தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

YAnai (kaLiRu, PiTi, VEzam, N'eTugkaivanmAn)-yAnai (kaLiRu, PiTi, VEzam, N'eTugkaivanmAn)

 • yAnai (kaLiRu, piTi, vEzam, n'eTugkaivanmAn)

  1. kuRijci
  cegkaLam paTak konRu avuNart tEytta
  ceg kOl ampin, ceg kOTTu yAnai,
  kazal toTi, cEey kunRam
  kurutip pUvin kulaik kAn'taTTE.
  tOzi kaiyuRai maRuttatu. - tipputtOLAr

  13. kuRijci
  mAcu aRak kazIiya yAnai pOlap
  perum peyal uzan'ta irum piNart tuRukal
  paital oru talaic cEkkum n'ATan
  n'Oy tan'tananE - tOzi!-
  pacalai Arn'ta, n'am kuvaLaiam kaNNE.
  talaivan tOziyiR kUTTam kUTi, ARRum vakaiyAn ARRuvittup piriya,vERupaTTa kizatti tOzikku uraittatu. - kapilar

  34. marutam
  oRuppa Ovalar, maRuppat tERalar,
  tamiyar uRagkum kauvai inRAy,
  iniyatu, kETTu inpuRuka iv UrE!-
  munAatu, yAnaiyagkurukin kAnal am perun'tOTu
  aTTa maLLar Arppu icai verUum
  kuTTuvan maran'tai anna em
  kuzai viLagku Ay n'utaR kizavanum avanE.
  varaivu malin'tamai UrmEl vaittut tOzi kizattikkuc colliyatu.- kollik kaNNan

  36. kuRijci
  tuRukal ayalatu mANai mAk koTi
  tujcu kaLiRu ivarum kunRa n'ATan,
  n'ejcu kaLan Aka, 'n'Iyalen yAn' ena,
  n'aRROL maNan'ta jAnRai, maRRu-avan
  tAvA vajcinam uraittatu
  n'OyO-tOzi!-n'in vayinAnE?
  'varaiviTai vaittup piriya ARRAL' enak kavanRu vERupaTTa tOziyaittalaimakaL ARRuvittatu. - paraNar

  37. pAlai
  n'acai peritu uTaiyar; n'alkalum n'alkuvar;
  piTi paci kaLaiiya perug kai vEzam
  men cinai yAam poLikkum
  anpina-tOzi!-avar cenRa ARE.
  tOzi, 'kaTitu varuvar' enRu, ARRuvittatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  52. kuRijci
  Ar kaLiRu mititta n'Ir tikaz cilampil
  cUr n'acain'tanaiyaiyAy n'aTugkal kaNTE,
  n'aran'tam n'ARum kuvai irug kUn'tal,
  n'iran'tu ilagku veN pal, maTan'tai!
  parin'tanen allenO, iRaiiRai yAnE?
  varaivu malivu kETTa talaimakaTkut tOzi, munnALil tAn aRattoTu n'inRamai kAraNattAl itu viLain'tatu enpatu paTak kURiyatu. - panampAranAr

  54. kuRijci
  yAnE INTaiyEnE; en n'alanE,
  Enal kAvalar kavaN oli verIik
  kAna yAnai kai viTu pacug kazai
  mIn eRi tUNTilin n'ivakkum
  kAnaka n'ATanoTu, ANTu, ozin'tanRE.
  varaivu n'ITTittavazi ARRALAkiya talaimakaL tOzikkuc colliyatu.- mIneRi tUNTilAr

  75. marutam
  n'I kaNTanaiyO? kaNTArk kETTanaiyO?-
  onRu teLiya n'acaiyinam; mozimO!
  veN kOTTu yAnai cONai paTiyum
  pon mali pATali peRIiyar!-
  yArvAyk kETTanai, kAtalar varavE?
  talaimakan varavuNarttiya pANarkkut talaimakaL kURiyatu. - paTumarattu mOcikIranAr

