தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KuRijci-kuRijci

 • kuRijci

  1. kuRijci
  cegkaLam paTak konRu avuNart tEytta
  ceg kOl ampin, ceg kOTTu yAnai,
  kazal toTi, cEey kunRam
  kurutip pUvin kulaik kAn'taTTE.
  tOzi kaiyuRai maRuttatu. - tipputtOLAr

  2. kuRijci
  kogku tEr vAzkkai ajciRait tumpi!
  kAmam ceppAtu, kaNTatu mozimO:
  payiliyatu kezIiya n'aTpin, mayil iyal,
  ceRi eyiRRu, arivai kUn'talin
  n'aRiyavum uLavO, n'I aRiyum pUvE?
  iyaRkaip puNarcci puNarn'tavazi, talaimakaLai iyaRkaip puNarccikkaN iTaiyITupaTTu n'inRa talaimakan, n'ANin n'IkkutaRporuTTu, mey toTTup payiRal mutalAyina avaL

  3. kuRijci
  n'ilattinum peritE; vAninum uyarn'tanRu;
  n'Irinum Ar aLavinRE- cAral
  karug kOl kuRijcippUk koNTu,
  perun'tEn izaikkum n'ATanoTu n'aTpE.
  talaimakan ciRaippuRamAka, avan varain'tu koLvatu vENTi, tOzi iyaR pazittavazi, talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu. - tEvakulattAr

  13. kuRijci
  mAcu aRak kazIiya yAnai pOlap
  perum peyal uzan'ta irum piNart tuRukal
  paital oru talaic cEkkum n'ATan
  n'Oy tan'tananE - tOzi!-
  pacalai Arn'ta, n'am kuvaLaiam kaNNE.
  talaivan tOziyiR kUTTam kUTi, ARRum vakaiyAn ARRuvittup piriya,vERupaTTa kizatti tOzikku uraittatu. - kapilar

  14. kuRijci
  amiztu poti cen' n'A ajca van'ta
  vArn'tu ilagku vai eyiRRuccil mozi arivaiyaip
  peRukatil amma, yAnE! peRRAgku
  aRikatil amma, iv UrE! maRukil,
  'n'allOL kaNavan ivan' enap
  pallOr kURa, yAam n'ANukam ciRitE.
  'maTanmA kURum iTanumAr uNTE' enpatanAl tOzi kuRai maRuttuzi, talaimakan. 'maTalERuval' enpatupaTac colliyatu. - tol kapilar

  17. kuRijci
  mA ena maTalum Urpa; pU enak
  kuvimukiz erukkag kaNNiyum cUTupa;
  maRukin Arkkavum paTupa;
  piRitum Akupa-kAmam kAzkkoLinE.
  tOziyiR kUTTam vENTip pinninRa talaimakan tOzi kuRaimARAmal kURiyatu.- pEreyin muRuvalAr

  18. kuRijci
  vEral vEli vEr kOT palavin
  cAral n'ATa! cevviyai Akumati!
  yAr aHtu aRin'ticinOrE?-cAral
  ciRu kOTTup perum pazam tUgkiyAgku, ivaL
  uyir tavac ciRitu; kAmamO peritE!
  iravukkuRi van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi etirppaTTu, varaivu kaTAyatu.-kapilar

  23. kuRijci
  akavanmakaLE! akavanmakaLE!
  manavuk kOppu anna n'al n'eTun' kUn'tal
  akavanmakaLE! pATuka pATTE;
  innum, pATuka, pATTE-avar
  n'al n'eTug kunRam pATiya pATTE.
  kaTTukkANiya n'inRaviTattu, tOzi aRattOTu n'inRatu. - auvaiyAr

  25. kuRijci
  yArum illai; tAnE kaLvan;
  tAn atu poyppin, yAn evan ceykO?
  tinai tAL anna ciRu pacug kAla
  ozuku n'Ir Aral pArkkum
  kurukum uNTu, tAn maNan'ta jAnRE.
  varaivu n'ITTitta iTattut talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - kapilar

  26. kuRijci
  arumpu aRa malarn'ta karug kAl vEgkai
  mEkku ezu peruj cinai irun'ta tOkai
  pUk koy makaLirin tOnRum n'ATan
  takAan pOlat tAn tItu moziyinum,
  tan kaN kaNTatu poykkuvatu anRE-
  tEk kokku arun'tum muL eyiRRuttuvar vAy
  varai ATu van paRazt tan'taik
  kaTuvanum aRiyum, ak koTiyOnaiyE.
  n'aRRAyum cevilit tAyum talaimakaLatu vERupATu kaNTu, 'iHtu eRRinAn AyiRRu?' enRu kaTTuvicciyai vinavik kaTTuk kANkinRa kAlattu,'talaimakaLatu vERupATTiRkuk kAr

  29. kuRijci
  n'al urai ikan'tu, pul urai tAay,
  peyal n'Irkku ERRa pacugkalam pOla
  uLLam tAgkA veLLam n'In'ti,
  aritu avAvuRRanai-n'ejcE!-n'anRum
  peritAl amma n'in pUcal, uyar kOTTu
  makavuTai man'ti pOla
  akan uRat tazIik kETkun'arp peRinE.
  iravukkuRi maRukkappaTTa talaimakan, 'ivar emmai maRuttAr' enRu varain'tu koLLa n'inaiyAtu, pinnum kUTutaRku avAvuRRa n'ejcinai n'Okkik kURiyatu. - auvaiyAr

  32. kuRijci
  kAlaiyum, pakalum, kaiyaRu mAlaiyum,
  Ur tujcu yAmamum, viTiyalum, enRu ip
  pozutu iTai teriyin, poyyE kAmam:
  mA ena maTaloTu maRukil tOnRit
  teRRenat tURRalum paziyE;
  vAztalum paziyE-pirivu talaivarinE.
  pinn'inRAn kURiyatu. - aLLUr n'anmullaiyAr

  36. kuRijci
  tuRukal ayalatu mANai mAk koTi
  tujcu kaLiRu ivarum kunRa n'ATan,
  n'ejcu kaLan Aka, 'n'Iyalen yAn' ena,
  n'aRROL maNan'ta jAnRai, maRRu-avan
  tAvA vajcinam uraittatu
  n'OyO-tOzi!-n'in vayinAnE?
  'varaiviTai vaittup piriya ARRAL' enak kavanRu vERupaTTa tOziyaittalaimakaL ARRuvittatu. - paraNar

  38. kuRijci
  kAna majjai aRai In muTTai
  veyil ATu mucuvin kuruLai uruTTum
  kunRa n'ATan kENmai enRum
  n'anRuman vAzi-tOzi!-uNkaN
  n'IroTu OrAgkut taNappa,
  uLLAtu ARRal valluvOrkkE.
  varaivu n'ITTittavazit talaimakaL tanatu ARRAmai tOnRat tOzikkuk kURiyatu. - kapilar

  40. kuRijci
  yAyum jAyum yAr AkiyarO?
  en'taiyum n'un'taiyum em muRaik kELir?
  yAnum n'Iyum ev vazi aRitum?
  cem pulap peyal n'Ir pOla
  anpuTai n'ejcam tAm kalan'tanavE.
  iyaRkaip puNaricci puNarn'ta pinnar, 'pirivar' enak karuti ajciya talaimakaL kuRippu vERupATu kaNTu, talaimakan kURiyatu. - cempulappeyanIrAr

  42. kuRijci
  kAmam ozivatuAyinum-yAmattuk
  karuvi mA mazai vIzn'tena, aruvi
  viTarakattu iyampum n'ATa!- em
  toTarpum tEyumO, n'invayinAnE?
  iravukkuRi vENTiya kizavaRkut tOzi n'Ern'ta vAyppATTAn maRuttatu - kapilar

  47. kuRijci
  karug kAl vEgkai vI uku tuRukal
  irum pulik kuruLaiyin tOnRum kATTiTai
  elli varun'ar kaLaviRku
  n'allai allai-n'eTu veNNilavE!
  irA van'tu ozukugkAlai, munnilaip puRamoziyAka n'ilaviRku uraippALAkat tOzi uraittatu. - n'eTuveNNilavinA

  52. kuRijci
  Ar kaLiRu mititta n'Ir tikaz cilampil
  cUr n'acain'tanaiyaiyAy n'aTugkal kaNTE,
  n'aran'tam n'ARum kuvai irug kUn'tal,
  n'iran'tu ilagku veN pal, maTan'tai!
  parin'tanen allenO, iRaiiRai yAnE?
  varaivu malivu kETTa talaimakaTkut tOzi, munnALil tAn aRattoTu n'inRamai kAraNattAl itu viLain'tatu enpatu paTak kURiyatu. - panampAranAr

  54. kuRijci
  yAnE INTaiyEnE; en n'alanE,
  Enal kAvalar kavaN oli verIik
  kAna yAnai kai viTu pacug kazai
  mIn eRi tUNTilin n'ivakkum
  kAnaka n'ATanoTu, ANTu, ozin'tanRE.
  varaivu n'ITTittavazi ARRALAkiya talaimakaL tOzikkuc colliyatu.- mIneRi tUNTilAr

