தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'eytal-n'eytal

 • n'eytal

  4. n'eytal
  n'Om, en n'ejcE; n'Om, en n'ejcE;
  imai tIyppanna kaNNIr tAgki,
  amaitaRku amain'ta n'am kAtalar
  amaivu ilar Akutal, n'Om, en n'ejcE.
  piriviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - kAmajcEr kuLattAr

  5. n'eytal
  atukol, tOzi! kAma n'OyE?-
  vati kuruku uRagkum in n'izaR punnai,
  uTai tirait tivalai arumpum tIm n'Ir,
  mellam pulampan pirin'tena,
  pal itaz uNkaN pATu ollAvE.
  piriviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - n'ari verUuttalaiyAr

  6. n'eytal
  n'aLLenRanRE, yAmam; col avin'tu,
  initu aTagkinarE, mAkkaL; munivu inRu,
  n'anan'talai ulakamum tujcum;
  Or yAn manRa tujcAtEnE.
  varaiviTai vaittup pirin'tavazi ARRALAkiya talaimakaL tOziyai n'erugkic colliyatu. - patumanAr

  49. n'eytal
  aNiR pal anna kogku mutir muNTakattu
  maNik kEz anna mA n'Irc cErppa!
  immai mARi maRumai Ayinum.
  n'I Akiyar em kaNavanai;
  yAn Akiyar n'in n'ejcu n'ErpavaLE.
  talaimakan parattaimATTup pirin'tavazi ARRALAkiya talaimakaL avanaik kaNTa vazi avvARRAmai n'IgkumanRE; n'Igkiyavazi, paLLiyiTattAnAkiya talaimakaRkuc colliyatu

  51. n'eytal
  kUn muL muNTakak kUrm pani mA malar
  n'Ul aRu muttin kAloTu pARit
  tuRaitoRum parakkum tU maNaR cErppanai
  yAnum kAtalen; yAyum n'ani veyyaL;
  en'taiyum koTIiyarvENTum;
  ampal Urum avanoTu mozimE.
  varaivu n'ITTittaviTattu ARRALAkiya talaimakaTkut tOzi varaivu malivukURiyatu - kunRiyanAr

  55. n'eytal
  mAk kazi maNi pUk kUmpa, tUt tiraip
  pogku pitirt tuvalaiyoTu magkul taii,
  kaiyaRa van'ta taivaral UtaiyoTu
  innA uRaiyuTTu Akum
  cil n'ATTu amma-ic ciRu n'al UrE.
  varaivoTu pukutAnEl ivaL iRan'tupaTum' enat tOzi, talaimakan ciRaippuRattAnAkac colliyatu. - n'eytaR kArkkiyar

  57. n'eytal
  pU iTaippaTinum yANTu kazin'tanna
  n'Ir uRai makanRiR puNarcci pOlap
  pirivu aritu Akiya taNTAk kAmamoTu,
  uTan uyir pOkukatilla - kaTan aRin'tu,
  iruvEm Akiya ulakattu,
  oruvEm Akiya punmai n'Am uyaRkE.
  kAppu mikutikkaN ARRALAkiya talaimakaL tOzikkuc colliyatu.- ciRaikkuTi An'taiyAr

  92. n'eytal
  jAyiRu paTTa akal vAy vAnattu-
  aLiyatAmE-koTuj ciRaip paRavai,
  iRai uRa Ogkiya n'eRi ayal marAatta
  piLLai uLvAyc cerIiya
  irai koNTamaiyin, viraiyumAl celavE.
  kAmam mikka kazipaTar kiLaviyAl, pozutu kaNTu, colliyatu. - tAmOtaran

  97. n'eytal
  yAnE INTaiyEnE; en n'alanE
  AnA n'OyoTu kAnalaHtE.
  tuRaivan tam UrAnE;
  maRai alar Aki manRattaHtE.
  varaivu n'ITTittavazit talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - veNpUti

  102. n'eytal
  uLLin, uLLam vEmE; uLLAtu
  iruppin, em aLavaittu anRE; varutti
  vAn tOyvaRRE, kAmam;
  cAnROr allar, yAm marIiyOrE.
  'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti, 'yAn yAgganam ARRuvEn?' enRatu.- auvaiyAr

