தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

PAlai-pAlai

 • pAlai

  7. pAlai
  villOn kAlana kazalE; toTiyOL
  mel aTi mElavum cilampE; n'allOr
  yArkol? aLiyartAmE-Ariyar
  kayiRu ATu paRaiyin, kAl porak kalagki,
  vAkai veN n'eRRu olikkum
  vEy payil azuvam munniyOrE.
  celavinkaN iTaiccurattuk kaNTAr colliyatu. - perumpatumanAr

  10. marutam
  yAy AkiyaLE vizavu mutalATTi;
  payaRu pOl iNara pain' tAtu paTIiyar
  uzavar vAgkiya kamaz pU men cinaik
  kAjci Uran koTumai
  karan'tanaL Akalin, n'ANiya varumE.
  talaimakaRkut tOzi vAyil n'Ern'tatu. - OrampOkiyar

  11. pAlai
  kOTu Ir ilagku vaLai n'ekiza, n'ALum
  pATu ila kalizum kaNNoTu pulampi,
  Igku ivaN uRaitalum uykuvam; AgkE
  ezu, ini-vAzi, en n'ejcE!-munAtu,
  kullaik kaNNi vaTukar munaiyatu
  val vER kaTTi n'al n'ATTu umpar
  mozi peyar tEettar Ayinum,
  vazipaTal cUzn'ticin, avaruTai n'ATTE.
  talaimakaL tan n'ejciRkuc colluvALAyt tOzi kETpac colliyatu. - mAmUlanAr

  12. pAlai
  eRumpi aLaiyin kuRum pal cunaiya
  ulaikkal anna pARai ERi,
  koTu vil eyinar, pakazi mAykkum
  kavalaittu enpa, avar tEr cenRa ARE;
  atu maRRu avalam koLLAtu,
  n'otumal kazaRum, iv azugkal UrE.
  'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - OtalAn'taiyAr

  15. pAlai
  paRai paTa, paNilam Arppa, iRaikoLpu
  tol mUtAlattup potiyil tOnRiya
  n'Al Urk kOcar n'al mozi pOla,
  vAy AkinRE-tOzi!-Ay kazal
  cEyilai veL vEl viTalaiyoTu
  tokuvaLai munkai maTan'tai n'aTpE.
  uTanpOyina pinRai, tOzi cevilikku aRattoTu n'inRAL. n'iRpa, cevilittAy n'aRRAykku aRattOTu n'inRatu. -auvaiyAr

  16. pAlai
  uLLArkollO-tOzi! kaLvar
  pon punai pakazi ceppam koNmAr,
  ukir n'uti puraTTum Ocai pOla,
  ceg kAR palli tan tuNai payirum
  am kAR kaLLiam kATu iRan'tOrE?
  poruLvayiR pirin'taviTattut talaimakaL ARRAmai kaNTu, tOzi kURiyatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

  20. pAlai
  aruLum anpum n'Ikki, tuNai tuRan'tu,
  poruLvayiR pirivOr uravOr Ayin,
  uravOr uravOr Aka!
  maTavam Aka, maTan'tai, n'AmE!
  celavuNarttiya tOzikkuk kizatti uraittatu. - kOpperuj cOzan

  22. pAlai
  n'Ir vAr kaNNai n'I ivaN oziya,
  yArO pirikiRpavarE?-cAral
  cilampu aNi koNTa valam curi marAattu
  vEnil am cinai kamazum
  tEm Ur oNNutal!-n'innoTum, celavE.
  celavukkuRippaRin'tu ARRALAkiya kizattiyait tOzi vaRpuRuttiyatu.- cEramAn en'tai

  27. pAlai
  kanRum uNNAtu, kalattinum paTAtu,
  n'al An tIm pAl n'ilattu ukkAagku,
  enakkum AkAtu, ennaikkum utavAtu,
  pacalai uNIiyar vENTum-
  titalai alkul en mAmaik kavinE.
  piriviTai 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - veLLi vItiyAr

