தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

191-200

 • 191-200

  191. mullai
  utukkAN atuvE: itu ena mozikO?-
  n'On cinai irun'ta irun' tOTTup puLLinam
  tAm puNarn'tamaiyin, pirin'tOr uLLat
  tIm kural akavak kETTum, n'Igkiya
  EtilALar ivaN varin, 'pOtin
  pommal Otiyum punaiyal;
  emmum toTAal' enkuvemmannE.
  piriviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.

  192. pAlai
  'IgkE varuvar, inaiyal, avar' ena,
  azAaRkO iniyE?-n'Oy n'on'tu uRaivi!-
  minnin tUvi irug kuyil, ponnin
  urai tikaz kaTTaLai kaTuppa, mAc cinai
  n'aRun' tAtu kozutum pozutum,
  vaRug kuraR kUn'tal taivaruvEnE.
  piriviTai vaRpuRutta vanpuRai etir azin'tu kizatti uraittatu.- kaccippETTu n'annAkaiyAr.

  193. mullai
  maTTam peyta maNik kalattanna
  iTTu vAyc cunaiya pakuvAyt tErai,
  taTTaip paRaiyin, kaRagkum n'ATan
  tollait tigkaL n'eTu veNNilavin
  maNan'tananman em tOLE;
  inRum, mullai mukai n'ARummE.
  tOzi kaTin'akar pukku, 'n'alam tolaiyAmE n'anku ARRinAy!' enRATkuk kizatti uraittatu - aricil kizAr

  194. mullai
  en enappaTugkol-tOzi! minnu vara
  vAn Erpu iragkum onRO? atan etir
  kAna majjai kaTiya Egkum;
  Etila kalan'ta iraNTaRku en
  pEtai n'ejcam peru malakkuRumE?
  paruva varavinkaN, 'ARRALAm', enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- kOvarttanAr.

  195. n'eytal
  cuTar cinam taNin'tu kunRam cErap
  paTar cuman'tu ezutaru paiyuL mAlai,
  yANTu uLar kollO vENTu vinai muTin'ar?
  'innAtu, iragkum' ennAr annO-
  taivaral acaivaLi mey pAyn'tu Urtarac
  ceyvuRu pAvai anna en
  mey piRitAkutal aRiyAtOrE!
  piriviTaip paruva varavinkaN kizatti melin'tu kURiyatu. - tErataran.

  196. marutam
  vEmpin paig kAy en tOzi tarinE,
  'tEm pUg kaTTi' enRanir; iniyE,
  pAri paRampil panic cunait teNNIr
  taiit tigkaL taNNiya tarinum,
  'veyya uvarkkum' enRanir-
  aiya!-aRRAl anpin pAlE.
  vAyil vENTip pukka kizavaRkut tOzi kURiyatu. - miLaik kan'tan.

  197. n'eytal
  yAtu ceyvAmkol-tOzi!-n'Otaka
  n'Ir etir karuviya kAr etir kiLai mazai
  Utaiam kuLiroTu pEtuRRu mayagkiya
  kUtir uruvin kURRam
  kAtalarp pirin'ta eR kuRittu varumE?
  paruva varavinkaN vaRpuRuttum tOzikkuk kizatti uraittatu - kaccippETTu n'annAkaiyAr.

  198. kuRijci
  yAam konRa maram cuTTa iyavil
  karumpu maruL mutala pain' tAT cen' tinai
  maTap piTit taTakkai anna pAl vArpu,
  karik kuRaTTu iRaijciya ceRik kOT paig kural
  paTukiLi kaTikam cERum; aTupOr
  eHku viLagku taTak kai malaiyan kAnattu
  Aram n'ARum mArpinai,
  vAraRkatilla; varukuvaL yAyE.
  tOzi kuRiyiTam peyarttuk kURiyatu. - kapilar

  199. kuRijci
  peRuvatu iyaiyAtuAyinum, uRuvatu onRu
  uNTuman vAziya-n'ejcE!-tiN tErk
  kai vaL Ori kAnam tINTi
  eRivaLi kamazum n'eRipaTu kUn'tal
  mai Ir Oti mAayOLvayin,
  inRai anna n'aTpin in' n'Oy
  iRu muRai ena onRu inRi,
  maRumai ulakattu mannutal peRinE.
  tOzi ceRippu aRivuRuppa, n'ejciRkuk kizavan uraittatu. - paraNar

  200. n'eytal
  peyta kunRattup pU n'ARu taN kaluz
  mImicait tAay, vIcum vaLi kalan'tu,
  izitarum punalum; vArAr-tOzi!-
  maRan'tOr manRa; maRavAm n'AmE-
  kAla mAri mAlai mA malai
  in icai uruminam muralum
  mun varal Emam ceytu akanROrE.
  paruva varavinkaN ARRALAkiya talaimakaTkut tOzi, 'paruvam anRu; vampu'enRa vazi, talaimakaL colliyatu. - auvaiyAr.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:29:10(இந்திய நேரம்)