தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Pacu (A, An, KaRavai, Ceruttal)-pacu (A, An, KaRavai, Ceruttal)

 • pacu (A, An, kaRavai, ceruttal)

  27. pAlai
  kanRum uNNAtu, kalattinum paTAtu,
  n'al An tIm pAl n'ilattu ukkAagku,
  enakkum AkAtu, ennaikkum utavAtu,
  pacalai uNIiyar vENTum-
  titalai alkul en mAmaik kavinE.
  piriviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - veLLi vItiyAr

  64. mullai
  pal A n'eTu n'eRikku akanRu van'tena,
  pun talai manRam n'Okki, mAlai
  maTak kaN kuzavi alamvan'tanna
  n'OyEm Akutal aRin'tum,
  cEyar-tOzi!-cEy n'ATTOrE.
  piriviTai ARRAmai kaNTu, 'varuvar' enac colliya tOzikkuk kizatti uraittatu. - karuvUrk katappiLLai

  80. marutam
  kUn'tal Ampal muzu n'eRi aTaicci,
  perum punal van'ta irun' tuRai virumpi,
  yAm aHtu ayarkam cERum; tAn aHtu
  ajcuvatu uTaiyaLAyin, vem pOr
  n'ukam paTa kaTakkum pal vEl ezini
  munai An peru n'irai pOla,
  kiLaiyoTu kAkka, tan kozun'an mArpE.
  talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpap parattai colliyatu. - auvaiyAr

  104. pAlai
  amma vAzi, tOzi! kAtalar,
  n'Ul aRu muttin taN citar uRaippa,
  tALit taN pavar n'AL A mEyum
  pani paTu n'ALE, pirin'tanar;
  piriyum n'ALum pala AkupavE!
  pirivinkaN ARRALAkiya talaimakaL tOzikkuk kURiyatu; 'ciRiya uLLip periya maRakka vENTAvO?' enRa tOzikkuk kizatti kURiyatUum Am. - kAvanmullaip pUtanAr.

  108. mullai
  mazai viLaiyATum kunRu cEr ciRukuTik
  kaRavai kanRuvayin paTara, puRavil
  pAcilai mullai Acu il vAn pUc
  cev vAn cevvi koNTanRu;
  uyyEn pOlval-tOzi!-yAnE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikkuk kURiyatu. - vAyilAn tEvan

  132. kuRijci
  kavavuk kaTugkuraiyaL; kAmar vanappinaL;
  kuvavu men mulaiyaL; koTik kUn'talaLE-
  yAgku maRan'tu amaikO, yAnE?- jAgkark
  kaTuj curai n'al An n'aTugku talaik kuzavi
  tAy kAN viruppin anna,
  cAay n'OkkinaL-mAayOLE,
  kazaRRetirmaRai. - ciRaikkuTi An'taiyAr

  162. mullai
  kAr puRan'tan'ta n'IruTai viyan pulattup
  pal A pukutarUum pullen mAlai-
  mullai! vAziyO, mullai!-n'I n'in
  ciRu veN mukaiyin muRuval koNTanai;
  n'akuvai pOlak kATTal
  takumO, maRRu-itu tamiyOrmATTE?
  vinai muRRi mILum talaimakan mullaikku uraippAnAy uraittatu.- karuvUrp pavuttiran.

  190. mullai
  n'eRi irug katuppoTu perun' tOL n'Ivi,
  ceRivaLai n'ekiza, ceyporuTku akanROr
  aRivarkol vAzi-tOzi!-poRi vari
  vej cina aravin pain' talai tumiya
  n'arai urum uraRum arai iruL n'aTun'AL,
  n'al ERu iyagkutoRu iyampum
  pal An tozuvattu oru maNik kuralE?
  piriviTai ARRALAkiya talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - pUtampullan.

