akavanmakaLE!
  manavuk kOppu anna n'al n'eTun' kUn'tal
  akavanmakaLE! pATuka pATTE;
  innum, pATuka, pATTE-avar
  n'al n'eTug kunRam pATiya pATTE.
  kaTTukkANiya n'inRaviTattu, tOzi aRattOTu n'inRatu. - auvaiyAr

  26. kuRijci
  arumpu aRa malarn'ta karug kAl vEgkai
  mEkku ezu peruj cinai irun'ta tOkai
  pUk koy makaLirin tOnRum n'ATan
  takAan pOlat tAn tItu moziyinum,
  tan kaN kaNTatu poykkuvatu anRE-
  tEk kokku arun'tum muL eyiRRuttuvar vAy
  varai ATu van paRazt tan'taik
  kaTuvanum aRiyum, ak koTiyOnaiyE.
  n'aRRAyum cevilit tAyum talaimakaLatu vERupATu kaNTu, 'iHtu eRRinAn AyiRRu?' enRu kaTTuvicciyai vinavik kaTTuk kANkinRa kAlattu,'talaimakaLatu vERupATTiRkuk kAr

  34. marutam
  oRuppa Ovalar, maRuppat tERalar,
  tamiyar uRagkum kauvai inRAy,
  iniyatu, kETTu inpuRuka iv UrE!-
  munAatu, yAnaiyagkurukin kAnal am perun'tOTu
  aTTa maLLar Arppu icai verUum
  kuTTuvan maran'tai anna em
  kuzai viLagku Ay n'utaR kizavanum avanE.
  varaivu malin'tamai UrmEl vaittut tOzi kizattikkuc colliyatu.- kollik kaNNan

  37. pAlai
  n'acai peritu uTaiyar; n'alkalum n'alkuvar;
  piTi paci kaLaiiya perug kai vEzam
  men cinai yAam poLikkum
  anpina-tOzi!-avar cenRa ARE.
  tOzi, 'kaTitu varuvar' enRu, ARRuvittatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  42. kuRijci
  kAmam ozivatuAyinum-yAmattuk
  karuvi mA mazai vIzn'tena, aruvi
  viTarakattu iyampum n'ATa!- em
  toTarpum tEyumO, n'invayinAnE?
  iravukkuRi vENTiya kizavaRkut tOzi n'Ern'ta vAyppATTAn maRuttatu - kapilar

  45. marutam
  kAlai ezun'tu, kaTun' tEr paNNi,
  vAl izai makaLirt tazIiya cenRa
  mallal Uran, 'ellinan peritu' ena,
  maRuvarum ciRuvan tAyE;
  teRuvatu amma, it tiNaip piRattallE.
  talaimakaRkup pAgkAyinAr vAyil vENTiyavazi, tOzi vAyil n'Ern'tatu.- AlagkuTi vagkanAr

  47. kuRijci
  karug kAl vEgkai vI uku tuRukal
  irum pulik kuruLaiyin tOnRum kATTiTai
  elli varun'ar kaLaviRku
  n'allai allai-n'eTu veNNilavE!
  irA van'tu ozukugkAlai, munnilaip puRamoziyAka n'ilaviRku uraippALAkat tOzi uraittatu. - n'eTuveNNilavinA

  48. pAlai
  'tAtin ceyta taN panip pAvai
  kAlai varun'tum kaiyARu Ompu' ena,
  Orai Ayam kURak kETTum,
  inna paNpin inai peritu uzakkum
  n'annutal pacalai n'Igka, anna
  n'acai Aku paNpin oru col
  icaiyAtukollO, kAtalar tamakkE?
  pakaRkuRikkaN kANum pozutinum kANappozutu peritAkalin, vERupaTTa kizattiyatu vERupATu kaNTu, tOzi colliyatu. - pUgkaNuttiraiyAr

  51. n'eytal
  kUn muL muNTakak kUrm pani mA malar
  n'Ul aRu muttin kAloTu pARit
  tuRaitoRum parakkum tU maNaR cErppanai
  yAnum kAtalen; yAyum n'ani veyyaL;
  en'taiyum koTIiyarvENTum;
  ampal Urum avanoTu mozimE.
  varaivu n'ITTittaviTattu ARRALAkiya talaimakaTkut tOzi varaivu malivukURiyatu - kunRiyanAr

  52. kuRijci
  Ar kaLiRu mititta n'Ir tikaz cilampil
  cUr n'acain'tanaiyaiyAy n'aTugkal kaNTE,
  n'aran'tam n'ARum kuvai irug kUn'tal,
  n'iran'tu ilagku veN pal, maTan'tai!
  parin'tanen allenO, iRaiiRai yAnE?
  varaivu malivu kETTa talaimakaTkut tOzi, munnALil tAn aRattoTu n'inRamai kAraNattAl itu viLain'tatu enpatu paTak kURiyatu. - panampAranAr

  53. marutam
  em aNagkinavE-makizn'a! munRil
  n'anai mutir punkin pUt tAz veN maNal,
  vElan punain'ta veRi ayar kaLamtoRum
  cen' n'el vAn pori citaRi anna,
  ekkar n'aNNiya em Ur viyan tuRai,
  n'Er iRai munkai paRRi,
  cUraramakaLirOTu uRRa cULE.
  varaivu n'ITTittavazit tOzi talaimakaRku uraittatu. - kOpperujcOzan

  55. n'eytal
  mAk kazi maNi pUk kUmpa, tUt tiraip
  pogku pitirt tuvalaiyoTu magkul taii,
  kaiyaRa van'ta taivaral UtaiyoTu
  innA uRaiyuTTu Akum
  cil n'ATTu amma-ic ciRu n'al UrE.
  varaivoTu pukutAnEl ivaL iRan'tupaTum' enat tOzi, talaimakan ciRaippuRattAnAkac colliyatu. - n'eytaR kArkkiyar

  59. pAlai
  patalaip pANip paricilar kOmAn
  atalaik kunRattu akal vAyk kuNTu cunaik
  kuvaLaiyoTu potin'ta kuLavi n'ARu n'aRu n'utal
  tavvena maRapparO-maRRE; muyalavum,
  curam pala vilagkiya arum poruL
  n'irampA Akalin, n'ITalO inRE.
  piriviTai azin'ta kizattiyait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mOcikIranAr

  61. marutam
  taccan ceyta ciRu mA vaiyam,
  Urn'tu inpuRAar Ayinum, kaiyin
  Irttu inpuRUum iLaiyOr pOla,
  uRRu inpuREem Ayinum, n'aRROrp
  poykai Uran kENmai
  ceytu inpuRRanem; ceRin'tana vaLaiyE.
  tOzi talaimakan vAyilkaTku uraittatu. - tumpicErkIran

  66. mullai
  maTavamanRa, taTavu n'ilaik konRai-
  kal piRagku attam cenROr kURiya
  paruvam vArAaLavai, n'eritarak
  kompu cEr koTi iNar Uztta,
  vampa mAriyaik kAr ena matittE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaLait tOzi, 'paruvam anRu' enRu vaRpuRIiyatu - kOvarttanAr

  69. kuRijci
  karug kaT tAk kalai perum piRitu uRRena,
  kaimmai uyyAk kAmar man'ti
  kallA van paRaz kiLaimutal cErtti,
  Ogku varai aTukkattup pAyn'tu uyir cekukkum
  cAral n'ATa! n'aTu n'AL
  vAral; vAziyO! varun'tutum yAmE!
  tOzi iravukkuRi maRuttatu. - kaTun'tOT karavIran

  73. kuRijci
  makizn'an mArpE veyyaiyAl n'I;
  aziyal vAzi-tOzi!-n'annan
  n'aRu mA konRu jATpil pOkkiya
  onRumozik kOcar pOla,
  vankaT cUzcciyum vENTumAl ciRitE.
  pakaRkuRi maRuttu, iravukkuRi n'Ern'tu, atuvum maRuttamaipaTat talaimakaTkut tOzi colliyatu - paraNar

  74. kuRijci
  viTTa kutirai vicaippin anna,
  vicumpu tOy pacug kazaik kunRa n'ATan
  yAm taR paTarn'tamai aRiyAn, tAnum
  vEnil AnERu pOlac
  cAyinan enpa-n'am mAN n'alam n'ayan'tE.
  tOzi talaimakan kuRai maRAtavARRAl kURiyatu. - viTTa kutiraiyAr

