தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Marutam-marutam

 • marutam

  8. marutam
  kazani mAattu viLain'tu uku tIm pazam
  pazana vALai katUum Uran
  em il perumozi kURi, tam il,
  kaiyum kAlum tUkkat tUkkum
  ATip pAvai pOla,
  mEvana ceyyum, tan putalvan tAykkE.
  kizatti tannaip puRanuraittAL enak kETTa kAtaR parattai avaTkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - AlagkuTi vagkanAr.

  9. n'eytal
  yAy AkiyaLE mAayOLE-
  maTai mAN ceppil tamiya vaikiya
  peyyAp pUvin mey cAyinaLE;
  pAcaTai n'ivan'ta kaNaik kAl n'eytal
  ina mIn irug kazi Otam malkutoRum
  kayam mUzku makaLir kaNNin mAnum
  taNNam tuRaivan koTumai
  n'am mun n'ANik karappATummE.
  talaimakaRkut tOzi vAyil n'Ern'tatu. - kayamanAr

  19. marutam
  evvi izan'ta vaRumaiyar pANar
  pU il vaRun'talai pOlap pullenRu
  inaimati vAziyar-n'ejcE!-manai marattu
  elluRum mauval n'ARum
  pal irug kUn'tal yAraLO n'amakkE?
  uNarppuvayin vArA UTaRkaN talaimakan colliyatu. - paraNar

  31. marutam
  maLLar kuzIiya vizavinAnum,
  makaLir tazIiya tuNagkaiyAnum,
  yANTum kANEn, mAN takkOnai;
  yAnum Or ATukaLa makaLE; en kaik
  kOTu Ir ilagku vaLai n'ekiztta
  pITu kezu kuricilum, Or ATukaLa makanE.
  n'otumalar varaivuzit tOzikkut talaimakaL aRattOTu n'inRatu. - Atiman'ti

  33. marutam
  annAy! ivan Or iLa mANAkkan;
  tan Ur manRattu ennankollO?
  iran'tUN n'irampA mEniyoTu
  virun'tin Urum peruj cemmalanE.
  vAyilAkap pukka pANan kETpa, tOziyai n'Okki, talaimakaL vAyil n'ErvAL kURiyatu. - paTumarattu mOcikIran

  34. marutam
  oRuppa Ovalar, maRuppat tERalar,
  tamiyar uRagkum kauvai inRAy,
  iniyatu, kETTu inpuRuka iv UrE!-
  munAatu, yAnaiyagkurukin kAnal am perun'tOTu
  aTTa maLLar Arppu icai verUum
  kuTTuvan maran'tai anna em
  kuzai viLagku Ay n'utaR kizavanum avanE.
  varaivu malin'tamai UrmEl vaittut tOzi kizattikkuc colliyatu.- kollik kaNNan

  35. marutam
  n'AN ila manRa, em kaNNE-n'AL n'Erpu,
  cinaip pacumpAmpin cUl mutirppanna
  kanaitta karumpin kUmpu poti aviza
  n'uN uRai azituLi talaiiya
  taN varal vATaiyum, pirin'ticinOrkku azalE.
  piriviTai melin'ta kizatti tOzikkuc colliyatu. - kazArk kIran eyiRRi

  45. marutam
  kAlai ezun'tu, kaTun' tEr paNNi,
  vAl izai makaLirt tazIiya cenRa
  mallal Uran, 'ellinan peritu' ena,
  maRuvarum ciRuvan tAyE;
  teRuvatu amma, it tiNaip piRattallE.
  talaimakaRkup pAgkAyinAr vAyil vENTiyavazi, tOzi vAyil n'Ern'tatu.- AlagkuTi vagkanAr

  46. marutam
  AmpaR pUvin cAmpal anna
  kUmpiya ciRakar manai uRai kurIi
  munRil uNagkal mAn'ti, manRattu
  eruvin n'uN tAtu kuTaivana ATi,
  il iRaip paLLit tam piLLaiyoTu vatiyum
  punkaN mAlaiyum, pulampum,
  inRukol-tOzi!-avar cenRa n'ATTE?
  piriviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti ARRuval enpatupaTac colliyatu. - mAmilATan.