  76. kuRijci
  kAn'taL vEli Ogku malai n'al n'ATTuc
  celpa enpavO, kal varai mArpar-
  cilampil cEmpin alagkal vaL ilai
  perug kaLiRRuc ceviyin mAnat taii,
  taN varal vATai tUkkum
  kaTum pani aRciram n'aTugku ajar uRavE.
  pirivuNarttac cenRa tOzikku avar pirivu munnar uNarn'ta talaimakaL colliyatu.- kiLLimagkalagkizAr

  77. pAlai
  amma vAzi, tOzi!-yAvatum,
  tavaRu enin, tavaRO ilavE-vej curattu
  ulan'ta vampalar uval iTu patukkai
  n'eTu n'al yAnaikku iTu n'izal Akum
  ariya kAnam cenROrkku
  eLiya Akiya taTa men tOLE.
  pirivinkaN ARRALAkiya talaimakan tOzikkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  79. pAlai
  kAna yAnai tOl n'ayan'tu uNTa
  poritAL Omai vaLi poru n'eTuj cinai
  alagkal ulavai ERi, oyyenap
  pulampu taru kurala puRavup peTai payirum
  attam n'aNNiya am kuTic cIRUrc
  cErn'tanarkollO tAmE-yAm tamakku
  ollEm enRa tappaRkuc
  collAtu Ekal valluvOrE.
  poruLvayiR pirin'ta talaimakanai n'inain'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu.- kuTavAyiR kIranakkan

  88. kuRijci
  oli veL aruvi Ogku malai n'ATan,
  ciRu kaT perug kaLiRu vayap puli tAkkit
  tol muraN collum tun aruj cAral,
  n'aTu n'AL varutalum varUum;
  vaTu n'ANalamE-tOzi!-n'AmE.
  iravukkuRi n'Ern'ta vAyppATTAl tOzi talaimakaTkuc colliyatu. -maturaik katakkaNNan

  91. marutam
  aril pavarp pirampin varip puRa viLai kani
  kuNTu n'Ir ilajcik keNTai katUum
  taN tuRai Uran peNTinai Ayin,
  pala Akuka, n'in n'ejcil paTarE!
  OvAtu Iyum mAri vaN kai,
  kaTum pakaTTu yAnai, n'eTun' tEr, ajci
  kon munai iravu Ur pOlac
  cila Akuka, n'I tujcum n'ALE!
  parattaiyarmATTup pirin'ta talaimakan vAyil vENTip pukkavazi, tanvarai ttanRi avan varaittAkit tan n'ejcu n'ekizn'tuzi, talaimakaL atanai n'erugkic colliyatu; p

  100. kuRijci
  aruvip parappin aivanam vittip
  paru ilaik kuLaviyoTu pacu maral kaTkum
  kAn'taL am cilampil ciRukuTi pacittena,
  kaTug kaN vEzattuk kOTu n'oTuttu uNNum
  valvil Ori kollik kuTavaraip
  pAvaiyin maTavan'tanaLE-
  maNattaRku ariya, paNaip perun' tOLE.
  pAgkaRku uraittatu: alla kuRippaTTu mILkinRAn tan n'ejciRkuc colliyatUum Am. - kapilar

  111. kuRijci
  men tOL n'ekiztta cellal, vElan,
  'venRi n'eTu vEL' ennum; annaiyum,
  atu ena uNarum Ayin, AyiTaik
  kUzai irum piTik kai karan'tanna
  kEz irun' tuRukal kezu malai n'ATan
  vallE varuka-tOzi!-n'am
  illOr peru n'akai kANiya ciRitE!
  varaivu n'ITTittavazit talaimakaL vERupATu kaNTu veRiyeTuppak karutiya tAyatu n'ilaimai talaimakaTkuc colluvALAy, talaivan ciRaippuRamAkat tOzi kURiyatu. - tInm

