தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

31-40

 • 31-40

  31. marutam
  maLLar kuzIiya vizavinAnum,
  makaLir tazIiya tuNagkaiyAnum,
  yANTum kANEn, mAN takkOnai;
  yAnum Or ATukaLa makaLE; en kaik
  kOTu Ir ilagku vaLai n'ekiztta
  pITu kezu kuricilum, Or ATukaLa makanE.
  n'otumalar varaivuzit tOzikkut talaimakaL aRattOTu n'inRatu. - Atiman'ti

  32. kuRijci
  kAlaiyum, pakalum, kaiyaRu mAlaiyum,
  Ur tujcu yAmamum, viTiyalum, enRu ip
  pozutu iTai teriyin, poyyE kAmam:
  mA ena maTaloTu maRukil tOnRit
  teRRenat tURRalum paziyE;
  vAztalum paziyE-pirivu talaivarinE.
  pinn'inRAn kURiyatu. - aLLUr n'anmullaiyAr

  33. marutam
  annAy! ivan Or iLa mANAkkan;
  tan Ur manRattu ennankollO?
  iran'tUN n'irampA mEniyoTu
  virun'tin Urum peruj cemmalanE.
  vAyilAkap pukka pANan kETpa, tOziyai n'Okki, talaimakaL vAyil n'ErvAL kURiyatu. - paTumarattu mOcikIran

  34. marutam
  oRuppa Ovalar, maRuppat tERalar,
  tamiyar uRagkum kauvai inRAy,
  iniyatu, kETTu inpuRuka iv UrE!-
  munAatu, yAnaiyagkurukin kAnal am perun'tOTu
  aTTa maLLar Arppu icai verUum
  kuTTuvan maran'tai anna em
  kuzai viLagku Ay n'utaR kizavanum avanE.
  varaivu malin'tamai UrmEl vaittut tOzi kizattikkuc colliyatu.- kollik kaNNan

  35. marutam
  n'AN ila manRa, em kaNNE-n'AL n'Erpu,
  cinaip pacumpAmpin cUl mutirppanna
  kanaitta karumpin kUmpu poti aviza
  n'uN uRai azituLi talaiiya
  taN varal vATaiyum, pirin'ticinOrkku azalE.
  piriviTai melin'ta kizatti tOzikkuc colliyatu. - kazArk kIran eyiRRi

  36. kuRijci
  tuRukal ayalatu mANai mAk koTi
  tujcu kaLiRu ivarum kunRa n'ATan,
  n'ejcu kaLan Aka, 'n'Iyalen yAn' ena,
  n'aRROL maNan'ta jAnRai, maRRu-avan
  tAvA vajcinam uraittatu
  n'OyO-tOzi!-n'in vayinAnE?
  'varaiviTai vaittup piriya ARRAL' enak kavanRu vERupaTTa tOziyaittalaimakaL ARRuvittatu. - paraNar

  37. pAlai
  n'acai peritu uTaiyar; n'alkalum n'alkuvar;
  piTi paci kaLaiiya perug kai vEzam
  men cinai yAam poLikkum
  anpina-tOzi!-avar cenRa ARE.
  tOzi, 'kaTitu varuvar' enRu, ARRuvittatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  38. kuRijci
  kAna majjai aRai In muTTai
  veyil ATu mucuvin kuruLai uruTTum
  kunRa n'ATan kENmai enRum
  n'anRuman vAzi-tOzi!-uNkaN
  n'IroTu OrAgkut taNappa,
  uLLAtu ARRal valluvOrkkE.
  varaivu n'ITTittavazit talaimakaL tanatu ARRAmai tOnRat tOzikkuk kURiyatu. - kapilar

  39. pAlai
  'ven' tiRal kaTu vaLi pogkarp pOn'tena,
  n'eRRu viLai uzijcil vaRRal Arkkum
  malaiyuTai, aruj curam' enpa-n'am
  mulaiyiTai munin'ar cenRa ARE.
  piriviTai 'ARRal vENTum' enRa tOzikku, 'yAgganam ARRuvEn?' enat tanatu ARRAmai mikuti tOnRat talaimakaL kURiyatu. - auvaiyAr

  40. kuRijci
  yAyum jAyum yAr AkiyarO?
  en'taiyum n'un'taiyum em muRaik kELir?
  yAnum n'Iyum ev vazi aRitum?
  cem pulap peyal n'Ir pOla
  anpuTai n'ejcam tAm kalan'tanavE.
  iyaRkaip puNaricci puNarn'ta pinnar, 'pirivar' enak karuti ajciya talaimakaL kuRippu vERupATu kaNTu, talaimakan kURiyatu. - cempulappeyanIrAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:27:18(இந்திய நேரம்)