  50. marutam
  aiyavi anna ciRu vI jAzal
  cevvi marutin cemmaloTu tAayt
  tuRai aNin'tanRu, avar UrE; iRai iRan'tu
  ilagku vaLai n'ekiza, cAayp
  pulampu aNin'tanRu, avar maNan'ta tOLE.
  kizavaRkup pAgkAyina vAyilkaTkuk kizatti colliyatu. - kunRiyanAr

  53. marutam
  em aNagkinavE-makizn'a! munRil
  n'anai mutir punkin pUt tAz veN maNal,
  vElan punain'ta veRi ayar kaLamtoRum
  cen' n'el vAn pori citaRi anna,
  ekkar n'aNNiya em Ur viyan tuRai,
  n'Er iRai munkai paRRi,
  cUraramakaLirOTu uRRa cULE.
  varaivu n'ITTittavazit tOzi talaimakaRku uraittatu. - kOpperujcOzan

  61. marutam
  taccan ceyta ciRu mA vaiyam,
  Urn'tu inpuRAar Ayinum, kaiyin
  Irttu inpuRUum iLaiyOr pOla,
  uRRu inpuREem Ayinum, n'aRROrp
  poykai Uran kENmai
  ceytu inpuRRanem; ceRin'tana vaLaiyE.
  tOzi talaimakan vAyilkaTku uraittatu. - tumpicErkIran

  75. marutam
  n'I kaNTanaiyO? kaNTArk kETTanaiyO?-
  onRu teLiya n'acaiyinam; mozimO!
  veN kOTTu yAnai cONai paTiyum
  pon mali pATali peRIiyar!-
  yArvAyk kETTanai, kAtalar varavE?
  talaimakan varavuNarttiya pANarkkut talaimakaL kURiyatu. - paTumarattu mOcikIranAr

  80. marutam
  kUn'tal Ampal muzu n'eRi aTaicci,
  perum punal van'ta irun' tuRai virumpi,
  yAm aHtu ayarkam cERum; tAn aHtu
  ajcuvatu uTaiyaLAyin, vem pOr
  n'ukam paTa kaTakkum pal vEl ezini
  munai An peru n'irai pOla,
  kiLaiyoTu kAkka, tan kozun'an mArpE.
  talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpap parattai colliyatu. - auvaiyAr

  85. marutam
  yArinum iniyan; pEr anpinanE-
  uLLUrk kurIit tuLLun'aTaic cEval
  cUl mutir pETaikku Inil izaiiyar,
  tEm potik koNTa tIm kazaik karumpin
  n'ARA veN pU kozutum
  yANar Uran pANan vAyE.
  vAyil vENTic cenRa pANaRkut tOzi colli, vAyil maRuttatu. - vaTama vaNNakkan tAmOtaran

  89. marutam
  pA aTi urala pakuvAy vaLLai
  Etil mAkkaL n'uvaRalum n'uvalpa;
  azivatu evankol, ip pEtai UrkkE?-
  perum pUN poRaiyan pEem mutir kollik
  karug kaT teyvam kuTavarai ezutiya
  n'al iyal pAvai anna im
  mel iyal kuRumakaL pATinaL kuRinE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzi tannuLLE colluvALAyc colliyatu;talaimakaRkup pAgkAyinAr kETpac colli, vAyil maRuttatUum Am. - paraNar

  91. marutam
  aril pavarp pirampin varip puRa viLai kani
  kuNTu n'Ir ilajcik keNTai katUum
  taN tuRai Uran peNTinai Ayin,
  pala Akuka, n'in n'ejcil paTarE!
  OvAtu Iyum mAri vaN kai,
  kaTum pakaTTu yAnai, n'eTun' tEr, ajci
  kon munai iravu Ur pOlac
  cila Akuka, n'I tujcum n'ALE!
  parattaiyarmATTup pirin'ta talaimakan vAyil vENTip pukkavazi, tanvarai ttanRi avan varaittAkit tan n'ejcu n'ekizn'tuzi, talaimakaL atanai n'erugkic colliyatu; p

  93. marutam
  n'al n'alam tolaiya, n'alam mikac cAay,
  in uyir kaziyinum uraiyal; avar n'amakku
  annaiyum attanum allarO?
  pulavi aHtu evanO, anpilagkaTaiyE?
  vAyilAkap pukka tOzikku vAyil maRuttatu. - aLLUr n'anmullaiyAr

