தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

141-150

 • 141-150

  141. kuRijci
  vaLai vAyc ciRu kiLi viLai tinaik kaTIiyar
  celka enROLE, annai' ena, n'I
  collin evanO?-tOzi!-'kollai
  n'eTug kai van mAn kaTum pakai uzan'ta
  kuRug kai irum pulik kolai val ERRai
  paig kaT cen'n'Ay paTupatam pArkkum
  Ar iruL n'aTu n'AL varuti;
  cAral n'ATa, vAralO' enavE.
  iRceRikkappaTTuzi iravukkuRi van'tozukum talaimakaRku varum Etam ajci,pakaRkuRi n'Ern'ta vAypATTAn atuvum maRuttu, ciRaippuRamAkat tOzikkut talaimakaL colliyatu

  142. kuRijci
  cunaippUk kuRRut toTalai taii,
  punak kiLi kaTiyum pUg kaT pEtai
  tAn aRin'tanRO ilaLE-pAnAL
  paLLi yAnaiyin uyirttu, en
  uLLam, pinnum, tan uzaiyatuvE!
  iyaRkaip puNarcci puNarn'tu n'Igkum talaimakan colliyatu; tOzikkut talaimakan tan kuRai kURiyatUum Am - kapilar

  143. kuRijci
  aziyal-Ayizai!-anpu peritu uTaiyan;
  paziyum ajcum, paya malai n'ATan;
  n'illAmaiyE n'ilaiyiRRu Akalin,
  n'al icai vETTa n'ayanuTai n'ejcin
  kaTappATTALanuTaip poruL pOlat
  tagkutaRku uriyatu anRu, n'in
  am kaluz mEnip pAaya pacappE.
  varaiviTai vaittup pirin'taviTattut talaimakaTkut tOzi kURiyatu.- maturaik kaNakkAyan makan n'akkIran.

  144. pAlai
  kaziya kAvi kuRRum, kaTala
  veN talaip puNari ATiyum, n'anRE
  pirivu il Ayam uriyatu onRu ayara,
  iv vazip paTutalum ollAL-av vazip
  paralpAR paTuppac cenRanaL mAtO-
  cel mazai tavazum cenni
  viN uyar piRagkal vilagku malai n'ATTE!
  makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - maturai Aciriyan kOTag koRRan

  145. kuRijci
  uRai pati anRu, it tuRai kezu ciRukuTi-
  kAnal am cErppan koTumai eRRi,
  AnAt tuyaramoTu varun'ti, pAnAL
  tujcAtu uRain'aroTu ucAvAt
  tuyil kaN mAkkaLoTu n'eTTirA uTaittE.
  varaiviTai ARRAtu tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kollan azici

  146. kuRijci
  amma vAzi, tOzi!-n'am Urp
  pirin'tOrp puNarppOr irun'tanar kollO?-
  taNTuTai kaiyar, veNtalaic citavalar,
  'n'anRun'anRu' ennum mAkkaLoTu
  inRu peritu ennum, AgkaNatu avaiyE.
  talaimakan tamar varaivoTu van'tu collATukinRuzi, 'varaivu maRuppavO?' enak kavanRa talaimakaTkut tOzi colliyatu. - veLLivItiyAr.

  147. pAlai
  vEniR pAtirik kUn malar anna
  mayir Erpu ozukiya am kaluz mAmai,
  n'uN pUN, maTan'taiyait tan'tOy pOla,
  in tuyil eTupputi-kanavE!-
  eLLAr amma, tuNaip pirin'tOrE.
  talaimakan pirin'ta iTattuk kanAk kaNTu colliyatu. - kOpperujcOzan

  148. mullai
  celvac ciRAar cIRaTip polin'ta
  tavaLai vAaya polam cey kiNkiNik
  kAcin anna pOtu In konRai
  kurun'toTu alamvarum perun' taN kAlaiyum,
  'kAr anRu' enRiAyin,
  kanavO maRRu itu? vinavuval yAnE.
  paruvam kaNTu azin'ta talaimakaLait tOzi, 'paruvam anRu' enRu vaRpuRutta, talaimakaL colliyatu. - iLagkIran'taiyAr.

  149. pAlai
  aLitO tAnE-n'ANE n'ammoTu
  n'ani n'ITu uzan'tanRu mannE; iniyE,
  vAn pUg karumpin Ogku maNaR ciRu ciRai
  tIm punal n'eritara vIn'tu ukkAagku,
  tAgkum aLavait tAgki,
  kAmam n'eritarak kain' n'illAtE.
  uTanpOkku uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - veLLivItiyAr

  150. kuRijci
  cENOn mATTiya n'aRum pukai jekizi
  vAna mInin vayinvayin imaikkum
  Ogku malain'ATan cAn'tu pular akalam
  uLLin, uL n'Oy malkum;
  pullin, mAyvatu evankol?-annAy!
  iravukkuRi n'Ern'ta tOzikkut talaimakaL kURiyatu. - mATalUr kizAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:28:35(இந்திய நேரம்)