தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

391-401

 • 391-401

  391. mullai
  uvari oruttal uzAatu maTiyap
  pukari puzugkiya puyal n'Igku puRavil,
  kaTitu iTi urumin pAmpu pai aviya,
  iTiyoTu mayagki initu vIzn'tanRE;
  vIzn'ta mA mazai tazIip pirin'tOr
  kaiyaRa van'ta paiyuL mAlai,
  pUj cinai irun'ta pOzkaN majjai
  tAamn'Ir n'anan'talai pulampak
  kUum-tOzi!-perum pEtaiyavE!
  piriviTai, 'paruva varavinkaN ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti azin'tu colliyatu. - ponmaNiyAr

  392. kuRijci
  amma vAziyO-maNic ciRait tumpi!-
  n'al mozikku accam illai; avar n'ATTu
  aNNal n'eTu varaic cERi Ayin,
  kaTavai miTain'ta tuTavaiam ciRu tinait
  tuLar eRi n'uN tukaL kaLaijar tagkai
  tamarin tIrAL enmO-aracar
  n'irai celal n'uN tOl pOlap
  piracam tUgku malaikizavORkE!
  varaiviTaik kizattiyatu n'ilaimai tumpikkuc colluvALAyc ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu. - tumpicEr kIranAr

  393. marutam
  mayagku malark kOtai kuzaiya makizn'an
  muyagkiya n'AL tavac cilavE alarE,
  kUkaik kOzi vAkaip paRan'talaip
  pacum pUT pANTiyan vinai val atikan
  kaLiRoTu paTTa jAnRai,
  oLiRu vAT kogkar Arppinum peritE
  talaimakan ciRaippuRamAka, tOzi alar malivu uraittatu, varaivu kaTAyatu.- paraNar

  394. kuRijci
  muzan'tAL irum piTik kayan'talaik kuzavi
  n'aRavu mali pAkkattuk kuRamakaL InRa
  kuRi iRaip putalvaroTu maRuvan'tu OTi,
  mun n'AL iniyatu Aki, pin n'AL
  avar tinaip punam mEyn'tAgku,
  pakai AkinRu, avar n'akai viLaiyATTE.
  varaiviTai ARRALAkiya kizattiyai ARRuvikkum tOzi talaimakanai iyaRpazittuk kURiyatu. - kuRiyiRaiyAr

  395. pAlai
  n'ejcE n'irai ollAtE; avarE,
  anpu inmaiyin, aruL poruL ennAr;
  vankaN koNTu valittu vallun'arE;
  aravu n'ugku matiyiRku ivaNOr pOlak
  kaLaiyAr Ayinum, kaN initu paTIiyar;
  ajcal enmarum illai; an'til
  aLitOtAnE n'ANE-
  Agku avar vativayin n'IgkappaTinE!
  varaiviTai vaittup piriya, ARRALAkiya kizatti, 'n'Am ANTuc cERum' enat tOzikku uraittatu.

  396. n'eytal
  pAlum uNNAL, pan'tuTan mEvAL,
  viLaiyATu AyamoTu ayarvOL iniyE,
  eLitu ena uNarn'tanaLkollO-muLi cinai
  Omaik kuttiya uyar kOTTu oruttal
  vEniR kunRattu vev aRaik kavAan
  mazai muzagku kaTug kural Orkkum
  kazai tiragku Ar iTai, avanoTu celavE?
  makaT pOkkiya tAy uraittatu, - kayamanAr.

  397. n'eytal
  n'anai mutir jAzaR tinai maruL tiraL vI
  n'eytal mA malarp peyta pOla
  Utai tURRum uravu n'Irc cErppa!
  tAy uTanRu alaikkum kAlaiyum, vAyviTTu,
  'annAy!' ennum kuzavi pOla,
  innA ceyinum initu talaiyaLippinum,
  n'in varaippinaL en tOzi;
  tan uRu vizumam kaLaijarO ilaLE.
  varaiviTai vaittu n'Igkum talaimakaRkut tOzi uraittatu. - ammUvan

  398. pAlai
  tERRAm anRE-tOzi! taNNenat
  tURRum tivalait tuyar kUr kAlai,
  kayal Er uNkaN kanag kuzai makaLir
  kaiyuRai Aka n'ey peytu mATTiya
  cuTar tuyar eTuppum punkaN mAlai,
  arum peRaR kAtalar van'tena, virun'tu ayarpu,
  meym mali uvakaiyin ezutaru
  kaN kaliz ukupani arakkuvOrE.
  pirivuNarttiya tOzi, 'piRar talaimakan pirin'tu vinaimuRRi varum tuNaiyum ARRiyuLarAvar' enRu, ulakiyal mEl vaittu uraittATkut talaimakaL ARRAmai mItUrac colliy

  399. marutam
  Ur uN kENi uNtuRait tokka
  pAci aRRE pacalai-kAtalar
  toTuvuzit toTuvuzi n'Igki,
  viTuvuzi viTuvuzip parattalAnE.
  varaivu n'ITTitta iTattut talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - paraNar

  400. mullai
  'cEyARu celvAm Ayin, iTar inRu,
  kaLaikalam kAmam, perun'tOTku' enRu,
  n'anRu purin'tu eNNiya manattai Aki,
  murampu kaN uTaiya Eki, karampaip
  putu vazip paTutta matiyuTai valavOy!
  inRu tan'tanai tErO-
  n'Oy uzan'tu uRaiviyai n'alkalAnE?
  vinai muRRi van'ta talaimakan tErppAkanait talaiyaLittatu. - pEyanAr

  401. n'eytal
  aTumpin Ay malar viraii, n'eytal
  n'eTun' toTai vEyn'ta n'Ir vAr kUn'tal
  Orai makaLir ajci, Ir jeNTu
  kaTalil parikkum tuRaivanoTu, oru n'AL,
  n'akku viLaiyATalum kaTin'tanRu,
  aitE kamma, mey tOy n'aTpE!
  vERupATu kaNTu iRceRikkappaTTa talaimakaL, tannuLLE colliyatu. - ammUvan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:31:31(இந்திய நேரம்)