தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

91-100

 • 91-100

  91. marutam
  aril pavarp pirampin varip puRa viLai kani
  kuNTu n'Ir ilajcik keNTai katUum
  taN tuRai Uran peNTinai Ayin,
  pala Akuka, n'in n'ejcil paTarE!
  OvAtu Iyum mAri vaN kai,
  kaTum pakaTTu yAnai, n'eTun' tEr, ajci
  kon munai iravu Ur pOlac
  cila Akuka, n'I tujcum n'ALE!
  parattaiyarmATTup pirin'ta talaimakan vAyil vENTip pukkavazi, tanvarai ttanRi avan varaittAkit tan n'ejcu n'ekizn'tuzi, talaimakaL atanai n'erugkic colliyatu; p

  92. n'eytal
  jAyiRu paTTa akal vAy vAnattu-
  aLiyatAmE-koTuj ciRaip paRavai,
  iRai uRa Ogkiya n'eRi ayal marAatta
  piLLai uLvAyc cerIiya
  irai koNTamaiyin, viraiyumAl celavE.
  kAmam mikka kazipaTar kiLaviyAl, pozutu kaNTu, colliyatu. - tAmOtaran

  93. marutam
  n'al n'alam tolaiya, n'alam mikac cAay,
  in uyir kaziyinum uraiyal; avar n'amakku
  annaiyum attanum allarO?
  pulavi aHtu evanO, anpilagkaTaiyE?
  vAyilAkap pukka tOzikku vAyil maRuttatu. - aLLUr n'anmullaiyAr

  94. mullai
  perun' taN mArip pEtaip pittikattu
  arumpE munnum mikac civan'tanavE;
  yAnE maruLven?-tOzi!-pAnAL
  innum tamiyar kETpin, peyarttum
  en Akuvarkol, pirin'ticinOrE?-
  aruvi mA malait tattak
  karuvi mA mazaic cilaitarum kuralE.
  paruvag kaNTu ARRAL' enak kavanRa tOzikku, 'ARRuval' enpatupaTat talaimakaL colliyatu. - katakkaNNan

  95. kuRijci
  mAl varai izitarum tU veL aruvi
  kal mukait tatumpum pal malarc cAraR
  ciRukuTik kuRavan perun' tOT kuRumakaL
  n'Ir Oranna cAyal
  tI Oranna en uran avittanRE.
  talaimakan pAgkaRku uraittatu. - kapilar

  96. kuRijci
  'aruvi vEgkaip peru malai n'ATaRku
  yAn evan ceykO?' enRi; yAn atu
  n'akai ena uNarEn Ayin,
  en Akuvaikol?-n'annutal! n'IyE,
  talaimakanai iyaRpazittut teruTTum tOzikkut talaimakaL iyaRpaTac colliyatu- aLLUr n'anmullai

  97. n'eytal
  yAnE INTaiyEnE; en n'alanE
  AnA n'OyoTu kAnalaHtE.
  tuRaivan tam UrAnE;
  maRai alar Aki manRattaHtE.
  varaivu n'ITTittavazit talaimakaL tOzikkuc colliyatu. - veNpUti

  98. mullai
  'innaL AyinaL n'annutal' enRu, avart
  tunnac cenRu ceppun'arp peRinE,
  n'anRuman vAzi-tOzi!-n'am paTappai
  n'Ir vAr paim putaR kalitta
  mArip pIrattu alar cila koNTE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikku uraittatu. - kOkkuLamuRRan

  99. mullai
  uLLinen allenO yAnE? uLLi,
  n'inain'tanen allenO peritE n'inain'tu,
  maruNTanen allenO, ulakattup paNpE?
  n'ITiya marAatta kOTu tOy malir n'iRai
  iRaittu uNac cenRu aRRAgku,
  anaip perug kAmam INTu kaTaikkoLavE.
  poruL muRRip pukun'ta talaimakan. 'emmai n'inaittum aRitirO?' enRa tOzikkuc colliyatu. - auvaiyAr

  100. kuRijci
  aruvip parappin aivanam vittip
  paru ilaik kuLaviyoTu pacu maral kaTkum
  kAn'taL am cilampil ciRukuTi pacittena,
  kaTug kaN vEzattuk kOTu n'oTuttu uNNum
  valvil Ori kollik kuTavaraip
  pAvaiyin maTavan'tanaLE-
  maNattaRku ariya, paNaip perun' tOLE.
  pAgkaRku uraittatu: alla kuRippaTTu mILkinRAn tan n'ejciRkuc colliyatUum Am. - kapilar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 17:28:00(இந்திய நேரம்)