  103 n'eytal
  kaTum punal toTutta n'aTugku ajar aLLal,
  kavir itaz anna tUvi cev vAy,
  irai tEr n'Araikku evvam Akat
  tUum tuvalait tuyar kUr vATaiyum
  vArAr pOlvar, n'am kAtalar;
  vAzEn pOlval-tOzi!-yAnE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - vAyilAn tEvan

  109. n'eytal
  muT kAl iRavin muTagku puRap perug kiLai
  puNari ikutirai tarUum tuRaivan
  puNariya irun'ta jAnRum,
  innatu mannO, n'al n'utaR kavinE!
  talaivan ciRaippuRamAka, talaivi vERupATukaNTa puRattAr alar kURukinRamai tOnRa, tOzi talaimakaTkuk kURuvALAyk kURiyatu. - n'ampi kuTTuvan

  114. n'eytal
  n'eytal parappil pAvai kiTappi,
  n'inkuRi van'tanen, iyal tErk koNka!-
  celkam; cela viyagkoNmO-alkalum,
  Aral arun'ta vayiRRa
  n'Arai mitikkum, en makaL n'utalE,
  iTattuyttu n'Igkum tOzi talaimakaRkuk kURiyatu. - ponnAkan

  117. n'eytal
  mAri Ampal anna kokkin
  pArval ajciya paruvaral Ir jeNTu
  kaNTal vEr aLaic celIiyar, aNTar
  kayiRu ari eruttin, katazum tuRaivan
  vArAtu amaiyinum amaika!
  ciRiyavum uLa INTu, vilaijar kaivaLaiyE.
  varaivu n'ITTittaviTattut talaimakaTkut tOzi colliyatu. - kunRiyanAr

  118. n'eytal
  puLLum mAvum pulampoTu vatiya
  n'aLLena van'ta n'Ar il mAlai,
  palar puku vAyil aTaippak kaTavun'ar,
  'varuvIr uLIrO?' enavum,
  vArAr-tOzi!-n'am kAtalOrE.
  varaivu n'ITTittavazi, talaimakaL pozutu kaNTu tOzikkuc colliyatu.- n'annAkaiyAr

  122. n'eytal
  paig kAl kokkin pun puRattanna
  kuNTu n'Ir Ampalum kUmpina; iniyE
  van'tanRu, vAziyO, mAlai!
  oru tAn anRE; kagkulum uTaittE!
  talaimakaL pozutu kaNTu azin'tatu. - OrampOkiyAr

  123. n'eytal
  iruL tiNin'tanna Irn' taN kozu n'izal,
  n'ilavuk kuvittanna veN maNal oru ciRai,
  karug kOTTup punnaip pUm pozil pulampa,
  innum vArAr; varUum,
  pal mIn vETTattu ennaiyar timilE,
  pakaRkuRiyiTattu van'ta talaimakanaik kANAta tOzi, avan ciRaippuRattAnAtal aRin'tu, talaimakaTkuc colliyatu. - aiyUr muTavan

  125.n'eytal
  ilagku vaLai n'ekizac cAay, yAnE,
  uLenE vAzi-tOzi!-cAral
  tazai aNi alkul makaLiruLLum
  vizavu mEmpaTTa en n'alanE, paza viRal
  paRai valam tappiya paital n'Arai
  tirai tOy vAgku cinai irukkum
  taNNam tuRaivanoTu, kaNmARinRE,
  varaivu n'ITTitta iTattut talaimakaL, tOzikkuk kURuvALAy, talaivan ciRaippuRamAkac colliyatu. - ammUvan.

  128. n'eytal
  kuNa kaTal tiraiyatu paRai tapu n'Arai
  tiN tErp poRaiyan toNTi muntuRai
  ayirai Ar iraikku aNavan'tAagkuc
  cEyaL ariyOT paTarti;
  n'Oyai-n'ejcE!-n'Oyp pAlOyE.
  alla kuRippaTTu mILum talaimakan tan n'ejcinai n'erugkic colliyatu; uNarppuvayin vArA UTaRkaN talaimakan kURiyatUum Am. - paraNar

  145. kuRijci
  uRai pati anRu, it tuRai kezu ciRukuTi-
  kAnal am cErppan koTumai eRRi,
  AnAt tuyaramoTu varun'ti, pAnAL
  tujcAtu uRain'aroTu ucAvAt
  tuyil kaN mAkkaLoTu n'eTTirA uTaittE.
  varaiviTai ARRAtu tOzikkut talaimakaL colliyatu. - kollan azici

