தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

JAzal-jAzal

 • jAzal

  50. marutam
  aiyavi anna ciRu vI jAzal
  cevvi marutin cemmaloTu tAayt
  tuRai aNin'tanRu, avar UrE; iRai iRan'tu
  ilagku vaLai n'ekiza, cAayp
  pulampu aNin'tanRu, avar maNan'ta tOLE.
  kizavaRkup pAgkAyina vAyilkaTkuk kizatti colliyatu. - kunRiyanAr

  81. kuRijci
  ivaLE, n'in col koNTa en col tERi,
  pacu n'anai jAzal pal cinai oru ciRaip
  putu n'alan izan'ta pulampumAr uTaiyaL;
  utuk kAN teyya; uLLal vENTum-
  n'ilavum iruLum pOlap pulavut tiraik
  kaTalum kAnalum tOnRum
  maTal tAz peNNai em ciRu n'al UrE.
  tOziyiR kUTTag kUTip piriyum talaimakaRkut tOzi colliyatu. -vaTama vaNNakkan pEricAttan

  310. n'eytal
  puLLum pulampina; pUvum kUmpina;
  kAnalum pulampu n'ani uTaittE; vAnamum,
  n'ammE pOlum mammarttu Aki,
  ellai kaziyap pullenRanRE;
  innum uLenE-tOzi!-in' n'ilai
  taNNiya kamazum jAzal
  taNNam tuRaivaRku uraikkun'arp peRinE.
  varaiviTai munin'tu kizatti tOzikku uraittatu. - perugkaNNan

  318. n'eytal
  eRi cuRAk kalitta ilagku n'Irp parappin,
  n'aRu vI jAzaloTu punnai tAay,
  veRi ayar kaLattinin tOnRum tuRaivan
  kuRiyAn Ayinum, kuRippinum, piRitu onRu
  aRiyARku uraippalO, yAnE? eytta ip
  paNai ezil men tOL aNaiiya an' n'AL
  pizaiyA vajcinam ceyta
  kaLavanum, kaTavanum, puNaivanum, tAnE.
  kizavan kETkum aNmaiyan Akat tOzikkuk kizatti uraittatu. - ammUvan

  328. n'eytal
  ciRu vI jAzal vEr aLaip paLLi
  alavan ciRu manai citaiya, puNari
  kuNil vAy muracin iragkum tuRaivan
  n'alkiya n'AL tavac cilavE; alarE,
  vil kezu tAnai vicciyar perumakan
  vEn'taroTu poruta jAnRai, pANar
  puli n'Okku uRaz n'ilai kaNTa
  kali kezu kuRumpUr Arppinum peritE.
  varaiviTai vERupaTum kizattiyai, 'avar varaiyum n'AL aNittu' enavum,'alar ajcal' enavum kURiyatu. - paraNar

  397. n'eytal
  n'anai mutir jAzaR tinai maruL tiraL vI
  n'eytal mA malarp peyta pOla
  Utai tURRum uravu n'Irc cErppa!
  tAy uTanRu alaikkum kAlaiyum, vAyviTTu,
  'annAy!' ennum kuzavi pOla,
  innA ceyinum initu talaiyaLippinum,
  n'in varaippinaL en tOzi;
  tan uRu vizumam kaLaijarO ilaLE.
  varaiviTai vaittu n'Igkum talaimakaRkut tOzi uraittatu. - ammUvan

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:03:09(இந்திய நேரம்)