  28. pAlai
  muTTuvEnkol? tAkkuvEnkol?
  OrEn, yAnum: Or peRRi mEliTTu,
  'Aa! ol' enak kUvuvEnkol?-
  alamaral acaivaLi alaippa, en
  uyavu n'Oy aRiyAtu, tujcum UrkkE.
  varaiviTai ARRALAyk kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu. - auvaiyAr

  30. pAlai
  kETTicin vAzi-tOzi!-alkal,
  poyvalALan mey uRa marIiya
  vAyt takaip poyk kanA maruTTa, ERRu ezun'tu,
  amaLi taivan'tananE; kuvaLai
  vaNTu paTu malarin cAayt'
  tamiyen; manRa aLiyen yAnE!
  'avar n'innai varain'tu kOTal kAraNattAl piriyavum, n'I ARRiyirAtu,ARRAyAkinRatu en?' ena vinAya tOzikkut talaimakaL,'yAn ARRiyuLLEnAkavum, kanavu van'tu ennai

  37. pAlai
  n'acai peritu uTaiyar; n'alkalum n'alkuvar;
  piTi paci kaLaiiya perug kai vEzam
  men cinai yAam poLikkum
  anpina-tOzi!-avar cenRa ARE.
  tOzi, 'kaTitu varuvar' enRu, ARRuvittatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  39. pAlai
  'ven' tiRal kaTu vaLi pogkarp pOn'tena,
  n'eRRu viLai uzijcil vaRRal Arkkum
  malaiyuTai, aruj curam' enpa-n'am
  mulaiyiTai munin'ar cenRa ARE.
  piriviTai 'ARRal vENTum' enRa tOzikku, 'yAgganam ARRuvEn?' enat tanatu ARRAmai mikuti tOnRat talaimakaL kURiyatu. - auvaiyAr

  41. pAlai
  kAtalar uzaiyar Akap peritu uvan'tu,
  cARu koL Urin pukalvEn manRa;
  attam n'aNNiya am kuTic cIRUr
  makkaL pOkiya aNil ATu munRil
  pulappil pOlap pullenRu
  alappen-tOzi!-avar akanRa jAnRE.
  piriviTai vERupATu kaNTu kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- aNilATu munRilAr

  43. pAlai
  'celvAr allar' enRu yAn ikazn'tananE;
  'olvAL allaL' enRu avar ikazn'tanarE:
  AyiTai, iru pEr ANmai ceyta pUcal,
  n'al arAk katuviyAgku, en
  allal n'ejcam alamalakkuRumE.
  piriviTai melin'ta kizatti colliyatu. - auvaiyAr

  44. pAlai
  kAlE pari tappinavE; kaNNE
  n'Okki n'Okki vAL izan'tanavE;
  akal iru vicumpin mIninum
  palarE manRa, iv ulakattup piRarE.
  iTaiccurattuc cevilittAy kaiyaRRuc colliyatu. - veLLivItiyAr

  48. pAlai
  'tAtin ceyta taN panip pAvai
  kAlai varun'tum kaiyARu Ompu' ena,
  Orai Ayam kURak kETTum,
  inna paNpin inai peritu uzakkum
  n'annutal pacalai n'Igka, anna
  n'acai Aku paNpin oru col
  icaiyAtukollO, kAtalar tamakkE?
  pakaRkuRikkaN kANum pozutinum kANappozutu peritAkalin, vERupaTTa kizattiyatu vERupATu kaNTu, tOzi colliyatu. - pUgkaNuttiraiyAr

  56. pAlai
  vETTac cen'n'Ay kiLaittUN miccil
  kuLavi moytta azukaR cil n'Ir
  vaLaiyuTaik kaiyaL, emmoTu uNIiyar,
  varukatil amma, tAnE;
  aLiyaLO aLiyaL, en n'ejcu amarn'tOLE!
  talaimakan koNTutalaip piritalai maRuttut tAnE pOkinRavazi,iTaiccurattin pollAgku kaNTu, kURiyatu. - ciRaikkuTi An'taiyAr

