தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Tumpi (vaNTu, Curumpu)-tumpi (vaNTu, Curumpu)

 • tumpi (vaNTu, curumpu)

  2. kuRijci
  kogku tEr vAzkkai ajciRait tumpi!
  kAmam ceppAtu, kaNTatu mozimO:
  payiliyatu kezIiya n'aTpin, mayil iyal,
  ceRi eyiRRu, arivai kUn'talin
  n'aRiyavum uLavO, n'I aRiyum pUvE?
  iyaRkaip puNarcci puNarn'tavazi, talaimakaLai iyaRkaip puNarccikkaN iTaiyITupaTTu n'inRa talaimakan, n'ANin n'IkkutaRporuTTu, mey toTTup payiRal mutalAyina avaL

  30. pAlai
  kETTicin vAzi-tOzi!-alkal,
  poyvalALan mey uRa marIiya
  vAyt takaip poyk kanA maruTTa, ERRu ezun'tu,
  amaLi taivan'tananE; kuvaLai
  vaNTu paTu malarin cAayt'
  tamiyen; manRa aLiyen yAnE!
  'avar n'innai varain'tu kOTal kAraNattAl piriyavum, n'I ARRiyirAtu,ARRAyAkinRatu en?' ena vinAya tOzikkut talaimakaL,'yAn ARRiyuLLEnAkavum, kanavu van'tu ennai

  211. pAlai
  am cil Oti Ay vaLai n'ekiza
  n'on'tum, n'am aruLAr n'IttOrkku ajcal
  ejcinam vAzi-tOzi!-ejcAtu
  tIyn'ta marAattu Ogkal vej cinai
  vEnil Or iNar tEnOTu Uti,
  ArAtu peyarum tumpi
  n'Ir il vaippin curan iRan'tOrE.
  'iTaiccurattuk kavaluvana kaNTu, "n'ammai ARRAr" ena n'inain'tu mILvarkol?'enak kavanRa kizattikkut tOzi colliyatu. - kAvan mullaip pUtanAr

  220. mullai
  paza mazaik kalitta putup puna varakin
  iralai mEyn'ta kuRaittalaip pAvai
  iruvi cEr marugkil pUtta mullai,
  veruku cirittanna, pacu vI men piNik
  kuRu mukai avizn'ta n'aRu malarp puRavin
  vaNTu cUz mAlaiyum, vArAr;
  kaNTicin-tOzi!-poruT pirin'tOrE.
  paruva varavinkaN kizatti tOzikku uraittatu. - okkUr mAcAtti

  239. kuRijci
  toTi n'ekizn'tanavE; tOL cAyinavE;
  viTum n'AN uNTO?-tOzi!-viTar mukaic
  cilampuTan kamazum alagku kulaik kAn'taL
  n'aRun' tAtu Utum kuRuj ciRait tumpi
  pAmpu umiz maNiyin tOnRum
  mun'tUz vEliya malaikizavORkE.
  ciRaippuRam. - Aciriyan perugkaNNan

  254. pAlai
  ilai il am cinai ina vaNTu Arppa,
  mulai Er men mukai avizn'ta kOgkin
  talai alar van'tana; vArA-tOzi!-
  tuyil in kagkul tuyil avar maRan'tanar;
  payil n'aRug katuppin pAyalum uLLAr-
  'ceyporuL taral n'acaiic cenROr
  eytinarAl' ena, varUum tUtE.
  paruvag kaNTu vaRpuRuttum tOzikkuk kizatti uraittatu. - pArkAppAn

  260. pAlai
  kurukum iru vicumpu ivarum; putalum
  vari vaNTu Uta vAy n'ekizn'tanavE;
  curivaLaip polin'ta tOLum ceRRum;
  varuvarkol vAzi-tOzi!-poruvAr
  maN eTuttu uNNum aNNal yAnai
  vaN tErt toNTaiyar vazai amal aTukkattu,
  kanRu il Or A vilagkiya
  pun tAL Omaiya curan iRan'tOrE.
  avar varaviRku n'imittamAyina kaNTu, ARRALAkiya talaimakaTkut tOzi colliyatu.- kallATanAr.

