தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

171-180

 • 171-180

  171. marutam
  kAN ini vAzi-tOzi-yANark
  kaTumpunal aTaikarai n'eTug kayattu iTTa
  mIn valai mAp paTTAagku,
  itu maRRu-evanO, n'otumalar talaiyE?
  varaiviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkut talaimakaL kURiyatu.- pUgkaNuttiraiyAr

  172. n'eytal
  tAaval ajciRai n'op paRai vAval
  pazumaram paTarum paiyuL mAlai,
  emiyam Aka Igkut tuRan'tOr
  tamiyar Aka iniyarkollO?
  Ez Urp potu vinaikku Or Ur yAtta
  ulai vAgku miti tOl pOlat
  talaivarampu aRiyAtu varun'tum, en n'ejcE.
  varaiviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkut talaimakaL kURiyatu.- kaccippETTu n'annAkaiyAr

  173. kuRijci
  pon n'Er Aviraip putumalar miTain'ta
  pal n'Ul mAlaip panaip paTu kali mAp
  pUN maNi kaRagka ERi, n'AN aTTu,
  pazi paTar uL n'Oy vazivazi ciRappa,
  'innaL ceytatu itu' ena, mun n'inRu,
  avaL pazi n'uvalum, iv Ur;
  Agku uNarn'tamaiyin, Igku EkumAr uLEnE.
  kuRai maRukkappaTTa talaimakan tOzikku uraittatu. - maturaik kAjcip pulavan

  174. pAlai
  peyal mazai tuRan'ta pulampu uRu kaTattuk
  kavai muTak kaLLik kAy viTu kaTu n'oTi
  tutai men tUvit tuNaip puRavu irikkum
  attam ariya ennAr, n'attuRan'tu,
  poruLvayiR pirivAr Ayin, iv ulakattup
  poruLE manRa poruLE;
  aruLE manRa Arum illatuvE.
  pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - veNpUti

  175. n'eytal
  paruvat tEn n'acaiip pal paRait tozuti,
  uravut tirai poruta tiNimaNal aTaikarai,
  n'anain'ta punnai mAc cinai tokUum
  malarn'ta pUvin mA n'Irc cErppaRku
  iragkEn-tOzi!-'Igku en kol?' enRu,
  piRarpiRar aRiyak kURal
  amain'tAgku amaika; ampal aHtu evanE?
  piriviTaik kaTuj coR colli vaRpuRuttuvATkuk kizatti uraittatu. - ulOccan.

  176. kuRijci
  oru n'AL vAralan; iru n'AL vAralan;
  pal n'AL van'tu, paNimozi payiRRi, en
  n'annar n'ejcam n'ekiztta pinRai,
  varai mutir tEnin pOkiyOnE-
  Acu Aku en'tai-yANTu uLankollO?
  vERu pulan n'al n'ATTup peyta
  ERuTai mazaiyin kalizum, en n'ejcE.
  tOzi kizattiyaik kuRai n'ayappak kURiyatu. - varumulaiyAritti

  177. n'eytal
  kaTal pATu avin'tu, kAnal mayagki,
  tuRai n'Ir irug kazi pullenRanRE;
  manRalam peNNai maTal cEr vAzkkai
  anRilum paiyena n'aralum; inRu avar
  varuvarkol vAzi-tOzi!-n'Am n'akap
  pulappinum pirivu Agku ajcit
  taNappu arug kAmam taNTiyOrE?
  kizavan varavuNarn'tu, tOzi kizattikku uraittatu. - ulOccan

  178. marutam
  ayirai paran'ta am taN pazanattu
  En'tu ezil malara tUmpuTait tiraLkAl
  Ampal kuRun'ar n'Ir vETTAgku, ivaL
  iTai mulaik kiTan'tum, n'aTugkal AnIr;
  tozutu kAN piRaiyin tOnRi, yAm n'umakku
  ariyam Akiya kAlaip
  periya n'OnRanir; n'OkO yAnE.
  kaTin'akar pukka tOzi, talaimakan puNarcci vitumpal kaNTu, munnark kaLavuk kAlattu ozukalARRinai n'inain'tu, azin'tu kURiyatu. - n'etumpalliyattai

  179. kuRijci
  kallen kAnattuk kaTamA ATTi,
  ellum ellinRu; jamaliyum iLaittana;
  cellal-aiiya!-utu em UrE;
  Ogku varai aTukkattut tIm tEn kizitta
  kuvaiyuTaip pacug kazai tinRa kaya vAyp
  pEtai yAnai cuvaitta
  kUzai mUgkiR kuvaTTiTaiyatuvE.
  pakal varuvAnai iravukkuRi n'Ern'tAL pOnRu varaivu kaTAyatu. - kuTTuvan kaNNan

  180. pAlai
  pazUup pal anna paru ukirp pA aTi
  irug kaLiRRu ina n'irai En'tal varin, mAyn'tu,
  aRai maTi karumpin kaN iTai anna
  paital oru kazai n'ITiya curan iRan'tu,
  eytinar kollO poruLE-alkul
  av vari vATat tuRan'tOr
  vanpar Akat tAm cenRa n'ATTE?
  piriviTai vERupaTTALait tOzi vaRpuRuttiyatu. - kaccippETTu n'annAkaiyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:28:56(இந்திய நேரம்)