  59. pAlai
  patalaip pANip paricilar kOmAn
  atalaik kunRattu akal vAyk kuNTu cunaik
  kuvaLaiyoTu potin'ta kuLavi n'ARu n'aRu n'utal
  tavvena maRapparO-maRRE; muyalavum,
  curam pala vilagkiya arum poruL
  n'irampA Akalin, n'ITalO inRE.
  piriviTai azin'ta kizattiyait tOzi vaRpuRuttiyatu. - mOcikIranAr

  63. pAlai
  'Italum tuyttalum illOrkku il' enac
  cey vinai kaimmika eNNuti; av vinaikku
  am mA arivaiyum varumO?
  emmai uyttiyO? uraitticin- n'ejcE!
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkuc colliyatu. - ukAykkuTi kizAr

  67. pAlai
  uLLArkollO-tOzi!-kiLLai
  vaLai vAyk koNTa vEppa oN pazam
  putu n'AN n'uzaippAn n'uti mAN vaL ukirp
  polag kala oru kAcu Eykkum
  n'ilam kari kaLLiam kATu iRan'tOrE?
  piriviTai ARRAta talaimakaL tOzikku uraittatu. - aLLUr n'anmullai

  71. pAlai
  marun'tu enin marun'tE; vaippu enin vaippE-
  arumpiya cuNagkin am pakaTTu iLa mulai,
  perun' tOL, n'uNukiya n'ucuppin,
  kal kezu kAnavar n'alkuRu makaLE.
  poruL kaTaikkUTTiya n'ejciRkut talaimakan collic celavazugkiyatu -karuvUr OtajAni

  77. pAlai
  amma vAzi, tOzi!-yAvatum,
  tavaRu enin, tavaRO ilavE-vej curattu
  ulan'ta vampalar uval iTu patukkai
  n'eTu n'al yAnaikku iTu n'izal Akum
  ariya kAnam cenROrkku
  eLiya Akiya taTa men tOLE.
  pirivinkaN ARRALAkiya talaimakan tOzikkuc colliyatu. - maturai marutan iLan'AkanAr

  79. pAlai
  kAna yAnai tOl n'ayan'tu uNTa
  poritAL Omai vaLi poru n'eTuj cinai
  alagkal ulavai ERi, oyyenap
  pulampu taru kurala puRavup peTai payirum
  attam n'aNNiya am kuTic cIRUrc
  cErn'tanarkollO tAmE-yAm tamakku
  ollEm enRa tappaRkuc
  collAtu Ekal valluvOrE.
  poruLvayiR pirin'ta talaimakanai n'inain'ta talaimakaL tOzikkuc colliyatu.- kuTavAyiR kIranakkan

  84. pAlai
  peyarttanen muyagka, 'yAn viyarttanen' enRanaL;
  ini aRin'tEn, atu tuni AkutalE-
  kazaltoTi Aay mazai tavaz potiyil
  vEgkaiyum kAn'taLum n'ARi,
  Ampal malarinum tAn taNNiyaLE.
  makaLpOkkiya cevilittAy colliyatu. - mOcikIran

  104. pAlai
  amma vAzi, tOzi! kAtalar,
  n'Ul aRu muttin taN citar uRaippa,
  tALit taN pavar n'AL A mEyum
  pani paTu n'ALE, pirin'tanar;
  piriyum n'ALum pala AkupavE!
  pirivinkaN ARRALAkiya talaimakaL tOzikkuk kURiyatu; 'ciRiya uLLip periya maRakka vENTAvO?' enRa tOzikkuk kizatti kURiyatUum Am. - kAvanmullaip pUtanAr.