  81. kuRijci
  ivaLE, n'in col koNTa en col tERi,
  pacu n'anai jAzal pal cinai oru ciRaip
  putu n'alan izan'ta pulampumAr uTaiyaL;
  utuk kAN teyya; uLLal vENTum-
  n'ilavum iruLum pOlap pulavut tiraik
  kaTalum kAnalum tOnRum
  maTal tAz peNNai em ciRu n'al UrE.
  tOziyiR kUTTag kUTip piriyum talaimakaRkut tOzi colliyatu. -vaTama vaNNakkan pEricAttan

  83. kuRijci
  arum peRal amiztam Arpatam Akap
  perum peyar ulakam peRIiyarO, annai-
  tam il tamatu uNTanna cinaitoRum
  tIm pazam tUgkum palavin
  Ogku malai n'ATanai, 'varum' enROLE!
  talaimakan varain'tu eytutal uNarttiya ceviliyait tOzi vAzttiyatu. - veNpUtan

  85. marutam
  yArinum iniyan; pEr anpinanE-
  uLLUrk kurIit tuLLun'aTaic cEval
  cUl mutir pETaikku Inil izaiiyar,
  tEm potik koNTa tIm kazaik karumpin
  n'ARA veN pU kozutum
  yANar Uran pANan vAyE.
  vAyil vENTic cenRa pANaRkut tOzi colli, vAyil maRuttatu. - vaTama vaNNakkan tAmOtaran

  88. kuRijci
  oli veL aruvi Ogku malai n'ATan,
  ciRu kaT perug kaLiRu vayap puli tAkkit
  tol muraN collum tun aruj cAral,
  n'aTu n'AL varutalum varUum;
  vaTu n'ANalamE-tOzi!-n'AmE.
  iravukkuRi n'Ern'ta vAyppATTAl tOzi talaimakaTkuc colliyatu. -maturaik katakkaNNan

  89. marutam
  pA aTi urala pakuvAy vaLLai
  Etil mAkkaL n'uvaRalum n'uvalpa;
  azivatu evankol, ip pEtai UrkkE?-
  perum pUN poRaiyan pEem mutir kollik
  karug kaT teyvam kuTavarai ezutiya
  n'al iyal pAvai anna im
  mel iyal kuRumakaL pATinaL kuRinE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzi tannuLLE colluvALAyc colliyatu;talaimakaRkup pAgkAyinAr kETpac colli, vAyil maRuttatUum Am. - paraNar

  90. kuRijci
  eRRO vAzi?-tOzi!-muRRupu
  kaRi vaLar aTukkattu iravil muzagkiya
  magkul mA mazai vIzn'tena, pogku mayirk
  kalai toTa izukkiya pU n'ARu palavuk kani,
  varai izi aruvi uNtuRait tarUum
  kunRa n'ATan kENmai
  men tOL cAyttum cAlpu InRanRE.
  varaivu n'ITTittavazi ARRALAkiya talaimakaTku, talaimakan ciRaippuRamAkattOzi kURiyatu. - maturai ezuttALan cEn'tan pUtan

  109. n'eytal
  muT kAl iRavin muTagku puRap perug kiLai
  puNari ikutirai tarUum tuRaivan
  puNariya irun'ta jAnRum,
  innatu mannO, n'al n'utaR kavinE!
  talaivan ciRaippuRamAka, talaivi vERupATukaNTa puRattAr alar kURukinRamai tOnRa, tOzi talaimakaTkuk kURuvALAyk kURiyatu. - n'ampi kuTTuvan

  111. kuRijci
  men tOL n'ekiztta cellal, vElan,
  'venRi n'eTu vEL' ennum; annaiyum,
  atu ena uNarum Ayin, AyiTaik
  kUzai irum piTik kai karan'tanna
  kEz irun' tuRukal kezu malai n'ATan
  vallE varuka-tOzi!-n'am
  illOr peru n'akai kANiya ciRitE!
  varaivu n'ITTittavazit talaimakaL vERupATu kaNTu veRiyeTuppak karutiya tAyatu n'ilaimai talaimakaTkuc colluvALAy, talaivan ciRaippuRamAkat tOzi kURiyatu. - tInm

  113. marutam
  Urkkum aNittE, poykai; poykaikkuc
  cEyttum anRE, ciRu kAnyARE:
  irai tEr veN kuruku allatu yAvatum
  tunnal pOkinRAl, pozilE; yAm em
  kUzaikku erumaNam koNarkam cERum;
  ANTum varukuvaL perum pEtaiyE.
  pakaRkuRi n'Ern'ta talaimakaRkuk kuRippinAl kuRiyiTam peyarttuc colliyatu.- mAtIrttan

  114. n'eytal
  n'eytal parappil pAvai kiTappi,
  n'inkuRi van'tanen, iyal tErk koNka!-
  celkam; cela viyagkoNmO-alkalum,
  Aral arun'ta vayiRRa
  n'Arai mitikkum, en makaL n'utalE,
  iTattuyttu n'Igkum tOzi talaimakaRkuk kURiyatu. - ponnAkan

  115. kuRijci
  peru n'anRu ARRin, pENArum uLarE?
  oru n'anRu uTaiyaL Ayinum, puri mANTu,
  pulavi tIra aLimati-ilai kavarpu,
  ATu amai ozukiya taN n'aRuj cAral,
  menn'aTai maraiyA tujcum
  n'an malai n'ATa!-n'in alatu ilaLE.
  uTanpOkku oruppaTuttu mILum tOzi talaimakaRkuk kURiyatu. - kapilar

  117. n'eytal
  mAri Ampal anna kokkin
  pArval ajciya paruvaral Ir jeNTu
  kaNTal vEr aLaic celIiyar, aNTar
  kayiRu ari eruttin, katazum tuRaivan
  vArAtu amaiyinum amaika!
  ciRiyavum uLa INTu, vilaijar kaivaLaiyE.
  varaivu n'ITTittaviTattut talaimakaTkut tOzi colliyatu. - kunRiyanAr

  123. n'eytal
  iruL tiNin'tanna Irn' taN kozu n'izal,
  n'ilavuk kuvittanna veN maNal oru ciRai,
  karug kOTTup punnaip pUm pozil pulampa,
  innum vArAr; varUum,
  pal mIn vETTattu ennaiyar timilE,
  pakaRkuRiyiTattu van'ta talaimakanaik kANAta tOzi, avan ciRaippuRattAnAtal aRin'tu, talaimakaTkuc colliyatu. - aiyUr muTavan

  124. pAlai
  umaNar cErn'tu kazin'ta marugkin, akan talai,
  Ur pAzttanna Omaiam perug kATu
  innA enRir Ayin,
  iniyavO-peruma!-tamiyOrkku manaiyE?
  puNarn'tu uTan pOka n'inaitta talaimakaL oziyap pOkaluRRa talaimakaRkut tOzi colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  127. marutam
  kuruku koLak kuLitta keNTai ayalatu
  uru kezu tAmarai vAl mukai verUum
  kazaniam paTappai kAjci Ura!
  oru n'in pANan poyyan Aka,
  uLLa pANar ellAm
  kaLvar pOlvar, n'I akanRicinOrkkE.
  pANan vAyilAkap pukkavazit talaimakaRkut tOzi colliyatu. - OrampOkiyAr

  130. pAlai
  n'ilam toTTup pukAar; vAnam ERAr;
  vilagku iru mun'n'Ir kAlin cellAr;
  n'ATTinn'ATTin Urin Urin
  kuTimuRai kuTimuRai tErin,
  keTun'arum uLarO?-n'am kAtalOrE.
  piriviTai azin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu; 'n'I avar pirin'tAr enRu ARRAyAkinRatu ennai? yAn avar uLvazi aRin'tu tUtu viTTukkoNarvEn;n'in ARRAmai n'Ig

  138. kuRijci
  kon Ur tujcinum, yAm tujcalamE-
  em il ayalatu Ezil umpar,
  mayil aTi ilaiya mAk kural n'occi
  aNi miku men kompu Uztta
  maNi maruL pUvin pATu n'ani kETTE.
  kuRi pizaitta talaimakan piRRai jAnRu iravukkuRi van'tuzi, tOzi ciRaippuRamAkak kURiyatu; iravukkuRi n'Ern'tatUum Am. - kollan azici

  139. marutam
  manai uRai kOzi kuRug kAl pETai,
  vEli verukinam mAlai uRRena,
  pukum iTan aRiyAtu tokupu uTan kuzIiya
  paitaR piLLaik kiLai payirn'tAagku
  innAtu icaikkum ampaloTu
  vAral, vAziyar!-aiya!-em teruvE.
  vAyil vENTip pukka talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu. - okkUr mAcAttiyAr.