  112. kuRijci
  kauvai ajcin, kAmam eykkum;
  eL aRa viTinE, uLLatu n'ANE;
  perug kaLiRu vAgka murin'tu n'ilam paTAa
  n'AruTai ociyal aRRE-
  kaNTicin, tOzi!-avar uNTa en n'alanE.
  varaivu n'ITTittavazit talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - AlattUr kizAr

  119. kuRijci
  ciRu veL aravin av varik kuruLai
  kAna yAnai aNagkiyA agku-
  iLaiyaL, muLai vAL eyiRRaL,
  vaLaiyuTaik kaiyaL-em aNagkiyOLE.
  iyaRkaip puNarcci puNarn'tu n'Igkum talaimakan pAgkaRku uraittatu.- cattin'AtanAr

  129. kuRijci
  eluva! ciRAar EmuRu n'aNpa!
  pulavar tOza! kELAy attai;
  mAk kaTal n'aTuvaN eN n'AL pakkattup
  pacu veN tigkaL tOnRiyAgkuk
  katuppu ayal viLagkum ciRun'utal
  putuk kOL yAnaiyin piNittaRRAl emmE.
  talaimakan pAgkaRku uraittatu. - kOpperujcOzan

  136. kuRijci
  'kAmam kAmam' enpa; kAmam
  aNagkum piNiyum anRE; n'uNagkik
  kaTuttalum taNitalum inRE; yAnai
  kuLaku menRu AL matam pOlap
  pANiyum uTaittu, atu kANun'arp peRinE.
  talaimakan pAgkaRku uraittatu. - miLaipperug kan'tan

  141. kuRijci
  vaLai vAyc ciRu kiLi viLai tinaik kaTIiyar
  celka enROLE, annai' ena, n'I
  collin evanO?-tOzi!-'kollai
  n'eTug kai van mAn kaTum pakai uzan'ta
  kuRug kai irum pulik kolai val ERRai
  paig kaT cen'n'Ay paTupatam pArkkum
  Ar iruL n'aTu n'AL varuti;
  cAral n'ATa, vAralO' enavE.
  iRceRikkappaTTuzi iravukkuRi van'tozukum talaimakaRku varum Etam ajci,pakaRkuRi n'Ern'ta vAypATTAn atuvum maRuttu, ciRaippuRamAkat tOzikkut talaimakaL colliyatu

  142. kuRijci
  cunaippUk kuRRut toTalai taii,
  punak kiLi kaTiyum pUg kaT pEtai
  tAn aRin'tanRO ilaLE-pAnAL
  paLLi yAnaiyin uyirttu, en
  uLLam, pinnum, tan uzaiyatuvE!
  iyaRkaip puNarcci puNarn'tu n'Igkum talaimakan colliyatu; tOzikkut talaimakan tan kuRai kURiyatUum Am - kapilar

  161. kuRijci
  pozutum ellinRu; peyalum OvAtu,
  kazutu kaN panippa vIcum; atantalaip
  pulippal tAlip putalvan pulli,
  'annA!' ennum, annaiyum: annO!
  en malain'tanankol tAnE-tan malai
  Aram n'ARum mArpinan
  mAri yAnaiyin van'tu n'inRananE?
  iravukkuRikkaN van'ta talaimakanaik kAppumikutiyAn etirppaTap peRAta talaimakaL, piRRaijAnRu talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyc colliyatu. - n'a

  169. marutam
  curam cel yAnaik kal uRu kOTTin
  teRRena iRIiyarO-aiya! maRRu yAm
  n'ummoTu n'akka vAl veL eyiRE:
  pANar pacumIn corin'ta maNTai pOla
  emakkum perum pulavu Aki,
  n'ummum peREem, iRIiyar em uyirE.
  kaRpuk kAlattut teLiviTai vilagkiyatu; init tOzi varaivu n'ITTittavazi varaivu kaTAyatUum Am. - veLLivItiyAr.