  124. pAlai
  umaNar cErn'tu kazin'ta marugkin, akan talai,
  Ur pAzttanna Omaiam perug kATu
  innA enRir Ayin,
  iniyavO-peruma!-tamiyOrkku manaiyE?
  puNarn'tu uTan pOka n'inaitta talaimakaL oziyap pOkaluRRa talaimakaRkut tOzi colliyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  130. pAlai
  n'ilam toTTup pukAar; vAnam ERAr;
  vilagku iru mun'n'Ir kAlin cellAr;
  n'ATTinn'ATTin Urin Urin
  kuTimuRai kuTimuRai tErin,
  keTun'arum uLarO?-n'am kAtalOrE.
  piriviTai azin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu; 'n'I avar pirin'tAr enRu ARRAyAkinRatu ennai? yAn avar uLvazi aRin'tu tUtu viTTukkoNarvEn;n'in ARRAmai n'Ig

  131.pAlai
  ATu amai puraiyum vanappin paNait tOL
  pEr amark kaNNi irun'ta UrE
  n'eTuj cEN Ar iTaiyatuvE; n'ejcE,
  Iram paTTa cevvip paim punattu
  Or Er uzavan pOla,
  peru vituppu uRRanRAl; n'OkO yAnE,
  vinaimuRRiya talaimakan paruva varavinkaN colliyatu. - OrEruzavanAr

  135. pAlai
  'vinaiyE ATavarkku uyirE; vAL n'utal
  manai uRai makaLirkku ATavar uyir' ena,
  n'amakku uraittOrum tAmE,
  azAal-tOzi!-azugkuvar celavE.
  'talaimakan piriyum' ena vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO.

  137. pAlai
  mel iyal arivai! n'in n'al akam pulampa,
  n'iR tuRan'tu amaikuven Ayin-eR tuRan'tu
  iravalar vArA vaikal
  pala Akuka!-yAn celavuRu takavE.
  iyaRkaip puNarcci puNarn'ta talaimakan pirivaccam uraittatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

  140. pAlai
  vEtina verin'in Oti mutu pOttu,
  ARu cel mAkkaL puL koLa, porun'tum
  curanE cenRanar, kAtalar; uran azin'tu,
  Igku yAn azugkiya evvam
  yAgku aRin'tanRu-iv azugkal UrE?
  poruLvayiR pirin'ta iTattu, 'n'I ARRukinRilai' enRa tOzikkut talaimakaL colliyatu. - aLLUr n'anmullai.

  144. pAlai
  kaziya kAvi kuRRum, kaTala
  veN talaip puNari ATiyum, n'anRE
  pirivu il Ayam uriyatu onRu ayara,
  iv vazip paTutalum ollAL-av vazip
  paralpAR paTuppac cenRanaL mAtO-
  cel mazai tavazum cenni
  viN uyar piRagkal vilagku malai n'ATTE!
  makaTpOkkiya cevilittAy colliyatu. - maturai Aciriyan kOTag koRRan

  147. pAlai
  vEniR pAtirik kUn malar anna
  mayir Erpu ozukiya am kaluz mAmai,
  n'uN pUN, maTan'taiyait tan'tOy pOla,
  in tuyil eTupputi-kanavE!-
  eLLAr amma, tuNaip pirin'tOrE.
  talaimakan pirin'ta iTattuk kanAk kaNTu colliyatu. - kOpperujcOzan

  149. pAlai
  aLitO tAnE-n'ANE n'ammoTu
  n'ani n'ITu uzan'tanRu mannE; iniyE,
  vAn pUg karumpin Ogku maNaR ciRu ciRai
  tIm punal n'eritara vIn'tu ukkAagku,
  tAgkum aLavait tAgki,
  kAmam n'eritarak kain' n'illAtE.
  uTanpOkku uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - veLLivItiyAr

  151. pAlai
  vagkAk kaTan'ta ceg kAl pETai
  ezAl uRa vIzn'tena, kaNavaR kANAtu,
  kuzal icaik kurala kuRum pala akavum
  kunRu uRu ciRu n'eRi ariya ennAtu,
  'maRappu arug kAtali oziya
  iRappal' enpatu, INTu iLamaikku muTivE.
  poruL valikkappaTTa n'ejciRkut talaimakan colliyatu. - tUgkalOri