  107. marutam
  kuvi iNart tOnRi oN pU anna
  toku cen' n'eRRik kaNamkoL cEval!-
  n'aLLiruL yAmattu il eli pArkkum
  piLLai verukiRku alkuirai Aki,
  kaTu n'avaip paTIiyarO, n'IyE-n'eTu n'Ir
  yANar UranoTu vatin'ta
  Ema in tuyil eTuppiyOyE!
  poruL muRRi van'ta talaimakanai uTaiya kizatti kAmam mikka kazipaTar kiLaviyAl kURiyatu. - maturaik kaNNanAr.

  113. marutam
  Urkkum aNittE, poykai; poykaikkuc
  cEyttum anRE, ciRu kAnyARE:
  irai tEr veN kuruku allatu yAvatum
  tunnal pOkinRAl, pozilE; yAm em
  kUzaikku erumaNam koNarkam cERum;
  ANTum varukuvaL perum pEtaiyE.
  pakaRkuRi n'Ern'ta talaimakaRkuk kuRippinAl kuRiyiTam peyarttuc colliyatu.- mAtIrttan

  127. marutam
  kuruku koLak kuLitta keNTai ayalatu
  uru kezu tAmarai vAl mukai verUum
  kazaniam paTappai kAjci Ura!
  oru n'in pANan poyyan Aka,
  uLLa pANar ellAm
  kaLvar pOlvar, n'I akanRicinOrkkE.
  pANan vAyilAkap pukkavazit talaimakaRkut tOzi colliyatu. - OrampOkiyAr

  138. kuRijci
  kon Ur tujcinum, yAm tujcalamE-
  em il ayalatu Ezil umpar,
  mayil aTi ilaiya mAk kural n'occi
  aNi miku men kompu Uztta
  maNi maruL pUvin pATu n'ani kETTE.
  kuRi pizaitta talaimakan piRRai jAnRu iravukkuRi van'tuzi, tOzi ciRaippuRamAkak kURiyatu; iravukkuRi n'Ern'tatUum Am. - kollan azici

  139. marutam
  manai uRai kOzi kuRug kAl pETai,
  vEli verukinam mAlai uRRena,
  pukum iTan aRiyAtu tokupu uTan kuzIiya
  paitaR piLLaik kiLai payirn'tAagku
  innAtu icaikkum ampaloTu
  vAral, vAziyar!-aiya!-em teruvE.
  vAyil vENTip pukka talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu. - okkUr mAcAttiyAr.

  155. mullai
  mutaip punam konRa Arkali uzavar
  vitaik kuRu vaTTi pOtoTu potuLap
  pozutO tAn van'tanRE; 'mezuku AnRu
  Utu ulaip peyta pakuvAyt teN maNi
  maram payil iRumpin Arppa, curan izipu,
  mAlai n'ani virun'tu ayarmAr
  tEr varum' ennum urai vArAtE.
  talaimakaL paruvam kaNTu azin'tu colliyatu. - urOTakattuk kan'tarattan

  157. marutam
  'kukkU' enRatu kOzi; atan etir
  tuTkenRanRu en tUu n'ejcam-
  tOL tOy kAtalarp pirikkum
  vAL pOl vaikaRai van'tanRAl enavE.
  pUppu eytiya talaimakaL uraittatu. - aLLUr n'anmullai

  164. marutam
  kaNaik kOTTu vALaik kamaj cUl maTa n'Aku
  tuNart tEkkokkin tIm pazam katUum
  tonRu mutir vELir kunRUrk kuNAtu
  taN perum pauvam aNagkuka-tOzi!-
  manaiyOL maTamaiyin pulakkum
  anaiyEm makizn'aRku yAm Ayinam eninE!
  kAtalparattai talaimakaTkup pAgkAyinAr kETpa uraittatu. - mAgkuTimarutan

  169. marutam
  curam cel yAnaik kal uRu kOTTin
  teRRena iRIiyarO-aiya! maRRu yAm
  n'ummoTu n'akka vAl veL eyiRE:
  pANar pacumIn corin'ta maNTai pOla
  emakkum perum pulavu Aki,
  n'ummum peREem, iRIiyar em uyirE.
  kaRpuk kAlattut teLiviTai vilagkiyatu; init tOzi varaivu n'ITTittavazi varaivu kaTAyatUum Am. - veLLivItiyAr.

