தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Karumpu-karumpu

 • karumpu

  35. marutam
  n'AN ila manRa, em kaNNE-n'AL n'Erpu,
  cinaip pacumpAmpin cUl mutirppanna
  kanaitta karumpin kUmpu poti aviza
  n'uN uRai azituLi talaiiya
  taN varal vATaiyum, pirin'ticinOrkku azalE.
  piriviTai melin'ta kizatti tOzikkuc colliyatu. - kazArk kIran eyiRRi

  85. marutam
  yArinum iniyan; pEr anpinanE-
  uLLUrk kurIit tuLLun'aTaic cEval
  cUl mutir pETaikku Inil izaiiyar,
  tEm potik koNTa tIm kazaik karumpin
  n'ARA veN pU kozutum
  yANar Uran pANan vAyE.
  vAyil vENTic cenRa pANaRkut tOzi colli, vAyil maRuttatu. - vaTama vaNNakkan tAmOtaran

  149. pAlai
  aLitO tAnE-n'ANE n'ammoTu
  n'ani n'ITu uzan'tanRu mannE; iniyE,
  vAn pUg karumpin Ogku maNaR ciRu ciRai
  tIm punal n'eritara vIn'tu ukkAagku,
  tAgkum aLavait tAgki,
  kAmam n'eritarak kain' n'illAtE.
  uTanpOkku uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - veLLivItiyAr

  180. pAlai
  pazUup pal anna paru ukirp pA aTi
  irug kaLiRRu ina n'irai En'tal varin, mAyn'tu,
  aRai maTi karumpin kaN iTai anna
  paital oru kazai n'ITiya curan iRan'tu,
  eytinar kollO poruLE-alkul
  av vari vATat tuRan'tOr
  vanpar Akat tAm cenRa n'ATTE?
  piriviTai vERupaTTALait tOzi vaRpuRuttiyatu. - kaccippETTu n'annAkaiyAr

  198. kuRijci
  yAam konRa maram cuTTa iyavil
  karumpu maruL mutala pain' tAT cen' tinai
  maTap piTit taTakkai anna pAl vArpu,
  karik kuRaTTu iRaijciya ceRik kOT paig kural
  paTukiLi kaTikam cERum; aTupOr
  eHku viLagku taTak kai malaiyan kAnattu
  Aram n'ARum mArpinai,
  vAraRkatilla; varukuvaL yAyE.
  tOzi kuRiyiTam peyarttuk kURiyatu. - kapilar

  262. pAlai
  Uur alar eza, cEri kallena,
  AnAtu alaikkum aRan il annai
  tAnE irukka, tan manai; yAnE,
  n'elli tinRa muL eyiRu tayagka
  uNal Ayn'ticinAl, avaroTu-cEy n'ATTu,
  viN toTa n'ivan'ta vilagku malaik kavAan,
  karumpu n'aTu pAtti anna,
  perug kaLiRRu aTivazi n'ilaiiya n'IrE.
  uTanpOkku n'Ern'ta tOzi kizattikku uTanpOkku uNarttiyatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

  267. pAlai
  irug kaN jAlattu INTu payap peru vaLam
  orugkuTan iyaivatuAyinum, karumpin
  kAl eRi kaTikaik kaN ayinRanna
  vAl eyiRu URiya vacai il tIm n'Irk
  kOl amai kuRun' toTik kuRumakaL oziya,
  ALvinai marugkil piriyAr - n'ALum
  uRal muRai marapin kURRattu
  aRan il kOL n'anku aRin'ticinOrE.
  'mEln'inRum ATavar poruTkup pirin'tArAkalin, n'Amum poruTkup piritum' ennum n'ejciRku, n'ALatu cinmaiyum iLamaiyatu arumaiyum kURi, celavu azugkiyatu.- kAleRi k

  384. marutam
  uzun'tuTai kazun'tin karumpuTaip paNait tOL,
  n'eTum pal kUn'tal, kuRun'toTi, makaLir
  n'alan uNTu tuRatti Ayin,
  mika n'anRu amma-makizn'a!-n'in cULE.
  'n'in parattaiyarkku n'I uRRa cULURavu n'anRAyirun'tatu!' enRu n'akaiyATit tOzi vAyil maRuttatu. - OrampOkiyAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:05:50(இந்திய நேரம்)