தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KiLi (kiLLai)-kiLi (kiLLai)

 • kiLi (kiLLai)

  67. pAlai
  uLLArkollO-tOzi!-kiLLai
  vaLai vAyk koNTa vEppa oN pazam
  putu n'AN n'uzaippAn n'uti mAN vaL ukirp
  polag kala oru kAcu Eykkum
  n'ilam kari kaLLiam kATu iRan'tOrE?
  piriviTai ARRAta talaimakaL tOzikku uraittatu. - aLLUr n'anmullai

  133. kuRijci
  punavan tuTavaip ponpOl ciRutinai
  kiLi kuRaittu uNTa kUzai iruvi
  perum peyal uNmaiyinE ilai olittAgku, en
  uram cettum uLenE-tOzi!-en
  n'alam putitu uNTa pulampinAnE.
  varaivu n'ITTitta iTattut talaimakaL colliyatu. - uRaiyUr mutukaNNan cAttan

  141. kuRijci
  vaLai vAyc ciRu kiLi viLai tinaik kaTIiyar
  celka enROLE, annai' ena, n'I
  collin evanO?-tOzi!-'kollai
  n'eTug kai van mAn kaTum pakai uzan'ta
  kuRug kai irum pulik kolai val ERRai
  paig kaT cen'n'Ay paTupatam pArkkum
  Ar iruL n'aTu n'AL varuti;
  cAral n'ATa, vAralO' enavE.
  iRceRikkappaTTuzi iravukkuRi van'tozukum talaimakaRku varum Etam ajci,pakaRkuRi n'Ern'ta vAypATTAn atuvum maRuttu, ciRaippuRamAkat tOzikkut talaimakaL colliyatu

  142. kuRijci
  cunaippUk kuRRut toTalai taii,
  punak kiLi kaTiyum pUg kaT pEtai
  tAn aRin'tanRO ilaLE-pAnAL
  paLLi yAnaiyin uyirttu, en
  uLLam, pinnum, tan uzaiyatuvE!
  iyaRkaip puNarcci puNarn'tu n'Igkum talaimakan colliyatu; tOzikkut talaimakan tan kuRai kURiyatUum Am - kapilar

  198. kuRijci
  yAam konRa maram cuTTa iyavil
  karumpu maruL mutala pain' tAT cen' tinai
  maTap piTit taTakkai anna pAl vArpu,
  karik kuRaTTu iRaijciya ceRik kOT paig kural
  paTukiLi kaTikam cERum; aTupOr
  eHku viLagku taTak kai malaiyan kAnattu
  Aram n'ARum mArpinai,
  vAraRkatilla; varukuvaL yAyE.
  tOzi kuRiyiTam peyarttuk kURiyatu. - kapilar

  217. kuRijci
  tinai kiLi kaTitalin, pakalum ollum;
  iravu n'I varutalin, URum ajcuval;
  yAgkuc ceyvAm, em iTumpai n'Oykku?' ena
  Agku yAn kURiya anaittiRkup piRitu cettu,
  Ogku malain'ATan uyirttOnmanRa;
  aitEy kamma yAnE;
  kazi mutukkuRaimaiyum paziyum enRicinE.
  uTanpOkku n'ayappat tOzi talaimakaTkuk kURiyatu. - tagkAl muTakkollanAr

  240. mullai
  panip putal ivarn'ta paig koTi avaraik
  kiLi vAy oppin oLi viTu pal malar
  verukkup pal uruvin mullaiyoTu kajali,
  vATai van'tatan talaiyum, n'Oy pora,
  kaNTicin vAzi-tOzi!-teN tiraik
  kaTal Az kalattin tOnRi,
  mAlai maRaiyum, avar maNi n'eTug kunRE.
  varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittal kollan azici.

  291. kuRijci
  cuTu puna marugkil kalitta EnaR
  paTukiLi kaTiyum koTicci kaik kuLirE
  icaiyin icaiyA in pANittE;
  kiLi, 'avaL viLi' ena, vizal ollAvE;
  atu pulan'tu azuta kaNNE, cAral
  kuNTu n'Irp paij cunaip pUtta kuvaLai
  vaNTu payil pal itaz kalaii,
  taNa tuLikku ERRa malar pOnRavvE.
  pAgkaRku uraittatu. - kapilar

  333. kuRijci
  kuRum paTaip pakazik koTu viR kAnavan
  punam uNTu kaTin'ta paig kaN yAnai
  n'aRun' tazai makaLir Oppum kiLLaiyoTu
  kuRum poRaikku aNavum kunRa n'ATan
  paNik kuRai varuttam vITa,
  tuNiyin evanO-tOzi!-n'am maRaiyE?
  'aRattOTu n'iRpal' enak kizattikkut tOzi uraittatu. - uzun'tinaim pulavan

  346. kuRijci
  n'Aku piTi n'ayan'ta muLaikkOTTu iLag kaLiRu,
  kunRam n'aNNi, kuRavar Arppa,
  manRam pOzum n'ATan-tOzi!-
  cunaip pUg kuvaLait toTalai tan'tum,
  tinaip puna marugkil paTukiLi Oppiyum,
  kAlai van'tu, mAlaip pozutil
  n'al akam n'ayan'tu, tAn uyagkic
  collavum AkAtu aHkiyOnE.
  tOzi kizattiyai iravukkuRi n'ayappak kURiyatu. - vAyil iLagkaNNan

  360. kuRijci
  veRi ena uNarn'ta vElan n'Oy marun'tu
  aRiyAn Akutal annai kANiya,
  arum paTar evvam inRu n'Am uzappinum,
  vAraRkatilla-tOzi!-cAral
  piTik kai anna perug kural Enal
  uN kiLi kaTiyum koTicci kaik kuLirE
  cilampin cilampum cOlai
  ilagku malai n'ATan iravinAnE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, veRi ajciya tOzikkuc colluvALAyt talaivi colliyatu - maturai Izattup pUtan tEvan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:19:44(இந்திய நேரம்)