தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kuruku (n'Arai)-kuruku (n'Arai)

 • kuruku (n'Arai)

  5. n'eytal
  atukol, tOzi! kAma n'OyE?-
  vati kuruku uRagkum in n'izaR punnai,
  uTai tirait tivalai arumpum tIm n'Ir,
  mellam pulampan pirin'tena,
  pal itaz uNkaN pATu ollAvE.
  piriviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - n'ari verUuttalaiyAr

  25. kuRijci
  yArum illai; tAnE kaLvan;
  tAn atu poyppin, yAn evan ceykO?
  tinai tAL anna ciRu pacug kAla
  ozuku n'Ir Aral pArkkum
  kurukum uNTu, tAn maNan'ta jAnRE.
  varaivu n'ITTitta iTattut talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - kapilar

  34. marutam
  oRuppa Ovalar, maRuppat tERalar,
  tamiyar uRagkum kauvai inRAy,
  iniyatu, kETTu inpuRuka iv UrE!-
  munAatu, yAnaiyagkurukin kAnal am perun'tOTu
  aTTa maLLar Arppu icai verUum
  kuTTuvan maran'tai anna em
  kuzai viLagku Ay n'utaR kizavanum avanE.
  varaivu malin'tamai UrmEl vaittut tOzi kizattikkuc colliyatu.- kollik kaNNan

  103 n'eytal
  kaTum punal toTutta n'aTugku ajar aLLal,
  kavir itaz anna tUvi cev vAy,
  irai tEr n'Araikku evvam Akat
  tUum tuvalait tuyar kUr vATaiyum
  vArAr pOlvar, n'am kAtalar;
  vAzEn pOlval-tOzi!-yAnE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - vAyilAn tEvan

  113. marutam
  Urkkum aNittE, poykai; poykaikkuc
  cEyttum anRE, ciRu kAnyARE:
  irai tEr veN kuruku allatu yAvatum
  tunnal pOkinRAl, pozilE; yAm em
  kUzaikku erumaNam koNarkam cERum;
  ANTum varukuvaL perum pEtaiyE.
  pakaRkuRi n'Ern'ta talaimakaRkuk kuRippinAl kuRiyiTam peyarttuc colliyatu.- mAtIrttan

  114. n'eytal
  n'eytal parappil pAvai kiTappi,
  n'inkuRi van'tanen, iyal tErk koNka!-
  celkam; cela viyagkoNmO-alkalum,
  Aral arun'ta vayiRRa
  n'Arai mitikkum, en makaL n'utalE,
  iTattuyttu n'Igkum tOzi talaimakaRkuk kURiyatu. - ponnAkan

  125.n'eytal
  ilagku vaLai n'ekizac cAay, yAnE,
  uLenE vAzi-tOzi!-cAral
  tazai aNi alkul makaLiruLLum
  vizavu mEmpaTTa en n'alanE, paza viRal
  paRai valam tappiya paital n'Arai
  tirai tOy vAgku cinai irukkum
  taNNam tuRaivanoTu, kaNmARinRE,
  varaivu n'ITTitta iTattut talaimakaL, tOzikkuk kURuvALAy, talaivan ciRaippuRamAkac colliyatu. - ammUvan.

  127. marutam
  kuruku koLak kuLitta keNTai ayalatu
  uru kezu tAmarai vAl mukai verUum
  kazaniam paTappai kAjci Ura!
  oru n'in pANan poyyan Aka,
  uLLa pANar ellAm
  kaLvar pOlvar, n'I akanRicinOrkkE.
  pANan vAyilAkap pukkavazit talaimakaRkut tOzi colliyatu. - OrampOkiyAr

  128. n'eytal
  kuNa kaTal tiraiyatu paRai tapu n'Arai
  tiN tErp poRaiyan toNTi muntuRai
  ayirai Ar iraikku aNavan'tAagkuc
  cEyaL ariyOT paTarti;
  n'Oyai-n'ejcE!-n'Oyp pAlOyE.
  alla kuRippaTTu mILum talaimakan tan n'ejcinai n'erugkic colliyatu; uNarppuvayin vArA UTaRkaN talaimakan kURiyatUum Am. - paraNar

  163.n'eytal
  yAr aNagkuRRanai-kaTalE! pUziyar
  ciRu talai veLLait tOTu paran'tanna
  mIn Ar kurukin kAnal am perun'tuRai.
  veL vIt tAzai tirai alai
  n'aLLen kagkulum kETkum, n'in kuralE?
  tannuL kaiyARu eytiTu kiLavi - ammUvan

