தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

291-300

 • 291-300

  291. kuRijci
  cuTu puna marugkil kalitta EnaR
  paTukiLi kaTiyum koTicci kaik kuLirE
  icaiyin icaiyA in pANittE;
  kiLi, 'avaL viLi' ena, vizal ollAvE;
  atu pulan'tu azuta kaNNE, cAral
  kuNTu n'Irp paij cunaip pUtta kuvaLai
  vaNTu payil pal itaz kalaii,
  taNa tuLikku ERRa malar pOnRavvE.
  pAgkaRku uraittatu. - kapilar

  292.kuRijci
  maNNiya cenRa oL n'utal arivai
  punal taru pacug kAy tinRatan tappaRku
  onpatiRRu-onpatu kaLiRRoTu, avaL n'iRai
  pon cey pAvai koTuppavum, koLLAn,
  peN kolai purin'ta n'annan pOla,
  varaiyA n'iraiyattuc celIiyarO, annai!-
  oru n'AL, n'akai muka virun'tinan van'tena,
  pakai muka Urin, tujcalO ilaLE.
  tOzi iravukkuRikkaN ciRaippuRamAkak kAppu mikuti colliyatu. - paraNar

  293. marutam
  kaLLin kELir Arttiya, uLLUrp
  pALai tan'ta pajciam kuRug kAy
  Ogku irum peNNai n'ugkoTu peyarum
  Ati aruman mUtUr anna,
  aya veLLAmpal am pakai n'eRit tazai
  tittik kuRagkin Uz mARu alaippa,
  varumE cEyizai, an'til
  kozun'aR kANiya; aLiyEn yAnE!
  parattaiyiR pirin'tu van'ta kizavaRku vAyilAkap pukka tOzikkuk kizatti uraittatu. - kaLLil Attiraiyan

  294. n'eytal
  kaTal uTan ATiyum, kAnal alkiyum,
  toTalai AyamoTu tazUuaNi ayarn'tum,
  n'otumalar pOlak katumena van'tu,
  muyagkinan celinE, alarn'tanRu mannE;
  tuttip pAn'taL paittu akal alkul
  tirun'tuizait tuyalvuk kOTTu acaitta pacug kuzait
  tazaiyinum, uzaiyin pOkAn;
  tAn tan'tanan, yAy kAttu OmpallE,
  pakaRkuRikkaN talaimakan van'taviTattut tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.- ajcil An'tai

  295. n'eytal
  uTuttum, toTuttum, pUNTum, cerIiyum,
  tazai aNip polin'ta AyamoTu tuvanRi,
  vizavoTu varuti, n'IyE; iHtO
  Or An valcic cIr il vAzkkai
  peru n'alak kuRumakaL van'tena,
  ini vizavu AyiRRu ennum, iv UrE.
  vAyil vENTic cenRa kizavaRkut tOzi uraittatu. - tUgkalOri

  296. n'eytal
  amma vAzi-tOzi!-punnai
  alagkucinai irun'ta am ciRai n'Arai
  uRukazic ciRu mIn munaiyin, ceRuvil
  kaL n'ARu n'eytal katiroTu n'ayakkum
  taNNam tuRaivaR kANin, mun n'inRu,
  kaTiya kazaRal Ompumati-'toTiyOL
  innaL Akat tuRattal
  n'ummin takumO?' enRanai tuNin'tE.
  kANum pozutiR kANap pozutu peritAkalAn, ARRALAya talaimakaL, talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyc colliyatu. - perumpAkkan

  297. kuRijci
  'av viLimpu urIiya koTuj cilai maRavar
  vai vAr vALi viRaR pakai pENAr,
  mARu n'inRu etirn'ta ARucel vampalar
  uval iTu patukkai Urin tOnRum
  kal uyar n'anan' talai, n'alla kURi,
  puNarn'tu uTan pOtal poruL' ena,
  uNarn'tEnmanRa, avar uNarA UgkE.
  tOzi varaivu malin'tatu. - kAvirippUm paTTinattuk kArik kaNNan.

  298. kuRijci
  cEri cEra mella van'tuvan'tu,
  aritu vAyviTTu iniya kURi,
  vaikaltORum n'ilam peyarn'tu uRaiyum avan
  paital n'Okkam n'inaiyAy-tOzi!-
  in kaTug kaLLin akutai tan'tai
  veN kaTaic ciRukOl akavanmakaLir
  maTap piTip paricil mAnap
  piRitu onRu kuRittatu, avan n'eTum puRan'ilaiyE.
  kizattikkut tOzi kuRai maRAmal kURiyatu. - paraNar

  299. n'eytal
  itu maRRu evanO-tOzi! mutu n'Irp
  puNari tiLaikkum puL imiz kAnal,
  iNar vIz punnai ekkar n'Izal,
  puNarkuRi vAytta jAnRaik koNkaR
  kaNTanaman, em kaNNE; avan col
  kETTanaman em ceviyE; maRRu-avan
  maNappin mANn'alam eyti,
  taNappin jekizpa, em taTa men tOLE?
  ciRaippuRamAkat tOzikkuk kizatti uraittatu. - veNmaNip pUti

  300. kuRijci
  kuvaLai n'ARum kuvai irug kUn'tal,
  Ampal n'ARum tEm poti tuvar vAy,
  kuNTu n'Irt tAmaraik kogkin anna
  n'uN pal titti, mAayOyE!
  n'IyE, ajcal' enRa en col ajcalaiyE;
  yAnE, kuRug kAl annam kuvavu maNaR cEkkum
  kaTal cUz maNTilam peRinum,
  viTal cUzalan yAn, n'innuTai n'aTpE.
  iyaRkaip puNarcci puNarn'ta talaimakan pirivaccamum vanpuRaiyum kURiyatu.- ciRaikkuTi An'taiyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:30:20(இந்திய நேரம்)