  163.n'eytal
  yAr aNagkuRRanai-kaTalE! pUziyar
  ciRu talai veLLait tOTu paran'tanna
  mIn Ar kurukin kAnal am perun'tuRai.
  veL vIt tAzai tirai alai
  n'aLLen kagkulum kETkum, n'in kuralE?
  tannuL kaiyARu eytiTu kiLavi - ammUvan

  166. n'eytal
  taN kaTaR paTu tirai peyarttalin, veN paRai
  n'Arai n'irai peyarn'tu ayirai Arum,
  UrO n'anRuman, maran'tai;
  oru tani vaikin, pulampu AkinRE.
  kAppu mikutikkaN tOzi talaimakaTku uraittatu. - kUTalUr kizAr

  172. n'eytal
  tAaval ajciRai n'op paRai vAval
  pazumaram paTarum paiyuL mAlai,
  emiyam Aka Igkut tuRan'tOr
  tamiyar Aka iniyarkollO?
  Ez Urp potu vinaikku Or Ur yAtta
  ulai vAgku miti tOl pOlat
  talaivarampu aRiyAtu varun'tum, en n'ejcE.
  varaiviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkut talaimakaL kURiyatu.- kaccippETTu n'annAkaiyAr

  175. n'eytal
  paruvat tEn n'acaiip pal paRait tozuti,
  uravut tirai poruta tiNimaNal aTaikarai,
  n'anain'ta punnai mAc cinai tokUum
  malarn'ta pUvin mA n'Irc cErppaRku
  iragkEn-tOzi!-'Igku en kol?' enRu,
  piRarpiRar aRiyak kURal
  amain'tAgku amaika; ampal aHtu evanE?
  piriviTaik kaTuj coR colli vaRpuRuttuvATkuk kizatti uraittatu. - ulOccan.

  177. n'eytal
  kaTal pATu avin'tu, kAnal mayagki,
  tuRai n'Ir irug kazi pullenRanRE;
  manRalam peNNai maTal cEr vAzkkai
  anRilum paiyena n'aralum; inRu avar
  varuvarkol vAzi-tOzi!-n'Am n'akap
  pulappinum pirivu Agku ajcit
  taNappu arug kAmam taNTiyOrE?
  kizavan varavuNarn'tu, tOzi kizattikku uraittatu. - ulOccan

  184. n'eytal
  aRikari poyttal AnROrkku illai;
  kuRukal Ompumin ciRukuTic celavE-
  itaRku itu mANTatu ennAtu, ataRpaTTu,
  ANTu ozin'tanRE, mAN takai n'ejcam-
  mayiRkaN anna mAN muTip pAvai
  n'uN valaip paratavar maTa makaL
  kaN valaip paTUum kAnalAnE.
  kazaRiya pAgkaRkuk kizavan uraittatu. - Ariya aracan yAzp piramatattan

  195. n'eytal
  cuTar cinam taNin'tu kunRam cErap
  paTar cuman'tu ezutaru paiyuL mAlai,
  yANTu uLar kollO vENTu vinai muTin'ar?
  'innAtu, iragkum' ennAr annO-
  taivaral acaivaLi mey pAyn'tu Urtarac
  ceyvuRu pAvai anna en
  mey piRitAkutal aRiyAtOrE!
  piriviTaip paruva varavinkaN kizatti melin'tu kURiyatu. - tErataran.

  197. n'eytal
  yAtu ceyvAmkol-tOzi!-n'Otaka
  n'Ir etir karuviya kAr etir kiLai mazai
  Utaiam kuLiroTu pEtuRRu mayagkiya
  kUtir uruvin kURRam
  kAtalarp pirin'ta eR kuRittu varumE?
  paruva varavinkaN vaRpuRuttum tOzikkuk kizatti uraittatu - kaccippETTu n'annAkaiyAr.