  143. kuRijci
  aziyal-Ayizai!-anpu peritu uTaiyan;
  paziyum ajcum, paya malai n'ATan;
  n'illAmaiyE n'ilaiyiRRu Akalin,
  n'al icai vETTa n'ayanuTai n'ejcin
  kaTappATTALanuTaip poruL pOlat
  tagkutaRku uriyatu anRu, n'in
  am kaluz mEnip pAaya pacappE.
  varaiviTai vaittup pirin'taviTattut talaimakaTkut tOzi kURiyatu.- maturaik kaNakkAyan makan n'akkIran.

  146. kuRijci
  amma vAzi, tOzi!-n'am Urp
  pirin'tOrp puNarppOr irun'tanar kollO?-
  taNTuTai kaiyar, veNtalaic citavalar,
  'n'anRun'anRu' ennum mAkkaLoTu
  inRu peritu ennum, AgkaNatu avaiyE.
  talaimakan tamar varaivoTu van'tu collATukinRuzi, 'varaivu maRuppavO?' enak kavanRa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - veLLivItiyAr.

  159. kuRijci
  'tazai aNi alkul tAgkal cellA
  n'uzai ciRu n'ucuppiRku evvam Aka,
  am mel Akam n'iRaiya vIgkik
  kommai vari mulai ceppuTan etirina;
  yAgku AkuvaLkol pUgkuzai?' ennum
  avala n'ejcamoTu ucAvAk
  kavalai mAkkaTTu-ip pEtai UrE.
  talaimakan ciRaippuRamAkat tOzi ceRippaRivuRuttatu; uyir cela vERRu varaivu varinum atu mARRutaRku n'ikazn'tatUum Am. - vaTama vaNNakkan pEricAttan.

  166. n'eytal
  taN kaTaR paTu tirai peyarttalin, veN paRai
  n'Arai n'irai peyarn'tu ayirai Arum,
  UrO n'anRuman, maran'tai;
  oru tani vaikin, pulampu AkinRE.
  kAppu mikutikkaN tOzi talaimakaTku uraittatu. - kUTalUr kizAr

  177. n'eytal
  kaTal pATu avin'tu, kAnal mayagki,
  tuRai n'Ir irug kazi pullenRanRE;
  manRalam peNNai maTal cEr vAzkkai
  anRilum paiyena n'aralum; inRu avar
  varuvarkol vAzi-tOzi!-n'Am n'akap
  pulappinum pirivu Agku ajcit
  taNappu arug kAmam taNTiyOrE?
  kizavan varavuNarn'tu, tOzi kizattikku uraittatu. - ulOccan

  178. marutam
  ayirai paran'ta am taN pazanattu
  En'tu ezil malara tUmpuTait tiraLkAl
  Ampal kuRun'ar n'Ir vETTAgku, ivaL
  iTai mulaik kiTan'tum, n'aTugkal AnIr;
  tozutu kAN piRaiyin tOnRi, yAm n'umakku
  ariyam Akiya kAlaip
  periya n'OnRanir; n'OkO yAnE.
  kaTin'akar pukka tOzi, talaimakan puNarcci vitumpal kaNTu, munnark kaLavuk kAlattu ozukalARRinai n'inain'tu, azin'tu kURiyatu. - n'etumpalliyattai

  179. kuRijci
  kallen kAnattuk kaTamA ATTi,
  ellum ellinRu; jamaliyum iLaittana;
  cellal-aiiya!-utu em UrE;
  Ogku varai aTukkattut tIm tEn kizitta
  kuvaiyuTaip pacug kazai tinRa kaya vAyp
  pEtai yAnai cuvaitta
  kUzai mUgkiR kuvaTTiTaiyatuvE.
  pakal varuvAnai iravukkuRi n'Ern'tAL pOnRu varaivu kaTAyatu. - kuTTuvan kaNNan

  196. marutam
  vEmpin paig kAy en tOzi tarinE,
  'tEm pUg kaTTi' enRanir; iniyE,
  pAri paRampil panic cunait teNNIr
  taiit tigkaL taNNiya tarinum,
  'veyya uvarkkum' enRanir-
  aiya!-aRRAl anpin pAlE.
  vAyil vENTip pukka kizavaRkut tOzi kURiyatu. - miLaik kan'tan.

  198. kuRijci
  yAam konRa maram cuTTa iyavil
  karumpu maruL mutala pain' tAT cen' tinai
  maTap piTit taTakkai anna pAl vArpu,
  karik kuRaTTu iRaijciya ceRik kOT paig kural
  paTukiLi kaTikam cERum; aTupOr
  eHku viLagku taTak kai malaiyan kAnattu
  Aram n'ARum mArpinai,
  vAraRkatilla; varukuvaL yAyE.
  tOzi kuRiyiTam peyarttuk kURiyatu. - kapilar

  210. mullai
  tiN tEr n'aLLi kAnattu aNTar
  pal A payan'ta n'eyyin, toNTi
  muzutuTan viLain'ta veNNel vej cORu
  ezu kalattu En'tinum ciRitu-en tOzi
  perun' tOL n'ekiztta cellaRku
  virun'tu varak karain'ta kAkkaiyatu paliyE.
  pirin'tu van'ta talaimakan, 'n'anku ARRuvittAy!' enRARkut tOzi uraittatu - kAkkai pATiniyAr n'acceLLaiyAr.

  211. pAlai
  am cil Oti Ay vaLai n'ekiza
  n'on'tum, n'am aruLAr n'IttOrkku ajcal
  ejcinam vAzi-tOzi!-ejcAtu
  tIyn'ta marAattu Ogkal vej cinai
  vEnil Or iNar tEnOTu Uti,
  ArAtu peyarum tumpi
  n'Ir il vaippin curan iRan'tOrE.
  'iTaiccurattuk kavaluvana kaNTu, "n'ammai ARRAr" ena n'inain'tu mILvarkol?'enak kavanRa kizattikkut tOzi colliyatu. - kAvan mullaip pUtanAr

  212. n'eytal
  koNkan Urn'ta koTujci n'eTun' tEr
  teN kaTal aTai karait teLirmaNi olippa,
  kANa van'tu, n'ANap peyarum;
  aLitO tAnE, kAmam;
  viLivatumanRa; n'OkO yAnE.
  kuRai n'Ern'ta tOzi kuRai n'ayappak kURiyatu. - n'eytaR kArkkiyan

  213. pAlai
  n'acai n'anku uTaiyar-tOzi!-jerErenak
  kavait talai mutu kalai kAlin oRRip
  pacip piNikku iRaijciya parUup perun' tataral
  oziyin uNTu, azivu il n'ejcin
  teRittu n'aTai marapin tan maRikku n'izal Aki,
  n'inRu veyil kazikkum enpa-n'am
  in tuyil munin'ar cenRa ARE.
  'n'amperumAn n'amporuTTu iTain'inRu mILvAn' enak kavanRa talaimakaTkut tOzi uraittatu. - kaccip pETTuk kAjcik koRRan

  214. kuRijci
  maram kol kAnavan punam tuLarn'tu vittiya
  piRagku kural iRaTi kAkkum, puRam tAz
  am cil Oti, acai iyal, koTicci
  tirun'tu izai alkuRkup perun' tazai utavic
  ceyalai muzumutal oziya, ayalatu
  aralai mAlai cUTTi,
  EmuRRanRu-iv azugkal UrE.
  tOzi, veRiyATTu eTuttuk koNTa iTattu, aRattoTu n'inRatu. - kUTalUr kizAr

  215. pAlai
  paTarum paipayap peyarum; cuTarum
  enRUz mA malai maRaiyum; inRu avar
  varuvarkol, vAzi-tOzi!-n'Ir il
  vaRug kayam tuzaiiya ilagku maruppu yAnai
  kuRum poRai marugkin amar tuNai tazIik
  koTu vari irum puli kAkkum
  n'eTu varai marugkin curan iRan'tOrE.
  piriviTait tOzi vaRpuRuttiyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