  170. kuRijci
  palarum kURuka, aHtu aRiyAtOrE-
  aruvi tan'ta n'AT kural eruvai
  kayam n'ATu yAnai kavaLam mAn'tum
  malai kezu n'ATan kENmai
  talaipOkAmai n'aRku aRin'tanen, yAnE,
  varaiviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkut talaimakaL kURiyatu.- karuvUr kizAr

  180. pAlai
  pazUup pal anna paru ukirp pA aTi
  irug kaLiRRu ina n'irai En'tal varin, mAyn'tu,
  aRai maTi karumpin kaN iTai anna
  paital oru kazai n'ITiya curan iRan'tu,
  eytinar kollO poruLE-alkul
  av vari vATat tuRan'tOr
  vanpar Akat tAm cenRa n'ATTE?
  piriviTai vERupaTTALait tOzi vaRpuRuttiyatu. - kaccippETTu n'annAkaiyAr

  198. kuRijci
  yAam konRa maram cuTTa iyavil
  karumpu maruL mutala pain' tAT cen' tinai
  maTap piTit taTakkai anna pAl vArpu,
  karik kuRaTTu iRaijciya ceRik kOT paig kural
  paTukiLi kaTikam cERum; aTupOr
  eHku viLagku taTak kai malaiyan kAnattu
  Aram n'ARum mArpinai,
  vAraRkatilla; varukuvaL yAyE.
  tOzi kuRiyiTam peyarttuk kURiyatu. - kapilar

  208. kuRijci
  onREn allEn; onRuven; kunRattup
  porukaLiRu mititta n'eritAL vEgkai
  kuRavar makaLir kUn'taR peymmAr,
  n'inRu koya malarum n'ATanoTu
  onREn-tOzi!-onRinAnE,
  varai viTai, 'ARRal vENTum' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu - kapilar

  215. pAlai
  paTarum paipayap peyarum; cuTarum
  enRUz mA malai maRaiyum; inRu avar
  varuvarkol, vAzi-tOzi!-n'Ir il
  vaRug kayam tuzaiiya ilagku maruppu yAnai
  kuRum poRai marugkin amar tuNai tazIik
  koTu vari irum puli kAkkum
  n'eTu varai marugkin curan iRan'tOrE.
  piriviTait tOzi vaRpuRuttiyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

  232. pAlai
  uLLArkollO?-tOzi!-uLLiyum,
  vAyp puNarvu inmaiyin vArArkollO?-
  maraRpukA arun'tiya mA eruttu iralai,
  uraRkAl yAnai oTittu uNTu ejciya
  yAa vari n'izal, tujcum
  mA iruj cOlai malai iRan'tOrE.
  piriviTait tOzi vaRpuRuttiyatu. - UNpittai

  244. kuRijci
  pallOr tujcum n'aLLen yAmattu,
  uravuk kaLiRupOl van'tu, iravuk katavu muyaRal
  kELEm allEm; kETTanem-peruma!-
  Ori murugkap pIli cAya
  n'al mayil valaip paTTAgku, yAm
  uyagkutoRum muyagkum, aRan il yAyE.
  iravukkuRi van'tu ozukAn'inRa talaimakanait tAm kAval mikutiyAl puRappaTTuetirkoLLap peRAtavazi, piRRai jAnRu tOzi, 'varain'tu koLLin allatu ivvozukalARRin inik

  246. n'eytal
  'perug kaTaR karaiyatu ciRu veN kAkkai
  kaLiRRuc cevi anna pAcaTai mayakki,
  panik kazi tuzavum pAnAL, tanittu Or
  tEr van'tu peyarn'tatu' enpa. ataRkoNTu,
  Orum alaikkum annai; piRarum
  pinnu viTu katuppin min izai makaLir
  iLaiyarum maTavarum uLarE;
  alaiyAt tAyaroTu n'aRpAlOrE.
  ciRaippuRam. - kapilar

  247. kuRijci
  ezil mika uTaiyatu; Igku aNippaTUum;
  tiRavOr ceyvinai aRavatu Akum;
  kiLaiyuTai mAn'tarkkup puNaiyumAr iv, ena
  Agku aRin'ticinE-tOzi!-vEgkai
  vIyA men cinai vI uka, yAnai
  Ar tuyil iyampum n'ATan
  mArpu urittu Akiya maRu il n'aTpE.
  kaTin'akart teLivu vilagkinamai aRiya, tOzi kURiyatu; varaivu uTanpaTTa tOzi talaimakaTkuk kURiyatUum Am. - cEn'tampUtan.