  204. kuRijci
  'kAmam kAmam' enpa; kAmam
  aNagkum piNiyum anRE; n'inaippin,
  mutaic cuvaR kalitta muRRA iLam pul
  mUtA taivan'tAgku,
  virun'tE kAmam-perumtOLOyE!
  talaimakaRkup pAgkan uraittatu. - miLaip perug kan'tan

  210. mullai
  tiN tEr n'aLLi kAnattu aNTar
  pal A payan'ta n'eyyin, toNTi
  muzutuTan viLain'ta veNNel vej cORu
  ezu kalattu En'tinum ciRitu-en tOzi
  perun' tOL n'ekiztta cellaRku
  virun'tu varak karain'ta kAkkaiyatu paliyE.
  pirin'tu van'ta talaimakan, 'n'anku ARRuvittAy!' enRARkut tOzi uraittatu - kAkkai pATiniyAr n'acceLLaiyAr.

  224. pAlai
  kavalai yAtta avala n'IL iTaic
  cenROr koTumai eRRi, tujcA
  n'Oyinum n'Oy AkinRE-kUvaR
  kurAl An paTu tuyar irAvil kaNTa
  uyartiNai Uman pOlat
  tuyar poRukkallEn, tOzi n'OykkE.
  piriviTai 'iRan'tupaTum' enak kavanRa tOzi kETpak kizatti uraittatu.- kUvan main'tan

  260. pAlai
  kurukum iru vicumpu ivarum; putalum
  vari vaNTu Uta vAy n'ekizn'tanavE;
  curivaLaip polin'ta tOLum ceRRum;
  varuvarkol vAzi-tOzi!-poruvAr
  maN eTuttu uNNum aNNal yAnai
  vaN tErt toNTaiyar vazai amal aTukkattu,
  kanRu il Or A vilagkiya
  pun tAL Omaiya curan iRan'tOrE.
  avar varaviRku n'imittamAyina kaNTu, ARRALAkiya talaimakaTkut tOzi colliyatu.- kallATanAr.

  275. mullai
  mullai Urn'ta kal uyarpu ERik
  kaNTanam varukam; cenmO-tOzi!-
  el Urc cErtarum ERuTai inattup
  pul Ar n'al An pUN maNikollO?
  ceyvinai muTitta cemmal uLLamoTu
  val vil iLaiyar pakkam pORRa,
  Ir maNaR kATTARu varUum
  tEr maNikol?-ANTu iyampiya uLavE.
  paruva varavinkaN varavu n'imittam tOnRa, tOzi talaimakaTku uraittatu.- okkUr mAcAtti

  295. n'eytal
  uTuttum, toTuttum, pUNTum, cerIiyum,
  tazai aNip polin'ta AyamoTu tuvanRi,
  vizavoTu varuti, n'IyE; iHtO
  Or An valcic cIr il vAzkkai
  peru n'alak kuRumakaL van'tena,
  ini vizavu AyiRRu ennum, iv UrE.
  vAyil vENTic cenRa kizavaRkut tOzi uraittatu. - tUgkalOri

  344. mullai
  n'ORROr manRa-tOzi!-taNNenat
  tURRum tuvalaip panik kaTun' tigkaL
  pulam payir arun'ta aNNal ERRoTu
  n'ilam tUgku aNala vIgku mulai ceruttal
  pAl vArpu, kuzavi uLLi, n'irai iRan'tu,
  Urvayin peyarum punkaN mAlai,
  arum peRal poruT piNip pOkip
  pirin'tu uRai kAtalar vara, kANpOrE.
  piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL kURiyatu. - kuRugkuTi marutan

  358. marutam
  vIgkuizai n'ekiza, vimmi, IgkE
  eRikaN pEtuRal; 'AykOTu iTTuc
  cuvarvAy paRRum n'in paTar cEN n'Igka
  varuvEm' enRa paruvam utukkAN:
  taniyOr iragkum pani kUr mAlaip
  pal An kOvalar kaNNic
  collupa anna, mullai veN mukaiyE.
  talaimakan piriviTaik kizattiyait tOzi vaRpuRuttiyatu. - koRRan

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:17:57(இந்திய நேரம்)