  58. kuRijci
  iTikkum kELir! n'um kuRai Aka
  n'iRukkal ARRinO n'anRu man tilla;
  jAyiRu kAyum vev aRai marugkil
  kai il Uman kaNNin kAkkum
  veNNey uNagkal pOlap
  paran'tanRu, in' n'Oy; n'OnRu koLaRku aritE!
  kazaRRetirmaRai. - veLLivItiyAr

  60. kuRijci
  kuRun' tAT kUtaLi ATiya n'eTu varaip
  perun'tEn kaNTa irun'g kAl muTavan,
  uTkaic ciRu kuTai kOli, kIz irun'tu,
  cuTTupu n'akkiyAgku, kAtalar
  n'alkAr n'ayavAr Ayinum,
  pal kAl kANTalum, uLLattukku initE.
  piriviTai ARRAmaiyAn talaimakaL tOzikku uraittatu. - paraNar

  62. kuRijci
  'kOTal, etir mukaip pacu vI mullai,
  n'ARu itazk kuvaLaiyoTu iTaiyiTupu viraii,
  aitu toTai mANTa kOtai pOla,
  n'aRiya n'allOL mEni
  muRiyinum vAyvatu; muyagkaRkum initE.
  talaimakan iTan'talaippATTinkaN kUTaluRum n'ejciRkuc colliyatu.- ciRaikkuTi An'taiyAr

  68. kuRijci
  pUzk kAl anna ceg kAl uzun'tin
  UzppaTu mutu kAy uzaiyinam kavarum
  arum pani aRciram tIrkkum
  marun'tu piRitu illai; avar maNan'ta mArpE.
  piriviTaik kizatti melin'tu kURiyatu. - aLLUr n'anmullai

  69. kuRijci
  karug kaT tAk kalai perum piRitu uRRena,
  kaimmai uyyAk kAmar man'ti
  kallA van paRaz kiLaimutal cErtti,
  Ogku varai aTukkattup pAyn'tu uyir cekukkum
  cAral n'ATa! n'aTu n'AL
  vAral; vAziyO! varun'tutum yAmE!
  tOzi iravukkuRi maRuttatu. - kaTun'tOT karavIran

  70. kuRijci
  oTugku Ir Oti oL n'utaR kuRumakaL
  n'aRun' taN n'IraL; Ar aNagkinaLE;
  inaiyaL enRu avaT punai aLavu aRiyEn;
  cila melliyavE kiLavi;
  anai melliyal yAn muyagkugkAlE.
  puNarn'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - OrampOkiyAr

  72. kuRijci
  pU ottu alamarum takaiya; E ottu
  ellArum aRiya n'Oy ceytanavE-
  tE mozit tiraNTa men tOL, mA malaip
  parIi vittiya Enal
  kurIi OppuvAL, peru mazaik kaNNE!
  talaimakan tan vERupATu kaNTu vinAviya pAgkaRku uraittatu - maLLanAr

  73. kuRijci
  makizn'an mArpE veyyaiyAl n'I;
  aziyal vAzi-tOzi!-n'annan
  n'aRu mA konRu jATpil pOkkiya
  onRumozik kOcar pOla,
  vankaT cUzcciyum vENTumAl ciRitE.
  pakaRkuRi maRuttu, iravukkuRi n'Ern'tu, atuvum maRuttamaipaTat talaimakaTkut tOzi colliyatu - paraNar

  74. kuRijci
  viTTa kutirai vicaippin anna,
  vicumpu tOy pacug kazaik kunRa n'ATan
  yAm taR paTarn'tamai aRiyAn, tAnum
  vEnil AnERu pOlac
  cAyinan enpa-n'am mAN n'alam n'ayan'tE.
  tOzi talaimakan kuRai maRAtavARRAl kURiyatu. - viTTa kutiraiyAr

  76. kuRijci
  kAn'taL vEli Ogku malai n'al n'ATTuc
  celpa enpavO, kal varai mArpar-
  cilampil cEmpin alagkal vaL ilai
  perug kaLiRRuc ceviyin mAnat taii,
  taN varal vATai tUkkum
  kaTum pani aRciram n'aTugku ajar uRavE.
  pirivuNarttac cenRa tOzikku avar pirivu munnar uNarn'ta talaimakaL colliyatu.- kiLLimagkalagkizAr

  78. kuRijci
  peru varai micaiyatu n'eTu veL aruvi
  mutuvAyk kOTiyar muzavin tatumpi,
  cilampin izitarum ilagku malai veRpa!-
  n'OtakkanRE-kAmam yAvatum
  n'anRu ena uNarArmATTum
  cenRE n'iRkum perum pEtaimaittE.
  pAgkan talaimakaRkuc colliyatu. - n'akkIranAr

  81. kuRijci
  ivaLE, n'in col koNTa en col tERi,
  pacu n'anai jAzal pal cinai oru ciRaip
  putu n'alan izan'ta pulampumAr uTaiyaL;
  utuk kAN teyya; uLLal vENTum-
  n'ilavum iruLum pOlap pulavut tiraik
  kaTalum kAnalum tOnRum
  maTal tAz peNNai em ciRu n'al UrE.
  tOziyiR kUTTag kUTip piriyum talaimakaRkut tOzi colliyatu. -vaTama vaNNakkan pEricAttan

  82. kuRijci
  vAr uRu vaNar katuppu uLari, puRam cErpu,
  'azAal' enRu n'am azuta kaN tuTaippAr;
  yAr Akuvar kol?-tOzi!-cAral
  perum punak kuRavan ciRu tinai maRukAl
  kozug koTi avarai pUkkum
  arum pani aRciram vArAtOrE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL 'varuvar' enRu vaRpuRuttum tOzikkuc colliyatu. - kaTuvan maLLan

  83. kuRijci
  arum peRal amiztam Arpatam Akap
  perum peyar ulakam peRIiyarO, annai-
  tam il tamatu uNTanna cinaitoRum
  tIm pazam tUgkum palavin
  Ogku malai n'ATanai, 'varum' enROLE!
  talaimakan varain'tu eytutal uNarttiya ceviliyait tOzi vAzttiyatu. - veNpUtan

  8. marutam
  kazani mAattu viLain'tu uku tIm pazam
  pazana vALai katUum Uran
  em il perumozi kURi, tam il,
  kaiyum kAlum tUkkat tUkkum
  ATip pAvai pOla,
  mEvana ceyyum, tan putalvan tAykkE.
  kizatti tannaip puRanuraittAL enak kETTa kAtaR parattai avaTkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - AlagkuTi vagkanAr.

  6. n'eytal
  n'aLLenRanRE, yAmam; col avin'tu,
  initu aTagkinarE, mAkkaL; munivu inRu,
  n'anan'talai ulakamum tujcum;
  Or yAn manRa tujcAtEnE.
  varaiviTai vaittup pirin'tavazi ARRALAkiya talaimakaL tOziyai n'erugkic colliyatu. - patumanAr

  87. kuRijci
  'manRa marAatta pEem mutir kaTavuL
  koTiyOrt teRUum' enpa; yAvatum
  koTiyar allar em kunRu kezu n'ATar;
  pacaiip pacan'tanRu, n'utalE;
  jekiza jekizn'tanRu, taTa men tOLE.
  talaimakaL teyvattiRkup parAayatu. - kapilar

  88. kuRijci
  oli veL aruvi Ogku malai n'ATan,
  ciRu kaT perug kaLiRu vayap puli tAkkit
  tol muraN collum tun aruj cAral,
  n'aTu n'AL varutalum varUum;
  vaTu n'ANalamE-tOzi!-n'AmE.
  iravukkuRi n'Ern'ta vAyppATTAl tOzi talaimakaTkuc colliyatu. -maturaik katakkaNNan

  90. kuRijci
  eRRO vAzi?-tOzi!-muRRupu
  kaRi vaLar aTukkattu iravil muzagkiya
  magkul mA mazai vIzn'tena, pogku mayirk
  kalai toTa izukkiya pU n'ARu palavuk kani,
  varai izi aruvi uNtuRait tarUum
  kunRa n'ATan kENmai
  men tOL cAyttum cAlpu InRanRE.
  varaivu n'ITTittavazi ARRALAkiya talaimakaTku, talaimakan ciRaippuRamAkattOzi kURiyatu. - maturai ezuttALan cEn'tan pUtan

  95. kuRijci
  mAl varai izitarum tU veL aruvi
  kal mukait tatumpum pal malarc cAraR
  ciRukuTik kuRavan perun' tOT kuRumakaL
  n'Ir Oranna cAyal
  tI Oranna en uran avittanRE.
  talaimakan pAgkaRku uraittatu. - kapilar

  96. kuRijci
  'aruvi vEgkaip peru malai n'ATaRku
  yAn evan ceykO?' enRi; yAn atu
  n'akai ena uNarEn Ayin,
  en Akuvaikol?-n'annutal! n'IyE,
  talaimakanai iyaRpazittut teruTTum tOzikkut talaimakaL iyaRpaTac colliyatu- aLLUr n'anmullai

