தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Mullai-mullai

 • mullai

  21. mullai
  vaNTu paTat tatain'ta koTi iNar iTaiyiTupu,
  pon cey punai izai kaTTiya makaLir
  katuppin tOnRum putup pUg konRaik
  kAnam, 'kAr' enak kURinum,
  yAnO tEREn; avar poy vazagkalarE.
  paruvam varun'tuNaiyum ARRuvitta tOzi, 'avar varal kuRitta paruva varavin kaN ini ARRuvikkumARu evvARu?' enRu tannuLLE kavanRATku, avaLatu kuRippu aRin'ta talai

  24. mullai
  karug kAl vEmpin oN pU yANar
  ennai inRiyum kazivatukollO?
  ARRu ayal ezun'ta veN kOTTu atavattu
  ezu kuLiRu mititta oru pazam pOlak
  kuzaiya, koTiyOr n'AvE,
  kAtalar akala, kallenRavvE.
  paruvag kaNTu ARRALAkiya kizatti uraittatu. - paraNar

  64. mullai
  pal A n'eTu n'eRikku akanRu van'tena,
  pun talai manRam n'Okki, mAlai
  maTak kaN kuzavi alamvan'tanna
  n'OyEm Akutal aRin'tum,
  cEyar-tOzi!-cEy n'ATTOrE.
  piriviTai ARRAmai kaNTu, 'varuvar' enac colliya tOzikkuk kizatti uraittatu. - karuvUrk katappiLLai

  65. mullai
  van paraR teL aRal parukiya iralai tan
  inpuRu tuNaiyoTu maRuvan'tu ukaLa,
  tAn van'tanRE, taLi taru taN kAr-
  vArAtu uRaiyun'ar varal n'acaii
  varun'ti n'on'tu uRaiya irun'tirO enavE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikku uraittatu. - kOvUr kizAr

  66. mullai
  maTavamanRa, taTavu n'ilaik konRai-
  kal piRagku attam cenROr kURiya
  paruvam vArAaLavai, n'eritarak
  kompu cEr koTi iNar Uztta,
  vampa mAriyaik kAr ena matittE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaLait tOzi, 'paruvam anRu' enRu vaRpuRIiyatu - kOvarttanAr

  98. mullai
  'innaL AyinaL n'annutal' enRu, avart
  tunnac cenRu ceppun'arp peRinE,
  n'anRuman vAzi-tOzi!-n'am paTappai
  n'Ir vAr paim putaR kalitta
  mArip pIrattu alar cila koNTE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikku uraittatu. - kOkkuLamuRRan

  99. mullai
  uLLinen allenO yAnE? uLLi,
  n'inain'tanen allenO peritE n'inain'tu,
  maruNTanen allenO, ulakattup paNpE?
  n'ITiya marAatta kOTu tOy malir n'iRai
  iRaittu uNac cenRu aRRAgku,
  anaip perug kAmam INTu kaTaikkoLavE.
  poruL muRRip pukun'ta talaimakan. 'emmai n'inaittum aRitirO?' enRa tOzikkuc colliyatu. - auvaiyAr

  108. mullai
  mazai viLaiyATum kunRu cEr ciRukuTik
  kaRavai kanRuvayin paTara, puRavil
  pAcilai mullai Acu il vAn pUc
  cev vAn cevvi koNTanRu;
  uyyEn pOlval-tOzi!-yAnE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikkuk kURiyatu. - vAyilAn tEvan

  110. mullai
  vArAr Ayinum, varinum, avar n'amakku
  yAr AkiyarO-tOzi!-n'Ira
  n'Ilap paim pOtu uLari, putala
  pIli oN poRik karuviLai ATTi,
  n'uN muL Igkaic cev arumpu Uztta
  vaNNat tuym malar utira, taNNenRu
  innAtu eRitarum vATaiyoTu
  en AyinaLkol ennAtOrE?
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikku uraittatu; talaimakanaik koTumai kURit talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatUum Am. - kiLLimagkalag kizAr

  126. mullai
  'iLamai pArAr vaLam n'acaiic cenROr
  ivaNum vArAr; evaNarO?' ena,
  peyal puRan'tan'ta pUg koTi mullait
  toku mukai ilagku eyiRu Aka
  n'akumE-tOzi!-n'aRun' taN kArE.
  paruvam kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - okkUr mAcAtti

  148. mullai
  celvac ciRAar cIRaTip polin'ta
  tavaLai vAaya polam cey kiNkiNik
  kAcin anna pOtu In konRai
  kurun'toTu alamvarum perun' taN kAlaiyum,
  'kAr anRu' enRiAyin,
  kanavO maRRu itu? vinavuval yAnE.
  paruvam kaNTu azin'ta talaimakaLait tOzi, 'paruvam anRu' enRu vaRpuRutta, talaimakaL colliyatu. - iLagkIran'taiyAr.

