தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

VEgkai-vEgkai

 • vEgkai

  26. kuRijci
  arumpu aRa malarn'ta karug kAl vEgkai
  mEkku ezu peruj cinai irun'ta tOkai
  pUk koy makaLirin tOnRum n'ATan
  takAan pOlat tAn tItu moziyinum,
  tan kaN kaNTatu poykkuvatu anRE-
  tEk kokku arun'tum muL eyiRRuttuvar vAy
  varai ATu van paRazt tan'taik
  kaTuvanum aRiyum, ak koTiyOnaiyE.
  n'aRRAyum cevilit tAyum talaimakaLatu vERupATu kaNTu, 'iHtu eRRinAn AyiRRu?' enRu kaTTuvicciyai vinavik kaTTuk kANkinRa kAlattu,'talaimakaLatu vERupATTiRkuk kAr

  47. kuRijci
  karug kAl vEgkai vI uku tuRukal
  irum pulik kuruLaiyin tOnRum kATTiTai
  elli varun'ar kaLaviRku
  n'allai allai-n'eTu veNNilavE!
  irA van'tu ozukugkAlai, munnilaip puRamoziyAka n'ilaviRku uraippALAkat tOzi uraittatu. - n'eTuveNNilavinA

  84. pAlai
  peyarttanen muyagka, 'yAn viyarttanen' enRanaL;
  ini aRin'tEn, atu tuni AkutalE-
  kazaltoTi Aay mazai tavaz potiyil
  vEgkaiyum kAn'taLum n'ARi,
  Ampal malarinum tAn taNNiyaLE.
  makaLpOkkiya cevilittAy colliyatu. - mOcikIran

  134. kuRijci
  amma vAzi-tOzi!-n'ammoTu
  pirivu inRu Ayin n'anRuman tilla-
  kuRum poRait taTaiiya n'eTun' tAL vEgkaip
  pUvuTai alagku cinai pulampat tAkkik
  kal porutu iragkum kataz vIz aruvi,
  n'ilam koL pAmpin, izitarum
  vilagku malai n'ATanoTu kalan'ta n'aTpE.
  varaiviTai ARRALAkiya talaimakaL ARRuvikkum tOzikkuc colliyatu.- kOvEgkaip perugkatavan

  208. kuRijci
  onREn allEn; onRuven; kunRattup
  porukaLiRu mititta n'eritAL vEgkai
  kuRavar makaLir kUn'taR peymmAr,
  n'inRu koya malarum n'ATanoTu
  onREn-tOzi!-onRinAnE,
  varai viTai, 'ARRal vENTum' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu - kapilar

  241. kuRijci
  yAm em kAmam tAgkavum, tAm tam
  kezutakaimaiyin azutana-tOzi!-
  kanRu ARRuppaTutta pun talaic ciRAar
  manRa vEgkai malar patam n'Okki,
  ERAtu iTTa Emap pUcal
  viN tOy viTarakattu iyampum
  kunRa n'ATaR kaNTa em kaNNE.
  piriviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu - kapilar

  247. kuRijci
  ezil mika uTaiyatu; Igku aNippaTUum;
  tiRavOr ceyvinai aRavatu Akum;
  kiLaiyuTai mAn'tarkkup puNaiyumAr iv, ena
  Agku aRin'ticinE-tOzi!-vEgkai
  vIyA men cinai vI uka, yAnai
  Ar tuyil iyampum n'ATan
  mArpu urittu Akiya maRu il n'aTpE.
  kaTin'akart teLivu vilagkinamai aRiya, tOzi kURiyatu; varaivu uTanpaTTa tOzi talaimakaTkuk kURiyatUum Am. - cEn'tampUtan.

  343. pAlai
  n'inaiyAy vAzi-tOzi!-n'anai kavuL
  aNNal yAnai aNi mukam pAyn'tena-
  miku vali iru pulip pakuvAy ERRai-
  veN kOTu cem maRuk koLIiya, viTar mukaik
  kOTai oRRiya karug kAl vEgkai
  vATu pUj cinaiyin, kiTakkum
  uyar varai n'ATanoTu peyarumARE.
  tOzi kizattiyai uTanpOkku n'ayappak kURiyatu. - Izattup pUtan tEvan

  355. kuRijci
  peyal kAl maRaittalin, vicumpu kANalarE;
  n'Ir paran'tu ozukalin, n'ilam kANalarE;
  ellai cERalin, iruL peritu paTTanRu;
  pallOr tujcum pAnAL kagkul
  yAgku van'tanaiyO?-Ogkal veRpa!-
  vEgkai kamazum em ciRukuTi
  yAgku aRin'tanaiyO? n'OkO yAnE.
  iravukkuRi n'Ern'ta talaimakaRkut tOzi n'on'tu kURiyatu. - kapilar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:13:35(இந்திய நேரம்)