  217. kuRijci
  tinai kiLi kaTitalin, pakalum ollum;
  iravu n'I varutalin, URum ajcuval;
  yAgkuc ceyvAm, em iTumpai n'Oykku?' ena
  Agku yAn kURiya anaittiRkup piRitu cettu,
  Ogku malain'ATan uyirttOnmanRa;
  aitEy kamma yAnE;
  kazi mutukkuRaimaiyum paziyum enRicinE.
  uTanpOkku n'ayappat tOzi talaimakaTkuk kURiyatu. - tagkAl muTakkollanAr

  225. kuRijci
  kanRu tan paya mulai mAn'ta, munRil
  tinai piTi uNNum perug kal n'ATa!
  keTTa iTattu uvan'ta utavi kaTTil
  vIRu peRRu maRan'ta mannan pOla,
  n'anRi maRan'tu amaiyAy Ayin, men cIrk
  kali mayiR kalAvattanna ivaL
  oli men kUn'tal uriyavAl n'inakkE.
  varaiviTai vaittup pirivARkut tOzi colliyatu. - kapilar

  227. n'eytal
  pUN vanain'tanna polaj cUTTu n'Emi
  vAL mukam tumippa vaL itaz kuRain'ta
  kUzai n'eytalum uTaittu, ivaN-
  tErOn pOkiya kAnalAnE.
  ciRaippuRam. - Ota jAni

  230. n'eytal
  amma vAzi, tOzi! koNkan-
  tAn atu tuNikuvanallan; yAn en
  pEtaimaiyAl perun'takai kezumi,
  n'Otakac ceytatu onRu uTaiyEnkollO?-
  vayac cuRA vazagku n'Ir attam
  tavac cil n'ALinan varavu aRiyAnE.
  valitAkak kuRik kuRai n'ayappittatu. - aRivuTai n'ampi

  232. pAlai
  uLLArkollO?-tOzi!-uLLiyum,
  vAyp puNarvu inmaiyin vArArkollO?-
  maraRpukA arun'tiya mA eruttu iralai,
  uraRkAl yAnai oTittu uNTu ejciya
  yAa vari n'izal, tujcum
  mA iruj cOlai malai iRan'tOrE.
  piriviTait tOzi vaRpuRuttiyatu. - UNpittai

  236. n'eytal
  viTTena viTukkum n'AL varuka; atu n'I
  n'on'tanai Ayin, tan'tanai cenmO!-
  kunRattanna kuvavu maNal aTaikarai
  n'inRa punnai n'ilam tOy paTu cinai
  vampa n'Arai cEkkum
  taN kaTaR cErppa!-n'I uNTa en n'alanE.
  varaiviTai vaittup pirivAn. 'ivaL vERu paTAmai ARRuvi' enRARkut tOzi n'akaiyATi uraittatu. - n'ariverUuttalaiyAr.

  238. marutam
  pAcaval iTitta karug kAz ulakkai
  Ay katir n'ellin varampu aNait tuyiRRi,
  oN toTi makaLir vaNTal ayarum
  toNTi anna en n'alam tan'tu,
  koNTanai cenmO-makizn'a!-n'in cULE.
  talaimakan parattaiyin maRuttan'tu, vAyil vENTit tOziyiTaic cenRu, teLippAn pukkARkut tOzi colliyatu. - kunRiyan

  247. kuRijci
  ezil mika uTaiyatu; Igku aNippaTUum;
  tiRavOr ceyvinai aRavatu Akum;
  kiLaiyuTai mAn'tarkkup puNaiyumAr iv, ena
  Agku aRin'ticinE-tOzi!-vEgkai
  vIyA men cinai vI uka, yAnai
  Ar tuyil iyampum n'ATan
  mArpu urittu Akiya maRu il n'aTpE.
  kaTin'akart teLivu vilagkinamai aRiya, tOzi kURiyatu; varaivu uTanpaTTa tOzi talaimakaTkuk kURiyatUum Am. - cEn'tampUtan.

  248. n'eytal
  atu varal anmaiyO aritE; avan mArpu
  uRuka enRa n'ALE kuRuki,
  Igku AkinRE-tOzi!-kAnal
  ATu arai putaiyak kOTai iTTa
  aTumpu ivar maNaR kOTu Ura, n'eTum panai
  kuRiya Akum tuRaivanaip
  periya kURi yAy aRin'tanaLE.
  varaivu n'ITTittavazi, ARRALAkiya kizattiyait tOzi ARRuvittatu. - ulOccan

  251. mullai
  maTava vAzi-majjai mA inam
  kAla mAri peytena, atan etir
  Alalum Alina; piTavum pUttana;
  kAr anRu-ikuLai!-tIrka, n'in paTarE!
  kazin'ta mArikku ozin'ta paza n'Ir,
  putu n'Ir koLIiya, ukuttarum
  n'otumal vAnattu muzagku kural kETTE.
  piriviTait tOzi. 'paruvam anRu; paTTatu vampu' enRu vaRpuRuttiyatu.- iTaik kATan.

  253.pAlai
  kELAr Akuvar-tOzi!-kETpin,
  vizumitu kazivatuAyinum, n'ekizn'Ul
  pUc cEr aNaiyin perug kavin tolain'ta n'in
  n'AL tuyar keTap pin n'ITalarmAtO-
  oli kazai n'ivan'ta Ogku malaic cAral,
  puli pukA uRutta pulavu n'ARu kal aLai
  ARu cel mAkkaL cEkkum
  kOTu uyar piRagkal malai iRan'tOrE.
  piriviTait tOzi vaRpuRuttiyatu. - pUgkaNNan

  255. pAlai
  pottu il kAza atta yAattup
  pori arai muzumutal uruva kutti,
  maRam kezu taTak kaiyin vAgki, uyagku n'aTaic
  ciRu kaT peru n'irai uRu paci tIrkkum
  taTa maruppu yAnai kaNTanar-tOzi!-
  tam kaTan iRIiyar eNNi, iTamtoRum
  kAmar poruTpiNip pOkiya
  n'Am veg kAtalar cenRa ARE.
  'iTain'inRu mILvar' enak kavanRa kizattiyait tOzi vaRpuRuttiyatu.- kaTuku perun' tEvan

  258. marutam
  vAral em cEri; tAral n'in tArE;
  alarAkinRAl-peruma!-kAvirip
  palar ATu perun' tuRai marutoTu piNitta
  En'tu kOTTu yAnaic cEn'tan tan'tai,
  ariyal am pukavin am kOTTu vETTai
  n'iraiya oL vAL iLaiyar perumakan,
  azici ArkkATu anna ivaL
  pazi tIr mAN n'alam tolaivana kaNTE.
  tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu; vAyil n'Ern'tatUum. Am. - paraNar

  259. kuRijci
  mazai cErn'tu ezutaru mArik kunRattu,
  aruvi Arn'ta taN n'aRug kAn'taL
  mukai avizn'tu, AnA n'ARum n'aRu n'utal,
  pal itaz mazaik kaN, mAayOyE!
  olvai Ayinum, kolvai Ayinum,
  n'I aLan'tu aRivai n'in puraimai; vAypOl
  poym mozi kURal-aHtu evanO?
  n'ejcam n'anRE, n'in vayinAnE.
  kAppu mikutikkaN ARRALAkiya tOzi aRattoTu n'inRu, 'yAnE pari karippal'enRu karutiyatanait talaimakaLum n'ayappALAkak kURiyatu. - paraNar.

  260. pAlai
  kurukum iru vicumpu ivarum; putalum
  vari vaNTu Uta vAy n'ekizn'tanavE;
  curivaLaip polin'ta tOLum ceRRum;
  varuvarkol vAzi-tOzi!-poruvAr
  maN eTuttu uNNum aNNal yAnai
  vaN tErt toNTaiyar vazai amal aTukkattu,
  kanRu il Or A vilagkiya
  pun tAL Omaiya curan iRan'tOrE.
  avar varaviRku n'imittamAyina kaNTu, ARRALAkiya talaimakaTkut tOzi colliyatu.- kallATanAr.

