தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

71-80

 • 71-80

  71. pAlai
  marun'tu enin marun'tE; vaippu enin vaippE-
  arumpiya cuNagkin am pakaTTu iLa mulai,
  perun' tOL, n'uNukiya n'ucuppin,
  kal kezu kAnavar n'alkuRu makaLE.
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan collic celavazugkiyatu -karuvUr OtajAni

  72. kuRijci
  pU ottu alamarum takaiya; E ottu
  ellArum aRiya n'Oy ceytanavE-
  tE mozit tiraNTa men tOL, mA malaip
  parIi vittiya Enal
  kurIi OppuvAL, peru mazaik kaNNE!
  talaimakan tan vERupATu kaNTu vinAviya pAgkaRku uraittatu - maLLanAr

  73. kuRijci
  makizn'an mArpE veyyaiyAl n'I;
  aziyal vAzi-tOzi!-n'annan
  n'aRu mA konRu jATpil pOkkiya
  onRumozik kOcar pOla,
  vankaT cUzcciyum vENTumAl ciRitE.
  pakaRkuRi maRuttu, iravukkuRi n'Ern'tu, atuvum maRuttamaipaTat talaimakaTkut tOzi colliyatu - paraNar

  74. kuRijci
  viTTa kutirai vicaippin anna,
  vicumpu tOy pacug kazaik kunRa n'ATan
  yAm taR paTarn'tamai aRiyAn, tAnum
  vEnil AnERu pOlac
  cAyinan enpa-n'am mAN n'alam n'ayan'tE.
  tOzi talaimakan kuRai maRAtavARRAl kURiyatu. - viTTa kutiraiyAr

  75. marutam
  n'I kaNTanaiyO? kaNTArk kETTanaiyO?-
  onRu teLiya n'acaiyinam; mozimO!
  veN kOTTu yAnai cONai paTiyum
  pon mali pATali peRIiyar!-
  yArvAyk kETTanai, kAtalar varavE?
  talaimakan varavuNarttiya pANarkkut talaimakaL kURiyatu. - paTumarattu mOcikIranAr

  76. kuRijci
  kAn'taL vEli Ogku malai n'al n'ATTuc
  celpa enpavO, kal varai mArpar-
  cilampil cEmpin alagkal vaL ilai
  perug kaLiRRuc ceviyin mAnat taii,
  taN varal vATai tUkkum
  kaTum pani aRciram n'aTugku ajar uRavE.
  pirivuNarttac cenRa tOzikku avar pirivu munnar uNarn'ta talaimakaL colliyatu.- kiLLimagkalagkizAr

  77. pAlai
  amma vAzi, tOzi!-yAvatum,
  tavaRu enin, tavaRO ilavE-vej curattu
  ulan'ta vampalar uval iTu patukkai
  n'eTu n'al yAnaikku iTu n'izal Akum
  ariya kAnam cenROrkku
  eLiya Akiya taTa men tOLE.
  pirivinkaN ARRALAkiya talaimakan tOzikkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  78. kuRijci
  peru varai micaiyatu n'eTu veL aruvi
  mutuvAyk kOTiyar muzavin tatumpi,
  cilampin izitarum ilagku malai veRpa!-
  n'OtakkanRE-kAmam yAvatum
  n'anRu ena uNarArmATTum
  cenRE n'iRkum perum pEtaimaittE.
  pAgkan talaimakaRkuc colliyatu. - n'akkIranAr

  79. pAlai
  kAna yAnai tOl n'ayan'tu uNTa
  poritAL Omai vaLi poru n'eTuj cinai
  alagkal ulavai ERi, oyyenap
  pulampu taru kurala puRavup peTai payirum
  attam n'aNNiya am kuTic cIRUrc
  cErn'tanarkollO tAmE-yAm tamakku
  ollEm enRa tappaRkuc
  collAtu Ekal valluvOrE.
  poruLvayiR pirin'ta talaimakanai n'inain'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu.- kuTavAyiR kIranakkan

  80. marutam
  kUn'tal Ampal muzu n'eRi aTaicci,
  perum punal van'ta irun' tuRai virumpi,
  yAm aHtu ayarkam cERum; tAn aHtu
  ajcuvatu uTaiyaLAyin, vem pOr
  n'ukam paTa kaTakkum pal vEl ezini
  munai An peru n'irai pOla,
  kiLaiyoTu kAkka, tan kozun'an mArpE.
  talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpap parattai colliyatu. - auvaiyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:27:46(இந்திய நேரம்)