  205. n'eytal
  minnuc cey karuviya peyal mazai tUgka
  vicumpu ATu annam paRai n'ivan'tAgku,
  polampaTaip polin'ta veN tEr ERi,
  kalagku kaTaR tuvalai Azi n'anaippa,
  inic cenRananE, iTu maNaR cErppan;
  yAgku aRin'tanRukol-tOzi!-en
  tEm kamaz tiru n'utal Urtarum pacappE?
  varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - ulOccan

  212. n'eytal
  koNkan Urn'ta koTujci n'eTun' tEr
  teN kaTal aTai karait teLirmaNi olippa,
  kANa van'tu, n'ANap peyarum;
  aLitO tAnE, kAmam;
  viLivatumanRa; n'OkO yAnE.
  kuRai n'Ern'ta tOzi kuRai n'ayappak kURiyatu. - n'eytaR kArkkiyan

  219. n'eytal
  payappu en mEniyatuvE; n'ayappu avar
  n'Ar il n'ejcattu Ar iTaiyatuvE;
  ceRivum cEN ikan'tanRE; aRivE;
  'AgkaN celkam ezuka' ena, IgkE,
  vallA kURiyirukkum; aL ilait
  taTavu n'ilait tAzaic cErppaRku
  iTamman-tOzi!-'en' n'IrirO?' eninE.
  ciRaippuRam. - veLLUr kizAr makanAr veNpUtiyAr.

  226. n'eytal
  pUvoTu puraiyum kaNNum, vEy ena
  viRal vanappu eytiya tOLum piRai ena
  mati mayakkuRUum n'utalum, n'anRum
  n'allaman; vAzi-tOzi!-alkalum
  tayagku tirai poruta tAzai veN pUk
  kuruku ena malarum perun' tuRai
  virin'Irc cErppanoTu n'akAa UgkE.
  varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- maturai ezuttALan cEn'tam pUtan

  227. n'eytal
  pUN vanain'tanna polaj cUTTu n'Emi
  vAL mukam tumippa vaL itaz kuRain'ta
  kUzai n'eytalum uTaittu, ivaN-
  tErOn pOkiya kAnalAnE.
  ciRaippuRam. - Ota jAni

  228. n'eytal
  vIz tAz tAzai UzuRu kozu mukai,
  kuruku uLar iRakin, viripu tOTu avizum
  kAnal n'aNNiya ciRukuTi munRil,
  tirai van'tu peyarum enpa-n'at tuRan'tu
  n'eTuj cEN n'ATTAr Ayinum,
  n'ejciRku aNiyarO, taN kaTal n'ATTE.
  kaTin'akar vERupaTAtu n'anku ARRinAy!' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- ceyti vaLLuvan perujcAttan

  230. n'eytal
  amma vAzi, tOzi! koNkan-
  tAn atu tuNikuvanallan; yAn en
  pEtaimaiyAl perun'takai kezumi,
  n'Otakac ceytatu onRu uTaiyEnkollO?-
  vayac cuRA vazagku n'Ir attam
  tavac cil n'ALinan varavu aRiyAnE.
  valitAkak kuRik kuRai n'ayappittatu. - aRivuTai n'ampi

  236. n'eytal
  viTTena viTukkum n'AL varuka; atu n'I
  n'on'tanai Ayin, tan'tanai cenmO!-
  kunRattanna kuvavu maNal aTaikarai
  n'inRa punnai n'ilam tOy paTu cinai
  vampa n'Arai cEkkum
  taN kaTaR cErppa!-n'I uNTa en n'alanE.
  varaiviTai vaittup pirivAn. 'ivaL vERu paTAmai ARRuvi' enRARkut tOzi n'akaiyATi uraittatu. - n'ariverUuttalaiyAr.

  243. n'eytal
  mAn aTi anna kavaTTilai aTumpin
  tAr maNi anna oN pUk kozuti,
  oN toTi makaLir vaNTal ayarum
  puL imiz perug kaTaR cErppanai
  uLLEn-tOzi!-paTIiyar, en kaNNE.
  vanpuRai etir azin'tu colliyatu. - n'ampi kuTTuvan

  245. n'eytal
  kaTal am kAnal Ayam Ayn'ta en
  n'alam izan'tataninum, n'ani innAtE-
  vAL pOl vAya kozu maTal tAzai
  mAlai vEl n'ATTu vEli Akum
  mellam pulampan koTumai
  pallOr aRiyap paran'tu veLippaTinE.
  varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - mAlai mARan