  100. kuRijci
  aruvip parappin aivanam vittip
  paru ilaik kuLaviyoTu pacu maral kaTkum
  kAn'taL am cilampil ciRukuTi pacittena,
  kaTug kaN vEzattuk kOTu n'oTuttu uNNum
  valvil Ori kollik kuTavaraip
  pAvaiyin maTavan'tanaLE-
  maNattaRku ariya, paNaip perun' tOLE.
  pAgkaRku uraittatu: alla kuRippaTTu mILkinRAn tan n'ejciRkuc colliyatUum Am. - kapilar

  101. kuRijci
  viritiraip perug kaTal vaLaiiya ulakamum,
  aritu peRu ciRappin puttEL n'ATum,
  iraNTum, tUkkin, cIr cAlAvE-
  pUp pOl uNkaN, pon pOl mEni,
  mAN vari alkul, kuRumakaL
  tOL mARupaTUum vaikaloTu emakkE.
  talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu; (poruL) valitta n'ejciRkuc collic celavu azugkiyatUum Am. - parUu mOvAyp patuman

  105. kuRijci
  punavan tuTavaip pon pOl ciRu tinaik
  kaTi uN kaTavuTku iTTa cezug kural
  aRiyAtu uNTa majjai, ATumakaL
  veRi uRu vanappin veytuRRu, n'aTugkum
  cUr malai n'ATan kENmai
  n'Ir mali kaNNoTu n'inaippu AkinRE.
  varaivu n'ITTittaviTattut talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - n'akkIrar

  106. kuRijci
  pul vIz iRRik kal ivar veL vEr
  varai izi aruviyin tOnRum n'ATan
  tItu il n'ejcattuk kiLavi n'am vayin
  van'tanRu-vAzi, tOzi!-n'Amum
  n'ey pey tIyin etirkoNTu,
  'tAn maNan'tanaiyam' ena viTukam tUtE.
  talaimakan tUtu kaNTu, kizatti tOzikkuk kURiyatu. - kapilar

  111. kuRijci
  men tOL n'ekiztta cellal, vElan,
  'venRi n'eTu vEL' ennum; annaiyum,
  atu ena uNarum Ayin, AyiTaik
  kUzai irum piTik kai karan'tanna
  kEz irun' tuRukal kezu malai n'ATan
  vallE varuka-tOzi!-n'am
  illOr peru n'akai kANiya ciRitE!
  varaivu n'ITTittavazit talaimakaL vERupATu kaNTu veRiyeTuppak karutiya tAyatu n'ilaimai talaimakaTkuc colluvALAy, talaivan ciRaippuRamAkat tOzi kURiyatu. - tInm

  112. kuRijci
  kauvai ajcin, kAmam eykkum;
  eL aRa viTinE, uLLatu n'ANE;
  perug kaLiRu vAgka murin'tu n'ilam paTAa
  n'AruTai ociyal aRRE-
  kaNTicin, tOzi!-avar uNTa en n'alanE.
  varaivu n'ITTittavazit talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - AlattUr kizAr

  115. kuRijci
  peru n'anRu ARRin, pENArum uLarE?
  oru n'anRu uTaiyaL Ayinum, puri mANTu,
  pulavi tIra aLimati-ilai kavarpu,
  ATu amai ozukiya taN n'aRuj cAral,
  menn'aTai maraiyA tujcum
  n'an malai n'ATa!-n'in alatu ilaLE.
  uTanpOkku oruppaTuttu mILum tOzi talaimakaRkuk kURiyatu. - kapilar

  116. kuRijci
  yAn n'ayan'tu uRaivOL tEm pAy kUn'tal,
  vaLam kezu cOzar uRan'taip perun' tuRai
  n'uN maNal aRal vArn'tanna,
  n'al n'eRiyavvE; n'aRun' taNNiyavE.
  iyaRkaip puNarcci puNarn'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu - iLagkIran.

  119. kuRijci
  ciRu veL aravin av varik kuruLai
  kAna yAnai aNagkiyA agku-
  iLaiyaL, muLai vAL eyiRRaL,
  vaLaiyuTaik kaiyaL-em aNagkiyOLE.
  iyaRkaip puNarcci puNarn'tu n'Igkum talaimakan pAgkaRku uraittatu.- cattin'AtanAr

  120. kuRijci
  illOn inpam kAmuRRAagku,
  aritu vETTanaiyAl-n'ejcE!-kAtali
  n'allaL Akutal aRin'tAgku
  ariyaL Akutal aRiyAtOyE.
  alla kuRippaTTu mILum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu; iyaRkaip puNarcci puNarn'ta talaimakan pirin'tavazik kalagkiyatUum Am. - paraNar

  121. kuRijci
  meyyE, vAzi?-tOzi-cAral
  maip paTTanna mA muka mucukkalai
  ARRap pAyAt tappal ERRa
  kOTToTu pOkiyAgku, n'ATan
  tAn kuRi vAyAt tappaRkut
  tAm pacan'tana, en taTa men tOLE.
  iravukkuRi varum talaimakan ceyyum kuRi piRitu onRanAl n'ikazn'tu, maRRu avan kuRiyai ottavazi, av oppumaiyai meypporuLAka uNarn'tu cenRu, ANTu avanaik kANAtu t

  129. kuRijci
  eluva! ciRAar EmuRu n'aNpa!
  pulavar tOza! kELAy attai;
  mAk kaTal n'aTuvaN eN n'AL pakkattup
  pacu veN tigkaL tOnRiyAgkuk
  katuppu ayal viLagkum ciRun'utal
  putuk kOL yAnaiyin piNittaRRAl emmE.
  talaimakan pAgkaRku uraittatu. - kOpperujcOzan

  132. kuRijci
  kavavuk kaTugkuraiyaL; kAmar vanappinaL;
  kuvavu men mulaiyaL; koTik kUn'talaLE-
  yAgku maRan'tu amaikO, yAnE?- jAgkark
  kaTuj curai n'al An n'aTugku talaik kuzavi
  tAy kAN viruppin anna,
  cAay n'OkkinaL-mAayOLE,
  kazaRRetirmaRai. - ciRaikkuTi An'taiyAr

  133. kuRijci
  punavan tuTavaip ponpOl ciRutinai
  kiLi kuRaittu uNTa kUzai iruvi
  perum peyal uNmaiyinE ilai olittAgku, en
  uram cettum uLenE-tOzi!-en
  n'alam putitu uNTa pulampinAnE.
  varaivu n'ITTitta iTattut talaimakaL colliyatu. - uRaiyUr mutukaNNan cAttan

  134. kuRijci
  amma vAzi-tOzi!-n'ammoTu
  pirivu inRu Ayin n'anRuman tilla-
  kuRum poRait taTaiiya n'eTun' tAL vEgkaip
  pUvuTai alagku cinai pulampat tAkkik
  kal porutu iragkum kataz vIz aruvi,
  n'ilam koL pAmpin, izitarum
  vilagku malai n'ATanoTu kalan'ta n'aTpE.
  varaiviTai ARRALAkiya talaimakaL ARRuvikkum tOzikkuc colliyatu.- kOvEgkaip perugkatavan

  136. kuRijci
  'kAmam kAmam' enpa; kAmam
  aNagkum piNiyum anRE; n'uNagkik
  kaTuttalum taNitalum inRE; yAnai
  kuLaku menRu AL matam pOlap
  pANiyum uTaittu, atu kANun'arp peRinE.
  talaimakan pAgkaRku uraittatu. - miLaipperug kan'tan

  141. kuRijci
  vaLai vAyc ciRu kiLi viLai tinaik kaTIiyar
  celka enROLE, annai' ena, n'I
  collin evanO?-tOzi!-'kollai
  n'eTug kai van mAn kaTum pakai uzan'ta
  kuRug kai irum pulik kolai val ERRai
  paig kaT cen'n'Ay paTupatam pArkkum
  Ar iruL n'aTu n'AL varuti;
  cAral n'ATa, vAralO' enavE.
  iRceRikkappaTTuzi iravukkuRi van'tozukum talaimakaRku varum Etam ajci,pakaRkuRi n'Ern'ta vAypATTAn atuvum maRuttu, ciRaippuRamAkat tOzikkut talaimakaL colliyatu

  142. kuRijci
  cunaippUk kuRRut toTalai taii,
  punak kiLi kaTiyum pUg kaT pEtai
  tAn aRin'tanRO ilaLE-pAnAL
  paLLi yAnaiyin uyirttu, en
  uLLam, pinnum, tan uzaiyatuvE!
  iyaRkaip puNarcci puNarn'tu n'Igkum talaimakan colliyatu; tOzikkut talaimakan tan kuRai kURiyatUum Am - kapilar

  143. kuRijci
  aziyal-Ayizai!-anpu peritu uTaiyan;
  paziyum ajcum, paya malai n'ATan;
  n'illAmaiyE n'ilaiyiRRu Akalin,
  n'al icai vETTa n'ayanuTai n'ejcin
  kaTappATTALanuTaip poruL pOlat
  tagkutaRku uriyatu anRu, n'in
  am kaluz mEnip pAaya pacappE.
  varaiviTai vaittup pirin'taviTattut talaimakaTkut tOzi kURiyatu.- maturaik kaNakkAyan makan n'akkIran.

