தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

101-110

 • 101-110

  101. kuRijci
  viritiraip perug kaTal vaLaiiya ulakamum,
  aritu peRu ciRappin puttEL n'ATum,
  iraNTum, tUkkin, cIr cAlAvE-
  pUp pOl uNkaN, pon pOl mEni,
  mAN vari alkul, kuRumakaL
  tOL mARupaTUum vaikaloTu emakkE.
  talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu; (poruL) valitta n'ejciRkuc collic celavu azugkiyatUum Am. - parUu mOvAyp patuman

  102. n'eytal
  uLLin, uLLam vEmE; uLLAtu
  iruppin, em aLavaittu anRE; varutti
  vAn tOyvaRRE, kAmam;
  cAnROr allar, yAm marIiyOrE.
  'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti, 'yAn yAgganam ARRuvEn?' enRatu.- auvaiyAr

  103 n'eytal
  kaTum punal toTutta n'aTugku ajar aLLal,
  kavir itaz anna tUvi cev vAy,
  irai tEr n'Araikku evvam Akat
  tUum tuvalait tuyar kUr vATaiyum
  vArAr pOlvar, n'am kAtalar;
  vAzEn pOlval-tOzi!-yAnE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - vAyilAn tEvan

  104. pAlai
  amma vAzi, tOzi! kAtalar,
  n'Ul aRu muttin taN citar uRaippa,
  tALit taN pavar n'AL A mEyum
  pani paTu n'ALE, pirin'tanar;
  piriyum n'ALum pala AkupavE!
  pirivinkaN ARRALAkiya talaimakaL tOzikkuk kURiyatu; 'ciRiya uLLip periya maRakka vENTAvO?' enRa tOzikkuk kizatti kURiyatUum Am. - kAvanmullaip pUtanAr.

  105. kuRijci
  punavan tuTavaip pon pOl ciRu tinaik
  kaTi uN kaTavuTku iTTa cezug kural
  aRiyAtu uNTa majjai, ATumakaL
  veRi uRu vanappin veytuRRu, n'aTugkum
  cUr malai n'ATan kENmai
  n'Ir mali kaNNoTu n'inaippu AkinRE.
  varaivu n'ITTittaviTattut talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - n'akkIrar

  106. kuRijci
  pul vIz iRRik kal ivar veL vEr
  varai izi aruviyin tOnRum n'ATan
  tItu il n'ejcattuk kiLavi n'am vayin
  van'tanRu-vAzi, tOzi!-n'Amum
  n'ey pey tIyin etirkoNTu,
  'tAn maNan'tanaiyam' ena viTukam tUtE.
  talaimakan tUtu kaNTu, kizatti tOzikkuk kURiyatu. - kapilar

  107. marutam
  kuvi iNart tOnRi oN pU anna
  toku cen' n'eRRik kaNamkoL cEval!-
  n'aLLiruL yAmattu il eli pArkkum
  piLLai verukiRku alkuirai Aki,
  kaTu n'avaip paTIiyarO, n'IyE-n'eTu n'Ir
  yANar UranoTu vatin'ta
  Ema in tuyil eTuppiyOyE!
  poruL muRRi van'ta talaimakanai uTaiya kizatti kAmam mikka kazipaTar kiLaviyAl kURiyatu. - maturaik kaNNanAr.

  108. mullai
  mazai viLaiyATum kunRu cEr ciRukuTik
  kaRavai kanRuvayin paTara, puRavil
  pAcilai mullai Acu il vAn pUc
  cev vAn cevvi koNTanRu;
  uyyEn pOlval-tOzi!-yAnE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikkuk kURiyatu. - vAyilAn tEvan

  109. n'eytal
  muT kAl iRavin muTagku puRap perug kiLai
  puNari ikutirai tarUum tuRaivan
  puNariya irun'ta jAnRum,
  innatu mannO, n'al n'utaR kavinE!
  talaivan ciRaippuRamAka, talaivi vERupATukaNTa puRattAr alar kURukinRamai tOnRa, tOzi talaimakaTkuk kURuvALAyk kURiyatu. - n'ampi kuTTuvan

  110. mullai
  vArAr Ayinum, varinum, avar n'amakku
  yAr AkiyarO-tOzi!-n'Ira
  n'Ilap paim pOtu uLari, putala
  pIli oN poRik karuviLai ATTi,
  n'uN muL Igkaic cev arumpu Uztta
  vaNNat tuym malar utira, taNNenRu
  innAtu eRitarum vATaiyoTu
  en AyinaLkol ennAtOrE?
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikku uraittatu; talaimakanaik koTumai kURit talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatUum Am. - kiLLimagkalag kizAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:28:07(இந்திய நேரம்)