  246. n'eytal
  'perug kaTaR karaiyatu ciRu veN kAkkai
  kaLiRRuc cevi anna pAcaTai mayakki,
  panik kazi tuzavum pAnAL, tanittu Or
  tEr van'tu peyarn'tatu' enpa. ataRkoNTu,
  Orum alaikkum annai; piRarum
  pinnu viTu katuppin min izai makaLir
  iLaiyarum maTavarum uLarE;
  alaiyAt tAyaroTu n'aRpAlOrE.
  ciRaippuRam. - kapilar

  248. n'eytal
  atu varal anmaiyO aritE; avan mArpu
  uRuka enRa n'ALE kuRuki,
  Igku AkinRE-tOzi!-kAnal
  ATu arai putaiyak kOTai iTTa
  aTumpu ivar maNaR kOTu Ura, n'eTum panai
  kuRiya Akum tuRaivanaip
  periya kURi yAy aRin'tanaLE.
  varaivu n'ITTittavazi, ARRALAkiya kizattiyait tOzi ARRuvittatu. - ulOccan

  269. n'eytal
  cEyARu cenRu, tunaipari acAvAtu,
  ucAvun'arp peRinE n'anRuman tilla-
  vayac cuRA eRin'ta puN taNin'tu, en'taiyum
  n'Il n'iRap perug kaTal pukkanan; yAyum
  uppai mARi veNNel tarIiya
  uppu viLai kazanic cenRanaL; atanAl,
  pani iru parappin cErppaRku,
  'ini varin eLiyaL' ennum tUtE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAkat talaimakaL tOzikkuc colluvALAyc colliyatu - kallATanAr

  290. n'eytal
  'kAmam tAgkumati' enpOrtAm aHtu
  aRiyalarkollO? anai matukaiyar kol?
  yAm, em kAtalark kANEm Ayin,
  ceRituni perukiya n'ejcamoTu, perun'Irk
  kal poru ciRu n'urai pOla,
  mellamella illAkutumE.
  vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL azivuRRuc colliyatu. - kalporuciRun'uraiyAr.

  294. n'eytal
  kaTal uTan ATiyum, kAnal alkiyum,
  toTalai AyamoTu tazUuaNi ayarn'tum,
  n'otumalar pOlak katumena van'tu,
  muyagkinan celinE, alarn'tanRu mannE;
  tuttip pAn'taL paittu akal alkul
  tirun'tuizait tuyalvuk kOTTu acaitta pacug kuzait
  tazaiyinum, uzaiyin pOkAn;
  tAn tan'tanan, yAy kAttu OmpallE,
  pakaRkuRikkaN talaimakan van'taviTattut tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.- ajcil An'tai

  296. n'eytal
  amma vAzi-tOzi!-punnai
  alagkucinai irun'ta am ciRai n'Arai
  uRukazic ciRu mIn munaiyin, ceRuvil
  kaL n'ARu n'eytal katiroTu n'ayakkum
  taNNam tuRaivaR kANin, mun n'inRu,
  kaTiya kazaRal Ompumati-'toTiyOL
  innaL Akat tuRattal
  n'ummin takumO?' enRanai tuNin'tE.
  kANum pozutiR kANap pozutu peritAkalAn, ARRALAya talaimakaL, talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzikkuc colluvALAyc colliyatu. - perumpAkkan

  299. n'eytal
  itu maRRu evanO-tOzi! mutu n'Irp
  puNari tiLaikkum puL imiz kAnal,
  iNar vIz punnai ekkar n'Izal,
  puNarkuRi vAytta jAnRaik koNkaR
  kaNTanaman, em kaNNE; avan col
  kETTanaman em ceviyE; maRRu-avan
  maNappin mANn'alam eyti,
  taNappin jekizpa, em taTa men tOLE?
  ciRaippuRamAkat tOzikkuk kizatti uraittatu. - veNmaNip pUti

  303. n'eytal
  kazi tErn'tu acaiiya karug kAl veN kuruku
  aTaikarait tAzaik kuzIi, perug kaTal
  uTaitirai oliyin tujcum tuRaiva!
  tol n'ilai n'ekizn'ta vaLaiyaL, Igkup
  pacan'tanaLman en tOzi-ennoTum
  in iNarp punnaiam pukar n'izal
  pon vari alavan ATTiya jAnRE.
  ceRippaRivuRIi varaivu kaTAyatu. - ammUvan

