தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PAmpu (arA, Aravu)-pAmpu (arA, Aravu)

 • pAmpu (arA, aravu)

  35. marutam
  n'AN ila manRa, em kaNNE-n'AL n'Erpu,
  cinaip pacumpAmpin cUl mutirppanna
  kanaitta karumpin kUmpu poti aviza
  n'uN uRai azituLi talaiiya
  taN varal vATaiyum, pirin'ticinOrkku azalE.
  piriviTai melin'ta kizatti tOzikkuc colliyatu. - kazArk kIran eyiRRi

  43. pAlai
  'celvAr allar' enRu yAn ikazn'tananE;
  'olvAL allaL' enRu avar ikazn'tanarE:
  AyiTai, iru pEr ANmai ceyta pUcal,
  n'al arAk katuviyAgku, en
  allal n'ejcam alamalakkuRumE.
  piriviTai melin'ta kizatti colliyatu. - auvaiyAr

  119. kuRijci
  ciRu veL aravin av varik kuruLai
  kAna yAnai aNagkiyA agku-
  iLaiyaL, muLai vAL eyiRRaL,
  vaLaiyuTaik kaiyaL-em aNagkiyOLE.
  iyaRkaip puNarcci puNarn'tu n'Igkum talaimakan pAgkaRku uraittatu.- cattin'AtanAr

  134. kuRijci
  amma vAzi-tOzi!-n'ammoTu
  pirivu inRu Ayin n'anRuman tilla-
  kuRum poRait taTaiiya n'eTun' tAL vEgkaip
  pUvuTai alagku cinai pulampat tAkkik
  kal porutu iragkum kataz vIz aruvi,
  n'ilam koL pAmpin, izitarum
  vilagku malai n'ATanoTu kalan'ta n'aTpE.
  varaiviTai ARRALAkiya talaimakaL ARRuvikkum tOzikkuc colliyatu.- kOvEgkaip perugkatavan

  154. pAlai
  yAgku aRin'tanarkol- tOzi! - pAmpin
  uri n'imirn'tanna uruppu avir amaiyattu,
  irai vETTu ezun'ta cEval uLLi,
  poRi mayir eruttin kuRu n'aTaip pETai
  porikAR kaLLi virikAy am kavaTTut
  tayagka irun'tu, pulampak kUum
  aruj cura vaippin kAnam
  pirin'tu, cEN uRaital valluvOrE?
  poruLvayiR pirin'ta talaimakanai n'inain'tu, talaimakaL tOzikku uraittatu.- maturaic cIttalaic cAttan

  158. kuRijci
  n'eTu varai marugkin pAmpu paTa iTikkum
  kaTu vicai urumin kazaRu kural aLaiik
  kAloTu van'ta kamaj cUl mA mazai!
  Ar aLi ilaiyO n'IyE? pEr icai
  imayamum tuLakkum paNpinai;
  tuNai ilar, aLiyar, peNTir; iHtu evanE?
  talaimakan iravukkuRi van'tuzi, avan kETpat tOzikkuc colluvALAyc colliyatu.- auvaiyAr.

  185. kuRijci
  'n'utal pacappu ivarn'tu, titalai vATi,
  n'eTu men paNait tOL cAay, toTi n'ekizn'tu,
  innaL Akutal n'ummin Akum' enac
  collin, evan Am-tOzi!-pal varip
  pAmpu pai avin'tatu pOlak kUmpi,
  koNTalin tolain'ta oN ceg kAn'taL
  kalmicaik kaviyum n'ATaRku, en
  n'al mA mEni azi paTar n'ilaiyE?
  talaimakan irA van'tu ozukA n'inRa kAlattu vERupaTTa talaimakaLai,'vERu paTTAyAl' enRATkuk kizatti uraittatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  190. mullai
  n'eRi irug katuppoTu perun' tOL n'Ivi,
  ceRivaLai n'ekiza, ceyporuTku akanROr
  aRivarkol vAzi-tOzi!-poRi vari
  vej cina aravin pain' talai tumiya
  n'arai urum uraRum arai iruL n'aTun'AL,
  n'al ERu iyagkutoRu iyampum
  pal An tozuvattu oru maNik kuralE?
  piriviTai ARRALAkiya talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - pUtampullan.

  235. pAlai
  Ompumati; vAziyO-vATai!-pAmpin
  tUgku tOl kaTukkum tU veL aruvik
  kal uyar n'aNNiyatuvE-n'elli
  maraiyinam Arum munRil
  pul vEy kurampai n'allOL UrE.
  varaiyAtu pirin'tu varuvAn vAtaikku uraippAnAyp pAkaRku uraittatu.- mAyENTan.

  239. kuRijci
  toTi n'ekizn'tanavE; tOL cAyinavE;
  viTum n'AN uNTO?-tOzi!-viTar mukaic
  cilampuTan kamazum alagku kulaik kAn'taL
  n'aRun' tAtu Utum kuRuj ciRait tumpi
  pAmpu umiz maNiyin tOnRum
  mun'tUz vEliya malaikizavORkE.
  ciRaippuRam. - Aciriyan perugkaNNan

  268. n'eytal
  'cERirO?' enac ceppalum ARRAm;
  'varuvirO? ena vinavalum vinavAm;
  yAgkuc ceyvAmkol?-tOzi!-pAmpin
  paiyuTai irun' talai tumikkum ERRoTu
  n'aTu n'AL ennAr, van'tu,
  n'eTu men paNait tOL aTain'ticinOrE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAkat talaimakaTkut tOzi colliyatu.- karuvUrc cEramAn cAttan

  354. marutam
  n'Ir n'ITu ATin kaNNum civakkum;
  Arn'tOr vAyil tEnum puLikkum;
  taNan'tanaiAyin, em il uyttuk koTumO-
  am taN poykai en'tai em Urk
  kaTum pAmpu vazagkum teruvil
  n'aTugku ajar evvam kaLain'ta emmE?
  parattaiyiR pirin'tu vAyil vENTic cenRa talaimakaRkut tOzi vAyil maRuttatu.- kayattUr kizAn

  391. mullai
  uvari oruttal uzAatu maTiyap
  pukari puzugkiya puyal n'Igku puRavil,
  kaTitu iTi urumin pAmpu pai aviya,
  iTiyoTu mayagki initu vIzn'tanRE;
  vIzn'ta mA mazai tazIip pirin'tOr
  kaiyaRa van'ta paiyuL mAlai,
  pUj cinai irun'ta pOzkaN majjai
  tAamn'Ir n'anan'talai pulampak
  kUum-tOzi!-perum pEtaiyavE!
  piriviTai, 'paruva varavinkaN ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti azin'tu colliyatu. - ponmaNiyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:18:12(இந்திய நேரம்)