  154. pAlai
  yAgku aRin'tanarkol- tOzi! - pAmpin
  uri n'imirn'tanna uruppu avir amaiyattu,
  irai vETTu ezun'ta cEval uLLi,
  poRi mayir eruttin kuRu n'aTaip pETai
  porikAR kaLLi virikAy am kavaTTut
  tayagka irun'tu, pulampak kUum
  aruj cura vaippin kAnam
  pirin'tu, cEN uRaital valluvOrE?
  poruLvayiR pirin'ta talaimakanai n'inain'tu, talaimakaL tOzikku uraittatu.- maturaic cIttalaic cAttan

  168. pAlai
  mArip pittikattu n'Ir vAr kozu mukai
  irum panam pacug kuTai palavuTan potin'tu
  perum peyal viTiyal virittu viTTanna
  n'aRun' taNNiyaLE, n'al mA mEni;
  punaR puNai anna cAy iRaip paNait tOL
  maNattalum taNattalum ilamE;
  piriyin vAztal ataninum ilamE.
  poruL valikkum n'ejciRkuk kizavan uraittatu - ciRaikkuTi An'taiyAr

  174. pAlai
  peyal mazai tuRan'ta pulampu uRu kaTattuk
  kavai muTak kaLLik kAy viTu kaTu n'oTi
  tutai men tUvit tuNaip puRavu irikkum
  attam ariya ennAr, n'attuRan'tu,
  poruLvayiR pirivAr Ayin, iv ulakattup
  poruLE manRa poruLE;
  aruLE manRa Arum illatuvE.
  pirivu uNarttiya tOzikkut talaimakaL colliyatu. - veNpUti

  180. pAlai
  pazUup pal anna paru ukirp pA aTi
  irug kaLiRRu ina n'irai En'tal varin, mAyn'tu,
  aRai maTi karumpin kaN iTai anna
  paital oru kazai n'ITiya curan iRan'tu,
  eytinar kollO poruLE-alkul
  av vari vATat tuRan'tOr
  vanpar Akat tAm cenRa n'ATTE?
  piriviTai vERupaTTALait tOzi vaRpuRuttiyatu. - kaccippETTu n'annAkaiyAr

  189. pAlai
  inRE cenRu varutum; n'ALaik
  kunRu izi aruviyin veN tEr muTuka,
  iLam piRai anna viLagku cuTar n'Emi
  vicumpu vIz koLLiyin paim payir tumippa,
  kAl iyal celavin, mAlai eyti,
  cil n'irai vAl vaLaik kuRumakaL
  pal mAN Akam maNan'tu uvakkuvamE.
  vinai talaivaikkappaTTa iTattut talaimakan pAkaRku uraittatu - maturai Izattup pUtan tEvan.

  192. pAlai
  'IgkE varuvar, inaiyal, avar' ena,
  azAaRkO iniyE?-n'Oy n'on'tu uRaivi!-
  minnin tUvi irug kuyil, ponnin
  urai tikaz kaTTaLai kaTuppa, mAc cinai
  n'aRun' tAtu kozutum pozutum,
  vaRug kuraR kUn'tal taivaruvEnE.
  piriviTai vaRpuRutta vanpuRai etir azin'tu kizatti uraittatu.- kaccippETTu n'annAkaiyAr.

  207. pAlai
  'ceppinam celinE celavu aritu Akum' enRu,
  atta Omai am kavaTTu irun'ta
  inam tIr parun'tin pulampu koL teL viLi
  curam cel mAkkaTku uyavut tuNai Akum
  kal varai ayalatu tol vazagku ciRu n'eRi,
  n'al aTi poRippat tAayc
  cenRenak kETTa n'am Arvalar palarE.
  celavuk kuRippu aRin'tu. 'avar celvAr' enRu tOzi colla, kiztti uraittatu.- uRaiyan.