  262. pAlai
  Uur alar eza, cEri kallena,
  AnAtu alaikkum aRan il annai
  tAnE irukka, tan manai; yAnE,
  n'elli tinRa muL eyiRu tayagka
  uNal Ayn'ticinAl, avaroTu-cEy n'ATTu,
  viN toTa n'ivan'ta vilagku malaik kavAan,
  karumpu n'aTu pAtti anna,
  perug kaLiRRu aTivazi n'ilaiiya n'IrE.
  uTanpOkku n'Ern'ta tOzi kizattikku uTanpOkku uNarttiyatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

  263. kuRijci
  maRik kural aRuttu, tinaip pirappu irIi,
  cel ARRuk kavalaip pal iyam kaRagka,
  tORRam allatu n'Oykku marun'tu AkA
  vERRup perun' teyvam pala uTan vAztti,
  'pEeyk koLIiyaL' ivaL enappaTutal
  n'OtakkanRE-tOzi!-mAl varai
  mazai viLaiyATum n'ATanaip
  pizaiyEm Akiya n'Am itaRpaTavE.
  'annai veRi eTukkak karutAn'inRAL; ini yAm itaRku enkolO ceyaRpAlatu?'enat tOzi talaimakaTkut talaimakan ciRaippuRamAkak kURiyatu. - perujcAttan

  265. kuRijci
  kAn'taL am kozu mukai, kAvalcellAtu,
  vaNTu vAy tiRakkum pozutil, paNTum
  tAm aRi cemmaic cAnROrk kaNTa
  kaTan aRi mAkkaL pOla, iTan viTTu,
  itaz taLai avizn'ta Ekal veRpan
  n'annar n'ejcattan-tOzi!-n'in n'ilai
  yAn tanakku uraittanen Aka,
  tAn n'ANinan, iHtu AkAvARE.
  varaiyAtu pirin'ta iTattu, 'avar pirin'ta kAraNam n'innai varain'tu kOTal kAraNamAkat tAn' enat tOzi talaimakaTkuk kURiyatu. - karuvUrk katappiLLai

  268. n'eytal
  'cERirO?' enac ceppalum ARRAm;
  'varuvirO? ena vinavalum vinavAm;
  yAgkuc ceyvAmkol?-tOzi!-pAmpin
  paiyuTai irun' talai tumikkum ERRoTu
  n'aTu n'AL ennAr, van'tu,
  n'eTu men paNait tOL aTain'ticinOrE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAkat talaimakaTkut tOzi colliyatu.- karuvUrc cEramAn cAttan

  275. mullai
  mullai Urn'ta kal uyarpu ERik
  kaNTanam varukam; cenmO-tOzi!-
  el Urc cErtarum ERuTai inattup
  pul Ar n'al An pUN maNikollO?
  ceyvinai muTitta cemmal uLLamoTu
  val vil iLaiyar pakkam pORRa,
  Ir maNaR kATTARu varUum
  tEr maNikol?-ANTu iyampiya uLavE.
  paruva varavinkaN varavu n'imittam tOnRa, tOzi talaimakaTku uraittatu.- okkUr mAcAtti

  277. pAlai
  Acu il teruvin Acu il viyan kaTai,
  cen'n'el amalai veNmai veL izutu
  Or il piccai Ara mAn'ti,
  aRcira veyya veppat taNNIr
  cEmac ceppil peRIiyarO, n'IyE-
  'minniTai n'aTugkum kaTaip peyal vATai,
  ek kAl varuvatu?' enRi;
  ak kAl varuvar, em kAtalOrE.
  talaimakan pirin'tavazi, avan kuRitta paruva varavu tOzi aRivaraik kaNTu vinAviyatu. - OriR piccaiyAr

  282. pAlai
  cevvi koL varakin cej cuvaR kalitta
  kavvai n'ARRin kAr iruL Or ilai
  n'avvi n'ALmaRi kavvik kaTan kazikkum
  kAr etir taN punam kANin, kaivaLai,
  n'Ir tikaz cilampin OrAgku virin'ta
  veN kUtALattu am tUmpu putu malar
  Ar kazalpu ukuva pOla,
  cOrkuvaalla enparkol-n'amarE?
  vinavayiR pirin'ta iTattut tOzi kizattikku uraittatu. - n'Akam pOttan

  287. mullai
  amma vAzi-tOzi-kAtalar
  innE kaNTum tuRakkuvar kollO-
  mun'n'Al tigkaL n'iRai poRuttu acaii
  otugkal cellAp pacum puLi vETkaik
  kaTujcUl makaLir pOla n'Ir koNTu,
  vicumpu ivarkallAtu tAgkupu puNari,
  cezum pal kunRam n'Okki,
  perug kali vAnam Ertarum pozutE?
  piriviTai vERupaTTa kizatti, 'n'ammait tuRan'tu vArAr' enRu kavanRATku,paruvag kATTi, tOzi, 'varuvar' enac colliyatu, - kaccippETTu n'annAkaiyAr.

  292.kuRijci
  maNNiya cenRa oL n'utal arivai
  punal taru pacug kAy tinRatan tappaRku
  onpatiRRu-onpatu kaLiRRoTu, avaL n'iRai
  pon cey pAvai koTuppavum, koLLAn,
  peN kolai purin'ta n'annan pOla,
  varaiyA n'iraiyattuc celIiyarO, annai!-
  oru n'AL, n'akai muka virun'tinan van'tena,
  pakai muka Urin, tujcalO ilaLE.
  tOzi iravukkuRikkaN ciRaippuRamAkak kAppu mikuti colliyatu. - paraNar

  294. n'eytal
  kaTal uTan ATiyum, kAnal alkiyum,
  toTalai AyamoTu tazUuaNi ayarn'tum,
  n'otumalar pOlak katumena van'tu,
  muyagkinan celinE, alarn'tanRu mannE;
  tuttip pAn'taL paittu akal alkul
  tirun'tuizait tuyalvuk kOTTu acaitta pacug kuzait
  tazaiyinum, uzaiyin pOkAn;
  tAn tan'tanan, yAy kAttu OmpallE,
  pakaRkuRikkaN talaimakan van'taviTattut tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.- ajcil An'tai

  295. n'eytal
  uTuttum, toTuttum, pUNTum, cerIiyum,
  tazai aNip polin'ta AyamoTu tuvanRi,
  vizavoTu varuti, n'IyE; iHtO
  Or An valcic cIr il vAzkkai
  peru n'alak kuRumakaL van'tena,
  ini vizavu AyiRRu ennum, iv UrE.
  vAyil vENTic cenRa kizavaRkut tOzi uraittatu. - tUgkalOri

  297. kuRijci
  'av viLimpu urIiya koTuj cilai maRavar
  vai vAr vALi viRaR pakai pENAr,
  mARu n'inRu etirn'ta ARucel vampalar
  uval iTu patukkai Urin tOnRum
  kal uyar n'anan' talai, n'alla kURi,
  puNarn'tu uTan pOtal poruL' ena,
  uNarn'tEnmanRa, avar uNarA UgkE.
  tOzi varaivu malin'tatu. - kAvirippUm paTTinattuk kArik kaNNan.

  298. kuRijci
  cEri cEra mella van'tuvan'tu,
  aritu vAyviTTu iniya kURi,
  vaikaltORum n'ilam peyarn'tu uRaiyum avan
  paital n'Okkam n'inaiyAy-tOzi!-
  in kaTug kaLLin akutai tan'tai
  veN kaTaic ciRukOl akavanmakaLir
  maTap piTip paricil mAnap
  piRitu onRu kuRittatu, avan n'eTum puRan'ilaiyE.
  kizattikkut tOzi kuRai maRAmal kURiyatu. - paraNar

  303. n'eytal
  kazi tErn'tu acaiiya karug kAl veN kuruku
  aTaikarait tAzaik kuzIi, perug kaTal
  uTaitirai oliyin tujcum tuRaiva!
  tol n'ilai n'ekizn'ta vaLaiyaL, Igkup
  pacan'tanaLman en tOzi-ennoTum
  in iNarp punnaiam pukar n'izal
  pon vari alavan ATTiya jAnRE.
  ceRippaRivuRIi varaivu kaTAyatu. - ammUvan

  308. kuRijci
  cOlai vAzaic curin'ukumpu inaiya
  aNagkuTai irun' talai n'Ivalin, matan azin'tu,
  mayagkutuyar uRRa maiyal vEzam
  uyagku uyir maTap piTi ulaipuRam taivara,
  Am izi cilampin aritu kaNpaTukkum
  mA malain'ATan kENmai
  kAmam taruvatu Or kai tAzn'tanRE.
  varaiviTaik kizattiyai van col colli vaRpuRuttiyatu. - perun'tOT kuRujcAttan

