தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Mullai-mullai

 • mullai

  19. marutam
  evvi izan'ta vaRumaiyar pANar
  pU il vaRun'talai pOlap pullenRu
  inaimati vAziyar-n'ejcE!-manai marattu
  elluRum mauval n'ARum
  pal irug kUn'tal yAraLO n'amakkE?
  uNarppuvayin vArA UTaRkaN talaimakan colliyatu. - paraNar

  62. kuRijci
  'kOTal, etir mukaip pacu vI mullai,
  n'ARu itazk kuvaLaiyoTu iTaiyiTupu viraii,
  aitu toTai mANTa kOtai pOla,
  n'aRiya n'allOL mEni
  muRiyinum vAyvatu; muyagkaRkum initE.
  talaimakan iTan'talaippATTinkaN kUTaluRum n'ejciRkuc colliyatu.- ciRaikkuTi An'taiyAr

  108. mullai
  mazai viLaiyATum kunRu cEr ciRukuTik
  kaRavai kanRuvayin paTara, puRavil
  pAcilai mullai Acu il vAn pUc
  cev vAn cevvi koNTanRu;
  uyyEn pOlval-tOzi!-yAnE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikkuk kURiyatu. - vAyilAn tEvan

  126. mullai
  'iLamai pArAr vaLam n'acaiic cenROr
  ivaNum vArAr; evaNarO?' ena,
  peyal puRan'tan'ta pUg koTi mullait
  toku mukai ilagku eyiRu Aka
  n'akumE-tOzi!-n'aRun' taN kArE.
  paruvam kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - okkUr mAcAtti

  162. mullai
  kAr puRan'tan'ta n'IruTai viyan pulattup
  pal A pukutarUum pullen mAlai-
  mullai! vAziyO, mullai!-n'I n'in
  ciRu veN mukaiyin muRuval koNTanai;
  n'akuvai pOlak kATTal
  takumO, maRRu-itu tamiyOrmATTE?
  vinai muRRi mILum talaimakan mullaikku uraippAnAy uraittatu.- karuvUrp pavuttiran.

  188. mullai
  mukai muRRinavE mullai; mullaiyoTu
  takai muRRinavE, taN kAr viyan punam-
  vAl izai n'ekizttOr vArAr-
  mAlai van'tanRu, en mAN n'alam kuRittE.
  paruvag kaNTu azin'ta kizatti tOzikku uraittatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

  193. mullai
  maTTam peyta maNik kalattanna
  iTTu vAyc cunaiya pakuvAyt tErai,
  taTTaip paRaiyin, kaRagkum n'ATan
  tollait tigkaL n'eTu veNNilavin
  maNan'tananman em tOLE;
  inRum, mullai mukai n'ARummE.
  tOzi kaTin'akar pukku, 'n'alam tolaiyAmE n'anku ARRinAy!' enRATkuk kizatti uraittatu - aricil kizAr

  220. mullai
  paza mazaik kalitta putup puna varakin
  iralai mEyn'ta kuRaittalaip pAvai
  iruvi cEr marugkil pUtta mullai,
  veruku cirittanna, pacu vI men piNik
  kuRu mukai avizn'ta n'aRu malarp puRavin
  vaNTu cUz mAlaiyum, vArAr;
  kaNTicin-tOzi!-poruT pirin'tOrE.
  paruva varavinkaN kizatti tOzikku uraittatu. - okkUr mAcAtti

  221. mullai
  avarO vArAr-mullaiyum pUttana;
  paRiyuTaik kaiyar maRiyinattu oziya,
  pAloTu van'tu kUzoTu peyarum
  ATuTai iTaimakan cennic
  cUTiya ellAm ciRu pacu mukaiyE.
  piriviTaip paruva varavinkaN vaRpuRuttum tOzikkuk kizatti uraittatu - uraiyUr mutu koRRan

  234. mullai
  cuTar cel vAnam cEppa, paTar kUrn'tu,
  elluRu pozutin mullai malarum
  mAlai enmanAr, mayagkiyOrE:
  kuTumik kOzi n'eTu n'akar iyampum
  perum pular viTiyalum mAlai;
  pakalum mAlai-tuNai ilOrkkE.
  paruva varavinkaN tOzikkuk kizatti uraittatu. - miLaipperug kan'tan

  240. mullai
  panip putal ivarn'ta paig koTi avaraik
  kiLi vAy oppin oLi viTu pal malar
  verukkup pal uruvin mullaiyoTu kajali,
  vATai van'tatan talaiyum, n'Oy pora,
  kaNTicin vAzi-tOzi!-teN tiraik
  kaTal Az kalattin tOnRi,
  mAlai maRaiyum, avar maNi n'eTug kunRE.
  varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittal kollan azici.

  323. mullai
  ellAm evanO? pataTi vaikal-
  pANar paTumalai paNNiya ezAlin
  vAnattu ajcuvara n'al icai vIza,
  peyta pulattup pUtta mullaip
  pacu mukait tAtu n'ARum n'aRu n'utal
  arivai tOL-aNait tujcik
  kazin'ta n'AL ivaN vAzum n'ALE,
  vinaimuRRinAn pAkaRku uraittatu. - pataTi vaikalAr

  348. pAlai
  tAmE celpaAyin, kAnattup
  pulam tEr yAnaik kOTTiTai ozin'ta
  ciRu vI mullaik kompin tAay,
  itaz azin'tu URum kaNpani, matar ezil
  pUN aka van mulai n'anaittalum
  kANArkollO-mANizai!-n'amarE?
  celavuk kuRippu aRin'tu vERupaTTa kizattiyait tOzi vaRpuRIiyatu. - mAvaLattan

  358. marutam
  vIgkuizai n'ekiza, vimmi, IgkE
  eRikaN pEtuRal; 'AykOTu iTTuc
  cuvarvAy paRRum n'in paTar cEN n'Igka
  varuvEm' enRa paruvam utukkAN:
  taniyOr iragkum pani kUr mAlaip
  pal An kOvalar kaNNic
  collupa anna, mullai veN mukaiyE.
  talaimakan piriviTaik kizattiyait tOzi vaRpuRuttiyatu. - koRRan

  382. mullai
  taN tuLikku ERRa paig
  koTi mullai
  mukai talaitiRan'ta n'ARRam putalmicaip
  pU amal taLavamoTu, tEm kamazpu kajala,
  vampup peyyumAl mazaiyE; vampu anRu,
  kAr itu paruvam Ayin,
  vArArO, n'am kAtalOrE?
  paruva varavinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi, 'paruvam anRu; vampu' enRu vaRpuRIiyatu. - kuRugkIran

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:13:07(இந்திய நேரம்)