  146. kuRijci
  amma vAzi, tOzi!-n'am Urp
  pirin'tOrp puNarppOr irun'tanar kollO?-
  taNTuTai kaiyar, veNtalaic citavalar,
  'n'anRun'anRu' ennum mAkkaLoTu
  inRu peritu ennum, AgkaNatu avaiyE.
  talaimakan tamar varaivoTu van'tu collATukinRuzi, 'varaivu maRuppavO?' enak kavanRa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - veLLivItiyAr.

  150. kuRijci
  cENOn mATTiya n'aRum pukai jekizi
  vAna mInin vayinvayin imaikkum
  Ogku malain'ATan cAn'tu pular akalam
  uLLin, uL n'Oy malkum;
  pullin, mAyvatu evankol?-annAy!
  iravukkuRi n'Ern'ta tOzikkut talaimakaL kURiyatu. - mATalUr kizAr

  152. kuRijci
  yAvatum aRikilar, kazaRuvOrE-
  tAy il muTTai pOla, uTkiTan'tu
  cAyin allatu, piRitu evan uTaittE?
  yAmaip pArppin anna
  kAmam, kAtalar kaiyaRa viTinE,
  varaivu n'ITTittavazi ARRALAkiya talaimakaL, 'n'I ARRukinRilai' enRu.n'erugkiya tOzikkuc colliyatu. - kiLLimagkalag kizAr

  153. kuRijci
  kunRak kUkai kuzaRinum, munRiR
  palavin iruj cinaik kalai pAyn'tu ukaLinum,
  ajcumman; aLittu-en n'ejcam!-iniyE,
  Ar iruT kagkul avarvayin
  cAral n'IL iTaic celavu AnAtE.
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tu ozukukinRuzi, 'n'Am avarai vERupaTuttaRkuk kAraNam ennai?' enRa tOzikku, 'avar varavu n'amatu ARRAmaikkuk kAraNam Am' enat talaimak

  156. kuRijci
  pArppana makanE! pArppana makanE!
  cem pU murukkin n'al n'Ar kaLain'tu
  taNToTu piTitta tAzkamaNTalattup
  paTiva uNTip pArppana makanE!
  ezutAk kaRpin n'in coluLLum
  pirin'tOrp puNarkkum paNpin
  marun'tum uNTO? mayalO ituvE.
  kazaRiya pAgkaRkuk kizavan azin'tu kURiyatu. - pANTiyan EnAti n'eTugkaNNan

  158. kuRijci
  n'eTu varai marugkin pAmpu paTa iTikkum
  kaTu vicai urumin kazaRu kural aLaiik
  kAloTu van'ta kamaj cUl mA mazai!
  Ar aLi ilaiyO n'IyE? pEr icai
  imayamum tuLakkum paNpinai;
  tuNai ilar, aLiyar, peNTir; iHtu evanE?
  talaimakan iravukkuRi van'tuzi, avan kETpat tOzikkuc colluvALAyc colliyatu.- auvaiyAr.

  159. kuRijci
  'tazai aNi alkul tAgkal cellA
  n'uzai ciRu n'ucuppiRku evvam Aka,
  am mel Akam n'iRaiya vIgkik
  kommai vari mulai ceppuTan etirina;
  yAgku AkuvaLkol pUgkuzai?' ennum
  avala n'ejcamoTu ucAvAk
  kavalai mAkkaTTu-ip pEtai UrE.
  talaimakan ciRaippuRamAkat tOzi ceRippaRivuRuttatu; uyir cela vERRu varaivu varinum atu mARRutaRku n'ikazn'tatUum Am. - vaTama vaNNakkan pEricAttan.

  160. kuRijci
  n'eruppin anna cen'talai anRil
  iRavin anna koTu vAyp peTaiyoTu,
  taTavin Ogku cinaik kaTciyil, pirin'tOr
  kaiyaRa n'aralum n'aLLen yAmattup
  perun' taN vATaiyum vArAr;
  iHtO-tOzi!-n'am kAtalar varavE?
  varaivu n'ITTippa ARRALAkiya talaimakaLai n'Okki, tOzi, 'varaivar' ena ARRuvippuzi, talaimakaL kURiyatu. - maturai marutan iLan'Akan.

  161. kuRijci
  pozutum ellinRu; peyalum OvAtu,
  kazutu kaN panippa vIcum; atantalaip
  pulippal tAlip putalvan pulli,
  'annA!' ennum, annaiyum: annO!
  en malain'tanankol tAnE-tan malai
  Aram n'ARum mArpinan
  mAri yAnaiyin van'tu n'inRananE?
  iravukkuRikkaN van'ta talaimakanaik kAppumikutiyAn etirppaTap peRAta talaimakaL, piRRaijAnRu talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyc colliyatu. - n'a

  165. kuRijci
  makizn'tatan talaiyum n'aRa uNTAgku,
  vizain'tatan talaiyum n'I veytuRRanai-
  irug karai n'inRa uppu oy cakaTam
  perum peyal talaiya vIin'tAgku, ivaL
  irum pal kUn'tal iyal aNi kaNTE.
  pinninRa talaimakan maRukkappaTTup peyarttum kUTaluRum n'ejciRkuc colliyatu.- paraNar.

  170. kuRijci
  palarum kURuka, aHtu aRiyAtOrE-
  aruvi tan'ta n'AT kural eruvai
  kayam n'ATu yAnai kavaLam mAn'tum
  malai kezu n'ATan kENmai
  talaipOkAmai n'aRku aRin'tanen, yAnE,
  varaiviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkut talaimakaL kURiyatu.- karuvUr kizAr

  173. kuRijci
  pon n'Er Aviraip putumalar miTain'ta
  pal n'Ul mAlaip panaip paTu kali mAp
  pUN maNi kaRagka ERi, n'AN aTTu,
  pazi paTar uL n'Oy vazivazi ciRappa,
  'innaL ceytatu itu' ena, mun n'inRu,
  avaL pazi n'uvalum, iv Ur;
  Agku uNarn'tamaiyin, Igku EkumAr uLEnE.
  kuRai maRukkappaTTa talaimakan tOzikku uraittatu. - maturaik kAjcip pulavan

  176. kuRijci
  oru n'AL vAralan; iru n'AL vAralan;
  pal n'AL van'tu, paNimozi payiRRi, en
  n'annar n'ejcam n'ekiztta pinRai,
  varai mutir tEnin pOkiyOnE-
  Acu Aku en'tai-yANTu uLankollO?
  vERu pulan n'al n'ATTup peyta
  ERuTai mazaiyin kalizum, en n'ejcE.
  tOzi kizattiyaik kuRai n'ayappak kURiyatu. - varumulaiyAritti

  179. kuRijci
  kallen kAnattuk kaTamA ATTi,
  ellum ellinRu; jamaliyum iLaittana;
  cellal-aiiya!-utu em UrE;
  Ogku varai aTukkattut tIm tEn kizitta
  kuvaiyuTaip pacug kazai tinRa kaya vAyp
  pEtai yAnai cuvaitta
  kUzai mUgkiR kuvaTTiTaiyatuvE.
  pakal varuvAnai iravukkuRi n'Ern'tAL pOnRu varaivu kaTAyatu. - kuTTuvan kaNNan

  182. kuRijci
  vizut talaip peNNai viLaiyal mA maTal
  maNi aNi perun' tAr marapiR pUTTi,
  veL enpu aNin'tu, piRar eLLat tOnRi,
  oru n'AL marugkil peru n'AN n'Igki,
  teruvin iyalavum taruvatukollO-
  kaliz kavin acain'aTaip pEtai
  melin'tilaL; n'Am viTaRku amain'ta tUtE?
  tOziyAl kuRai maRukkappaTTa talaimakan tan n'ejciRku uraittatu.- maTal pATiya mAtagkIran

  185. kuRijci
  'n'utal pacappu ivarn'tu, titalai vATi,
  n'eTu men paNait tOL cAay, toTi n'ekizn'tu,
  innaL Akutal n'ummin Akum' enac
  collin, evan Am-tOzi!-pal varip
  pAmpu pai avin'tatu pOlak kUmpi,
  koNTalin tolain'ta oN ceg kAn'taL
  kalmicaik kaviyum n'ATaRku, en
  n'al mA mEni azi paTar n'ilaiyE?
  talaimakan irA van'tu ozukA n'inRa kAlattu vERupaTTa talaimakaLai,'vERu paTTAyAl' enRATkuk kizatti uraittatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  187. kuRijci
  cev varaic cEkkai varuTaimAn maRi
  curai pozi tIm pAl Ara mAn'ti,
  peru varai n'Izal ukaLum n'ATan
  kallinum valiyan-tOzi!-
  valiyan ennAtu meliyum, en n'ejcE.
  varaivu n'ITTitta vazi, ARRALAkiya talaimakaLai ARRuvikka vENTit talaimakanai iyaRpazitta tOzikkut talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu. - kapilar

  198. kuRijci
  yAam konRa maram cuTTa iyavil
  karumpu maruL mutala pain' tAT cen' tinai
  maTap piTit taTakkai anna pAl vArpu,
  karik kuRaTTu iRaijciya ceRik kOT paig kural
  paTukiLi kaTikam cERum; aTupOr
  eHku viLagku taTak kai malaiyan kAnattu
  Aram n'ARum mArpinai,
  vAraRkatilla; varukuvaL yAyE.
  tOzi kuRiyiTam peyarttuk kURiyatu. - kapilar

  199. kuRijci
  peRuvatu iyaiyAtuAyinum, uRuvatu onRu
  uNTuman vAziya-n'ejcE!-tiN tErk
  kai vaL Ori kAnam tINTi
  eRivaLi kamazum n'eRipaTu kUn'tal
  mai Ir Oti mAayOLvayin,
  inRai anna n'aTpin in' n'Oy
  iRu muRai ena onRu inRi,
  maRumai ulakattu mannutal peRinE.
  tOzi ceRippu aRivuRuppa, n'ejciRkuk kizavan uraittatu. - paraNar

  201. kuRijci
  amiztam uNka-n'am ayal ilATTi,
  pAl kalappanna tEk kokku arun'tupu,
  n'Ila men ciRai vaL ukirp paRavai
  n'elliam puLi mAn'ti, ayalatu
  muL il am paNai mUgkilil tUgkum
  kazai n'ivan'tu Ogkiya cOlai
  malai kezu n'ATanai varum enROLE!
  kaTin'akar pukku, 'vERupaTAtu n'anku ARRinAy!' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu.