  171. marutam
  kAN ini vAzi-tOzi-yANark
  kaTumpunal aTaikarai n'eTug kayattu iTTa
  mIn valai mAp paTTAagku,
  itu maRRu-evanO, n'otumalar talaiyE?
  varaiviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkut talaimakaL kURiyatu.- pUgkaNuttiraiyAr

  178. marutam
  ayirai paran'ta am taN pazanattu
  En'tu ezil malara tUmpuTait tiraLkAl
  Ampal kuRun'ar n'Ir vETTAgku, ivaL
  iTai mulaik kiTan'tum, n'aTugkal AnIr;
  tozutu kAN piRaiyin tOnRi, yAm n'umakku
  ariyam Akiya kAlaip
  periya n'OnRanir; n'OkO yAnE.
  kaTin'akar pukka tOzi, talaimakan puNarcci vitumpal kaNTu, munnark kaLavuk kAlattu ozukalARRinai n'inain'tu, azin'tu kURiyatu. - n'etumpalliyattai

  181. kuRijci
  itu maRRu evanO-tOzi!-tuniyiTai
  innar ennum innAk kiLavi-
  iru maruppu erumai InRaNik kArAn
  uzavan yAtta kuzaviyin akalAtu,
  pAal paim payir Arum Uran
  tiru manaip pal kaTam pUNTa
  peru mutu peNTirEm Akiya n'amakkE?
  talaimakan parattaiyiR pirin'tavazi ARRALAkiya talaimakaL ARRal vENTit tOzi iyaRpazittavazi, talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu. - kiLLimagkalagkizAr

  196. marutam
  vEmpin paig kAy en tOzi tarinE,
  'tEm pUg kaTTi' enRanir; iniyE,
  pAri paRampil panic cunait teNNIr
  taiit tigkaL taNNiya tarinum,
  'veyya uvarkkum' enRanir-
  aiya!-aRRAl anpin pAlE.
  vAyil vENTip pukka kizavaRkut tOzi kURiyatu. - miLaik kan'tan.

  202. marutam
  n'Om, en n'ejcE! n'Om, en n'ejcE!
  pun pulattu amanRa ciRiyilai n'erujcik
  kaTku in putu malar muT payan'tAagku,
  iniya ceyta n'am kAtalar
  innA ceytal n'Om, en n'ejcE!
  vAyilAkap pukka tOzikkut talaimakaL vAyil maRuttatu. - aLLUr n'anmullai

  203. marutam
  malai iTaiyiTTa n'ATTarum allar;
  maran'talai tOnRA Urarum allar;
  kaNNin kANa n'aNNuvazi irun'tum,
  kaTavuL n'aNNiya pAlOr pOla,
  orIinan ozukum ennaikkup
  pariyalenman yAn, paNTu oru kAlE.
  vAyilAkap pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu. - n'eTumpalliyattan

  231. marutam
  Or Ur vAzinum cEri vArAr;
  cEri varinum Ara muyagkAr;
  EtilALar cuTalai pOlak
  kANAk kazipamannE-n'AN aTTu,
  n'al aRivu izan'ta kAmam
  vil umiz kaNaiyin cenRu cEN paTavE.
  vAyilAkap pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  238. marutam
  pAcaval iTitta karug kAz ulakkai
  Ay katir n'ellin varampu aNait tuyiRRi,
  oN toTi makaLir vaNTal ayarum
  toNTi anna en n'alam tan'tu,
  koNTanai cenmO-makizn'a!-n'in cULE.
  talaimakan parattaiyin maRuttan'tu, vAyil vENTit tOziyiTaic cenRu, teLippAn pukkARkut tOzi colliyatu. - kunRiyan