  162. mullai
  kAr puRan'tan'ta n'IruTai viyan pulattup
  pal A pukutarUum pullen mAlai-
  mullai! vAziyO, mullai!-n'I n'in
  ciRu veN mukaiyin muRuval koNTanai;
  n'akuvai pOlak kATTal
  takumO, maRRu-itu tamiyOrmATTE?
  vinai muRRi mILum talaimakan mullaikku uraippAnAy uraittatu.- karuvUrp pavuttiran.

  167. mullai
  muLi tayir picain'ta kAn'taL mel viral,
  kazuvuRu kaligkam, kazAatu, uTIi,
  kuvaLai uNkaN kuyppukai kazumat
  tAn tuzan'tu aTTa tIm puLip pAkar
  'initu' enak kaNavan uNTalin,
  n'uNNitin makizn'tanRu oNNutal mukanE.
  kaTin'akar cenRa cevilittAy, n'aRRAykku uraittatu. - kUTalUr kizAr

  183. mullai
  cenRa n'ATTa konRaiam pacu vI
  n'am pOl pacakkum kAlai, tam pOl
  ciRu talaip piNaiyin tIrn'ta n'eRi kOTTu
  iralai mAnaiyum kANparkol, n'amarE?-
  pullen kAyAp pUk kezu peruj cinai
  men mayil eruttin tOnRum
  pun pula vaippiR kAnattAnE.
  paruva varavinkaN, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- auvaiyAr

  186. mullai
  Arkali ERRoTu kAr talaimaNan'ta
  kollaip punatta mullai men koTi
  eyiRu ena mukaiyum n'ATaRkut
  tuyil tuRan'tanavAl-tOzi!-em kaNNE,
  paruva varavin, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- okkUr mAcAtti.

  188. mullai
  mukai muRRinavE mullai; mullaiyoTu
  takai muRRinavE, taN kAr viyan punam-
  vAl izai n'ekizttOr vArAr-
  mAlai van'tanRu, en mAN n'alam kuRittE.
  paruvag kaNTu azin'ta kizatti tOzikku uraittatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

  190. mullai
  n'eRi irug katuppoTu perun' tOL n'Ivi,
  ceRivaLai n'ekiza, ceyporuTku akanROr
  aRivarkol vAzi-tOzi!-poRi vari
  vej cina aravin pain' talai tumiya
  n'arai urum uraRum arai iruL n'aTun'AL,
  n'al ERu iyagkutoRu iyampum
  pal An tozuvattu oru maNik kuralE?
  piriviTai ARRALAkiya talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - pUtampullan.

  191. mullai
  utukkAN atuvE: itu ena mozikO?-
  n'On cinai irun'ta irun' tOTTup puLLinam
  tAm puNarn'tamaiyin, pirin'tOr uLLat
  tIm kural akavak kETTum, n'Igkiya
  EtilALar ivaN varin, 'pOtin
  pommal Otiyum punaiyal;
  emmum toTAal' enkuvemmannE.
  piriviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.

  193. mullai
  maTTam peyta maNik kalattanna
  iTTu vAyc cunaiya pakuvAyt tErai,
  taTTaip paRaiyin, kaRagkum n'ATan
  tollait tigkaL n'eTu veNNilavin
  maNan'tananman em tOLE;
  inRum, mullai mukai n'ARummE.
  tOzi kaTin'akar pukku, 'n'alam tolaiyAmE n'anku ARRinAy!' enRATkuk kizatti uraittatu - aricil kizAr

  194. mullai
  en enappaTugkol-tOzi! minnu vara
  vAn Erpu iragkum onRO? atan etir
  kAna majjai kaTiya Egkum;
  Etila kalan'ta iraNTaRku en
  pEtai n'ejcam peru malakkuRumE?
  paruva varavinkaN, 'ARRALAm', enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- kOvarttanAr.

