தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Cevili-cevili

 • cevili

  15. pAlai
  paRai paTa, paNilam Arppa, iRaikoLpu
  tol mUtAlattup potiyil tOnRiya
  n'Al Urk kOcar n'al mozi pOla,
  vAy AkinRE-tOzi!-Ay kazal
  cEyilai veL vEl viTalaiyoTu
  tokuvaLai munkai maTan'tai n'aTpE.
  uTanpOyina pinRai, tOzi cevilikku aRattoTu n'inRAL. n'iRpa, cevilittAy n'aRRAykku aRattOTu n'inRatu. -auvaiyAr

  44. pAlai
  kAlE pari tappinavE; kaNNE
  n'Okki n'Okki vAL izan'tanavE;
  akal iru vicumpin mIninum
  palarE manRa, iv ulakattup piRarE.
  iTaiccurattuc cevilittAy kaiyaRRuc colliyatu. - veLLivItiyAr

  84. pAlai
  peyarttanen muyagka, 'yAn viyarttanen' enRanaL;
  ini aRin'tEn, atu tuni AkutalE-
  kazaltoTi Aay mazai tavaz potiyil
  vEgkaiyum kAn'taLum n'ARi,
  Ampal malarinum tAn taNNiyaLE.
  makaLpOkkiya cevilittAy colliyatu. - mOcikIran

  144. pAlai
  kaziya kAvi kuRRum, kaTala
  veN talaip puNari ATiyum, n'anRE
  pirivu il Ayam uriyatu onRu ayara,
  iv vazip paTutalum ollAL-av vazip
  paralpAR paTuppac cenRanaL mAtO-
  cel mazai tavazum cenni
  viN uyar piRagkal vilagku malai n'ATTE!
  makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - maturai Aciriyan kOTag koRRan

  167. mullai
  muLi tayir picain'ta kAn'taL mel viral,
  kazuvuRu kaligkam, kazAatu, uTIi,
  kuvaLai uNkaN kuyppukai kazumat
  tAn tuzan'tu aTTa tIm puLip pAkar
  'initu' enak kaNavan uNTalin,
  n'uNNitin makizn'tanRu oNNutal mukanE.
  kaTin'akar cenRa cevilittAy, n'aRRAykku uraittatu. - kUTalUr kizAr

  242. mullai
  kAnagkOzik kavar kuraR cEval
  oN poRi eruttil taN citar uRaippap
  putal n'Ir vArum pU n'ARu puRavil
  cIRUrOLE, maTan'tai; vERu Ur
  vEn'tu viTu toziloTu celinum,
  cEn'tu varal aRiyAtu, cemmal tErE.
  kaRpuk kAlattuk kaTin'akar cenRa cevilittAy n'aRRAykkuc colliyatu.- kuzaRRattan

  356. pAlai
  n'izal AnRu avin'ta n'Ir il Ar iTaik
  kazalOn kAppap kaTukupu pOki,
  aRucunai marugkin maRukupu ven'ta
  vev veg kaluzi tavvenak kuTikkiya
  yAgku vallun'aLkol tAnE-En'tiya
  cem poR punai kalattu am porik kalan'ta
  pAlum pala ena uNNAL,
  kOl amai kuRun' toTit taLir annOLE?
  makaTpOkkiya cevilittAy uraittatu. - kayamanAra.

  378. pAlai
  jAyiRu kANAta mAN n'izaR paTIiya,
  malaimutal ciRu n'eRi maNal mikat tAay,
  taN mazai talaiyavAkuka-n'am n'Ittuc
  cuTar vAy n'eTu vER kALaiyoTu
  maTa mA arivai pOkiya curanE!
  makaL pOkkiya cevili teyvattiRkup parAyatu. - kayamanAr

  396. n'eytal
  pAlum uNNAL, pan'tuTan mEvAL,
  viLaiyATu AyamoTu ayarvOL iniyE,
  eLitu ena uNarn'tanaLkollO-muLi cinai
  Omaik kuttiya uyar kOTTu oruttal
  vEniR kunRattu vev aRaik kavAan
  mazai muzagku kaTug kural Orkkum
  kazai tiragku Ar iTai, avanoTu celavE?
  makaT pOkkiya tAy uraittatu, - kayamanAr.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 18:05:36(இந்திய நேரம்)