  258. marutam
  vAral em cEri; tAral n'in tArE;
  alarAkinRAl-peruma!-kAvirip
  palar ATu perun' tuRai marutoTu piNitta
  En'tu kOTTu yAnaic cEn'tan tan'tai,
  ariyal am pukavin am kOTTu vETTai
  n'iraiya oL vAL iLaiyar perumakan,
  azici ArkkATu anna ivaL
  pazi tIr mAN n'alam tolaivana kaNTE.
  tOzi talaimakaRku vAyil maRuttatu; vAyil n'Ern'tatUum. Am. - paraNar

  271. marutam
  aruvi anna paru uRai citaRi
  yarRun'iRai pakarum n'ATanait tERi,
  uRRatumannum oru n'AL; maRRu-atu
  tavap pal n'AL tOL mayagki,
  vauvum paNpin n'Oy AkinRE,
  talaimakaRku vAyil n'Ern'tu pukka tOzikkut talaimakaL colliyatu.- azici n'accAttanAr

  293. marutam
  kaLLin kELir Arttiya, uLLUrp
  pALai tan'ta pajciam kuRug kAy
  Ogku irum peNNai n'ugkoTu peyarum
  Ati aruman mUtUr anna,
  aya veLLAmpal am pakai n'eRit tazai
  tittik kuRagkin Uz mARu alaippa,
  varumE cEyizai, an'til
  kozun'aR kANiya; aLiyEn yAnE!
  parattaiyiR pirin'tu van'ta kizavaRku vAyilAkap pukka tOzikkuk kizatti uraittatu. - kaLLil Attiraiyan

  295. n'eytal
  uTuttum, toTuttum, pUNTum, cerIiyum,
  tazai aNip polin'ta AyamoTu tuvanRi,
  vizavoTu varuti, n'IyE; iHtO
  Or An valcic cIr il vAzkkai
  peru n'alak kuRumakaL van'tena,
  ini vizavu AyiRRu ennum, iv UrE.
  vAyil vENTic cenRa kizavaRkut tOzi uraittatu. - tUgkalOri

  305. marutam
  kaN tara van'ta kAma oL eri
  enpu uRa n'aliyinum, avaroTu pENic
  cenRu, n'Am muyagkaRku arug kATciyamE
  van'tu ajar kaLaitalai avar ARRalarE;
  uyttanar viTAar pirittu iTai kaLaiyAr
  kuppaik kOzit tanip pOr pOla,
  viLivAgku viLiyin allatu,
  kaLaivOr ilai-yAn uRRa n'OyE.
  kAppu mikutikkaN, tOzi aRattOTu n'iRpALAka, tanatu ARRAmai tOnRat talaimakaL tannuLLE kURiyatu. - kuppaik kOziyAr.

  309. marutam
  kaivinai mAkkaL tam cey vinai muTimAr,
  curumpu uNa malarn'ta vAcam kIzppaTa,
  n'ITiya varampin vATiya viTinum,
  'koTiyOr n'ilam peyarn'tu uRaivEm' ennAtu'
  peyarttum kaTin'ta ceRuvil pUkkum
  n'in Ur n'eytal anaiyEm-peruma!-
  n'I emakku innAtana pala ceyyinum,
  n'in inRu amaital vallAmARE.
  parattaiyiR pirin'tu van'ta kizavaRkut tOzi vAyil n'Ern'tatu.- uRaiyUrc calliyan kumAran

  330. marutam
  n'alattakaip pulaitti pacai tOyttu eTuttut
  talaip puTaip pOkkit taN kayattu iTTa
  n'Irin piriyAp parUut tiri kaTukkum
  pEr ilaip pakanRaip poti aviz vAn pU
  in kaTug kaLLin maNam ila kamazum
  punkaN mAlaiyum, pulampum,
  inRukol-tOzi!-avar cenRa n'ATTE?
  piriviTai vERupaTTa kizatti tOzikkuc colliyatu. - kazArk kIran eyiRRiyan

  354. marutam
  n'Ir n'ITu ATin kaNNum civakkum;
  Arn'tOr vAyil tEnum puLikkum;
  taNan'tanaiAyin, em il uyttuk koTumO-
  am taN poykai en'tai em Urk
  kaTum pAmpu vazagkum teruvil
  n'aTugku ajar evvam kaLain'ta emmE?
  parattaiyiR pirin'tu vAyil vENTic cenRa talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu.- kayattUr kizAn

  359. marutam
  kaNTicin-pANa!-paNpu uTaittu amma:
  mAlai virin'ta pacu veN n'ilavin
  kuRug kAR kaTTil n'aRum pUj cEkkai,
  paLLi yAnaiyin uyirttanan n'acaii,
  putalvaR tazIiyinan viRalavan;
  putalvan tAy avan puRam kavaiiyinaLE.
  parattaiyiR pirin'tu van'ta talaimakan vAyil vENTip peRAtu, tAnE pukkuk kUTiyatu kaNTu tOzi, pANaRkuc colliyatu. - pEyan.