  200. n'eytal
  peyta kunRattup pU n'ARu taN kaluz
  mImicait tAay, vIcum vaLi kalan'tu,
  izitarum punalum; vArAr-tOzi!-
  maRan'tOr manRa; maRavAm n'AmE-
  kAla mAri mAlai mA malai
  in icai uruminam muralum
  mun varal Emam ceytu akanROrE.
  paruva varavinkaN ARRALAkiya talaimakaTkut tOzi, 'paruvam anRu; vampu'enRa vazi, talaimakaL colliyatu. - auvaiyAr.

  210. mullai
  tiN tEr n'aLLi kAnattu aNTar
  pal A payan'ta n'eyyin, toNTi
  muzutuTan viLain'ta veNNel vej cORu
  ezu kalattu En'tinum ciRitu-en tOzi
  perun' tOL n'ekiztta cellaRku
  virun'tu varak karain'ta kAkkaiyatu paliyE.
  pirin'tu van'ta talaimakan, 'n'anku ARRuvittAy!' enRARkut tOzi uraittatu - kAkkai pATiniyAr n'acceLLaiyAr.

  220. mullai
  paza mazaik kalitta putup puna varakin
  iralai mEyn'ta kuRaittalaip pAvai
  iruvi cEr marugkil pUtta mullai,
  veruku cirittanna, pacu vI men piNik
  kuRu mukai avizn'ta n'aRu malarp puRavin
  vaNTu cUz mAlaiyum, vArAr;
  kaNTicin-tOzi!-poruT pirin'tOrE.
  paruva varavinkaN kizatti tOzikku uraittatu. - okkUr mAcAtti

  221. mullai
  avarO vArAr-mullaiyum pUttana;
  paRiyuTaik kaiyar maRiyinattu oziya,
  pAloTu van'tu kUzoTu peyarum
  ATuTai iTaimakan cennic
  cUTiya ellAm ciRu pacu mukaiyE.
  piriviTaip paruva varavinkaN vaRpuRuttum tOzikkuk kizatti uraittatu - uraiyUr mutu koRRan

  233. mullai
  kavalai keNTiya kalvAyc ciRu kuzi
  konRai oL vI tAay, celvar
  pon pey pEzai mUy tiRan'tanna
  kAr etir puRavinatuvE-uyarn'tOrkku
  n'IroTu corin'ta miccil, yAvarkkum
  varaikOL aRiyAc conRi,
  n'irai kOR kuRun'toTi tan'tai UrE.
  paTTa pinRai varaiyAtu cenRu, vinai muRRi mILum talaimakan tErppAkaRkuc colliyatu. - pEyan

  234. mullai
  cuTar cel vAnam cEppa, paTar kUrn'tu,
  elluRu pozutin mullai malarum
  mAlai enmanAr, mayagkiyOrE:
  kuTumik kOzi n'eTu n'akar iyampum
  perum pular viTiyalum mAlai;
  pakalum mAlai-tuNai ilOrkkE.
  paruva varavinkaN tOzikkuk kizatti uraittatu. - miLaipperug kan'tan

  240. mullai
  panip putal ivarn'ta paig koTi avaraik
  kiLi vAy oppin oLi viTu pal malar
  verukkup pal uruvin mullaiyoTu kajali,
  vATai van'tatan talaiyum, n'Oy pora,
  kaNTicin vAzi-tOzi!-teN tiraik
  kaTal Az kalattin tOnRi,
  mAlai maRaiyum, avar maNi n'eTug kunRE.
  varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittal kollan azici.

  242. mullai
  kAnagkOzik kavar kuraR cEval
  oN poRi eruttil taN citar uRaippap
  putal n'Ir vArum pU n'ARu puRavil
  cIRUrOLE, maTan'tai; vERu Ur
  vEn'tu viTu toziloTu celinum,
  cEn'tu varal aRiyAtu, cemmal tErE.
  kaRpuk kAlattuk kaTin'akar cenRa cevilittAy n'aRRAykkuc colliyatu.- kuzaRRattan

  251. mullai
  maTava vAzi-majjai mA inam
  kAla mAri peytena, atan etir
  Alalum Alina; piTavum pUttana;
  kAr anRu-ikuLai!-tIrka, n'in paTarE!
  kazin'ta mArikku ozin'ta paza n'Ir,
  putu n'Ir koLIiya, ukuttarum
  n'otumal vAnattu muzagku kural kETTE.
  piriviTait tOzi. 'paruvam anRu; paTTatu vampu' enRu vaRpuRuttiyatu.- iTaik kATan.