  166. n'eytal
  taN kaTaR paTu tirai peyarttalin, veN paRai
  n'Arai n'irai peyarn'tu ayirai Arum,
  UrO n'anRuman, maran'tai;
  oru tani vaikin, pulampu AkinRE.
  kAppu mikutikkaN tOzi talaimakaTku uraittatu. - kUTalUr kizAr

  228. n'eytal
  vIz tAz tAzai UzuRu kozu mukai,
  kuruku uLar iRakin, viripu tOTu avizum
  kAnal n'aNNiya ciRukuTi munRil,
  tirai van'tu peyarum enpa-n'at tuRan'tu
  n'eTuj cEN n'ATTAr Ayinum,
  n'ejciRku aNiyarO, taN kaTal n'ATTE.
  kaTin'akar vERupaTAtu n'anku ARRinAy!' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- ceyti vaLLuvan perujcAttan

  236. n'eytal
  viTTena viTukkum n'AL varuka; atu n'I
  n'on'tanai Ayin, tan'tanai cenmO!-
  kunRattanna kuvavu maNal aTaikarai
  n'inRa punnai n'ilam tOy paTu cinai
  vampa n'Arai cEkkum
  taN kaTaR cErppa!-n'I uNTa en n'alanE.
  varaiviTai vaittup pirivAn. 'ivaL vERu paTAmai ARRuvi' enRARkut tOzi n'akaiyATi uraittatu. - n'ariverUuttalaiyAr.

  260. pAlai
  kurukum iru vicumpu ivarum; putalum
  vari vaNTu Uta vAy n'ekizn'tanavE;
  curivaLaip polin'ta tOLum ceRRum;
  varuvarkol vAzi-tOzi!-poruvAr
  maN eTuttu uNNum aNNal yAnai
  vaN tErt toNTaiyar vazai amal aTukkattu,
  kanRu il Or A vilagkiya
  pun tAL Omaiya curan iRan'tOrE.
  avar varaviRku n'imittamAyina kaNTu, ARRALAkiya talaimakaTkut tOzi colliyatu.- kallATanAr.

  296. n'eytal
  amma vAzi-tOzi!-punnai
  alagkucinai irun'ta am ciRai n'Arai
  uRukazic ciRu mIn munaiyin, ceRuvil
  kaL n'ARu n'eytal katiroTu n'ayakkum
  taNNam tuRaivaR kANin, mun n'inRu,
  kaTiya kazaRal Ompumati-'toTiyOL
  innaL Akat tuRattal
  n'ummin takumO?' enRanai tuNin'tE.
  kANum pozutiR kANap pozutu peritAkalAn, ARRALAya talaimakaL, talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyc colliyatu. - perumpAkkan

  303. n'eytal
  kazi tErn'tu acaiiya karug kAl veN kuruku
  aTaikarait tAzaik kuzIi, perug kaTal
  uTaitirai oliyin tujcum tuRaiva!
  tol n'ilai n'ekizn'ta vaLaiyaL, Igkup
  pacan'tanaLman en tOzi-ennoTum
  in iNarp punnaiam pukar n'izal
  pon vari alavan ATTiya jAnRE.
  ceRippaRivuRIi varaivu kaTAyatu. - ammUvan

  325. n'eytal
  'cERum cERum' enRalin, paNTait tam
  mAyac celavAc cettu, 'marugku aRRu
  mannik kazika' enREnE; annO!
  Acu Aku en'tai yANTu uLankollO?
  karug kAl veN kuruku mEyum
  perug kuLam AyiRRu, en iTaimulai n'iRain'tE.
  piriviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti melin'tu uraittatu.- n'annAkaiyAr

  349. n'eytal
  'aTumpu aviz aNi malar citaiiya mIn arun'ti,
  taTan' tAL n'Arai irukkum ekkart
  taNNam tuRaivaR toTuttu, n'am n'alam
  koLvAm' enRi-tOzi!-koLvAm;
  iTukkaN ajci iran'tOr vENTiya
  koTuttu 'avai tA' enak kURalin,
  innAtO, n'am in uyir izappE?
  parattaimATTup pirin'tu van'ta talaimakan kETkum aNmaiyanAka, tOzikkuk kizatti kURiyatu. - cAttan.

  381. n'eytal
  tol kavin tolain'tu, tOL n'alam cAay
  allal n'ejcamOTu alkalum tujcAtu,
  pacalai Aki, viLivatukollO-
  veN kuruku n'aralum taN kamaz kAnal,
  pU mali potumpar n'ALmalar mayakki,
  vilagku tirai uTaitarum tuRaivanoTu
  ilagku eyiRu tOnRa n'akkatan payanE?
  varaiviTai ARRALAkiya talaimakaLai ARRuvikkaluRum tOzi talaimakanait iyaRpazittatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:19:58(இந்திய நேரம்)