  209. pAlai
  curan'talaippaTTa n'elliam pacug kAy
  maRap pulik kuruLai kOL iTam karakkum
  iRappu arug kunRam iRan'ta yAmE,
  kuRu n'aTaip puL uLLalamE, n'eRimutal
  kaTaRRil kalitta muTac cinai veTcit
  taLai aviz pal pOtu kamazum
  mai irug kUn'tal maTan'tai n'aTpE.
  poruL muRRi maRuttarum talaimakan tOzikku uraippAnAyk kizattiyait teruTTiyatu. - pAlai pATiya perugkaTugkO

  211. pAlai
  am cil Oti Ay vaLai n'ekiza
  n'on'tum, n'am aruLAr n'IttOrkku ajcal
  ejcinam vAzi-tOzi!-ejcAtu
  tIyn'ta marAattu Ogkal vej cinai
  vEnil Or iNar tEnOTu Uti,
  ArAtu peyarum tumpi
  n'Ir il vaippin curan iRan'tOrE.
  'iTaiccurattuk kavaluvana kaNTu, "n'ammai ARRAr" ena n'inain'tu mILvarkol?'enak kavanRa kizattikkut tOzi colliyatu. - kAvan mullaip pUtanAr

  213. pAlai
  n'acai n'anku uTaiyar-tOzi!-jerErenak
  kavait talai mutu kalai kAlin oRRip
  pacip piNikku iRaijciya parUup perun' tataral
  oziyin uNTu, azivu il n'ejcin
  teRittu n'aTai marapin tan maRikku n'izal Aki,
  n'inRu veyil kazikkum enpa-n'am
  in tuyil munin'ar cenRa ARE.
  'n'amperumAn n'amporuTTu iTain'inRu mILvAn' enak kavanRa talaimakaTkut tOzi uraittatu. - kaccip pETTuk kAjcik koRRan

  215. pAlai
  paTarum paipayap peyarum; cuTarum
  enRUz mA malai maRaiyum; inRu avar
  varuvarkol, vAzi-tOzi!-n'Ir il
  vaRug kayam tuzaiiya ilagku maruppu yAnai
  kuRum poRai marugkin amar tuNai tazIik
  koTu vari irum puli kAkkum
  n'eTu varai marugkin curan iRan'tOrE.
  piriviTait tOzi vaRpuRuttiyatu. - maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

  216. pAlai
  avarE, kETu il vizupporuL tarumAr, pAcilai
  vATA vaLLiam kATu iRan'tOrE;
  yAnE, tOTu Ar el vaLai jekiza, n'ALum
  pATu amai cEkkaiyil, paTar kUrn'ticinE;
  'annaL aLiyaL' ennAtu, mA mazai
  innum peyyum; muzagki
  minnum-tOzi!-en in uyir kuRittE
  paruva varavinkaN, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- kaccip pETTuk kAjcik koRRana

  218.pAlai
  viTar mukai aTukkattu viRal kezu cUlikkuk
  kaTanum pUNAm; kain' n'Ul yAvAm;
  puLLum OrAm; viricciyum n'illAm;
  uLLalum uLLAm anRE-tOzi!-
  uyirkku uyir annar Akalin, tam inRu
  imaippu varai amaiyA n'am vayin
  maRan'tu ANTu amaital valliyOrmATTE.
  piriviTai, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- koRRan

  224. pAlai
  kavalai yAtta avala n'IL iTaic
  cenROr koTumai eRRi, tujcA
  n'Oyinum n'Oy AkinRE-kUvaR
  kurAl An paTu tuyar irAvil kaNTa
  uyartiNai Uman pOlat
  tuyar poRukkallEn, tOzi n'OykkE.
  piriviTai 'iRan'tupaTum' enak kavanRa tOzi kETpak kizatti uraittatu.- kUvan main'tan

