தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

271-280

 • 271-280

  271. marutam
  aruvi anna paru uRai citaRi
  yarRun'iRai pakarum n'ATanait tERi,
  uRRatumannum oru n'AL; maRRu-atu
  tavap pal n'AL tOL mayagki,
  vauvum paNpin n'Oy AkinRE,
  talaimakaRku vAyil n'Ern'tu pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu.- azici n'accAttanAr

  272. kuRijci
  tINTalum iyaivatukollO-mANTa
  villuTai vILaiyar kal iTupu eTutta
  n'anan' talaik kAnattu inam talaippirin'ta
  punkaN maTa mAn n'ErpaTa, tannaiyar
  cilai mAN kaTu vicaik kalai n'iRattu azuttik
  kurutiyoTu paRitta ceg kOl vALi
  mARu koNTanna uNkaN,
  n'ARu irug kUn'tal, koTicci tOLE!
  kazaRiya pAgkaRkuk kizavan uraittatu. - oru ciRaip periyan

  273. pAlai
  alkuRu pozutil tAtu mukai tayagkap
  perug kATu uLarum acaivaLi pOla,
  taNNiya kamazum oNNutalOyE!
  n'on'tanaAyin, kaNTatu mozival;
  perun' tEn kaNpaTu varaiyil mutu mAlpu
  aRiyAtu ERiya maTavOn pOla,
  EmAn'tanRu, iv ulakam;
  n'Am uLEm Akap piriyalan teLimE.
  'pirivar' enak kavanRa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.- ciRaikkuTi An'taiyAr

  274. pAlai
  puRavup puRattanna pun kAl ukAattu
  iRavuc cinai anna n'aLi kani utira,
  viTu kaNai villoTu paRRi, kOTu ivarpu,
  varun'arp pArkkum vankaN ATavar
  n'Ir n'acai vETkaiyin n'Ar menRu taNiyum
  innAk kAnamum, iniya-ponnoTu
  maNi miTai alkul maTan'tai
  aNi mulai Akam muyagkinam celinE.
  poruL valitta n'ejciRkuk kizavan uraittatu. - uruttiran

  275. mullai
  mullai Urn'ta kal uyarpu ERik
  kaNTanam varukam; cenmO-tOzi!-
  el Urc cErtarum ERuTai inattup
  pul Ar n'al An pUN maNikollO?
  ceyvinai muTitta cemmal uLLamoTu
  val vil iLaiyar pakkam pORRa,
  Ir maNaR kATTARu varUum
  tEr maNikol?-ANTu iyampiya uLavE.
  paruva varavinkaN varavu n'imittam tOnRa, tOzi talaimakaTku uraittatu.- okkUr mAcAtti

  276. kuRijci
  paNait tOT kuRumakaL
  pAvai taiyum,
  pajcAyp paLLam cUzn'tum, maRRu-ivaL
  uruttu ezu vana mulai oLi peRa ezutiya
  toyyil kAppOr aRitalum aRiyAr,
  muRaiyuTai aracan cegkOl avaiyattu
  yAn taR kaTavin yAgku Avatukol?
  peritum pEtai manRa-
  aLitOtAnE-iv azugkal UrE!
  tOzikkuk kuRaimaRAmal talaimakan kURiyatu. - kUzik koRRan

  277. pAlai
  Acu il teruvin Acu il viyan kaTai,
  cen'n'el amalai veNmai veL izutu
  Or il piccai Ara mAn'ti,
  aRcira veyya veppat taNNIr
  cEmac ceppil peRIiyarO, n'IyE-
  'minniTai n'aTugkum kaTaip peyal vATai,
  ek kAl varuvatu?' enRi;
  ak kAl varuvar, em kAtalOrE.
  talaimakan pirin'tavazi, avan kuRitta paruva varavu tOzi aRivaraik kaNTu vinAviyatu. - OriR piccaiyAr

  278. pAlai
  uRu vaLi uLariya am taLir mAattu
  muRi kaNTanna mellen cIRaTic
  ciRu pacum pAvaiyum, emmum, uLLAr
  koTiyar vAzi-tOzi!-kaTuvan
  UzuRu tIm kani utirppa, kIz irun'tu,
  ErppanaErppana uNNum
  pArppuTai man'tiya malai iRan'tOrE.
  piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL uraittatu. - pEricAttan

  279. mullai
  tirimaruppu erumai iruL n'iRa mai An
  varumiTaRu yAtta pakuvAyt teN maNi,
  pulampu koL yAmattu, iyagkutoRu icaikkum
  itu pozutu Akavum vArArkollO-
  mazai kazUu maRan'ta mA irun' tuRukal
  tukaL cUz yAnaiyin poliyat tOnRum
  irum pal kunRam pOki,
  tirun'tu iRaip paNait tOL uLLAtOrE?
  vaRpuRuttum tOzikkuk kizatti uraittatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  280. kuRijci
  kELir! vAziyO, kELir! n'ALum en
  n'ejcu piNik koNTa am cil Otip
  perun' tOT kuRumakaL ciRu mel Akam
  oru n'AL puNarap puNarin,
  arai n'AL vAzkkaiyum vENTalan yAnE.
  kazaRRetirmaRai -n'akkIrar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:30:06(இந்திய நேரம்)