தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

51-60

 • 51-60

  51. n'eytal
  kUn muL muNTakak kUrm pani mA malar
  n'Ul aRu muttin kAloTu pARit
  tuRaitoRum parakkum tU maNaR cErppanai
  yAnum kAtalen; yAyum n'ani veyyaL;
  en'taiyum koTIiyarvENTum;
  ampal Urum avanoTu mozimE.
  varaivu n'ITTittaviTattu ARRALAkiya talaimakaTkut tOzi varaivu malivukURiyatu - kunRiyanAr

  52. kuRijci
  Ar kaLiRu mititta n'Ir tikaz cilampil
  cUr n'acain'tanaiyaiyAy n'aTugkal kaNTE,
  n'aran'tam n'ARum kuvai irug kUn'tal,
  n'iran'tu ilagku veN pal, maTan'tai!
  parin'tanen allenO, iRaiiRai yAnE?
  varaivu malivu kETTa talaimakaTkut tOzi, munnALil tAn aRattoTu n'inRamai kAraNattAl itu viLain'tatu enpatu paTak kURiyatu. - panampAranAr

  53. marutam
  em aNagkinavE-makizn'a! munRil
  n'anai mutir punkin pUt tAz veN maNal,
  vElan punain'ta veRi ayar kaLamtoRum
  cen' n'el vAn pori citaRi anna,
  ekkar n'aNNiya em Ur viyan tuRai,
  n'Er iRai munkai paRRi,
  cUraramakaLirOTu uRRa cULE.
  varaivu n'ITTittavazit tOzi talaimakaRku uraittatu. - kOpperujcOzan

  54. kuRijci
  yAnE INTaiyEnE; en n'alanE,
  Enal kAvalar kavaN oli verIik
  kAna yAnai kai viTu pacug kazai
  mIn eRi tUNTilin n'ivakkum
  kAnaka n'ATanoTu, ANTu, ozin'tanRE.
  varaivu n'ITTittavazi ARRALAkiya talaimakaL tOzikkuc colliyatu.- mIneRi tUNTilAr

  55. n'eytal
  mAk kazi maNi pUk kUmpa, tUt tiraip
  pogku pitirt tuvalaiyoTu magkul taii,
  kaiyaRa van'ta taivaral UtaiyoTu
  innA uRaiyuTTu Akum
  cil n'ATTu amma-ic ciRu n'al UrE.
  varaivoTu pukutAnEl ivaL iRan'tupaTum' enat tOzi, talaimakan ciRaippuRattAnAkac colliyatu. - n'eytaR kArkkiyar

  56. pAlai
  vETTac cen'n'Ay kiLaittUN miccil
  kuLavi moytta azukaR cil n'Ir
  vaLaiyuTaik kaiyaL, emmoTu uNIiyar,
  varukatil amma, tAnE;
  aLiyaLO aLiyaL, en n'ejcu amarn'tOLE!
  talaimakan koNTutalaip piritalai maRuttut tAnE pOkinRavazi,iTaiccurattin pollAgku kaNTu, kURiyatu. - ciRaikkuTi An'taiyAr

  57. n'eytal
  pU iTaippaTinum yANTu kazin'tanna
  n'Ir uRai makanRiR puNarcci pOlap
  pirivu aritu Akiya taNTAk kAmamoTu,
  uTan uyir pOkukatilla - kaTan aRin'tu,
  iruvEm Akiya ulakattu,
  oruvEm Akiya punmai n'Am uyaRkE.
  kAppu mikutikkaN ARRALAkiya talaimakaL tOzikkuc colliyatu.- ciRaikkuTi An'taiyAr

  58. kuRijci
  iTikkum kELir! n'um kuRai Aka
  n'iRukkal ARRinO n'anRu man tilla;
  jAyiRu kAyum vev aRai marugkil
  kai il Uman kaNNin kAkkum
  veNNey uNagkal pOlap
  paran'tanRu, in' n'Oy; n'OnRu koLaRku aritE!
  kazaRRetirmaRai. - veLLivItiyAr

  59. pAlai
  patalaip pANip paricilar kOmAn
  atalaik kunRattu akal vAyk kuNTu cunaik
  kuvaLaiyoTu potin'ta kuLavi n'ARu n'aRu n'utal
  tavvena maRapparO-maRRE; muyalavum,
  curam pala vilagkiya arum poruL
  n'irampA Akalin, n'ITalO inRE.
  piriviTai azin'ta kizattiyait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mOcikIranAr

  60. kuRijci
  kuRun' tAT kUtaLi ATiya n'eTu varaip
  perun'tEn kaNTa irun'g kAl muTavan,
  uTkaic ciRu kuTai kOli, kIz irun'tu,
  cuTTupu n'akkiyAgku, kAtalar
  n'alkAr n'ayavAr Ayinum,
  pal kAl kANTalum, uLLattukku initE.
  piriviTai ARRAmaiyAn talaimakaL tOzikku uraittatu. - paraNar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:27:32(இந்திய நேரம்)