தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

341-350

 • 341-350

  341. n'eytal
  pal vI paTariya pacu n'anai kuravam
  porip pUm punkoTu pozil aNik koLAac
  cinai initu Akiya kAlaiyum, kAtalar
  pENAr Ayinum, 'periyOr n'ejcattuk
  kaNNiya ANmai kaTavatu anRu' ena,
  valiyA n'ejcam valippa,
  vAzvEn-tOzi!-en vankaNAnE.
  'paruva varavinkaN vERupaTum' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu- miLaikizAn n'al vETTan

  342. kuRijci
  kalai kai toTTa kamazcuLaip perum pazam
  kAval maRan'ta kAnavan, jAgkar,
  kaTiyuTai maramtoRum paTu valai mATTum
  kunRa n'ATa! takumO-paij cunaik
  kuvaLait taN tazai ivaL INTu varun'ta,
  n'ayan'tOr punkaN tIrkkum
  payam talaippaTAap paNpinai eninE?
  ceRippu aRivuRukkappaTTAn varaivinkaN cellAtu, pinnum varavu vENTina talaimakanait tOzi n'erugkic colli, varaivu kaTAyatu.- kAvirippUm paTTinattuk kan'tarattanA

  343. pAlai
  n'inaiyAy vAzi-tOzi!-n'anai kavuL
  aNNal yAnai aNi mukam pAyn'tena-
  miku vali iru pulip pakuvAy ERRai-
  veN kOTu cem maRuk koLIiya, viTar mukaik
  kOTai oRRiya karug kAl vEgkai
  vATu pUj cinaiyin, kiTakkum
  uyar varai n'ATanoTu peyarumARE.
  tOzi kizattiyai uTanpOkku n'ayappak kURiyatu. - Izattup pUtan tEvan

  344. mullai
  n'ORROr manRa-tOzi!-taNNenat
  tURRum tuvalaip panik kaTun' tigkaL
  pulam payir arun'ta aNNal ERRoTu
  n'ilam tUgku aNala vIgku mulai ceruttal
  pAl vArpu, kuzavi uLLi, n'irai iRan'tu,
  Urvayin peyarum punkaN mAlai,
  arum peRal poruT piNip pOkip
  pirin'tu uRai kAtalar vara, kANpOrE.
  piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL kURiyatu. - kuRugkuTi marutan

  345. n'eytal
  izai aNin'tu iyalvarum koTujci n'eTun' tEr
  varai maruL n'eTu maNal tavirttanir acaiit
  tagkinir Ayin, tavaRO-takaiya
  tazai tAz alkul ivaL pulampu akala-
  tAzai taiiya tayagkutiraik koTug kazi
  izumena olikkum AgkaN
  perun'Ir vEli em ciRu n'al UrE?
  pakal van'tu ozukuvAnait tOzi 'irA vA' enRatu. - aNTar makan kuRuvazuti

  346. kuRijci
  n'Aku piTi n'ayan'ta muLaikkOTTu iLag kaLiRu,
  kunRam n'aNNi, kuRavar Arppa,
  manRam pOzum n'ATan-tOzi!-
  cunaip pUg kuvaLait toTalai tan'tum,
  tinaip puna marugkil paTukiLi Oppiyum,
  kAlai van'tu, mAlaip pozutil
  n'al akam n'ayan'tu, tAn uyagkic
  collavum AkAtu aHkiyOnE.
  tOzi kizattiyai iravukkuRi n'ayappak kURiyatu. - vAyil iLagkaNNan

  347. pAlai
  malku cunai ularn'ta n'alkUr curamutal
  kumari vAkaik kOluTai n'aRu vI
  maTa mAt tOkaik kuTumiyin tOnRum
  kAna n'IL iTai, tAnum n'ammoTu
  onRu maNam ceytanaL ivaL enin,
  n'anRE-n'ejcam!-n'ayan'ta n'in tuNivE.
  poruL valikkum n'ejciRkut talaimakan collic celavazugkiyatu.- kAvirip pUm paTTinattuc cEn'tan kaNNan

  348. pAlai
  tAmE celpaAyin, kAnattup
  pulam tEr yAnaik kOTTiTai ozin'ta
  ciRu vI mullaik kompin tAay,
  itaz azin'tu URum kaNpani, matar ezil
  pUN aka van mulai n'anaittalum
  kANArkollO-mANizai!-n'amarE?
  celavuk kuRippu aRin'tu vERupaTTa kizattiyait tOzi vaRpuRIiyatu. - mAvaLattan

  349. n'eytal
  'aTumpu aviz aNi malar citaiiya mIn arun'ti,
  taTan' tAL n'Arai irukkum ekkart
  taNNam tuRaivaR toTuttu, n'am n'alam
  koLvAm' enRi-tOzi!-koLvAm;
  iTukkaN ajci iran'tOr vENTiya
  koTuttu 'avai tA' enak kURalin,
  innAtO, n'am in uyir izappE?
  parattaimATTup pirin'tu van'ta talaimakan kETkum aNmaiyanAka, tOzikkuk kizatti kURiyatu. - cAttan.

  350. pAlai
  amma vAzi-tOzi!-mun n'inRu,
  'panik kaTugkuraiyam; cellAtIm' enac
  collinam Ayin, celvarkollO-
  ARRu ayal irun'ta irug kOTTu am ciRai
  n'eTug kAR kaNan'tuL AL aRivuRIi,
  ARu cel vampalar paTai talaipeyarkkum
  malaiyuTaik kAnam n'In'ti,
  n'ilaiyAp poruT piNip pirin'ticinOrE?
  pirivu n'Ern'ta talaimakaL, avanatu n'IkkattukkaN vERupaTTALait tOzi vaRpuRIiyatu. - Alan'tUr kizAr.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:30:55(இந்திய நேரம்)