  204. kuRijci
  'kAmam kAmam' enpa; kAmam
  aNagkum piNiyum anRE; n'inaippin,
  mutaic cuvaR kalitta muRRA iLam pul
  mUtA taivan'tAgku,
  virun'tE kAmam-perumtOLOyE!
  talaimakaRkup pAgkan uraittatu. - miLaip perug kan'tan

  206. kuRijci
  amiztattanna am tIm kiLavi
  anna iniyOL kuNanum, inna
  innA arum paTar ceyyum Ayin,
  uTan uRaivu aritE kAmam:
  kuRukal Ompumin, aRivuTaiyIrE!
  kazaRiya pAgkaRkuk kizavan uraittatu. - aiyUr muTavan

  208. kuRijci
  onREn allEn; onRuven; kunRattup
  porukaLiRu mititta n'eritAL vEgkai
  kuRavar makaLir kUn'taR peymmAr,
  n'inRu koya malarum n'ATanoTu
  onREn-tOzi!-onRinAnE,
  varai viTai, 'ARRal vENTum' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu - kapilar

  214. kuRijci
  maram kol kAnavan punam tuLarn'tu vittiya
  piRagku kural iRaTi kAkkum, puRam tAz
  am cil Oti, acai iyal, koTicci
  tirun'tu izai alkuRkup perun' tazai utavic
  ceyalai muzumutal oziya, ayalatu
  aralai mAlai cUTTi,
  EmuRRanRu-iv azugkal UrE.
  tOzi, veRiyATTu eTuttuk koNTa iTattu, aRattoTu n'inRatu. - kUTalUr kizAr

  217. kuRijci
  tinai kiLi kaTitalin, pakalum ollum;
  iravu n'I varutalin, URum ajcuval;
  yAgkuc ceyvAm, em iTumpai n'Oykku?' ena
  Agku yAn kURiya anaittiRkup piRitu cettu,
  Ogku malain'ATan uyirttOnmanRa;
  aitEy kamma yAnE;
  kazi mutukkuRaimaiyum paziyum enRicinE.
  uTanpOkku n'ayappat tOzi talaimakaTkuk kURiyatu. - tagkAl muTakkollanAr

  222. kuRijci
  talaip puNaik koLinE, talaip puNaik koLLum;
  kaTaip puNaik koLinE, kaTaip puNaik koLLum;
  puNai kaiviTTup punalOTu ozukin,
  ANTum varukuvaL pOlum-mANTa
  mArip pittikattu n'Ir vAr kozu mukaic
  cev verin' uRazum kozug kaTai mazaik kaN
  tuLi talait talaiiya taLir annOLE.
  peTTa vAyil peRRu iravu valiyuRuttatu. - ciRaikkuTi An'taiyAr

  223. kuRijci
  'pEr Ur koNTa Arkali vizavil
  celvAm celvAm' enRi; anRu, ivaN
  n'allOr n'alla palavAl tilla;
  tazalum taTTaiyum muRiyum tan'tu, 'ivai
  ottana n'inakku' enap poyttana kURi,
  annai Ompiya Ay n'alam
  ennai koNTAn; yAm innamAl iniyE.
  varaiviTai vERupaTTa kizattiyatu vERupATu kaNTu. vaRpuRuttum tOzikkuk kizatti kURiyatu. - maturaik kaTaiyattAr makan veNNAkan

  225. kuRijci
  kanRu tan paya mulai mAn'ta, munRil
  tinai piTi uNNum perug kal n'ATa!
  keTTa iTattu uvan'ta utavi kaTTil
  vIRu peRRu maRan'ta mannan pOla,
  n'anRi maRan'tu amaiyAy Ayin, men cIrk
  kali mayiR kalAvattanna ivaL
  oli men kUn'tal uriyavAl n'inakkE.
  varaiviTai vaittup pirivARkut tOzi colliyatu. - kapilar

  239. kuRijci
  toTi n'ekizn'tanavE; tOL cAyinavE;
  viTum n'AN uNTO?-tOzi!-viTar mukaic
  cilampuTan kamazum alagku kulaik kAn'taL
  n'aRun' tAtu Utum kuRuj ciRait tumpi
  pAmpu umiz maNiyin tOnRum
  mun'tUz vEliya malaikizavORkE.
  ciRaippuRam. - Aciriyan perugkaNNan

  241. kuRijci
  yAm em kAmam tAgkavum, tAm tam
  kezutakaimaiyin azutana-tOzi!-
  kanRu ARRuppaTutta pun talaic ciRAar
  manRa vEgkai malar patam n'Okki,
  ERAtu iTTa Emap pUcal
  viN tOy viTarakattu iyampum
  kunRa n'ATaR kaNTa em kaNNE.
  piriviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu - kapilar

  244. kuRijci
  pallOr tujcum n'aLLen yAmattu,
  uravuk kaLiRupOl van'tu, iravuk katavu muyaRal
  kELEm allEm; kETTanem-peruma!-
  Ori murugkap pIli cAya
  n'al mayil valaip paTTAgku, yAm
  uyagkutoRum muyagkum, aRan il yAyE.
  iravukkuRi van'tu ozukAn'inRa talaimakanait tAm kAval mikutiyAl puRappaTTuetirkoLLap peRAtavazi, piRRai jAnRu tOzi, 'varain'tu koLLin allatu ivvozukalARRin inik

  247. kuRijci
  ezil mika uTaiyatu; Igku aNippaTUum;
  tiRavOr ceyvinai aRavatu Akum;
  kiLaiyuTai mAn'tarkkup puNaiyumAr iv, ena
  Agku aRin'ticinE-tOzi!-vEgkai
  vIyA men cinai vI uka, yAnai
  Ar tuyil iyampum n'ATan
  mArpu urittu Akiya maRu il n'aTpE.
  kaTin'akart teLivu vilagkinamai aRiya, tOzi kURiyatu; varaivu uTanpaTTa tOzi talaimakaTkuk kURiyatUum Am. - cEn'tampUtan.

  249. kuRijci
  ina mayil akavum maram payil kAnattu,
  n'arai muka Ukam pArppoTu panippa,
  paTu mazai pozin'ta cAral avar n'ATTuk
  kunRam n'Okkinen-tOzi!-
  paNTaiyaRRO, kaNTicin, n'utalE?
  varaiviTai vaippa, 'ARRAkiRRiyO?' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu - kapilar

  252. kuRijci
  n'eTiya tiraNTa tOL vaLai jekiztta
  koTiyan Akiya kunRu kezu n'ATan
  varuvatOr kAlai, in mukam tiriyAtu,
  kaTavuT kaRpin avan etir pENi,
  'maTavaimanRa n'I' enak kaTavupu
  tuniyal vAzi-tOzi!-cAnROr
  pukazum munnar n'ANupa;
  pazi yAgku olpavO kANugkAlE?
  talaimakan varavaRin'ta tOzi, 'avar n'ammai valin'tu pOyinArkku em perumATTi tIyana kaTin'tu n'anku ARRinAy!' enRATkuk kizatti uraittatu.- kiTagkil kulapati n'a

  257. kuRijci
  vErum mutalum kOTum orAgkut
  toTutta pOlat tUgkupu toTarik
  kIz tAzvu anna vIz kOT palavin
  Arkali veRpan varutoRum, varUum;
  akalinum akalAtAki
  ikalum-tOzi!-n'am kAmattup pakaiyE.
  varaivu uNarttiya tOzikkuk kizatti uraittatu. - uRaiyUrc ciRukan'tan

  259. kuRijci
  mazai cErn'tu ezutaru mArik kunRattu,
  aruvi Arn'ta taN n'aRug kAn'taL
  mukai avizn'tu, AnA n'ARum n'aRu n'utal,
  pal itaz mazaik kaN, mAayOyE!
  olvai Ayinum, kolvai Ayinum,
  n'I aLan'tu aRivai n'in puraimai; vAypOl
  poym mozi kURal-aHtu evanO?
  n'ejcam n'anRE, n'in vayinAnE.
  kAppu mikutikkaN ARRALAkiya tOzi aRattoTu n'inRu, 'yAnE pari karippal'enRu karutiyatanait talaimakaLum n'ayappALAkak kURiyatu. - paraNar.

