தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

41-50

 • 41-50

  41. pAlai
  kAtalar uzaiyar Akap peritu uvan'tu,
  cARu koL Urin pukalvEn manRa;
  attam n'aNNiya am kuTic cIRUr
  makkaL pOkiya aNil ATu munRil
  pulappil pOlap pullenRu
  alappen-tOzi!-avar akanRa jAnRE.
  piriviTai vERupATu kaNTu kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- aNilATu munRilAr

  42. kuRijci
  kAmam ozivatuAyinum-yAmattuk
  karuvi mA mazai vIzn'tena, aruvi
  viTarakattu iyampum n'ATa!- em
  toTarpum tEyumO, n'invayinAnE?
  iravukkuRi vENTiya kizavaRkut tOzi n'Ern'ta vAyppATTAn maRuttatu - kapilar

  43. pAlai
  'celvAr allar' enRu yAn ikazn'tananE;
  'olvAL allaL' enRu avar ikazn'tanarE:
  AyiTai, iru pEr ANmai ceyta pUcal,
  n'al arAk katuviyAgku, en
  allal n'ejcam alamalakkuRumE.
  piriviTai melin'ta kizatti colliyatu. - auvaiyAr

  44. pAlai
  kAlE pari tappinavE; kaNNE
  n'Okki n'Okki vAL izan'tanavE;
  akal iru vicumpin mIninum
  palarE manRa, iv ulakattup piRarE.
  iTaiccurattuc cevilittAy kaiyaRRuc colliyatu. - veLLivItiyAr

  45. marutam
  kAlai ezun'tu, kaTun' tEr paNNi,
  vAl izai makaLirt tazIiya cenRa
  mallal Uran, 'ellinan peritu' ena,
  maRuvarum ciRuvan tAyE;
  teRuvatu amma, it tiNaip piRattallE.
  talaimakaRkup pAgkAyinAr vAyil vENTiyavazi, tOzi vAyil n'Ern'tatu.- AlagkuTi vagkanAr

  46. marutam
  AmpaR pUvin cAmpal anna
  kUmpiya ciRakar manai uRai kurIi
  munRil uNagkal mAn'ti, manRattu
  eruvin n'uN tAtu kuTaivana ATi,
  il iRaip paLLit tam piLLaiyoTu vatiyum
  punkaN mAlaiyum, pulampum,
  inRukol-tOzi!-avar cenRa n'ATTE?
  piriviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti ARRuval enpatupaTac colliyatu. - mAmilATan.

  47. kuRijci
  karug kAl vEgkai vI uku tuRukal
  irum pulik kuruLaiyin tOnRum kATTiTai
  elli varun'ar kaLaviRku
  n'allai allai-n'eTu veNNilavE!
  irA van'tu ozukugkAlai, munnilaip puRamoziyAka n'ilaviRku uraippALAkat tOzi uraittatu. - n'eTuveNNilavinA

  48. pAlai
  'tAtin ceyta taN panip pAvai
  kAlai varun'tum kaiyARu Ompu' ena,
  Orai Ayam kURak kETTum,
  inna paNpin inai peritu uzakkum
  n'annutal pacalai n'Igka, anna
  n'acai Aku paNpin oru col
  icaiyAtukollO, kAtalar tamakkE?
  pakaRkuRikkaN kANum pozutinum kANappozutu peritAkalin, vERupaTTa kizattiyatu vERupATu kaNTu, tOzi colliyatu. - pUgkaNuttiraiyAr

  49. n'eytal
  aNiR pal anna kogku mutir muNTakattu
  maNik kEz anna mA n'Irc cErppa!
  immai mARi maRumai Ayinum.
  n'I Akiyar em kaNavanai;
  yAn Akiyar n'in n'ejcu n'ErpavaLE.
  talaimakan parattaimATTup pirin'tavazi ARRALAkiya talaimakaL avanaik kaNTa vazi avvARRAmai n'IgkumanRE; n'Igkiyavazi, paLLiyiTattAnAkiya talaimakaRkuc colliyatu

  50. marutam
  aiyavi anna ciRu vI jAzal
  cevvi marutin cemmaloTu tAayt
  tuRai aNin'tanRu, avar UrE; iRai iRan'tu
  ilagku vaLai n'ekiza, cAayp
  pulampu aNin'tanRu, avar maNan'ta tOLE.
  kizavaRkup pAgkAyina vAyilkaTkuk kizatti colliyatu. - kunRiyanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:27:25(இந்திய நேரம்)