  309. marutam
  kaivinai mAkkaL tam cey vinai muTimAr,
  curumpu uNa malarn'ta vAcam kIzppaTa,
  n'ITiya varampin vATiya viTinum,
  'koTiyOr n'ilam peyarn'tu uRaivEm' ennAtu'
  peyarttum kaTin'ta ceRuvil pUkkum
  n'in Ur n'eytal anaiyEm-peruma!-
  n'I emakku innAtana pala ceyyinum,
  n'in inRu amaital vallAmARE.
  parattaiyiR pirin'tu van'ta kizavaRkut tOzi vAyil n'Ern'tatu.- uRaiyUrc calliyan kumAran

  317. kuRijci
  puri maTa maraiyAn karu n'arai n'al ERu
  tIm puLi n'elli mAn'ti, ayalatu
  tEm pAy mA malar n'aTugka veytu uyirttu,
  Ogku malaip paij cunai parukum n'ATan
  n'ammai viTTu amaiyumO maRRE-kaimmika
  vaTa pula vATaikku azi mazai
  ten pulam paTarum taN pani n'ALE?
  piriviTaik kizattiyait tOzi vaRpuRuttiyatu. - maturaik kaNTaratattan

  321. kuRijci
  malaic cej cAn'tin Ara mArpinan,
  cunaip pUg kuvaLaic curumpu Ar kaNNiyan,
  n'aTu n'AL van'tu, n'am manaip peyarum-
  maTam Ar arivai! n'in mArpu amar in tuNai;
  manRa maraiyA iriya, ERu aTTu,
  ceg kaN irum puli kuzumum; atanAl,
  maRaittaR kAlaiyO anRE;
  tiRappal vAzi-vENTu, annai!-n'am katavE.
  tOzi kizattikku n'otumalar varaiyumiTattu aRattOTu n'iRpEn enRatu.

  324. n'eytala
  koTun' tAL mutalaik kOL val ERRai
  vazi vazakku aRukkum kAnal am perun' tuRai,
  ina mIn irug kazi n'In'ti, n'I n'in
  n'ayan uTaimaiyin varuti; ivaL tan
  maTan uTaimaiyin uvakkum; yAn atu,
  kavai maka n'ajcu uNTAagku,
  ajcuval-peruma!-en n'ejcattAnE.
  ceRippu aRivuRukkappaTTu, 'irA vArAvaraival' enRARku, tOzi atu maRuttu,varaivu kaTAyatu. - kavaimakan

  328. n'eytal
  ciRu vI jAzal vEr aLaip paLLi
  alavan ciRu manai citaiya, puNari
  kuNil vAy muracin iragkum tuRaivan
  n'alkiya n'AL tavac cilavE; alarE,
  vil kezu tAnai vicciyar perumakan
  vEn'taroTu poruta jAnRai, pANar
  puli n'Okku uRaz n'ilai kaNTa
  kali kezu kuRumpUr Arppinum peritE.
  varaiviTai vERupaTum kizattiyai, 'avar varaiyum n'AL aNittu' enavum,'alar ajcal' enavum kURiyatu. - paraNar

  331. pAlai
  n'eTug kazai tiragkiya n'Ir il Ar iTai,
  ARu cel vampalar tolaiya, mARu n'inRu,
  koTuj cilai maRavar kaTaRu kUTTuNNum
  kaTugkaN yAnaik kAnam n'In'ti,
  iRapparkol vAzi-tOzi!-n'aRuvaTip
  paig kAl mAattu am taLir anna
  n'al mA mEni pacappa,
  n'amminum ciRan'ta arum poruL taraRkE.
  celavuk kuRippu aRin'tu vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu.- vATAp piraman'tan

  332. kuRijci
  van'ta vATaic cil peyaR kaTain'AL,
  n'Oy n'In'tu arum paTar tIra n'I n'ayan'tu
  kURin evanO-tOzi!-n'ARu uyir
  maTap piTi tazIit taTak kai yAnai
  kunRakac ciRukuTi izitarum
  manRam n'aNNiya malaikizavORkE?
  varaiyAtu van'tozukAn'inRa kAlattu, kizavan kETpak kizattikkut tOzi kURiyatu.- maturai marutagkizAr makan iLam pOttan

  333. kuRijci
  kuRum paTaip pakazik koTu viR kAnavan
  punam uNTu kaTin'ta paig kaN yAnai
  n'aRun' tazai makaLir Oppum kiLLaiyoTu
  kuRum poRaikku aNavum kunRa n'ATan
  paNik kuRai varuttam vITa,
  tuNiyin evanO-tOzi!-n'am maRaiyE?
  'aRattOTu n'iRpal' enak kizattikkut tOzi uraittatu. - uzun'tinaim pulavan

  335. kuRijci
  n'irai vaLai munkai n'Er izai makaLir
  irug kal viyal aRaic cen' tinai parappic
  cunai pAy cOrvu iTai n'Okki, cinai izin'tu,
  paig kaN man'ti pArppoTu kavarum
  veRpu ayal n'aNNiyatuvE-vAr kOl
  val viR kAnavar tagkaip
  perun' tOT koTicci irun'ta UrE.
  iravukkuRi n'ayavAmait tOzi ceRippu aRivuRIiyatu. - irun'taiyUrk koRRan pulavan

  336. kuRijci
  ceRuvarkku uvakai Aka, teRuvara,
  Igkanam varupavO?-tEm pAy tuRaiva!-
  ciRu n'A oN maNi viLari Arppak
  kaTu mA n'eTun' tEr n'Emi pOkiya
  irug kazi n'eytal pOla,
  varun'tinaL, aLiyaL-n'I pirin'ticinOLE,
  talaimakan iravukkuRi n'ayan'tAnait tOzi colliyatu maRuttatu. - kunRiyan

  338. kuRijci
  tirimaruppu iralai aNNal n'al ERu
  ari maTap piNaiyOTu alku n'izal acaii,
  vI tatai viyal aril tujci, pozutu cela,
  cezum payaRu kaRikkum punkaN mAlai,
  pin panik kaTain'AL, taN pani aRciram
  van'tanRu, peruviRaR tErE-paNait tOL
  viLagku n'akar aTagkiya kaRpin
  n'alam kEz arivai pulampu acAviTavE.
  piriviTait tOzi vaRpuRuttiyatu. - perugkunRUr kizAr

  339. kuRijci
  n'aRai akil vayagkiya n'aLi puna n'aRum pukai
  uRai aRu maiyin pOki, cAral
  kuRavar pAkkattu izitarum n'ATan
  mayagku malark kOtai n'al mArpu muyagkal
  inituman vAzi-tOzi!-mA itazk
  kuvaLai uNkaN kaluzap
  pacalai AkA UgkalagkaTaiyE.
  varaiviTai vERupaTTa kizattiyait tOzi kaTuj colli vaRpuRIiyatu. - pEyAr

  342. kuRijci
  kalai kai toTTa kamazcuLaip perum pazam
  kAval maRan'ta kAnavan, jAgkar,
  kaTiyuTai maramtoRum paTu valai mATTum
  kunRa n'ATa! takumO-paij cunaik
  kuvaLait taN tazai ivaL INTu varun'ta,
  n'ayan'tOr punkaN tIrkkum
  payam talaippaTAap paNpinai eninE?
  ceRippu aRivuRukkappaTTAn varaivinkaN cellAtu, pinnum varavu vENTina talaimakanait tOzi n'erugkic colli, varaivu kaTAyatu.- kAvirippUm paTTinattuk kan'tarattanA

  343. pAlai
  n'inaiyAy vAzi-tOzi!-n'anai kavuL
  aNNal yAnai aNi mukam pAyn'tena-
  miku vali iru pulip pakuvAy ERRai-
  veN kOTu cem maRuk koLIiya, viTar mukaik
  kOTai oRRiya karug kAl vEgkai
  vATu pUj cinaiyin, kiTakkum
  uyar varai n'ATanoTu peyarumARE.
  tOzi kizattiyai uTanpOkku n'ayappak kURiyatu. - Izattup pUtan tEvan

  345. n'eytal
  izai aNin'tu iyalvarum koTujci n'eTun' tEr
  varai maruL n'eTu maNal tavirttanir acaiit
  tagkinir Ayin, tavaRO-takaiya
  tazai tAz alkul ivaL pulampu akala-
  tAzai taiiya tayagkutiraik koTug kazi
  izumena olikkum AgkaN
  perun'Ir vEli em ciRu n'al UrE?
  pakal van'tu ozukuvAnait tOzi 'irA vA' enRatu. - aNTar makan kuRuvazuti