  265. kuRijci
  kAn'taL am kozu mukai, kAvalcellAtu,
  vaNTu vAy tiRakkum pozutil, paNTum
  tAm aRi cemmaic cAnROrk kaNTa
  kaTan aRi mAkkaL pOla, iTan viTTu,
  itaz taLai avizn'ta Ekal veRpan
  n'annar n'ejcattan-tOzi!-n'in n'ilai
  yAn tanakku uraittanen Aka,
  tAn n'ANinan, iHtu AkAvARE.
  varaiyAtu pirin'ta iTattu, 'avar pirin'ta kAraNam n'innai varain'tu kOTal kAraNamAkat tAn' enat tOzi talaimakaTkuk kURiyatu. - karuvUrk katappiLLai

  291. kuRijci
  cuTu puna marugkil kalitta EnaR
  paTukiLi kaTiyum koTicci kaik kuLirE
  icaiyin icaiyA in pANittE;
  kiLi, 'avaL viLi' ena, vizal ollAvE;
  atu pulan'tu azuta kaNNE, cAral
  kuNTu n'Irp paij cunaip pUtta kuvaLai
  vaNTu payil pal itaz kalaii,
  taNa tuLikku ERRa malar pOnRavvE.
  pAgkaRku uraittatu. - kapilar

  306. n'eytal
  'melliya, iniya, mEvaru takun'a,
  ivai moziyAm' enac collinum, avai n'I,
  maRattiyO vAzi-en n'ejcE!-pala uTan
  kAmar mAattut tAtu amar pUvin
  vaNTu vIzpu ayarum kAnal-
  teN kaTal cErppanaik kaNTa pinnE?
  kAppu mikutiyAn, n'ejcu mikkatu vAy cOrn'tu, kizatti uraittatu. - ammUvan

  309. marutam
  kaivinai mAkkaL tam cey vinai muTimAr,
  curumpu uNa malarn'ta vAcam kIzppaTa,
  n'ITiya varampin vATiya viTinum,
  'koTiyOr n'ilam peyarn'tu uRaivEm' ennAtu'
  peyarttum kaTin'ta ceRuvil pUkkum
  n'in Ur n'eytal anaiyEm-peruma!-
  n'I emakku innAtana pala ceyyinum,
  n'in inRu amaital vallAmARE.
  parattaiyiR pirin'tu van'ta kizavaRkut tOzi vAyil n'Ern'tatu.- uRaiyUrc calliyan kumAran

  321. kuRijci
  malaic cej cAn'tin Ara mArpinan,
  cunaip pUg kuvaLaic curumpu Ar kaNNiyan,
  n'aTu n'AL van'tu, n'am manaip peyarum-
  maTam Ar arivai! n'in mArpu amar in tuNai;
  manRa maraiyA iriya, ERu aTTu,
  ceg kaN irum puli kuzumum; atanAl,
  maRaittaR kAlaiyO anRE;
  tiRappal vAzi-vENTu, annai!-n'am katavE.
  tOzi kizattikku n'otumalar varaiyumiTattu aRattOTu n'iRpEn enRatu.

  370. mullai
  poykai Ampal aNi n'iRak kozu mukai
  vaNTu vAy tiRakkum taN tuRai UranoTu
  iruppin, iru marugkinamE; kiTappin,
  villaka viralin porun'ti; avan
  n'al akam cErin, oru marugkinamE.
  kizatti tannaip puRanuraittAL enpatu kETTaparattai avaTkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - villaka viralinAr

  392. kuRijci
  amma vAziyO-maNic ciRait tumpi!-
  n'al mozikku accam illai; avar n'ATTu
  aNNal n'eTu varaic cERi Ayin,
  kaTavai miTain'ta tuTavaiam ciRu tinait
  tuLar eRi n'uN tukaL kaLaijar tagkai
  tamarin tIrAL enmO-aracar
  n'irai celal n'uN tOl pOlap
  piracam tUgku malaikizavORkE!
  varaiviTaik kizattiyatu n'ilaimai tumpikkuc colluvALAyc ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu. - tumpicEr kIranAr

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:20:34(இந்திய நேரம்)