  255. pAlai
  pottu il kAza atta yAattup
  pori arai muzumutal uruva kutti,
  maRam kezu taTak kaiyin vAgki, uyagku n'aTaic
  ciRu kaT peru n'irai uRu paci tIrkkum
  taTa maruppu yAnai kaNTanar-tOzi!-
  tam kaTan iRIiyar eNNi, iTamtoRum
  kAmar poruTpiNip pOkiya
  n'Am veg kAtalar cenRa ARE.
  'iTain'inRu mILvar' enak kavanRa kizattiyait tOzi vaRpuRuttiyatu.- kaTuku perun' tEvan

  258. marutam
  vAral em cEri; tAral n'in tArE;
  alarAkinRAl-peruma!-kAvirip
  palar ATu perun' tuRai marutoTu piNitta
  En'tu kOTTu yAnaic cEn'tan tan'tai,
  ariyal am pukavin am kOTTu vETTai
  n'iraiya oL vAL iLaiyar perumakan,
  azici ArkkATu anna ivaL
  pazi tIr mAN n'alam tolaivana kaNTE.
  tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu; vAyil n'Ern'tatUum. Am. - paraNar

  260. pAlai
  kurukum iru vicumpu ivarum; putalum
  vari vaNTu Uta vAy n'ekizn'tanavE;
  curivaLaip polin'ta tOLum ceRRum;
  varuvarkol vAzi-tOzi!-poruvAr
  maN eTuttu uNNum aNNal yAnai
  vaN tErt toNTaiyar vazai amal aTukkattu,
  kanRu il Or A vilagkiya
  pun tAL Omaiya curan iRan'tOrE.
  avar varaviRku n'imittamAyina kaNTu, ARRALAkiya talaimakaTkut tOzi colliyatu.- kallATanAr.

  262. pAlai
  Uur alar eza, cEri kallena,
  AnAtu alaikkum aRan il annai
  tAnE irukka, tan manai; yAnE,
  n'elli tinRa muL eyiRu tayagka
  uNal Ayn'ticinAl, avaroTu-cEy n'ATTu,
  viN toTa n'ivan'ta vilagku malaik kavAan,
  karumpu n'aTu pAtti anna,
  perug kaLiRRu aTivazi n'ilaiiya n'IrE.
  uTanpOkku n'Ern'ta tOzi kizattikku uTanpOkku uNarttiyatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

  279. mullai
  tirimaruppu erumai iruL n'iRa mai An
  varumiTaRu yAtta pakuvAyt teN maNi,
  pulampu koL yAmattu, iyagkutoRu icaikkum
  itu pozutu Akavum vArArkollO-
  mazai kazUu maRan'ta mA irun' tuRukal
  tukaL cUz yAnaiyin poliyat tOnRum
  irum pal kunRam pOki,
  tirun'tu iRaip paNait tOL uLLAtOrE?
  vaRpuRuttum tOzikkuk kizatti uraittatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  284. kuRijci
  poruta yAnaip pukar mukam kaTuppa,
  manRat tuRukal mImicaip pala uTan
  oN ceg kAn'taL avizum n'ATan
  aRavan Ayinum, allan Ayinum,
  n'am EcuvarO? tam ilarkollO?-
  varaiyin tAzn'ta vAl veL aruvi
  kon n'ilaik kurampaiyin izitarum
  innAtu irun'ta ic ciRukuTiyOrE.
  varaiviTait tOzi, kizattikku uraippALAy, uraittatu. - miLaivEL tittan

