தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

61-70

 • 61-70

  61. marutam
  taccan ceyta ciRu mA vaiyam,
  Urn'tu inpuRAar Ayinum, kaiyin
  Irttu inpuRUum iLaiyOr pOla,
  uRRu inpuREem Ayinum, n'aRROrp
  poykai Uran kENmai
  ceytu inpuRRanem; ceRin'tana vaLaiyE.
  tOzi talaimakan vAyilkaTku uraittatu. - tumpicErkIran

  62. kuRijci
  'kOTal, etir mukaip pacu vI mullai,
  n'ARu itazk kuvaLaiyoTu iTaiyiTupu viraii,
  aitu toTai mANTa kOtai pOla,
  n'aRiya n'allOL mEni
  muRiyinum vAyvatu; muyagkaRkum initE.
  talaimakan iTan'talaippATTinkaN kUTaluRum n'ejciRkuc colliyatu.- ciRaikkuTi An'taiyAr

  63. pAlai
  'Italum tuyttalum illOrkku il' enac
  cey vinai kaimmika eNNuti; av vinaikku
  am mA arivaiyum varumO?
  emmai uyttiyO? uraitticin- n'ejcE!
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu. - ukAykkuTi kizAr

  64. mullai
  pal A n'eTu n'eRikku akanRu van'tena,
  pun talai manRam n'Okki, mAlai
  maTak kaN kuzavi alamvan'tanna
  n'OyEm Akutal aRin'tum,
  cEyar-tOzi!-cEy n'ATTOrE.
  piriviTai ARRAmai kaNTu, 'varuvar' enac colliya tOzikkuk kizatti uraittatu. - karuvUrk katappiLLai

  65. mullai
  van paraR teL aRal parukiya iralai tan
  inpuRu tuNaiyoTu maRuvan'tu ukaLa,
  tAn van'tanRE, taLi taru taN kAr-
  vArAtu uRaiyun'ar varal n'acaii
  varun'ti n'on'tu uRaiya irun'tirO enavE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikku uraittatu. - kOvUr kizAr

  66. mullai
  maTavamanRa, taTavu n'ilaik konRai-
  kal piRagku attam cenROr kURiya
  paruvam vArAaLavai, n'eritarak
  kompu cEr koTi iNar Uztta,
  vampa mAriyaik kAr ena matittE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaLait tOzi, 'paruvam anRu' enRu vaRpuRIiyatu - kOvarttanAr

  67. pAlai
  uLLArkollO-tOzi!-kiLLai
  vaLai vAyk koNTa vEppa oN pazam
  putu n'AN n'uzaippAn n'uti mAN vaL ukirp
  polag kala oru kAcu Eykkum
  n'ilam kari kaLLiam kATu iRan'tOrE?
  piriviTai ARRAta talaimakaL tOzikku uraittatu. - aLLUr n'anmullai

  68. kuRijci
  pUzk kAl anna ceg kAl uzun'tin
  UzppaTu mutu kAy uzaiyinam kavarum
  arum pani aRciram tIrkkum
  marun'tu piRitu illai; avar maNan'ta mArpE.
  piriviTaik kizatti melin'tu kURiyatu. - aLLUr n'anmullai

  69. kuRijci
  karug kaT tAk kalai perum piRitu uRRena,
  kaimmai uyyAk kAmar man'ti
  kallA van paRaz kiLaimutal cErtti,
  Ogku varai aTukkattup pAyn'tu uyir cekukkum
  cAral n'ATa! n'aTu n'AL
  vAral; vAziyO! varun'tutum yAmE!
  tOzi iravukkuRi maRuttatu. - kaTun'tOT karavIran

  70. kuRijci
  oTugku Ir Oti oL n'utaR kuRumakaL
  n'aRun' taN n'IraL; Ar aNagkinaLE;
  inaiyaL enRu avaT punai aLavu aRiyEn;
  cila melliyavE kiLavi;
  anai melliyal yAn muyagkugkAlE.
  puNarn'tu n'Igkum talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu. - OrampOkiyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:27:39(இந்திய நேரம்)