  304. n'eytal
  kolvinaip polin'ta kUr vAy eRiuLi
  mukam paTa maTutta muLivetir n'On kAz
  tAgku aru n'Irc curattu eRin'tu, vAgku vicaik
  koTun' timiR paratavar kOTTu mIn eRiya,
  n'eTug karai irun'ta kuRug kAl annattu
  veN tOTu iriyum vI tatai kAnal,
  kaitaiam taN punaR cErppanoTu
  ceytanemmanRa, Or pakai taru n'aTpE.
  varaiviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- kaNakkAyan tattan

  306. n'eytal
  'melliya, iniya, mEvaru takun'a,
  ivai moziyAm' enac collinum, avai n'I,
  maRattiyO vAzi-en n'ejcE!-pala uTan
  kAmar mAattut tAtu amar pUvin
  vaNTu vIzpu ayarum kAnal-
  teN kaTal cErppanaik kaNTa pinnE?
  kAppu mikutiyAn, n'ejcu mikkatu vAy cOrn'tu, kizatti uraittatu. - ammUvan

  310. n'eytal
  puLLum pulampina; pUvum kUmpina;
  kAnalum pulampu n'ani uTaittE; vAnamum,
  n'ammE pOlum mammarttu Aki,
  ellai kaziyap pullenRanRE;
  innum uLenE-tOzi!-in' n'ilai
  taNNiya kamazum jAzal
  taNNam tuRaivaRku uraikkun'arp peRinE.
  varaiviTai munin'tu kizatti tOzikku uraittatu. - perugkaNNan

  311. n'eytal
  alar yAgku oziva-tOzi!-perug kaTal
  pulavu n'ARu akan tuRai valavan tAgkavum,
  n'illAtu kazin'ta kallen kaTun' tEr
  yAn kaNTanROilanE; pAnAL
  Ogkal veN maNal tAzn'ta punnait
  tAtu cEr n'ikarmalar koyyum
  Ayam ellAm uTan kaNTanRE?
  alarajciya talaimakaL, talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzikkuc colluvALAyc colliyatu. - cEn'tankIran

  312. kuRijci
  iraNTu aRi kaLvi n'am kAtalOLE:
  muraN koL tuppin cev vEl malaiyan
  muLLUrk kAnam n'ARa van'tu,
  n'aLLen kagkul n'am OrannaL;
  kUn'tal vEyn'ta viravumalar utirttu,
  cAn'tu uLar n'aRug katuppu eNNey n'Ivi,
  amarA mukattaL Akit
  tamar OrannaL, vaikaRaiyAnE.
  iravukkuRi van'tu n'IgkukinRa talaimakan, tan n'ejciRku varaiviTai vETpak kURiyatu. - kapilar

  316. n'eytal
  Ay vaLai jekizavum, ayarvu mey n'iRuppavum,
  n'Oy mali varuttam annai aRiyin,
  uLenO vAzi-tOzi!-viLiyAtu,
  uravuk kaTal poruta viravu maNal aTaikarai
  Orai makaLir OrAgku ATTa,
  Ayn'ta alavan tunpuRu tunaipari
  Ogku varal viritirai kaLaiyum
  tuRaivan collO piRa AyinavE?
  varaiviTai 'vERu paTukinRAy' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- tumpi cEr kIran

  318. n'eytal
  eRi cuRAk kalitta ilagku n'Irp parappin,
  n'aRu vI jAzaloTu punnai tAay,
  veRi ayar kaLattinin tOnRum tuRaivan
  kuRiyAn Ayinum, kuRippinum, piRitu onRu
  aRiyARku uraippalO, yAnE? eytta ip
  paNai ezil men tOL aNaiiya an' n'AL
  pizaiyA vajcinam ceyta
  kaLavanum, kaTavanum, puNaivanum, tAnE.
  kizavan kETkum aNmaiyan Akat tOzikkuk kizatti uraittatu. - ammUvan

  320. n'eytal
  perug kaTaR paratavar kOL mIn uNagkalin
  irug kazik koNTa iRavin vATaloTu,
  n'ilavu n'iRa veN maNal pulava, pala uTan,
  ekkartoRum parikkum tuRaivanoTu, oru n'AL,
  n'akkatOr paziyum ilamE pOtu aviz
  pon iNar marIiya puL imiz pogkarp
  punnaiam cEri iv Ur
  kon alar tURRum, tan koTumaiyAnE.
  alar ajci ARRALAkiya talaimakaL, talaivan kETpAnAkat tOzikkuk kURiyatu.- tumpicEr kIran