  229. pAlai
  ivan ivaL aimpAl paRRavum, ivaL ivan
  pun talai Ori vAgkun'aL pariyavum,
  kAtaR ceviliyar tavirppavum tavirAtu,
  Etil ciRu ceru uRupamannO!
  n'allai manRamma pAlE-mel iyal
  tuNai malarp piNaiyal anna ivar
  maNam makiz iyaRkai kATTiyOyE.
  iTaic curattuk kaNTAr tammuLLE colliyatu. - mOtAcanAr

  232. pAlai
  uLLArkollO?-tOzi!-uLLiyum,
  vAyp puNarvu inmaiyin vArArkollO?-
  maraRpukA arun'tiya mA eruttu iralai,
  uraRkAl yAnai oTittu uNTu ejciya
  yAa vari n'izal, tujcum
  mA iruj cOlai malai iRan'tOrE.
  piriviTait tOzi vaRpuRuttiyatu. - UNpittai

  235. pAlai
  Ompumati; vAziyO-vATai!-pAmpin
  tUgku tOl kaTukkum tU veL aruvik
  kal uyar n'aNNiyatuvE-n'elli
  maraiyinam Arum munRil
  pul vEy kurampai n'allOL UrE.
  varaiyAtu pirin'tu varuvAn vAtaikku uraippAnAyp pAkaRku uraittatu.- mAyENTan.

  237. pAlai
  ajcuvatu aRiyAtu, amar tuNai tazIi,
  n'ejcu n'appirin'tanRu; Ayinum, ejciya
  kai piNi n'ekizin aHtu evanO? n'anRum
  cEya amma, iruvAm iTaiyE;
  mAk kaTal tiraiyin muzagki, valan Erpu,
  kOT puli vazagkum cOlai
  enaittu enRu eNNukO-muyakkiTai malaivE?
  poruL muRRi mILvAn tErppAkaRku uraittatu - aLLUr n'anmullai

  250. pAlai
  paral avaR paTu n'Ir mAn'ti, tuNaiyOTu,
  iralai n'al mAn n'eRimutal ukaLum
  mAlai vArA aLavai, kAl iyal
  kaTu mAk kaTavumati-pAka!-n'eTu n'Irp
  poru kayal muraNiya uNkaN
  teri tIm kiLavi terumaral uyavE.
  talaimakan pAkaRku uraittatu. - n'AmalAr makan iLagkaNNan

  253.pAlai
  kELAr Akuvar-tOzi!-kETpin,
  vizumitu kazivatuAyinum, n'ekizn'Ul
  pUc cEr aNaiyin perug kavin tolain'ta n'in
  n'AL tuyar keTap pin n'ITalarmAtO-
  oli kazai n'ivan'ta Ogku malaic cAral,
  puli pukA uRutta pulavu n'ARu kal aLai
  ARu cel mAkkaL cEkkum
  kOTu uyar piRagkal malai iRan'tOrE.
  piriviTait tOzi vaRpuRuttiyatu. - pUgkaNNan

  254. pAlai
  ilai il am cinai ina vaNTu Arppa,
  mulai Er men mukai avizn'ta kOgkin
  talai alar van'tana; vArA-tOzi!-
  tuyil in kagkul tuyil avar maRan'tanar;
  payil n'aRug katuppin pAyalum uLLAr-
  'ceyporuL taral n'acaiic cenROr
  eytinarAl' ena, varUum tUtE.
  paruvag kaNTu vaRpuRuttum tOzikkuk kizatti uraittatu. - pArkAppAn

  255. pAlai
  pottu il kAza atta yAattup
  pori arai muzumutal uruva kutti,
  maRam kezu taTak kaiyin vAgki, uyagku n'aTaic
  ciRu kaT peru n'irai uRu paci tIrkkum
  taTa maruppu yAnai kaNTanar-tOzi!-
  tam kaTan iRIiyar eNNi, iTamtoRum
  kAmar poruTpiNip pOkiya
  n'Am veg kAtalar cenRa ARE.
  'iTain'inRu mILvar' enak kavanRa kizattiyait tOzi vaRpuRuttiyatu.- kaTuku perun' tEvan