  346. kuRijci
  n'Aku piTi n'ayan'ta muLaikkOTTu iLag kaLiRu,
  kunRam n'aNNi, kuRavar Arppa,
  manRam pOzum n'ATan-tOzi!-
  cunaip pUg kuvaLait toTalai tan'tum,
  tinaip puna marugkil paTukiLi Oppiyum,
  kAlai van'tu, mAlaip pozutil
  n'al akam n'ayan'tu, tAn uyagkic
  collavum AkAtu aHkiyOnE.
  tOzi kizattiyai iravukkuRi n'ayappak kURiyatu. - vAyil iLagkaNNan

  348. pAlai
  tAmE celpaAyin, kAnattup
  pulam tEr yAnaik kOTTiTai ozin'ta
  ciRu vI mullaik kompin tAay,
  itaz azin'tu URum kaNpani, matar ezil
  pUN aka van mulai n'anaittalum
  kANArkollO-mANizai!-n'amarE?
  celavuk kuRippu aRin'tu vERupaTTa kizattiyait tOzi vaRpuRIiyatu. - mAvaLattan

  350. pAlai
  amma vAzi-tOzi!-mun n'inRu,
  'panik kaTugkuraiyam; cellAtIm' enac
  collinam Ayin, celvarkollO-
  ARRu ayal irun'ta irug kOTTu am ciRai
  n'eTug kAR kaNan'tuL AL aRivuRIi,
  ARu cel vampalar paTai talaipeyarkkum
  malaiyuTaik kAnam n'In'ti,
  n'ilaiyAp poruT piNip pirin'ticinOrE?
  pirivu n'Ern'ta talaimakaL, avanatu n'IkkattukkaN vERupaTTALait tOzi vaRpuRIiyatu. - Alan'tUr kizAr.

  351. n'eytal
  vaLaiyOy! uvan'ticin-viraivuRu koTun' tAL
  aLai vAz alavan kUr ukir varitta
  Ir maNal malir n'eRi citaiya, izumena
  urum icaip puNari uTaitarum tuRaivaRku
  urimai ceppinar n'amarE; virialarp
  punnai Ogkiya pulAl am cEri
  in n'akai AyattArOTu
  innum aRRO, iv azugkal UrE?
  talaimakan tamar varaivoTu van'tavazi, 'n'amar avarkku varaivu n'ErArkollO?'enRu ajciya talaimakaTkut tOzi varaivu malin'tatu. - ammUvan

  353. kuRijci
  Ar kali veRpan mArpu puNai Aka,
  kOTu uyar n'eTu varaik kavAan, pakalE,
  pATu in aruvi ATutal initE;
  n'irai itaz porun'tAk kaNNOTu, iravil,
  pajci veN tiri cej cuTar n'al il
  pinnu vIz ciRupuRam tazIi,
  annai muyagkat tuyil innAtE.
  pakaRkuRi van'tozukum talaimakan veLippATajci iravukkuRi n'ayan'tAnatu kuRippaRin'ta tOzi, iravinkaN annaiyatu kaval aRin'tu, pinnum 'pakaRkuRiyE n'anRu, av ira

  354. marutam
  n'Ir n'ITu ATin kaNNum civakkum;
  Arn'tOr vAyil tEnum puLikkum;
  taNan'tanaiAyin, em il uyttuk koTumO-
  am taN poykai en'tai em Urk
  kaTum pAmpu vazagkum teruvil
  n'aTugku ajar evvam kaLain'ta emmE?
  parattaiyiR pirin'tu vAyil vENTic cenRa talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu.- kayattUr kizAn

  355. kuRijci
  peyal kAl maRaittalin, vicumpu kANalarE;
  n'Ir paran'tu ozukalin, n'ilam kANalarE;
  ellai cERalin, iruL peritu paTTanRu;
  pallOr tujcum pAnAL kagkul
  yAgku van'tanaiyO?-Ogkal veRpa!-
  vEgkai kamazum em ciRukuTi
  yAgku aRin'tanaiyO? n'OkO yAnE.
  iravukkuRi n'Ern'ta talaimakaRkut tOzi n'on'tu kURiyatu. - kapilar

  357. kuRijci
  muni paTar uzan'ta pATu il uNkaN
  pani kAl pOzn'tu, paNai ezil jekiz tOL,
  melliya Akalin mEvarat tiraNTu,
  n'alla ennum collai manniya-
  Enal am ciRu tinai kAkkum cENOn
  jekiziyin peyarn'ta n'eTu n'al yAnai
  mIn paTu cuTar oLi verUum
  vAn tOy veRpan maNavA UgkE.
  tOzi kizavan kETkum aNmaiyanAkak kizattikkuc colliyatu. - kapilar

  358. marutam
  vIgkuizai n'ekiza, vimmi, IgkE
  eRikaN pEtuRal; 'AykOTu iTTuc
  cuvarvAy paRRum n'in paTar cEN n'Igka
  varuvEm' enRa paruvam utukkAN:
  taniyOr iragkum pani kUr mAlaip
  pal An kOvalar kaNNic
  collupa anna, mullai veN mukaiyE.
  talaimakan piriviTaik kizattiyait tOzi vaRpuRuttiyatu. - koRRan

  359. marutam
  kaNTicin-pANa!-paNpu uTaittu amma:
  mAlai virin'ta pacu veN n'ilavin
  kuRug kAR kaTTil n'aRum pUj cEkkai,
  paLLi yAnaiyin uyirttanan n'acaii,
  putalvaR tazIiyinan viRalavan;
  putalvan tAy avan puRam kavaiiyinaLE.
  parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakan vAyil vENTip peRAtu, tAnE pukkuk kUTiyatu kaNTu tOzi, pANaRkuc colliyatu. - pEyan.

  363. marutam
  kaNNi maruppin aNNal n'al ERu,
  ceg kAR patavin vAr kural kaRikkum
  maTak kaN maraiyA n'Okki, veytuRRu,
  pul arai ukAay vari n'izal vatiyum
  innA aruj curam iRattal
  initO-peruma!-in tuNaip pirin'tE?
  pirivu uNarttappaTTa tOzi kizavaRkuc colliyatu. - cellUrk koRRan

  365. kuRijci
  kOTu Ir ilagku vaLai n'ekiza, n'ALum
  pATu ila kalizn'tu pani AnAvE-
  tun aru n'eTu varait tatumpi aruvi
  taNNen muzavin imiz icai kATTum
  marugkil koNTa palavin
  perug kal n'ATa! n'I n'ayan'tOL kaNNE.
  'yAn varaiyun'tuNaiyum ARRavallaLO?' ena vinaviya kizavaRkut tOzi colliyatu.- maturai n'alveLLi

  366. kuRijci
  pAl varain'tu amaittal allatu, avarvayin
  cAlpu aLan'tu aRitaRku yAam yArO?-
  vERu yAn kURavum amaiyAL, atan talaip
  paig kaN mAc cunaip pal piNi avizn'ta
  vaL itaz n'Ilam n'Okki, uL akaipu,
  ozuku kaNNaL Aki,
  pazutu anRu amma, iv Ayizai tuNivE.
  kAval mikutikkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu, iv vERupATu eRRinAn Ayatu?' enRu cevili vinAva, tOzi kURiyatu. - pEricAttan

  367. marutam
  koTiyOr n'alkAr Ayinum, yAza n'in
  toTi viLagku iRaiya tOL kavin peRIiyar,
  uvakkAN-tOzi!-av van'ticinE-
  toyyal mA mazai toTagkalin, avar n'ATTup
  pUcal Ayam pukanRu izi aruvi
  maNNuRu maNiyin tOnRum
  taN n'aRun' tuRukal Ogkiya malaiyE.
  varaivu uNarttiya tOzi talaimakaTkuk kaziyuvakai mItUrAmai uNarttiyatu;varaivu n'ITTitta iTattu ARRALAkiya talaimakaLait tOzi ARRum vakaiyAn ARRuvittatUum Am. -

  369. pAlai
  atta vAkai amalai vAl n'eRRu,
  ari Ar cilampin, arici Arppak
  kOTai tUkkum kAnam
  celvAm-tOzi!-n'alkinar n'amarE.
  tOzi kizattikku uTan pOkku uNarttiyatu. - kuTavAyil kIrattanAr

