தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

241-250

 • 241-250

  241. kuRijci
  yAm em kAmam tAgkavum, tAm tam
  kezutakaimaiyin azutana-tOzi!-
  kanRu ARRuppaTutta pun talaic ciRAar
  manRa vEgkai malar patam n'Okki,
  ERAtu iTTa Emap pUcal
  viN tOy viTarakattu iyampum
  kunRa n'ATaR kaNTa em kaNNE.
  piriviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu - kapilar

  242. mullai
  kAnagkOzik kavar kuraR cEval
  oN poRi eruttil taN citar uRaippap
  putal n'Ir vArum pU n'ARu puRavil
  cIRUrOLE, maTan'tai; vERu Ur
  vEn'tu viTu toziloTu celinum,
  cEn'tu varal aRiyAtu, cemmal tErE.
  kaRpuk kAlattuk kaTin'akar cenRa cevilittAy n'aRRAykkuc colliyatu.- kuzaRRattan

  243. n'eytal
  mAn aTi anna kavaTTilai aTumpin
  tAr maNi anna oN pUk kozuti,
  oN toTi makaLir vaNTal ayarum
  puL imiz perug kaTaR cErppanai
  uLLEn-tOzi!-paTIiyar, en kaNNE.
  vanpuRai etir azin'tu colliyatu. - n'ampi kuTTuvan

  244. kuRijci
  pallOr tujcum n'aLLen yAmattu,
  uravuk kaLiRupOl van'tu, iravuk katavu muyaRal
  kELEm allEm; kETTanem-peruma!-
  Ori murugkap pIli cAya
  n'al mayil valaip paTTAgku, yAm
  uyagkutoRum muyagkum, aRan il yAyE.
  iravukkuRi van'tu ozukAn'inRa talaimakanait tAm kAval mikutiyAl puRappaTTuetirkoLLap peRAtavazi, piRRai jAnRu tOzi, 'varain'tu koLLin allatu ivvozukalARRin inik

  245. n'eytal
  kaTal am kAnal Ayam Ayn'ta en
  n'alam izan'tataninum, n'ani innAtE-
  vAL pOl vAya kozu maTal tAzai
  mAlai vEl n'ATTu vEli Akum
  mellam pulampan koTumai
  pallOr aRiyap paran'tu veLippaTinE.
  varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - mAlai mARan

  246. n'eytal
  'perug kaTaR karaiyatu ciRu veN kAkkai
  kaLiRRuc cevi anna pAcaTai mayakki,
  panik kazi tuzavum pAnAL, tanittu Or
  tEr van'tu peyarn'tatu' enpa. ataRkoNTu,
  Orum alaikkum annai; piRarum
  pinnu viTu katuppin min izai makaLir
  iLaiyarum maTavarum uLarE;
  alaiyAt tAyaroTu n'aRpAlOrE.
  ciRaippuRam. - kapilar

  247. kuRijci
  ezil mika uTaiyatu; Igku aNippaTUum;
  tiRavOr ceyvinai aRavatu Akum;
  kiLaiyuTai mAn'tarkkup puNaiyumAr iv, ena
  Agku aRin'ticinE-tOzi!-vEgkai
  vIyA men cinai vI uka, yAnai
  Ar tuyil iyampum n'ATan
  mArpu urittu Akiya maRu il n'aTpE.
  kaTin'akart teLivu vilagkinamai aRiya, tOzi kURiyatu; varaivu uTanpaTTa tOzi talaimakaTkuk kURiyatUum Am. - cEn'tampUtan.

  248. n'eytal
  atu varal anmaiyO aritE; avan mArpu
  uRuka enRa n'ALE kuRuki,
  Igku AkinRE-tOzi!-kAnal
  ATu arai putaiyak kOTai iTTa
  aTumpu ivar maNaR kOTu Ura, n'eTum panai
  kuRiya Akum tuRaivanaip
  periya kURi yAy aRin'tanaLE.
  varaivu n'ITTittavazi, ARRALAkiya kizattiyait tOzi ARRuvittatu. - ulOccan

  249. kuRijci
  ina mayil akavum maram payil kAnattu,
  n'arai muka Ukam pArppoTu panippa,
  paTu mazai pozin'ta cAral avar n'ATTuk
  kunRam n'Okkinen-tOzi!-
  paNTaiyaRRO, kaNTicin, n'utalE?
  varaiviTai vaippa, 'ARRAkiRRiyO?' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu - kapilar

  250. pAlai
  paral avaR paTu n'Ir mAn'ti, tuNaiyOTu,
  iralai n'al mAn n'eRimutal ukaLum
  mAlai vArA aLavai, kAl iyal
  kaTu mAk kaTavumati-pAka!-n'eTu n'Irp
  poru kayal muraNiya uNkaN
  teri tIm kiLavi terumaral uyavE.
  talaimakan pAkaRku uraittatu. - n'AmalAr makan iLagkaNNan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:29:45(இந்திய நேரம்)