தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

381-390

 • 381-390

  381. n'eytal
  tol kavin tolain'tu, tOL n'alam cAay
  allal n'ejcamOTu alkalum tujcAtu,
  pacalai Aki, viLivatukollO-
  veN kuruku n'aralum taN kamaz kAnal,
  pU mali potumpar n'ALmalar mayakki,
  vilagku tirai uTaitarum tuRaivanoTu
  ilagku eyiRu tOnRa n'akkatan payanE?
  varaiviTai ARRALAkiya talaimakaLai ARRuvikkaluRum tOzi talaimakanait iyaRpazittatu.

  382. mullai
  taN tuLikku ERRa paig
  koTi mullai
  mukai talaitiRan'ta n'ARRam putalmicaip
  pU amal taLavamoTu, tEm kamazpu kajala,
  vampup peyyumAl mazaiyE; vampu anRu,
  kAr itu paruvam Ayin,
  vArArO, n'am kAtalOrE?
  paruva varavinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi, 'paruvam anRu; vampu' enRu vaRpuRIiyatu. - kuRugkIran

  383. pAlai
  n'I uTampaTutalin, yAn tara, van'tu,
  kuRi n'inRananE, kunRa n'ATan;
  'inRai aLavaic cenRaikka enRi;
  kaiyum kAlum Oyvana oTugkat
  tI uRu taLirin n'aTugki,
  yAvatum, ilai, yAn ceyaRku uriyatuvE.
  uTanpOkku n'Ervittu van'ta tOzi, n'ANAl varun'tum talaimakaLai, n'ANuk keTac colliyatu. - paTumarattu mOci kIran

  384. marutam
  uzun'tuTai kazun'tin karumpuTaip paNait tOL,
  n'eTum pal kUn'tal, kuRun'toTi, makaLir
  n'alan uNTu tuRatti Ayin,
  mika n'anRu amma-makizn'a!-n'in cULE.
  'n'in parattaiyarkku n'I uRRa cULURavu n'anRAyirun'tatu!' enRu n'akaiyATit tOzi vAyil maRuttatu. - OrampOkiyAr

  385. kuRijci
  palavil cErn'ta pazam Ar inak kalai,
  cilai viR kAnavan cen' toTai verIi
  ceru uRu kutiraiyin pogki, cAral
  iru vetir n'ITu amai tayagkap pAyum
  peru varai aTukkattuk kizavOn enRum
  anRai anna n'aTpinan;
  putuvOrttu amma, iv azugkal UrE.
  vERRu varaivu mARRiyatu. - kapilar

  386. n'eytal
  veN maNal virin'ta vI tatai kAnal
  taNNan' tuRaivan taNavA UgkE,
  vAl izai makaLir vizavu aNik kUTTum
  mAlaiyO aRivEnmannE; mAlai
  n'ilam paran'tanna punkaNoTu
  pulampu uTaittu Akutal aRiyEn yAnE.
  piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut kizatti vanpuRai etir azin'tu kURiyatu.- veLLivItiyAr

  387. mullai
  ellai kaziya, mullai malara,
  katir cinam taNin'ta kaiyaRu mAlai,
  uyir varampAka n'In'tinam Ayin,
  evankol vAzi?-tOzi!-
  kagkul veLLam kaTalinum peritE!
  piriviTai vaRpuRuttum tOzikkuk kizatti vanpuRai etir azin'tu kURiyatu.- kagkul veLLattAr

  388. kuRijci
  n'Ir kAlyAtta n'irai itazk kuvaLai
  kOTai oRRinum vATAtAkum;
  kavaNai anna pUTTup porutu acAa
  umaN eruttu ozukait tOTu n'iraittanna
  muLi cinai piLakkum munpu inmaiyin,
  yAnai kaimmaTittu uyavum
  kAnamum iniya Am, n'ummoTu varinE.
  talaimakaL uTanpOkku n'Ern'tamai uNarn'ta talaimakan, curattu vemmaiyum,talaimakaL menmaiyum kuRittu, celavu azugkaluRuvAnait tOzi azugkAmaR kURiyatu. - auvaiyA

  389. kuRijci
  n'ey kani kuRumpUz kAyam Aka
  Arpatam peRuka-tOzi! attai-
  perug kal n'ATan varain'tena, avan etir
  'n'anRO makanE?' enRanen;
  'n'anRE pOlum' enRu uraittOnE.
  talaimakan kuRREval makanAl varaivu malin'tamai tOzi talaimakaTkuc colliyatu.- vETTa kaNNan

  390. pAlai
  ellum ellinRu; pATum kELAy-
  cellAtImO, ciRupiTi tuNaiyE!-
  vERRu munai vemmaiyin, cAttu van'tu iRuttena,
  vaLai aNi n'eTu vEl En'ti,
  miLai van'tu peyarum taNNumaik kuralE.
  puNarn'tuTan pOyinArai iTaiccurattuk kaNTAr pozutu celavum pakaiyum kATTic celavu vilakkiyatu. - uRaiyUr mutukoRRan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:31:24(இந்திய நேரம்)