தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

131-140

 • 131-140

  131.pAlai
  ATu amai puraiyum vanappin paNait tOL
  pEr amark kaNNi irun'ta UrE
  n'eTuj cEN Ar iTaiyatuvE; n'ejcE,
  Iram paTTa cevvip paim punattu
  Or Er uzavan pOla,
  peru vituppu uRRanRAl; n'OkO yAnE,
  vinaimuRRiya talaimakan paruva varavinkaN colliyatu. - OrEruzavanAr

  132. kuRijci
  kavavuk kaTugkuraiyaL; kAmar vanappinaL;
  kuvavu men mulaiyaL; koTik kUn'talaLE-
  yAgku maRan'tu amaikO, yAnE?- jAgkark
  kaTuj curai n'al An n'aTugku talaik kuzavi
  tAy kAN viruppin anna,
  cAay n'OkkinaL-mAayOLE,
  kazaRRetirmaRai. - ciRaikkuTi An'taiyAr

  133. kuRijci
  punavan tuTavaip ponpOl ciRutinai
  kiLi kuRaittu uNTa kUzai iruvi
  perum peyal uNmaiyinE ilai olittAgku, en
  uram cettum uLenE-tOzi!-en
  n'alam putitu uNTa pulampinAnE.
  varaivu n'ITTitta iTattut talaimakaL colliyatu. - uRaiyUr mutukaNNan cAttan

  134. kuRijci
  amma vAzi-tOzi!-n'ammoTu
  pirivu inRu Ayin n'anRuman tilla-
  kuRum poRait taTaiiya n'eTun' tAL vEgkaip
  pUvuTai alagku cinai pulampat tAkkik
  kal porutu iragkum kataz vIz aruvi,
  n'ilam koL pAmpin, izitarum
  vilagku malai n'ATanoTu kalan'ta n'aTpE.
  varaiviTai ARRALAkiya talaimakaL ARRuvikkum tOzikkuc colliyatu.- kOvEgkaip perugkatavan

  135. pAlai
  'vinaiyE ATavarkku uyirE; vAL n'utal
  manai uRai makaLirkku ATavar uyir' ena,
  n'amakku uraittOrum tAmE,
  azAal-tOzi!-azugkuvar celavE.
  'talaimakan piriyum' ena vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO.

  136. kuRijci
  'kAmam kAmam' enpa; kAmam
  aNagkum piNiyum anRE; n'uNagkik
  kaTuttalum taNitalum inRE; yAnai
  kuLaku menRu AL matam pOlap
  pANiyum uTaittu, atu kANun'arp peRinE.
  talaimakan pAgkaRku uraittatu. - miLaipperug kan'tan

  137. pAlai
  mel iyal arivai! n'in n'al akam pulampa,
  n'iR tuRan'tu amaikuven Ayin-eR tuRan'tu
  iravalar vArA vaikal
  pala Akuka!-yAn celavuRu takavE.
  iyaRkaip puNarcci puNarn'ta talaimakan pirivaccam uraittatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

  138. kuRijci
  kon Ur tujcinum, yAm tujcalamE-
  em il ayalatu Ezil umpar,
  mayil aTi ilaiya mAk kural n'occi
  aNi miku men kompu Uztta
  maNi maruL pUvin pATu n'ani kETTE.
  kuRi pizaitta talaimakan piRRai jAnRu iravukkuRi van'tuzi, tOzi ciRaippuRamAkak kURiyatu; iravukkuRi n'Ern'tatUum Am. - kollan azici

  139. marutam
  manai uRai kOzi kuRug kAl pETai,
  vEli verukinam mAlai uRRena,
  pukum iTan aRiyAtu tokupu uTan kuzIiya
  paitaR piLLaik kiLai payirn'tAagku
  innAtu icaikkum ampaloTu
  vAral, vAziyar!-aiya!-em teruvE.
  vAyil vENTip pukka talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu. - okkUr mAcAttiyAr.

  140. pAlai
  vEtina verin'in Oti mutu pOttu,
  ARu cel mAkkaL puL koLa, porun'tum
  curanE cenRanar, kAtalar; uran azin'tu,
  Igku yAn azugkiya evvam
  yAgku aRin'tanRu-iv azugkal UrE?
  poruLvayiR pirin'ta iTattu, 'n'I ARRukinRilai' enRa tOzikkut talaimakaL colliyatu. - aLLUr n'anmullai.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:28:28(இந்திய நேரம்)