  364. marutam
  aril pavarp pirampin vari puRa n'Irn'Ay
  vALai n'AL irai peRUum Uran
  pon kOl avir toTit taR kezu takuvi
  eR puRagkURum enpa; teRRena
  vaNagku iRaip paNait tOL el vaLai makaLir
  tuNagkai n'ALum van'tana av varaik
  kaN pora, maRRu atankaN avar
  maNam koLaRku ivarum maLLar pOrE.
  vERu oru parattai tannaip puRagkURinAL enak kETTa iRparattai avaTkup pAgkAyinAr kETpak kURiyatu. - auvaiyAr

  367. marutam
  koTiyOr n'alkAr Ayinum, yAza n'in
  toTi viLagku iRaiya tOL kavin peRIiyar,
  uvakkAN-tOzi!-av van'ticinE-
  toyyal mA mazai toTagkalin, avar n'ATTup
  pUcal Ayam pukanRu izi aruvi
  maNNuRu maNiyin tOnRum
  taN n'aRun' tuRukal Ogkiya malaiyE.
  varaivu uNarttiya tOzi talaimakaTkuk kaziyuvakai mItUrAmai uNarttiyatu;varaivu n'ITTitta iTattu ARRALAkiya talaimakaLait tOzi ARRum vakaiyAn ARRuvittatUum Am. -

  368. marutam
  melliyalOyE! melliyalOyE!
  n'al n'AN n'Itta pazi tIr mAmai
  vanpin ARRutal allatu, ceppin,
  colla kiRRA melliyalOyE!
  ciRiyarum periyarum vAzum UrkkE,
  n'AL iTaip paTAa n'aLi n'Ir n'Ittattu
  iTikaraip peru maram pOla,
  tItu il n'ilaimai muyagkukam palavE.
  varaivu malin'ta tOzikkuk kizatti kURiyatu. - n'akkIrar

  370. mullai
  poykai Ampal aNi n'iRak kozu mukai
  vaNTu vAy tiRakkum taN tuRai UranoTu
  iruppin, iru marugkinamE; kiTappin,
  villaka viralin porun'ti; avan
  n'al akam cErin, oru marugkinamE.
  kizatti tannaip puRanuraittAL enpatu kETTaparattai avaTkup pAgkAyinAr kETpac colliyatu. - villaka viralinAr

  384. marutam
  uzun'tuTai kazun'tin karumpuTaip paNait tOL,
  n'eTum pal kUn'tal, kuRun'toTi, makaLir
  n'alan uNTu tuRatti Ayin,
  mika n'anRu amma-makizn'a!-n'in cULE.
  'n'in parattaiyarkku n'I uRRa cULURavu n'anRAyirun'tatu!' enRu n'akaiyATit tOzi vAyil maRuttatu. - OrampOkiyAr

  393. marutam
  mayagku malark kOtai kuzaiya makizn'an
  muyagkiya n'AL tavac cilavE alarE,
  kUkaik kOzi vAkaip paRan'talaip
  pacum pUT pANTiyan vinai val atikan
  kaLiRoTu paTTa jAnRai,
  oLiRu vAT kogkar Arppinum peritE
  talaimakan ciRaippuRamAka, tOzi alar malivu uraittatu, varaivu kaTAyatu.- paraNar

  399. marutam
  Ur uN kENi uNtuRait tokka
  pAci aRRE pacalai-kAtalar
  toTuvuzit toTuvuzi n'Igki,
  viTuvuzi viTuvuzip parattalAnE.
  varaivu n'ITTitta iTattut talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - paraNar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 18:04:12(இந்திய நேரம்)