  324. n'eytala
  koTun' tAL mutalaik kOL val ERRai
  vazi vazakku aRukkum kAnal am perun' tuRai,
  ina mIn irug kazi n'In'ti, n'I n'in
  n'ayan uTaimaiyin varuti; ivaL tan
  maTan uTaimaiyin uvakkum; yAn atu,
  kavai maka n'ajcu uNTAagku,
  ajcuval-peruma!-en n'ejcattAnE.
  ceRippu aRivuRukkappaTTu, 'irA vArAvaraival' enRARku, tOzi atu maRuttu,varaivu kaTAyatu. - kavaimakan

  325. n'eytal
  'cERum cERum' enRalin, paNTait tam
  mAyac celavAc cettu, 'marugku aRRu
  mannik kazika' enREnE; annO!
  Acu Aku en'tai yANTu uLankollO?
  karug kAl veN kuruku mEyum
  perug kuLam AyiRRu, en iTaimulai n'iRain'tE.
  piriviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti melin'tu uraittatu.- n'annAkaiyAr

  326. n'eytal
  tuNaitta kOtaip paNaip perun' tOLinar
  kaTal ATu makaLir kAnal izaitta
  ciRu manaip puNarn'ta n'aTpE-tOzi!-
  oru n'AL tuRaivan tuRappin,
  pal n'AL varUum innAmaittE,
  ciRaippuRam.

  328. n'eytal
  ciRu vI jAzal vEr aLaip paLLi
  alavan ciRu manai citaiya, puNari
  kuNil vAy muracin iragkum tuRaivan
  n'alkiya n'AL tavac cilavE; alarE,
  vil kezu tAnai vicciyar perumakan
  vEn'taroTu poruta jAnRai, pANar
  puli n'Okku uRaz n'ilai kaNTa
  kali kezu kuRumpUr Arppinum peritE.
  varaiviTai vERupaTum kizattiyai, 'avar varaiyum n'AL aNittu' enavum,'alar ajcal' enavum kURiyatu. - paraNar

  334. n'eytal
  ciRu veN kAkkaic cev vAyp perun'tOTu
  eRi tirait tivalai Irm puRam n'anaippa,
  pani pulan'tu uRaiyum pal pUg kAnal
  iru n'Irc cErppan n'Ippin, oru n'am
  in uyir allatu, piRitu onRu
  evanO-tOzi!-n'Am izappatuvE?
  'varaiviTai ARRakiRRiyO?' enRa tOzikkuk kizatti colliyatu. - iLam pUtanAr

  340. n'eytal
  kAmam kaTaiyin kAtalarp paTarn'tu,
  n'Am avarp pulampin, n'ammOTu Aki,
  oru pAR paTutal cellAtu, AyiTai,
  azuvam n'inRa alar vErk kaNTal
  kazi peyar marugkin olki, Otam
  peyartarap peyartan'tAgku,
  varun'tum-tOzi!-avar irun'ta en n'ejcE.
  iravukkuRi uNarttiya tOzikkuk kizatti maRuttatu. - ammUvan

  341. n'eytal
  pal vI paTariya pacu n'anai kuravam
  porip pUm punkoTu pozil aNik koLAac
  cinai initu Akiya kAlaiyum, kAtalar
  pENAr Ayinum, 'periyOr n'ejcattuk
  kaNNiya ANmai kaTavatu anRu' ena,
  valiyA n'ejcam valippa,
  vAzvEn-tOzi!-en vankaNAnE.
  'paruva varavinkaN vERupaTum' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu- miLaikizAn n'al vETTan

  345. n'eytal
  izai aNin'tu iyalvarum koTujci n'eTun' tEr
  varai maruL n'eTu maNal tavirttanir acaiit
  tagkinir Ayin, tavaRO-takaiya
  tazai tAz alkul ivaL pulampu akala-
  tAzai taiiya tayagkutiraik koTug kazi
  izumena olikkum AgkaN
  perun'Ir vEli em ciRu n'al UrE?
  pakal van'tu ozukuvAnait tOzi 'irA vA' enRatu. - aNTar makan kuRuvazuti

  349. n'eytal
  'aTumpu aviz aNi malar citaiiya mIn arun'ti,
  taTan' tAL n'Arai irukkum ekkart
  taNNam tuRaivaR toTuttu, n'am n'alam
  koLvAm' enRi-tOzi!-koLvAm;
  iTukkaN ajci iran'tOr vENTiya
  koTuttu 'avai tA' enak kURalin,
  innAtO, n'am in uyir izappE?
  parattaimATTup pirin'tu van'ta talaimakan kETkum aNmaiyanAka, tOzikkuk kizatti kURiyatu. - cAttan.