  261. kuRijci
  paza mazai pozin'tenap patan azin'tu urukiya
  citaTTuk kAy eNNin cil peyaR kaTai n'AL,
  cERRu n'ilai munaiiya ceg kaT kArAn,
  n'aLLen yAmattu, 'ai' enak karaiyum
  ajcuvaru pozutinAnum, en kaN
  tujcA vAzi-tOzi!-kAvalar
  kaNakku Ay vakaiyin varun'ti, en
  n'ejcu puN uRRa vizumattAnE.
  iravukkuRikkaN talaimakan ciRaippuRamAka, talaimakaL tOzikkuc colluvALAyc colliyatu. - kazArk kIran eyiRRi

  263. kuRijci
  maRik kural aRuttu, tinaip pirappu irIi,
  cel ARRuk kavalaip pal iyam kaRagka,
  tORRam allatu n'Oykku marun'tu AkA
  vERRup perun' teyvam pala uTan vAztti,
  'pEeyk koLIiyaL' ivaL enappaTutal
  n'OtakkanRE-tOzi!-mAl varai
  mazai viLaiyATum n'ATanaip
  pizaiyEm Akiya n'Am itaRpaTavE.
  'annai veRi eTukkak karutAn'inRAL; ini yAm itaRku enkolO ceyaRpAlatu?'enat tOzi talaimakaTkut talaimakan ciRaippuRamAkak kURiyatu. - perujcAttan

  264.kuRijci
  kali mazai kezIiya kAn yARRu ikukarai,
  oli n'eTum pIli tuyalvara iyali,
  ATu mayil akavum n'ATan n'ammoTu
  n'ayan'tanan koNTa kENmai
  payan'takAlum, payappu ollAtE.
  'ARRAL' enak kavanRa tOzikku, talaimakaL, 'ARRuval' enRatu. - kapilar

  265. kuRijci
  kAn'taL am kozu mukai, kAvalcellAtu,
  vaNTu vAy tiRakkum pozutil, paNTum
  tAm aRi cemmaic cAnROrk kaNTa
  kaTan aRi mAkkaL pOla, iTan viTTu,
  itaz taLai avizn'ta Ekal veRpan
  n'annar n'ejcattan-tOzi!-n'in n'ilai
  yAn tanakku uraittanen Aka,
  tAn n'ANinan, iHtu AkAvARE.
  varaiyAtu pirin'ta iTattu, 'avar pirin'ta kAraNam n'innai varain'tu kOTal kAraNamAkat tAn' enat tOzi talaimakaTkuk kURiyatu. - karuvUrk katappiLLai

  268. n'eytal
  'cERirO?' enac ceppalum ARRAm;
  'varuvirO? ena vinavalum vinavAm;
  yAgkuc ceyvAmkol?-tOzi!-pAmpin
  paiyuTai irun' talai tumikkum ERRoTu
  n'aTu n'AL ennAr, van'tu,
  n'eTu men paNait tOL aTain'ticinOrE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAkat talaimakaTkut tOzi colliyatu.- karuvUrc cEramAn cAttan

  272. kuRijci
  tINTalum iyaivatukollO-mANTa
  villuTai vILaiyar kal iTupu eTutta
  n'anan' talaik kAnattu inam talaippirin'ta
  punkaN maTa mAn n'ErpaTa, tannaiyar
  cilai mAN kaTu vicaik kalai n'iRattu azuttik
  kurutiyoTu paRitta ceg kOl vALi
  mARu koNTanna uNkaN,
  n'ARu irug kUn'tal, koTicci tOLE!
  kazaRiya pAgkaRkuk kizavan uraittatu. - oru ciRaip periyan

  276. kuRijci
  paNait tOT kuRumakaL
  pAvai taiyum,
  pajcAyp paLLam cUzn'tum, maRRu-ivaL
  uruttu ezu vana mulai oLi peRa ezutiya
  toyyil kAppOr aRitalum aRiyAr,
  muRaiyuTai aracan cegkOl avaiyattu
  yAn taR kaTavin yAgku Avatukol?
  peritum pEtai manRa-
  aLitOtAnE-iv azugkal UrE!
  tOzikkuk kuRaimaRAmal talaimakan kURiyatu. - kUzik koRRan

  280. kuRijci
  kELir! vAziyO, kELir! n'ALum en
  n'ejcu piNik koNTa am cil Otip
  perun' tOT kuRumakaL ciRu mel Akam
  oru n'AL puNarap puNarin,
  arai n'AL vAzkkaiyum vENTalan yAnE.
  kazaRRetirmaRai -n'akkIrar

  284. kuRijci
  poruta yAnaip pukar mukam kaTuppa,
  manRat tuRukal mImicaip pala uTan
  oN ceg kAn'taL avizum n'ATan
  aRavan Ayinum, allan Ayinum,
  n'am EcuvarO? tam ilarkollO?-
  varaiyin tAzn'ta vAl veL aruvi
  kon n'ilaik kurampaiyin izitarum
  innAtu irun'ta ic ciRukuTiyOrE.
  varaiviTait tOzi, kizattikku uraippALAy, uraittatu. - miLaivEL tittan

  286. kuRijci
  uLLik kANpen pOlval-muL eyiRRu
  amiztam URum cev vAy, kamaz akil
  Aram n'ARum aRal pOl kUn'tal,
  pEr amar mazaikkaN, koTicci
  mUral muRuvaloTu mataiiya n'OkkE.
  iran'tu pinninRa kizavan kuRaimaRAmal kURiyatu; pAgkaRkuc colliyatUum Am.- eyiRRiyanAr

  288. kuRijci
  kaRi vaLar aTukkattu AgkaN, muRi arun'tu
  kuragku orugku irukkum perug kal n'ATan
  iniyan; Akalin, inattin iyanRa
  innAmaiyinum, initO-
  initu enappaTUum puttEL n'ATE?
  talaimakanatu varavuNarn'tu, 'n'amperumAn n'amakku anpilan' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - kapilar

  291. kuRijci
  cuTu puna marugkil kalitta EnaR
  paTukiLi kaTiyum koTicci kaik kuLirE
  icaiyin icaiyA in pANittE;
  kiLi, 'avaL viLi' ena, vizal ollAvE;
  atu pulan'tu azuta kaNNE, cAral
  kuNTu n'Irp paij cunaip pUtta kuvaLai
  vaNTu payil pal itaz kalaii,
  taNa tuLikku ERRa malar pOnRavvE.
  pAgkaRku uraittatu. - kapilar

  292.kuRijci
  maNNiya cenRa oL n'utal arivai
  punal taru pacug kAy tinRatan tappaRku
  onpatiRRu-onpatu kaLiRRoTu, avaL n'iRai
  pon cey pAvai koTuppavum, koLLAn,
  peN kolai purin'ta n'annan pOla,
  varaiyA n'iraiyattuc celIiyarO, annai!-
  oru n'AL, n'akai muka virun'tinan van'tena,
  pakai muka Urin, tujcalO ilaLE.
  tOzi iravukkuRikkaN ciRaippuRamAkak kAppu mikuti colliyatu. - paraNar

  297. kuRijci
  'av viLimpu urIiya koTuj cilai maRavar
  vai vAr vALi viRaR pakai pENAr,
  mARu n'inRu etirn'ta ARucel vampalar
  uval iTu patukkai Urin tOnRum
  kal uyar n'anan' talai, n'alla kURi,
  puNarn'tu uTan pOtal poruL' ena,
  uNarn'tEnmanRa, avar uNarA UgkE.
  tOzi varaivu malin'tatu. - kAvirippUm paTTinattuk kArik kaNNan.