  292.kuRijci
  maNNiya cenRa oL n'utal arivai
  punal taru pacug kAy tinRatan tappaRku
  onpatiRRu-onpatu kaLiRRoTu, avaL n'iRai
  pon cey pAvai koTuppavum, koLLAn,
  peN kolai purin'ta n'annan pOla,
  varaiyA n'iraiyattuc celIiyarO, annai!-
  oru n'AL, n'akai muka virun'tinan van'tena,
  pakai muka Urin, tujcalO ilaLE.
  tOzi iravukkuRikkaN ciRaippuRamAkak kAppu mikuti colliyatu. - paraNar

  307. pAlai
  vaLai uTaittanaiyatu Aki, palar toza,
  cev vAy vAnattu aiyenat tOnRi,
  innAp piRan'tanRu, piRaiyE; annO,
  maRan'tanarkollO tAmE-kaLiRu tan
  uyagkun'aTai maTappiTi varuttam n'OnAtu,
  n'ilai uyar yAam tolaiyak kutti,
  veN n'Ar koNTu, kai cuvaittu, aNNAn'tu,
  azugkal n'ejcamoTu muzagkum
  atta n'IL iTai azap pirin'tOrE?
  piriviTaik kaTujcoR colliya tOzikkuk kizatti uraittatu.- kaTampanUrc cANTiliyan

  308. kuRijci
  cOlai vAzaic curin'ukumpu inaiya
  aNagkuTai irun' talai n'Ivalin, matan azin'tu,
  mayagkutuyar uRRa maiyal vEzam
  uyagku uyir maTap piTi ulaipuRam taivara,
  Am izi cilampin aritu kaNpaTukkum
  mA malain'ATan kENmai
  kAmam taruvatu Or kai tAzn'tanRE.
  varaiviTaik kizattiyai van col colli vaRpuRuttiyatu. - perun'tOT kuRujcAttan

  319. mullai
  mAn ERu maTap piNai tazIi, maruL kUrn'tu,
  kAnam n'aNNiya putal maRain'tu oTugkavum,
  kaiyuTai n'al mAp piTiyoTu porun'ti,
  mai aNi marugkin malaiyakam cEravum,
  mAlai van'tanRu, mAri mA mazai;
  pon Er mEni n'al n'alam citaittOr
  innum vArAr Ayin,
  en Am, tOzi n'am in uyirn'ilaiyE
  paruva varavinkaN vERupaTTa kizatti vanpuRai etir azin'tu coRRatu.- tAyag kaNNan

  329. pAlai
  kAna iruppai vEnil veN pU
  vaLi poru n'eTuj cinai ujaRRalin, Ar kazalpu,
  kaLiRu vazagku ciRu n'eRi putaiyat tAam
  piRagkumalai aruj curam iRan'tavarp paTarn'tu,
  payil iruL n'aTun'AL tuyil aritu Aki,
  teL n'Ir n'ikarmalar puraiyum
  n'al malar mazaikkaNiRku eLiyavAl, paniyE.
  piriviTai melin'ta kizatti vaRpuRuttum tOzikku, 'yAn' ARRuval' enpatu paTac colliyatu. - OtalAn'taiyAr

  331. pAlai
  n'eTug kazai tiragkiya n'Ir il Ar iTai,
  ARu cel vampalar tolaiya, mARu n'inRu,
  koTuj cilai maRavar kaTaRu kUTTuNNum
  kaTugkaN yAnaik kAnam n'In'ti,
  iRapparkol vAzi-tOzi!-n'aRuvaTip
  paig kAl mAattu am taLir anna
  n'al mA mEni pacappa,
  n'amminum ciRan'ta arum poruL taraRkE.
  celavuk kuRippu aRin'tu vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu.- vATAp piraman'tan

  332. kuRijci
  van'ta vATaic cil peyaR kaTain'AL,
  n'Oy n'In'tu arum paTar tIra n'I n'ayan'tu
  kURin evanO-tOzi!-n'ARu uyir
  maTap piTi tazIit taTak kai yAnai
  kunRakac ciRukuTi izitarum
  manRam n'aNNiya malaikizavORkE?
  varaiyAtu van'tozukAn'inRa kAlattu, kizavan kETpak kizattikkut tOzi kURiyatu.- maturai marutagkizAr makan iLam pOttan