  270. mullai
  tAz iruL tumiya minni, taNNena
  vIz uRai iniya citaRi, Uzin
  kaTippu iku muracin muzagki, iTittu iTittup
  peyka, ini; vAziyO, peru vAn!-yAmE,
  ceyvinai muTitta cemmal uLLamoTu
  ivaLin mEvinam Aki, kuvaLaik
  kuRun' tAL n'ALmalar n'ARum
  n'aRu men kUn'tal mel aNaiyEmE.
  vinaimuRRip pukun'ta talaimakan kizattiyOTu uTanirun'tu kURiyatu.- pANTiyan pannATu tan'tAn.

  275. mullai
  mullai Urn'ta kal uyarpu ERik
  kaNTanam varukam; cenmO-tOzi!-
  el Urc cErtarum ERuTai inattup
  pul Ar n'al An pUN maNikollO?
  ceyvinai muTitta cemmal uLLamoTu
  val vil iLaiyar pakkam pORRa,
  Ir maNaR kATTARu varUum
  tEr maNikol?-ANTu iyampiya uLavE.
  paruva varavinkaN varavu n'imittam tOnRa, tOzi talaimakaTku uraittatu.- okkUr mAcAtti

  279. mullai
  tirimaruppu erumai iruL n'iRa mai An
  varumiTaRu yAtta pakuvAyt teN maNi,
  pulampu koL yAmattu, iyagkutoRu icaikkum
  itu pozutu Akavum vArArkollO-
  mazai kazUu maRan'ta mA irun' tuRukal
  tukaL cUz yAnaiyin poliyat tOnRum
  irum pal kunRam pOki,
  tirun'tu iRaip paNait tOL uLLAtOrE?
  vaRpuRuttum tOzikkuk kizatti uraittatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  287. mullai
  amma vAzi-tOzi-kAtalar
  innE kaNTum tuRakkuvar kollO-
  mun'n'Al tigkaL n'iRai poRuttu acaii
  otugkal cellAp pacum puLi vETkaik
  kaTujcUl makaLir pOla n'Ir koNTu,
  vicumpu ivarkallAtu tAgkupu puNari,
  cezum pal kunRam n'Okki,
  perug kali vAnam Ertarum pozutE?
  piriviTai vERupaTTa kizatti, 'n'ammait tuRan'tu vArAr' enRu kavanRATku,paruvag kATTi, tOzi, 'varuvar' enac colliyatu, - kaccippETTu n'annAkaiyAr.

  289. mullai
  vaLarpiRai pOla vazivazip peruki,
  iRai vaLai n'ekiztta evva n'OyoTu
  kuzai picain'tanaiyEm Aki cAay,
  uzaiyar anmaiyin uzappatu anRiyum,
  mazaiyum-tOzi!-mAnRupaTTanRE;
  paTTa mAri paTAakkaNNum,
  avar tiRattu iragkum n'amminum,
  n'am tiRattu iragkum, iv azugkal UrE.
  'kAlam kaNTu vERupaTTAL' enak kavanRa tOzikku, 'kAlattu van'tilar enRu vERupaTTEnallen; avaraip puRattAr, 'koTiyar' enRu kURakkETTu vERupaTTEn'enRu, talaimakaL

  314. mullai
  cEyuyar vicumpin n'Ir uRu kamajcUl
  taNkural ezili oN cuTar imaippa,
  peyal tAzpu iruLiya pulampu koL mAlaiyum,
  vArAr vAzi!-tOzi!-varUum
  in uRal iLa mulai jemugka-
  innA vaippin curan iRan'tOrE.
  piriviTai vERupaTTa kizatti, vaRpuRuttun' tOzikkup paruvag kATTi, azin'tu kURiyatu. - pEricAttan