  298. kuRijci
  cEri cEra mella van'tuvan'tu,
  aritu vAyviTTu iniya kURi,
  vaikaltORum n'ilam peyarn'tu uRaiyum avan
  paital n'Okkam n'inaiyAy-tOzi!-
  in kaTug kaLLin akutai tan'tai
  veN kaTaic ciRukOl akavanmakaLir
  maTap piTip paricil mAnap
  piRitu onRu kuRittatu, avan n'eTum puRan'ilaiyE.
  kizattikkut tOzi kuRai maRAmal kURiyatu. - paraNar

  300. kuRijci
  kuvaLai n'ARum kuvai irug kUn'tal,
  Ampal n'ARum tEm poti tuvar vAy,
  kuNTu n'Irt tAmaraik kogkin anna
  n'uN pal titti, mAayOyE!
  n'IyE, ajcal' enRa en col ajcalaiyE;
  yAnE, kuRug kAl annam kuvavu maNaR cEkkum
  kaTal cUz maNTilam peRinum,
  viTal cUzalan yAn, n'innuTai n'aTpE.
  iyaRkaip puNarcci puNarn'ta talaimakan pirivaccamum vanpuRaiyum kURiyatu.- ciRaikkuTi An'taiyAr

  301. kuRijci
  muzavu mutal araiya taTavu n'ilaip peNNaik
  kozu maTal izaitta ciRu kOR kuTampaik
  karug kAl anRiR kAmar kaTujcUl
  vayavup peTai akavum pAnAT kagkul,
  manRam pOzum in maNi n'eTun' tEr
  vArAtuAyinum, varuvatu pOlac
  cevimutal icaikkum aravamoTu
  tuyil tuRan'tanavAl-tOzi!-en kaNNE.
  varaiviTai vaippa, 'ARRakiRRiyO?' enRa tOzikkuk kizatti colliyatu.- kunRiyan

  302. kuRijci
  uraitticin-tOzi!-atu puraittO anRE?
  arun' tuyar uzattalum ARRAm; atantalaip
  perumpiRitAkal ataninum ajcutum;
  annO! innum, n'al malai n'ATan,
  'piriyA n'aNpinar iruvarum' ennum
  alar-ataRku ajcinankollO? palar uTan
  tujcu Ur yAmattAnum, en
  n'ejcattu allatu varavu aRiyAnE.
  varaiviTaik kavanRa tOzikkuk kizatti colliyatu. - mAgkuTi kizAr

  308. kuRijci
  cOlai vAzaic curin'ukumpu inaiya
  aNagkuTai irun' talai n'Ivalin, matan azin'tu,
  mayagkutuyar uRRa maiyal vEzam
  uyagku uyir maTap piTi ulaipuRam taivara,
  Am izi cilampin aritu kaNpaTukkum
  mA malain'ATan kENmai
  kAmam taruvatu Or kai tAzn'tanRE.
  varaiviTaik kizattiyai van col colli vaRpuRuttiyatu. - perun'tOT kuRujcAttan

  312. kuRijci
  iraNTu aRi kaLvi n'am kAtalOLE:
  muraN koL tuppin cev vEl malaiyan
  muLLUrk kAnam n'ARa van'tu,
  n'aLLen kagkul n'am OrannaL;
  kUn'tal vEyn'ta viravumalar utirttu,
  cAn'tu uLar n'aRug katuppu eNNey n'Ivi,
  amarA mukattaL Akit
  tamar OrannaL, vaikaRaiyAnE.
  iravukkuRi van'tu n'IgkukinRa talaimakan, tan n'ejciRku varaiviTai vETpak kURiyatu. - kapilar

  315. kuRijci
  ezutaru matiyam kaTal kaNTAagku
  ozuku veL aruvi Ogku malain'ATan
  jAyiRu anaiyan-tOzi!-
  n'erujci anaiya en perum paNaittOLE.
  varaiviTai, 'vERupaTukinRAy' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- maturai vELAtattan

  317. kuRijci
  puri maTa maraiyAn karu n'arai n'al ERu
  tIm puLi n'elli mAn'ti, ayalatu
  tEm pAy mA malar n'aTugka veytu uyirttu,
  Ogku malaip paij cunai parukum n'ATan
  n'ammai viTTu amaiyumO maRRE-kaimmika
  vaTa pula vATaikku azi mazai
  ten pulam paTarum taN pani n'ALE?
  piriviTaik kizattiyait tOzi vaRpuRuttiyatu. - maturaik kaNTaratattan

  321. kuRijci
  malaic cej cAn'tin Ara mArpinan,
  cunaip pUg kuvaLaic curumpu Ar kaNNiyan,
  n'aTu n'AL van'tu, n'am manaip peyarum-
  maTam Ar arivai! n'in mArpu amar in tuNai;
  manRa maraiyA iriya, ERu aTTu,
  ceg kaN irum puli kuzumum; atanAl,
  maRaittaR kAlaiyO anRE;
  tiRappal vAzi-vENTu, annai!-n'am katavE.
  tOzi kizattikku n'otumalar varaiyumiTattu aRattOTu n'iRpEn enRatu.

  322. kuRijci
  amarkkaN AmAn am cevik kuzavi
  kAnavar eTuppa verIi, inam tIrn'tu,
  kAnam n'aNNiya ciRukuTi paTTena,
  iLaiyar Ompa marIi, avaN n'ayan'tu,
  manai uRai vAzkkai valliyAgku,
  maruvin iniyavum uLavO?
  celvAm-tOzi!-olvAgku n'aTan'tE.
  talaimakan varavu uNarn'tu talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu. - aiyUr muTavan

  327. kuRijci
  'n'alkin vAzum n'alkUrn'tOrvayin
  n'ayan ilar Akutal n'anRu' ena uNarn'ta
  kunRa n'ATantanninum, n'anRum
  n'in n'ilai koTitAl-tIm kaluz un'ti!
  n'am manai maTa makaL, 'inna menmaic
  cAyalaL; aLiyaL' ennAy,
  vAzai tan'tanaiyAl, cilampu pullenavE.
  kizavan kETkum aNmaiyanAka, avan malaiyininRum varum yARRoTu uraippALAyk kizatti uraittatu. - ammUvan

  333. kuRijci
  kuRum paTaip pakazik koTu viR kAnavan
  punam uNTu kaTin'ta paig kaN yAnai
  n'aRun' tazai makaLir Oppum kiLLaiyoTu
  kuRum poRaikku aNavum kunRa n'ATan
  paNik kuRai varuttam vITa,
  tuNiyin evanO-tOzi!-n'am maRaiyE?
  'aRattOTu n'iRpal' enak kizattikkut tOzi uraittatu. - uzun'tinaim pulavan

  335. kuRijci
  n'irai vaLai munkai n'Er izai makaLir
  irug kal viyal aRaic cen' tinai parappic
  cunai pAy cOrvu iTai n'Okki, cinai izin'tu,
  paig kaN man'ti pArppoTu kavarum
  veRpu ayal n'aNNiyatuvE-vAr kOl
  val viR kAnavar tagkaip
  perun' tOT koTicci irun'ta UrE.
  iravukkuRi n'ayavAmait tOzi ceRippu aRivuRIiyatu. - irun'taiyUrk koRRan pulavan

  336. kuRijci
  ceRuvarkku uvakai Aka, teRuvara,
  Igkanam varupavO?-tEm pAy tuRaiva!-
  ciRu n'A oN maNi viLari Arppak
  kaTu mA n'eTun' tEr n'Emi pOkiya
  irug kazi n'eytal pOla,
  varun'tinaL, aLiyaL-n'I pirin'ticinOLE,
  talaimakan iravukkuRi n'ayan'tAnait tOzi colliyatu maRuttatu. - kunRiyan

  337. kuRijci
  mulaiyE mukizmukizttanavE, talaiyE
  kiLaiiya kuralE kizakku vIzn'tanavE;
  ceRi muRai veN palum paRimuRai n'irampina;
  cuNagkum cila tOnRinavE; aNagku ena
  yAn tan aRival; tAn aRiyalaLE;
  yAgku AkuvaLkol tAnE-
  peru mutu celvar oru maTa makaLE?
  tOziyai iran'tu pinninRa kizavan tanatu kuRai aRiyak kURiyatu.- potuk kayattuk kIran'tai

  339. kuRijci
  n'aRai akil vayagkiya n'aLi puna n'aRum pukai
  uRai aRu maiyin pOki, cAral
  kuRavar pAkkattu izitarum n'ATan
  mayagku malark kOtai n'al mArpu muyagkal
  inituman vAzi-tOzi!-mA itazk
  kuvaLai uNkaN kaluzap
  pacalai AkA UgkalagkaTaiyE.
  varaiviTai vERupaTTa kizattiyait tOzi kaTuj colli vaRpuRIiyatu. - pEyAr

  342. kuRijci
  kalai kai toTTa kamazcuLaip perum pazam
  kAval maRan'ta kAnavan, jAgkar,
  kaTiyuTai maramtoRum paTu valai mATTum
  kunRa n'ATa! takumO-paij cunaik
  kuvaLait taN tazai ivaL INTu varun'ta,
  n'ayan'tOr punkaN tIrkkum
  payam talaippaTAap paNpinai eninE?
  ceRippu aRivuRukkappaTTAn varaivinkaN cellAtu, pinnum varavu vENTina talaimakanait tOzi n'erugkic colli, varaivu kaTAyatu.- kAvirippUm paTTinattuk kan'tarattanA

  346. kuRijci
  n'Aku piTi n'ayan'ta muLaikkOTTu iLag kaLiRu,
  kunRam n'aNNi, kuRavar Arppa,
  manRam pOzum n'ATan-tOzi!-
  cunaip pUg kuvaLait toTalai tan'tum,
  tinaip puna marugkil paTukiLi Oppiyum,
  kAlai van'tu, mAlaip pozutil
  n'al akam n'ayan'tu, tAn uyagkic
  collavum AkAtu aHkiyOnE.
  tOzi kizattiyai iravukkuRi n'ayappak kURiyatu. - vAyil iLagkaNNan

