தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Parattai-parattai

 • parattai

  8. marutam
  kazani mAattu viLain'tu uku tIm pazam
  pazana vALai katUum Uran
  em il perumozi kURi, tam il,
  kaiyum kAlum tUkkat tUkkum
  ATip pAvai pOla,
  mEvana ceyyum, tan putalvan tAykkE.
  kizatti tannaip puRanuraittAL enak kETTa kAtaR parattai avaTkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - AlagkuTi vagkanAr.

  80. marutam
  kUn'tal Ampal muzu n'eRi aTaicci,
  perum punal van'ta irun' tuRai virumpi,
  yAm aHtu ayarkam cERum; tAn aHtu
  ajcuvatu uTaiyaLAyin, vem pOr
  n'ukam paTa kaTakkum pal vEl ezini
  munai An peru n'irai pOla,
  kiLaiyoTu kAkka, tan kozun'an mArpE.
  talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpap parattai colliyatu. - auvaiyAr

  164. marutam
  kaNaik kOTTu vALaik kamaj cUl maTa n'Aku
  tuNart tEkkokkin tIm pazam katUum
  tonRu mutir vELir kunRUrk kuNAtu
  taN perum pauvam aNagkuka-tOzi!-
  manaiyOL maTamaiyin pulakkum
  anaiyEm makizn'aRku yAm Ayinam eninE!
  kAtalparattai talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpa uraittatu. - mAgkuTimarutan

  364. marutam
  aril pavarp pirampin vari puRa n'Irn'Ay
  vALai n'AL irai peRUum Uran
  pon kOl avir toTit taR kezu takuvi
  eR puRagkURum enpa; teRRena
  vaNagku iRaip paNait tOL el vaLai makaLir
  tuNagkai n'ALum van'tana av varaik
  kaN pora, maRRu atankaN avar
  maNam koLaRku ivarum maLLar pOrE.
  vERu oru parattai tannaip puRagkURinAL enak kETTa iRparattai avaTkup pAgkAyinAr kETpak kURiyatu. - auvaiyAr

  370. mullai
  poykai Ampal aNi n'iRak kozu mukai
  vaNTu vAy tiRakkum taN tuRai UranoTu
  iruppin, iru marugkinamE; kiTappin,
  villaka viralin porun'ti; avan
  n'al akam cErin, oru marugkinamE.
  kizatti tannaip puRanuraittAL enpatu kETTaparattai avaTkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - villaka viralinAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 18:05:43(இந்திய நேரம்)