  319. mullai
  mAn ERu maTap piNai tazIi, maruL kUrn'tu,
  kAnam n'aNNiya putal maRain'tu oTugkavum,
  kaiyuTai n'al mAp piTiyoTu porun'ti,
  mai aNi marugkin malaiyakam cEravum,
  mAlai van'tanRu, mAri mA mazai;
  pon Er mEni n'al n'alam citaittOr
  innum vArAr Ayin,
  en Am, tOzi n'am in uyirn'ilaiyE
  paruva varavinkaN vERupaTTa kizatti vanpuRai etir azin'tu coRRatu.- tAyag kaNNan

  323. mullai
  ellAm evanO? pataTi vaikal-
  pANar paTumalai paNNiya ezAlin
  vAnattu ajcuvara n'al icai vIza,
  peyta pulattup pUtta mullaip
  pacu mukait tAtu n'ARum n'aRu n'utal
  arivai tOL-aNait tujcik
  kazin'ta n'AL ivaN vAzum n'ALE,
  vinaimuRRinAn pAkaRku uraittatu. - pataTi vaikalAr

  344. mullai
  n'ORROr manRa-tOzi!-taNNenat
  tURRum tuvalaip panik kaTun' tigkaL
  pulam payir arun'ta aNNal ERRoTu
  n'ilam tUgku aNala vIgku mulai ceruttal
  pAl vArpu, kuzavi uLLi, n'irai iRan'tu,
  Urvayin peyarum punkaN mAlai,
  arum peRal poruT piNip pOkip
  pirin'tu uRai kAtalar vara, kANpOrE.
  piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL kURiyatu. - kuRugkuTi marutan

  358. marutam
  vIgkuizai n'ekiza, vimmi, IgkE
  eRikaN pEtuRal; 'AykOTu iTTuc
  cuvarvAy paRRum n'in paTar cEN n'Igka
  varuvEm' enRa paruvam utukkAN:
  taniyOr iragkum pani kUr mAlaip
  pal An kOvalar kaNNic
  collupa anna, mullai veN mukaiyE.
  talaimakan piriviTaik kizattiyait tOzi vaRpuRuttiyatu. - koRRan

  382. mullai
  taN tuLikku ERRa paig
  koTi mullai
  mukai talaitiRan'ta n'ARRam putalmicaip
  pU amal taLavamoTu, tEm kamazpu kajala,
  vampup peyyumAl mazaiyE; vampu anRu,
  kAr itu paruvam Ayin,
  vArArO, n'am kAtalOrE?
  paruva varavinkaN vERupaTTa talaimakaLait tOzi, 'paruvam anRu; vampu' enRu vaRpuRIiyatu. - kuRugkIran

  387. mullai
  ellai kaziya, mullai malara,
  katir cinam taNin'ta kaiyaRu mAlai,
  uyir varampAka n'In'tinam Ayin,
  evankol vAzi?-tOzi!-
  kagkul veLLam kaTalinum peritE!
  piriviTai vaRpuRuttum tOzikkuk kizatti vanpuRai etir azin'tu kURiyatu.- kagkul veLLattAr

  391. mullai
  uvari oruttal uzAatu maTiyap
  pukari puzugkiya puyal n'Igku puRavil,
  kaTitu iTi urumin pAmpu pai aviya,
  iTiyoTu mayagki initu vIzn'tanRE;
  vIzn'ta mA mazai tazIip pirin'tOr
  kaiyaRa van'ta paiyuL mAlai,
  pUj cinai irun'ta pOzkaN majjai
  tAamn'Ir n'anan'talai pulampak
  kUum-tOzi!-perum pEtaiyavE!
  piriviTai, 'paruva varavinkaN ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti azin'tu colliyatu. - ponmaNiyAr

  400. mullai
  'cEyARu celvAm Ayin, iTar inRu,
  kaLaikalam kAmam, perun'tOTku' enRu,
  n'anRu purin'tu eNNiya manattai Aki,
  murampu kaN uTaiya Eki, karampaip
  putu vazip paTutta matiyuTai valavOy!
  inRu tan'tanai tErO-
  n'Oy uzan'tu uRaiviyai n'alkalAnE?
  vinai muRRi van'ta talaimakan tErppAkanait talaiyaLittatu. - pEyanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 18:04:04(இந்திய நேரம்)