  333. kuRijci
  kuRum paTaip pakazik koTu viR kAnavan
  punam uNTu kaTin'ta paig kaN yAnai
  n'aRun' tazai makaLir Oppum kiLLaiyoTu
  kuRum poRaikku aNavum kunRa n'ATan
  paNik kuRai varuttam vITa,
  tuNiyin evanO-tOzi!-n'am maRaiyE?
  'aRattOTu n'iRpal' enak kizattikkut tOzi uraittatu. - uzun'tinaim pulavan

  343. pAlai
  n'inaiyAy vAzi-tOzi!-n'anai kavuL
  aNNal yAnai aNi mukam pAyn'tena-
  miku vali iru pulip pakuvAy ERRai-
  veN kOTu cem maRuk koLIiya, viTar mukaik
  kOTai oRRiya karug kAl vEgkai
  vATu pUj cinaiyin, kiTakkum
  uyar varai n'ATanoTu peyarumARE.
  tOzi kizattiyai uTanpOkku n'ayappak kURiyatu. - Izattup pUtan tEvan

  346. kuRijci
  n'Aku piTi n'ayan'ta muLaikkOTTu iLag kaLiRu,
  kunRam n'aNNi, kuRavar Arppa,
  manRam pOzum n'ATan-tOzi!-
  cunaip pUg kuvaLait toTalai tan'tum,
  tinaip puna marugkil paTukiLi Oppiyum,
  kAlai van'tu, mAlaip pozutil
  n'al akam n'ayan'tu, tAn uyagkic
  collavum AkAtu aHkiyOnE.
  tOzi kizattiyai iravukkuRi n'ayappak kURiyatu. - vAyil iLagkaNNan

  348. pAlai
  tAmE celpaAyin, kAnattup
  pulam tEr yAnaik kOTTiTai ozin'ta
  ciRu vI mullaik kompin tAay,
  itaz azin'tu URum kaNpani, matar ezil
  pUN aka van mulai n'anaittalum
  kANArkollO-mANizai!-n'amarE?
  celavuk kuRippu aRin'tu vERupaTTa kizattiyait tOzi vaRpuRIiyatu. - mAvaLattan

  357. kuRijci
  muni paTar uzan'ta pATu il uNkaN
  pani kAl pOzn'tu, paNai ezil jekiz tOL,
  melliya Akalin mEvarat tiraNTu,
  n'alla ennum collai manniya-
  Enal am ciRu tinai kAkkum cENOn
  jekiziyin peyarn'ta n'eTu n'al yAnai
  mIn paTu cuTar oLi verUum
  vAn tOy veRpan maNavA UgkE.
  tOzi kizavan kETkum aNmaiyanAkak kizattikkuc colliyatu. - kapilar

  393. marutam
  mayagku malark kOtai kuzaiya makizn'an
  muyagkiya n'AL tavac cilavE alarE,
  kUkaik kOzi vAkaip paRan'talaip
  pacum pUT pANTiyan vinai val atikan
  kaLiRoTu paTTa jAnRai,
  oLiRu vAT kogkar Arppinum peritE
  talaimakan ciRaippuRamAka, tOzi alar malivu uraittatu, varaivu kaTAyatu.- paraNar

  394. kuRijci
  muzan'tAL irum piTik kayan'talaik kuzavi
  n'aRavu mali pAkkattuk kuRamakaL InRa
  kuRi iRaip putalvaroTu maRuvan'tu OTi,
  mun n'AL iniyatu Aki, pin n'AL
  avar tinaip punam mEyn'tAgku,
  pakai AkinRu, avar n'akai viLaiyATTE.
  varaiviTai ARRALAkiya kizattiyai ARRuvikkum tOzi talaimakanai iyaRpazittuk kURiyatu. - kuRiyiRaiyAr

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:18:48(இந்திய நேரம்)