தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

21-30

 • 21-30

  21. mullai
  vaNTu paTat tatain'ta koTi iNar iTaiyiTupu,
  pon cey punai izai kaTTiya makaLir
  katuppin tOnRum putup pUg konRaik
  kAnam, 'kAr' enak kURinum,
  yAnO tEREn; avar poy vazagkalarE.
  paruvam varun'tuNaiyum ARRuvitta tOzi, 'avar varal kuRitta paruva varavin kaN ini ARRuvikkumARu evvARu?' enRu tannuLLE kavanRATku, avaLatu kuRippu aRin'ta talai

  22. pAlai
  n'Ir vAr kaNNai n'I ivaN oziya,
  yArO pirikiRpavarE?-cAral
  cilampu aNi koNTa valam curi marAattu
  vEnil am cinai kamazum
  tEm Ur oNNutal!-n'innoTum, celavE.
  celavukkuRippaRin'tu ARRALAkiya kizattiyait tOzi vaRpuRuttiyatu.- cEramAn en'tai

  23. kuRijci
  akavanmakaLE! akavanmakaLE!
  manavuk kOppu anna n'al n'eTun' kUn'tal
  akavanmakaLE! pATuka pATTE;
  innum, pATuka, pATTE-avar
  n'al n'eTug kunRam pATiya pATTE.
  kaTTukkANiya n'inRaviTattu, tOzi aRattOTu n'inRatu. - auvaiyAr

  24. mullai
  karug kAl vEmpin oN pU yANar
  ennai inRiyum kazivatukollO?
  ARRu ayal ezun'ta veN kOTTu atavattu
  ezu kuLiRu mititta oru pazam pOlak
  kuzaiya, koTiyOr n'AvE,
  kAtalar akala, kallenRavvE.
  paruvag kaNTu ARRALAkiya kizatti uraittatu. - paraNar

  25. kuRijci
  yArum illai; tAnE kaLvan;
  tAn atu poyppin, yAn evan ceykO?
  tinai tAL anna ciRu pacug kAla
  ozuku n'Ir Aral pArkkum
  kurukum uNTu, tAn maNan'ta jAnRE.
  varaivu n'ITTitta iTattut talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - kapilar

  26. kuRijci
  arumpu aRa malarn'ta karug kAl vEgkai
  mEkku ezu peruj cinai irun'ta tOkai
  pUk koy makaLirin tOnRum n'ATan
  takAan pOlat tAn tItu moziyinum,
  tan kaN kaNTatu poykkuvatu anRE-
  tEk kokku arun'tum muL eyiRRuttuvar vAy
  varai ATu van paRazt tan'taik
  kaTuvanum aRiyum, ak koTiyOnaiyE.
  n'aRRAyum cevilit tAyum talaimakaLatu vERupATu kaNTu, 'iHtu eRRinAn AyiRRu?' enRu kaTTuvicciyai vinavik kaTTuk kANkinRa kAlattu,'talaimakaLatu vERupATTiRkuk kAr

  27. pAlai
  kanRum uNNAtu, kalattinum paTAtu,
  n'al An tIm pAl n'ilattu ukkAagku,
  enakkum AkAtu, ennaikkum utavAtu,
  pacalai uNIiyar vENTum-
  titalai alkul en mAmaik kavinE.
  piriviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - veLLi vItiyAr

  28. pAlai
  muTTuvEnkol? tAkkuvEnkol?
  OrEn, yAnum: Or peRRi mEliTTu,
  'Aa! ol' enak kUvuvEnkol?-
  alamaral acaivaLi alaippa, en
  uyavu n'Oy aRiyAtu, tujcum UrkkE.
  varaiviTai ARRALAyk kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - auvaiyAr

  29. kuRijci
  n'al urai ikan'tu, pul urai tAay,
  peyal n'Irkku ERRa pacugkalam pOla
  uLLam tAgkA veLLam n'In'ti,
  aritu avAvuRRanai-n'ejcE!-n'anRum
  peritAl amma n'in pUcal, uyar kOTTu
  makavuTai man'ti pOla
  akan uRat tazIik kETkun'arp peRinE.
  iravukkuRi maRukkappaTTa talaimakan, 'ivar emmai maRuttAr' enRu varain'tu koLLa n'inaiyAtu, pinnum kUTutaRku avAvuRRa n'ejcinai n'Okkik kURiyatu. - auvaiyAr

  30. pAlai
  kETTicin vAzi-tOzi!-alkal,
  poyvalALan mey uRa marIiya
  vAyt takaip poyk kanA maruTTa, ERRu ezun'tu,
  amaLi taivan'tananE; kuvaLai
  vaNTu paTu malarin cAayt'
  tamiyen; manRa aLiyen yAnE!
  'avar n'innai varain'tu kOTal kAraNattAl piriyavum, n'I ARRiyirAtu,ARRAyAkinRatu en?' ena vinAya tOzikkut talaimakaL,'yAn ARRiyuLLEnAkavum, kanavu van'tu ennai

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:27:11(இந்திய நேரம்)