  353. kuRijci
  Ar kali veRpan mArpu puNai Aka,
  kOTu uyar n'eTu varaik kavAan, pakalE,
  pATu in aruvi ATutal initE;
  n'irai itaz porun'tAk kaNNOTu, iravil,
  pajci veN tiri cej cuTar n'al il
  pinnu vIz ciRupuRam tazIi,
  annai muyagkat tuyil innAtE.
  pakaRkuRi van'tozukum talaimakan veLippATajci iravukkuRi n'ayan'tAnatu kuRippaRin'ta tOzi, iravinkaN annaiyatu kaval aRin'tu, pinnum 'pakaRkuRiyE n'anRu, av ira

  355. kuRijci
  peyal kAl maRaittalin, vicumpu kANalarE;
  n'Ir paran'tu ozukalin, n'ilam kANalarE;
  ellai cERalin, iruL peritu paTTanRu;
  pallOr tujcum pAnAL kagkul
  yAgku van'tanaiyO?-Ogkal veRpa!-
  vEgkai kamazum em ciRukuTi
  yAgku aRin'tanaiyO? n'OkO yAnE.
  iravukkuRi n'Ern'ta talaimakaRkut tOzi n'on'tu kURiyatu. - kapilar

  357. kuRijci
  muni paTar uzan'ta pATu il uNkaN
  pani kAl pOzn'tu, paNai ezil jekiz tOL,
  melliya Akalin mEvarat tiraNTu,
  n'alla ennum collai manniya-
  Enal am ciRu tinai kAkkum cENOn
  jekiziyin peyarn'ta n'eTu n'al yAnai
  mIn paTu cuTar oLi verUum
  vAn tOy veRpan maNavA UgkE.
  tOzi kizavan kETkum aNmaiyanAkak kizattikkuc colliyatu. - kapilar

  360. kuRijci
  veRi ena uNarn'ta vElan n'Oy marun'tu
  aRiyAn Akutal annai kANiya,
  arum paTar evvam inRu n'Am uzappinum,
  vAraRkatilla-tOzi!-cAral
  piTik kai anna perug kural Enal
  uN kiLi kaTiyum koTicci kaik kuLirE
  cilampin cilampum cOlai
  ilagku malai n'ATan iravinAnE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, veRi ajciya tOzikkuc colluvALAyt talaivi colliyatu - maturai Izattup pUtan tEvan

  361. kuRijci
  amma vAzi, tOzi!-annaikku
  uyarn'ilai ulakamum ciRitAl-avar malai
  mAlaip peyta maNam kamaz un'tiyoTu
  kAlai van'ta muzumutaR kAn'taL
  mel ilai kuzaiya muyagkalum,
  il uyttu n'aTutalum, kaTiyAtOLE.
  varaivu malin'tavazit tOzi, 'n'anku ARRinAy!' enRATkuk kizatti colliyatu.- kapilar

  362. kuRijci
  muruku ayarn'tu van'ta mutuvAy vEla!
  cinaval Ompumati; vinavuvatu uTaiyEn;
  pal vERu uruvin cil aviz maTaiyoTu,
  ciRu maRi konRu, ivaL n'aRu n'utal n'Ivi,
  vaNagkinai koTuttiAyin, aNagkiya
  viN tOy mA malaic cilampan
  oN tAr akalamum uNNumO, paliyE?
  veRi vilakkit tOzi aRattoTu n'inRatu. - vEmpaRRUrk kaNNan kUttan

  365. kuRijci
  kOTu Ir ilagku vaLai n'ekiza, n'ALum
  pATu ila kalizn'tu pani AnAvE-
  tun aru n'eTu varait tatumpi aruvi
  taNNen muzavin imiz icai kATTum
  marugkil koNTa palavin
  perug kal n'ATa! n'I n'ayan'tOL kaNNE.
  'yAn varaiyun'tuNaiyum ARRavallaLO?' ena vinaviya kizavaRkut tOzi colliyatu.- maturai n'alveLLi

  366. kuRijci
  pAl varain'tu amaittal allatu, avarvayin
  cAlpu aLan'tu aRitaRku yAam yArO?-
  vERu yAn kURavum amaiyAL, atan talaip
  paig kaN mAc cunaip pal piNi avizn'ta
  vaL itaz n'Ilam n'Okki, uL akaipu,
  ozuku kaNNaL Aki,
  pazutu anRu amma, iv Ayizai tuNivE.
  kAval mikutikkaN vERupaTTa talaimakaLatu vERupATu kaNTu, iv vERupATu eRRinAn Ayatu?' enRu cevili vinAva, tOzi kURiyatu. - pEricAttan

  371. kuRijci
  kai vaLai n'ekiztalum mey pacappu Urtalum,
  mai paTu cilampin aivanam vitti
  aruviyin viLaikkum n'ATanoTu,
  maruvEn-tOzi-atu kAmamO peritE.
  varaiviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL colliyatu. - uRaiyUr mutukUttan

  373. kuRijci
  n'ilam puTaipeyarinum, n'Ir tirin'tu piRazinum,
  ilagku tiraip perug kaTaRku ellai tOnRinum,
  vev vAyp peNTir kauvai ajcik
  kETu evan uTaittO-tOzi!-n'ITu mayirk
  kaTum pal Ukak kaRai viral ERRai
  puTait toTupu uTaiyUp pU n'ARu palavukkani
  kAn'taL am ciRukuTik kamazum
  Ogku malai n'ATanoTu amain'ta n'am toTarpE?
  alar mikkavazi ARRALAkiya talaimakaTkut tOzi colliyatu.- maturaik kollan pullan

  374. kuRijci
  en'taiyum yAyum uNarak kATTi
  oLitta ceyti veLippaTak kiLan'tapin,
  malai kezu veRpan talaivan'tu irappa,
  n'anRu puri koLkaiyin onRAkinRE-
  muTagkal iRaiya tUgkaNamkurIi,
  n'ITu irum peNNait toTutta
  kUTinum mayagkiya maiyal UrE.
  aRattOTu n'inRamai tOzi kizattikku uraittatu. - uRaiyUrp palkAyanAr

  375. kuRijci
  amma vAzi, tOzi!-inRu avar
  vArAr AyinO n'anRE-cAral
  ciRu tinai viLain'ta viyankaN irum punattu
  iravu arivArin, toNTakac ciRu paRai
  pAnAL yAmattum kaRagkum.
  yAmam kAvalar aviyAmARE.
  iravukkuRikkaN, ciRaippuRamAkat tOzi talaimakaRkuc colluvALAy, iru pozutum maRuttu varaivu kaTAyatu.

  377. kuRijci
  malar Er uNkaN mAN n'alam tolaiya,
  vaLai Er men tOL jekizn'tatan talaiyum,
  mARRu AkinRE-tOzi!-ARRalaiyE-
  aRitaRku amaiyA n'ATanoTu
  ceytu koNTatu Or ciRu n'al n'aTpE.
  varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti azin'tu kURiyatu.- mOci koRRan

  379. pAlai
  inRu yANTaiyanO-tOzi!-kunRattup
  pazag kuzi akazn'ta kAnavan kizagkinoTu,
  kaN akan tU maNi, peRUum n'ATan,
  'aRivu kAzkkoLLum aLavai, ceRitoTi!
  emmil varukuvai n'I' enap
  pommal Oti n'IviyOnE?
  n'otumalar varaivuzit tOzi aRattOTu n'inRatu.

  385. kuRijci
  palavil cErn'ta pazam Ar inak kalai,
  cilai viR kAnavan cen' toTai verIi
  ceru uRu kutiraiyin pogki, cAral
  iru vetir n'ITu amai tayagkap pAyum
  peru varai aTukkattuk kizavOn enRum
  anRai anna n'aTpinan;
  putuvOrttu amma, iv azugkal UrE.
  vERRu varaivu mARRiyatu. - kapilar

  389. kuRijci
  n'ey kani kuRumpUz kAyam Aka
  Arpatam peRuka-tOzi! attai-
  perug kal n'ATan varain'tena, avan etir
  'n'anRO makanE?' enRanen;
  'n'anRE pOlum' enRu uraittOnE.
  talaimakan kuRREval makanAl varaivu malin'tamai tOzi talaimakaTkuc colliyatu.- vETTa kaNNan

  392. kuRijci
  amma vAziyO-maNic ciRait tumpi!-
  n'al mozikku accam illai; avar n'ATTu
  aNNal n'eTu varaic cERi Ayin,
  kaTavai miTain'ta tuTavaiam ciRu tinait
  tuLar eRi n'uN tukaL kaLaijar tagkai
  tamarin tIrAL enmO-aracar
  n'irai celal n'uN tOl pOlap
  piracam tUgku malaikizavORkE!
  varaiviTaik kizattiyatu n'ilaimai tumpikkuc colluvALAyc ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu. - tumpicEr kIranAr

  394. kuRijci
  muzan'tAL irum piTik kayan'talaik kuzavi
  n'aRavu mali pAkkattuk kuRamakaL InRa
  kuRi iRaip putalvaroTu maRuvan'tu OTi,
  mun n'AL iniyatu Aki, pin n'AL
  avar tinaip punam mEyn'tAgku,
  pakai AkinRu, avar n'akai viLaiyATTE.
  varaiviTai ARRALAkiya kizattiyai ARRuvikkum tOzi talaimakanai iyaRpazittuk kURiyatu. - kuRiyiRaiyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 18:03:56(இந்திய நேரம்)