தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

311-320

 • 311-320

  311. n'eytal
  alar yAgku oziva-tOzi!-perug kaTal
  pulavu n'ARu akan tuRai valavan tAgkavum,
  n'illAtu kazin'ta kallen kaTun' tEr
  yAn kaNTanROilanE; pAnAL
  Ogkal veN maNal tAzn'ta punnait
  tAtu cEr n'ikarmalar koyyum
  Ayam ellAm uTan kaNTanRE?
  alarajciya talaimakaL, talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzikkuc colluvALAyc colliyatu. - cEn'tankIran

  312. kuRijci
  iraNTu aRi kaLvi n'am kAtalOLE:
  muraN koL tuppin cev vEl malaiyan
  muLLUrk kAnam n'ARa van'tu,
  n'aLLen kagkul n'am OrannaL;
  kUn'tal vEyn'ta viravumalar utirttu,
  cAn'tu uLar n'aRug katuppu eNNey n'Ivi,
  amarA mukattaL Akit
  tamar OrannaL, vaikaRaiyAnE.
  iravukkuRi van'tu n'IgkukinRa talaimakan, tan n'ejciRku varaiviTai vETpak kURiyatu. - kapilar

  313. n'eytal
  perug kaTaR karaiyatu ciRuveN kAkkai
  n'Ittu n'Ir irug kazi irai tErn'tu uNTu,
  pUk kamaz potumparc cEkkum tuRaivanoTu
  yAttEm; yAttanRu n'aTpE;
  avizttaRku aritu; atu muTin'tu amain'tanRE.
  iravukkuRi van'tu ozukug kAlattut talaimakanatu varavu uNarn'tu, 'paNpilar' enRu iyaRpazitta tOzikku, 'avarOTu piRan'ta n'aTpu aziyAta n'aTpanRO!' enRu,ciRaippu

  314. mullai
  cEyuyar vicumpin n'Ir uRu kamajcUl
  taNkural ezili oN cuTar imaippa,
  peyal tAzpu iruLiya pulampu koL mAlaiyum,
  vArAr vAzi!-tOzi!-varUum
  in uRal iLa mulai jemugka-
  innA vaippin curan iRan'tOrE.
  piriviTai vERupaTTa kizatti, vaRpuRuttun' tOzikkup paruvag kATTi, azin'tu kURiyatu. - pEricAttan

  315. kuRijci
  ezutaru matiyam kaTal kaNTAagku
  ozuku veL aruvi Ogku malain'ATan
  jAyiRu anaiyan-tOzi!-
  n'erujci anaiya en perum paNaittOLE.
  varaiviTai, 'vERupaTukinRAy' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- maturai vELAtattan

  316. n'eytal
  Ay vaLai jekizavum, ayarvu mey n'iRuppavum,
  n'Oy mali varuttam annai aRiyin,
  uLenO vAzi-tOzi!-viLiyAtu,
  uravuk kaTal poruta viravu maNal aTaikarai
  Orai makaLir OrAgku ATTa,
  Ayn'ta alavan tunpuRu tunaipari
  Ogku varal viritirai kaLaiyum
  tuRaivan collO piRa AyinavE?
  varaiviTai 'vERu paTukinRAy' enRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- tumpi cEr kIran

  317. kuRijci
  puri maTa maraiyAn karu n'arai n'al ERu
  tIm puLi n'elli mAn'ti, ayalatu
  tEm pAy mA malar n'aTugka veytu uyirttu,
  Ogku malaip paij cunai parukum n'ATan
  n'ammai viTTu amaiyumO maRRE-kaimmika
  vaTa pula vATaikku azi mazai
  ten pulam paTarum taN pani n'ALE?
  piriviTaik kizattiyait tOzi vaRpuRuttiyatu. - maturaik kaNTaratattan

  318. n'eytal
  eRi cuRAk kalitta ilagku n'Irp parappin,
  n'aRu vI jAzaloTu punnai tAay,
  veRi ayar kaLattinin tOnRum tuRaivan
  kuRiyAn Ayinum, kuRippinum, piRitu onRu
  aRiyARku uraippalO, yAnE? eytta ip
  paNai ezil men tOL aNaiiya an' n'AL
  pizaiyA vajcinam ceyta
  kaLavanum, kaTavanum, puNaivanum, tAnE.
  kizavan kETkum aNmaiyan Akat tOzikkuk kizatti uraittatu. - ammUvan

  319. mullai
  mAn ERu maTap piNai tazIi, maruL kUrn'tu,
  kAnam n'aNNiya putal maRain'tu oTugkavum,
  kaiyuTai n'al mAp piTiyoTu porun'ti,
  mai aNi marugkin malaiyakam cEravum,
  mAlai van'tanRu, mAri mA mazai;
  pon Er mEni n'al n'alam citaittOr
  innum vArAr Ayin,
  en Am, tOzi n'am in uyirn'ilaiyE
  paruva varavinkaN vERupaTTa kizatti vanpuRai etir azin'tu coRRatu.- tAyag kaNNan

  320. n'eytal
  perug kaTaR paratavar kOL mIn uNagkalin
  irug kazik koNTa iRavin vATaloTu,
  n'ilavu n'iRa veN maNal pulava, pala uTan,
  ekkartoRum parikkum tuRaivanoTu, oru n'AL,
  n'akkatOr paziyum ilamE pOtu aviz
  pon iNar marIiya puL imiz pogkarp
  punnaiam cEri iv Ur
  kon alar tURRum, tan koTumaiyAnE.
  alar ajci ARRALAkiya talaimakaL, talaivan kETpAnAkat tOzikkuk kURiyatu.- tumpicEr kIran

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:30:34(இந்திய நேரம்)