தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

251-260

 • 251-260

  251. mullai
  maTava vAzi-majjai mA inam
  kAla mAri peytena, atan etir
  Alalum Alina; piTavum pUttana;
  kAr anRu-ikuLai!-tIrka, n'in paTarE!
  kazin'ta mArikku ozin'ta paza n'Ir,
  putu n'Ir koLIiya, ukuttarum
  n'otumal vAnattu muzagku kural kETTE.
  piriviTait tOzi. 'paruvam anRu; paTTatu vampu' enRu vaRpuRuttiyatu.- iTaik kATan.

  252. kuRijci
  n'eTiya tiraNTa tOL vaLai jekiztta
  koTiyan Akiya kunRu kezu n'ATan
  varuvatOr kAlai, in mukam tiriyAtu,
  kaTavuT kaRpin avan etir pENi,
  'maTavaimanRa n'I' enak kaTavupu
  tuniyal vAzi-tOzi!-cAnROr
  pukazum munnar n'ANupa;
  pazi yAgku olpavO kANugkAlE?
  talaimakan varavaRin'ta tOzi, 'avar n'ammai valin'tu pOyinArkku em perumATTi tIyana kaTin'tu n'anku ARRinAy!' enRATkuk kizatti uraittatu.- kiTagkil kulapati n'a

  253.pAlai
  kELAr Akuvar-tOzi!-kETpin,
  vizumitu kazivatuAyinum, n'ekizn'Ul
  pUc cEr aNaiyin perug kavin tolain'ta n'in
  n'AL tuyar keTap pin n'ITalarmAtO-
  oli kazai n'ivan'ta Ogku malaic cAral,
  puli pukA uRutta pulavu n'ARu kal aLai
  ARu cel mAkkaL cEkkum
  kOTu uyar piRagkal malai iRan'tOrE.
  piriviTait tOzi vaRpuRuttiyatu. - pUgkaNNan

  254. pAlai
  ilai il am cinai ina vaNTu Arppa,
  mulai Er men mukai avizn'ta kOgkin
  talai alar van'tana; vArA-tOzi!-
  tuyil in kagkul tuyil avar maRan'tanar;
  payil n'aRug katuppin pAyalum uLLAr-
  'ceyporuL taral n'acaiic cenROr
  eytinarAl' ena, varUum tUtE.
  paruvag kaNTu vaRpuRuttum tOzikkuk kizatti uraittatu. - pArkAppAn

  255. pAlai
  pottu il kAza atta yAattup
  pori arai muzumutal uruva kutti,
  maRam kezu taTak kaiyin vAgki, uyagku n'aTaic
  ciRu kaT peru n'irai uRu paci tIrkkum
  taTa maruppu yAnai kaNTanar-tOzi!-
  tam kaTan iRIiyar eNNi, iTamtoRum
  kAmar poruTpiNip pOkiya
  n'Am veg kAtalar cenRa ARE.
  'iTain'inRu mILvar' enak kavanRa kizattiyait tOzi vaRpuRuttiyatu.- kaTuku perun' tEvan

  256. pAlai
  'maNi vArn'tanna mAk koTi aRukaip
  piNagku aril men kompu piNaiyoTu mAn'ti,
  mAn ERu ukaLum kAnam piRpaTa,
  vinai n'alam paTIi, varutum; av varait
  tAgkal ollumO, pUgkuzaiyOy?' enac
  collAmunnar, n'illA Aki,
  n'Ir vilagku azutal AnA,
  tEr vilagkinavAl, terivai kaNNE.
  poruL valikkappaTTa kizavan celavazugkiyatu.

  257. kuRijci
  vErum mutalum kOTum orAgkut
  toTutta pOlat tUgkupu toTarik
  kIz tAzvu anna vIz kOT palavin
  Arkali veRpan varutoRum, varUum;
  akalinum akalAtAki
  ikalum-tOzi!-n'am kAmattup pakaiyE.
  varaivu uNarttiya tOzikkuk kizatti uraittatu. - uRaiyUrc ciRukan'tan

  258. marutam
  vAral em cEri; tAral n'in tArE;
  alarAkinRAl-peruma!-kAvirip
  palar ATu perun' tuRai marutoTu piNitta
  En'tu kOTTu yAnaic cEn'tan tan'tai,
  ariyal am pukavin am kOTTu vETTai
  n'iraiya oL vAL iLaiyar perumakan,
  azici ArkkATu anna ivaL
  pazi tIr mAN n'alam tolaivana kaNTE.
  tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu; vAyil n'Ern'tatUum. Am. - paraNar

  259. kuRijci
  mazai cErn'tu ezutaru mArik kunRattu,
  aruvi Arn'ta taN n'aRug kAn'taL
  mukai avizn'tu, AnA n'ARum n'aRu n'utal,
  pal itaz mazaik kaN, mAayOyE!
  olvai Ayinum, kolvai Ayinum,
  n'I aLan'tu aRivai n'in puraimai; vAypOl
  poym mozi kURal-aHtu evanO?
  n'ejcam n'anRE, n'in vayinAnE.
  kAppu mikutikkaN ARRALAkiya tOzi aRattoTu n'inRu, 'yAnE pari karippal'enRu karutiyatanait talaimakaLum n'ayappALAkak kURiyatu. - paraNar.

  260. pAlai
  kurukum iru vicumpu ivarum; putalum
  vari vaNTu Uta vAy n'ekizn'tanavE;
  curivaLaip polin'ta tOLum ceRRum;
  varuvarkol vAzi-tOzi!-poruvAr
  maN eTuttu uNNum aNNal yAnai
  vaN tErt toNTaiyar vazai amal aTukkattu,
  kanRu il Or A vilagkiya
  pun tAL Omaiya curan iRan'tOrE.
  avar varaviRku n'imittamAyina kaNTu, ARRALAkiya talaimakaTkut tOzi colliyatu.- kallATanAr.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:29:52(இந்திய நேரம்)