தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

201-210

 • 201-210

  201. kuRijci
  amiztam uNka-n'am ayal ilATTi,
  pAl kalappanna tEk kokku arun'tupu,
  n'Ila men ciRai vaL ukirp paRavai
  n'elliam puLi mAn'ti, ayalatu
  muL il am paNai mUgkilil tUgkum
  kazai n'ivan'tu Ogkiya cOlai
  malai kezu n'ATanai varum enROLE!
  kaTin'akar pukku, 'vERupaTAtu n'anku ARRinAy!' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu.

  202. marutam
  n'Om, en n'ejcE! n'Om, en n'ejcE!
  pun pulattu amanRa ciRiyilai n'erujcik
  kaTku in putu malar muT payan'tAagku,
  iniya ceyta n'am kAtalar
  innA ceytal n'Om, en n'ejcE!
  vAyilAkap pukka tOzikkut talaimakaL vAyil maRuttatu. - aLLUr n'anmullai

  203. marutam
  malai iTaiyiTTa n'ATTarum allar;
  maran'talai tOnRA Urarum allar;
  kaNNin kANa n'aNNuvazi irun'tum,
  kaTavuL n'aNNiya pAlOr pOla,
  orIinan ozukum ennaikkup
  pariyalenman yAn, paNTu oru kAlE.
  vAyilAkap pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu. - n'eTumpalliyattan

  204. kuRijci
  'kAmam kAmam' enpa; kAmam
  aNagkum piNiyum anRE; n'inaippin,
  mutaic cuvaR kalitta muRRA iLam pul
  mUtA taivan'tAgku,
  virun'tE kAmam-perumtOLOyE!
  talaimakaRkup pAgkan uraittatu. - miLaip perug kan'tan

  205. n'eytal
  minnuc cey karuviya peyal mazai tUgka
  vicumpu ATu annam paRai n'ivan'tAgku,
  polampaTaip polin'ta veN tEr ERi,
  kalagku kaTaR tuvalai Azi n'anaippa,
  inic cenRananE, iTu maNaR cErppan;
  yAgku aRin'tanRukol-tOzi!-en
  tEm kamaz tiru n'utal Urtarum pacappE?
  varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - ulOccan

  206. kuRijci
  amiztattanna am tIm kiLavi
  anna iniyOL kuNanum, inna
  innA arum paTar ceyyum Ayin,
  uTan uRaivu aritE kAmam:
  kuRukal Ompumin, aRivuTaiyIrE!
  kazaRiya pAgkaRkuk kizavan uraittatu. - aiyUr muTavan

  207. pAlai
  'ceppinam celinE celavu aritu Akum' enRu,
  atta Omai am kavaTTu irun'ta
  inam tIr parun'tin pulampu koL teL viLi
  curam cel mAkkaTku uyavut tuNai Akum
  kal varai ayalatu tol vazagku ciRu n'eRi,
  n'al aTi poRippat tAayc
  cenRenak kETTa n'am Arvalar palarE.
  celavuk kuRippu aRin'tu. 'avar celvAr' enRu tOzi colla, kiztti uraittatu.- uRaiyan.

  208. kuRijci
  onREn allEn; onRuven; kunRattup
  porukaLiRu mititta n'eritAL vEgkai
  kuRavar makaLir kUn'taR peymmAr,
  n'inRu koya malarum n'ATanoTu
  onREn-tOzi!-onRinAnE,
  varai viTai, 'ARRal vENTum' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu - kapilar

  209. pAlai
  curan'talaippaTTa n'elliam pacug kAy
  maRap pulik kuruLai kOL iTam karakkum
  iRappu arug kunRam iRan'ta yAmE,
  kuRu n'aTaip puL uLLalamE, n'eRimutal
  kaTaRRil kalitta muTac cinai veTcit
  taLai aviz pal pOtu kamazum
  mai irug kUn'tal maTan'tai n'aTpE.
  poruL muRRi maRuttarum talaimakan tOzikku uraippAnAyk kizattiyait teruTTiyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  210. mullai
  tiN tEr n'aLLi kAnattu aNTar
  pal A payan'ta n'eyyin, toNTi
  muzutuTan viLain'ta veNNel vej cORu
  ezu kalattu En'tinum ciRitu-en tOzi
  perun' tOL n'ekiztta cellaRku
  virun'tu varak karain'ta kAkkaiyatu paliyE.
  pirin'tu van'ta talaimakan, 'n'anku ARRuvittAy!' enRARkut tOzi uraittatu - kAkkai pATiniyAr n'acceLLaiyAr.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:29:17(இந்திய நேரம்)