  351. n'eytal
  vaLaiyOy! uvan'ticin-viraivuRu koTun' tAL
  aLai vAz alavan kUr ukir varitta
  Ir maNal malir n'eRi citaiya, izumena
  urum icaip puNari uTaitarum tuRaivaRku
  urimai ceppinar n'amarE; virialarp
  punnai Ogkiya pulAl am cEri
  in n'akai AyattArOTu
  innum aRRO, iv azugkal UrE?
  talaimakan tamar varaivoTu van'tavazi, 'n'amar avarkku varaivu n'ErArkollO?'enRu ajciya talaimakaTkut tOzi varaivu malin'tatu. - ammUvan

  372. kuRijci
  panait talaik-karukku uTai n'eTu maTal kuruttoTu mAya,
  kaTu vaLi tokutta n'eTu veN kuppaik
  kaNam koL cimaiya uNagkum kAnal,
  Azi talaivIciya ayirc cERRu aruvik
  kUzai pey ekkark kuzIiya patukkai
  pular patam koLLA aLavai,
  alar ezun'tanRu, iv azugkal UrE.
  iravukkuRi van'tu ozukAn'inRa talaimakan kETpa, tOzi talaimakaTkuc colluvALAyc colliyatu. - viRRURRu mUteyinanAr

  376. n'eytal
  man uyir aRiyAt tun arum potiyil
  cUruTai aTukkattu Aram kaTuppa,
  vEnilAnE taNNiyaL; paniyE,
  vAgkukatir tokuppak kUmpi, aiyena,
  alagku veyil potin'ta tAmarai
  uLLakattanna ciRu vemmaiyaLE.
  poruL valikkum n'ejciRkut talaimakan collic celavazugkiyatu.- paTumarattu mOcik koRRan

  381. n'eytal
  tol kavin tolain'tu, tOL n'alam cAay
  allal n'ejcamOTu alkalum tujcAtu,
  pacalai Aki, viLivatukollO-
  veN kuruku n'aralum taN kamaz kAnal,
  pU mali potumpar n'ALmalar mayakki,
  vilagku tirai uTaitarum tuRaivanoTu
  ilagku eyiRu tOnRa n'akkatan payanE?
  varaiviTai ARRALAkiya talaimakaLai ARRuvikkaluRum tOzi talaimakanait iyaRpazittatu.

  386. n'eytal
  veN maNal virin'ta vI tatai kAnal
  taNNan' tuRaivan taNavA UgkE,
  vAl izai makaLir vizavu aNik kUTTum
  mAlaiyO aRivEnmannE; mAlai
  n'ilam paran'tanna punkaNoTu
  pulampu uTaittu Akutal aRiyEn yAnE.
  piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut kizatti vanpuRai etir azin'tu kURiyatu.- veLLivItiyAr

  397. n'eytal
  n'anai mutir jAzaR tinai maruL tiraL vI
  n'eytal mA malarp peyta pOla
  Utai tURRum uravu n'Irc cErppa!
  tAy uTanRu alaikkum kAlaiyum, vAyviTTu,
  'annAy!' ennum kuzavi pOla,
  innA ceyinum initu talaiyaLippinum,
  n'in varaippinaL en tOzi;
  tan uRu vizumam kaLaijarO ilaLE.
  varaiviTai vaittu n'Igkum talaimakaRkut tOzi uraittatu. - ammUvan

  401. n'eytal
  aTumpin Ay malar viraii, n'eytal
  n'eTun' toTai vEyn'ta n'Ir vAr kUn'tal
  Orai makaLir ajci, Ir jeNTu
  kaTalil parikkum tuRaivanoTu, oru n'AL,
  n'akku viLaiyATalum kaTin'tanRu,
  aitE kamma, mey tOy n'aTpE!
  vERupATu kaNTu iRceRikkappaTTa talaimakaL, tannuLLE colliyatu. - ammUvan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 18:04:21(இந்திய நேரம்)