  372. kuRijci
  panait talaik-karukku uTai n'eTu maTal kuruttoTu mAya,
  kaTu vaLi tokutta n'eTu veN kuppaik
  kaNam koL cimaiya uNagkum kAnal,
  Azi talaivIciya ayirc cERRu aruvik
  kUzai pey ekkark kuzIiya patukkai
  pular patam koLLA aLavai,
  alar ezun'tanRu, iv azugkal UrE.
  iravukkuRi van'tu ozukAn'inRa talaimakan kETpa, tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu. - viRRURRu mUteyinanAr

  373. kuRijci
  n'ilam puTaipeyarinum, n'Ir tirin'tu piRazinum,
  ilagku tiraip perug kaTaRku ellai tOnRinum,
  vev vAyp peNTir kauvai ajcik
  kETu evan uTaittO-tOzi!-n'ITu mayirk
  kaTum pal Ukak kaRai viral ERRai
  puTait toTupu uTaiyUp pU n'ARu palavukkani
  kAn'taL am ciRukuTik kamazum
  Ogku malai n'ATanoTu amain'ta n'am toTarpE?
  alar mikkavazi ARRALAkiya talaimakaTkut tOzi colliyatu.- maturaik kollan pullan

  374. kuRijci
  en'taiyum yAyum uNarak kATTi
  oLitta ceyti veLippaTak kiLan'tapin,
  malai kezu veRpan talaivan'tu irappa,
  n'anRu puri koLkaiyin onRAkinRE-
  muTagkal iRaiya tUgkaNamkurIi,
  n'ITu irum peNNait toTutta
  kUTinum mayagkiya maiyal UrE.
  aRattOTu n'inRamai tOzi kizattikku uraittatu. - uRaiyUrp palkAyanAr

  375. kuRijci
  amma vAzi, tOzi!-inRu avar
  vArAr AyinO n'anRE-cAral
  ciRu tinai viLain'ta viyankaN irum punattu
  iravu arivArin, toNTakac ciRu paRai
  pAnAL yAmattum kaRagkum.
  yAmam kAvalar aviyAmARE.
  iravukkuRikkaN, ciRaippuRamAkat tOzi talaimakaRkuc colluvALAy, iru pozutum maRuttu varaivu kaTAyatu.

  379. pAlai
  inRu yANTaiyanO-tOzi!-kunRattup
  pazag kuzi akazn'ta kAnavan kizagkinoTu,
  kaN akan tU maNi, peRUum n'ATan,
  'aRivu kAzkkoLLum aLavai, ceRitoTi!
  emmil varukuvai n'I' enap
  pommal Oti n'IviyOnE?
  n'otumalar varaivuzit tOzi aRattOTu n'inRatu.

  380. pAlai
  vicumpu kaN putaiyap pAay, vEn'tar
  venRu eRi muracin n'an pala muzagki,
  peyal AnAtE, vAnam; kAtalar
  n'ani cEy n'ATTar; n'am unnalarE;
  yAgkuc ceyvAmkol-tOzi!-Igkaiya
  vaNNat tuymalar utira
  munnart tOnRum panik kaTu n'ALE!
  panip paruvam kuRittup pirin'tAn talaimakan; piriya, paruva varavinkaN vERupaTuvALAyinum, 'katumena ARRuvippatu aritu' ennum karuttinaLAy,kUtirpparuvattu, talai

  381. n'eytal
  tol kavin tolain'tu, tOL n'alam cAay
  allal n'ejcamOTu alkalum tujcAtu,
  pacalai Aki, viLivatukollO-
  veN kuruku n'aralum taN kamaz kAnal,
  pU mali potumpar n'ALmalar mayakki,
  vilagku tirai uTaitarum tuRaivanoTu
  ilagku eyiRu tOnRa n'akkatan payanE?
  varaiviTai ARRALAkiya talaimakaLai ARRuvikkaluRum tOzi talaimakanait iyaRpazittatu.

  382. mullai
  taN tuLikku ERRa paig
  koTi mullai
  mukai talaitiRan'ta n'ARRam putalmicaip
  pU amal taLavamoTu, tEm kamazpu kajala,
  vampup peyyumAl mazaiyE; vampu anRu,
  kAr itu paruvam Ayin,
  vArArO, n'am kAtalOrE?
  paruva varavinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi, 'paruvam anRu; vampu' enRu vaRpuRIiyatu. - kuRugkIran

  383. pAlai
  n'I uTampaTutalin, yAn tara, van'tu,
  kuRi n'inRananE, kunRa n'ATan;
  'inRai aLavaic cenRaikka enRi;
  kaiyum kAlum Oyvana oTugkat
  tI uRu taLirin n'aTugki,
  yAvatum, ilai, yAn ceyaRku uriyatuvE.
  uTanpOkku n'Ervittu van'ta tOzi, n'ANAl varun'tum talaimakaLai, n'ANuk keTac colliyatu. - paTumarattu mOci kIran

  384. marutam
  uzun'tuTai kazun'tin karumpuTaip paNait tOL,
  n'eTum pal kUn'tal, kuRun'toTi, makaLir
  n'alan uNTu tuRatti Ayin,
  mika n'anRu amma-makizn'a!-n'in cULE.
  'n'in parattaiyarkku n'I uRRa cULURavu n'anRAyirun'tatu!' enRu n'akaiyATit tOzi vAyil maRuttatu. - OrampOkiyAr

  388. kuRijci
  n'Ir kAlyAtta n'irai itazk kuvaLai
  kOTai oRRinum vATAtAkum;
  kavaNai anna pUTTup porutu acAa
  umaN eruttu ozukait tOTu n'iraittanna
  muLi cinai piLakkum munpu inmaiyin,
  yAnai kaimmaTittu uyavum
  kAnamum iniya Am, n'ummoTu varinE.
  talaimakaL uTanpOkku n'Ern'tamai uNarn'ta talaimakan, curattu vemmaiyum,talaimakaL menmaiyum kuRittu, celavu azugkaluRuvAnait tOzi azugkAmaR kURiyatu. - auvaiyA

  389. kuRijci
  n'ey kani kuRumpUz kAyam Aka
  Arpatam peRuka-tOzi! attai-
  perug kal n'ATan varain'tena, avan etir
  'n'anRO makanE?' enRanen;
  'n'anRE pOlum' enRu uraittOnE.
  talaimakan kuRREval makanAl varaivu malin'tamai tOzi talaimakaTkuc colliyatu.- vETTa kaNNan

  392. kuRijci
  amma vAziyO-maNic ciRait tumpi!-
  n'al mozikku accam illai; avar n'ATTu
  aNNal n'eTu varaic cERi Ayin,
  kaTavai miTain'ta tuTavaiam ciRu tinait
  tuLar eRi n'uN tukaL kaLaijar tagkai
  tamarin tIrAL enmO-aracar
  n'irai celal n'uN tOl pOlap
  piracam tUgku malaikizavORkE!
  varaiviTaik kizattiyatu n'ilaimai tumpikkuc colluvALAyc ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu. - tumpicEr kIranAr

  393. marutam
  mayagku malark kOtai kuzaiya makizn'an
  muyagkiya n'AL tavac cilavE alarE,
  kUkaik kOzi vAkaip paRan'talaip
  pacum pUT pANTiyan vinai val atikan
  kaLiRoTu paTTa jAnRai,
  oLiRu vAT kogkar Arppinum peritE
  talaimakan ciRaippuRamAka, tOzi alar malivu uraittatu, varaivu kaTAyatu.- paraNar

  394. kuRijci
  muzan'tAL irum piTik kayan'talaik kuzavi
  n'aRavu mali pAkkattuk kuRamakaL InRa
  kuRi iRaip putalvaroTu maRuvan'tu OTi,
  mun n'AL iniyatu Aki, pin n'AL
  avar tinaip punam mEyn'tAgku,
  pakai AkinRu, avar n'akai viLaiyATTE.
  varaiviTai ARRALAkiya kizattiyai ARRuvikkum tOzi talaimakanai iyaRpazittuk kURiyatu. - kuRiyiRaiyAr

  397. n'eytal
  n'anai mutir jAzaR tinai maruL tiraL vI
  n'eytal mA malarp peyta pOla
  Utai tURRum uravu n'Irc cErppa!
  tAy uTanRu alaikkum kAlaiyum, vAyviTTu,
  'annAy!' ennum kuzavi pOla,
  innA ceyinum initu talaiyaLippinum,
  n'in varaippinaL en tOzi;
  tan uRu vizumam kaLaijarO ilaLE.
  varaiviTai vaittu n'Igkum talaimakaRkut tOzi uraittatu. - ammUvan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 18:05:29(இந்திய நேரம்)