  256. pAlai
  'maNi vArn'tanna mAk koTi aRukaip
  piNagku aril men kompu piNaiyoTu mAn'ti,
  mAn ERu ukaLum kAnam piRpaTa,
  vinai n'alam paTIi, varutum; av varait
  tAgkal ollumO, pUgkuzaiyOy?' enac
  collAmunnar, n'illA Aki,
  n'Ir vilagku azutal AnA,
  tEr vilagkinavAl, terivai kaNNE.
  poruL valikkappaTTa kizavan celavazugkiyatu.

  260. pAlai
  kurukum iru vicumpu ivarum; putalum
  vari vaNTu Uta vAy n'ekizn'tanavE;
  curivaLaip polin'ta tOLum ceRRum;
  varuvarkol vAzi-tOzi!-poruvAr
  maN eTuttu uNNum aNNal yAnai
  vaN tErt toNTaiyar vazai amal aTukkattu,
  kanRu il Or A vilagkiya
  pun tAL Omaiya curan iRan'tOrE.
  avar varaviRku n'imittamAyina kaNTu, ARRALAkiya talaimakaTkut tOzi colliyatu.- kallATanAr.

  262. pAlai
  Uur alar eza, cEri kallena,
  AnAtu alaikkum aRan il annai
  tAnE irukka, tan manai; yAnE,
  n'elli tinRa muL eyiRu tayagka
  uNal Ayn'ticinAl, avaroTu-cEy n'ATTu,
  viN toTa n'ivan'ta vilagku malaik kavAan,
  karumpu n'aTu pAtti anna,
  perug kaLiRRu aTivazi n'ilaiiya n'IrE.
  uTanpOkku n'Ern'ta tOzi kizattikku uTanpOkku uNarttiyatu.- pAlai pATiya perugkaTugkO

  266. pAlai
  n'amakku onRu uraiyAr Ayinum, tamakku onRu
  innA iravin in tuNai Akiya
  paTappai vEgkaikku maRan'tanar kollO-
  maRappu arum paNait tOL marIit
  tuRattal valliyOr puLvAyt tUtE?-
  varaiyAtu pirin'ta iTattut tOzikkuk kizatti uraittatu. - n'akkIrar

  267. pAlai
  irug kaN jAlattu INTu payap peru vaLam
  orugkuTan iyaivatuAyinum, karumpin
  kAl eRi kaTikaik kaN ayinRanna
  vAl eyiRu URiya vacai il tIm n'Irk
  kOl amai kuRun' toTik kuRumakaL oziya,
  ALvinai marugkil piriyAr - n'ALum
  uRal muRai marapin kURRattu
  aRan il kOL n'anku aRin'ticinOrE.
  'mEln'inRum ATavar poruTkup pirin'tArAkalin, n'Amum poruTkup piritum' ennum n'ejciRku, n'ALatu cinmaiyum iLamaiyatu arumaiyum kURi, celavu azugkiyatu.- kAleRi k

  273. pAlai
  alkuRu pozutil tAtu mukai tayagkap
  perug kATu uLarum acaivaLi pOla,
  taNNiya kamazum oNNutalOyE!
  n'on'tanaAyin, kaNTatu mozival;
  perun' tEn kaNpaTu varaiyil mutu mAlpu
  aRiyAtu ERiya maTavOn pOla,
  EmAn'tanRu, iv ulakam;
  n'Am uLEm Akap piriyalan teLimE.
  'pirivar' enak kavanRa talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.- ciRaikkuTi An'taiyAr

  274. pAlai
  puRavup puRattanna pun kAl ukAattu
  iRavuc cinai anna n'aLi kani utira,
  viTu kaNai villoTu paRRi, kOTu ivarpu,
  varun'arp pArkkum vankaN ATavar
  n'Ir n'acai vETkaiyin n'Ar menRu taNiyum
  innAk kAnamum, iniya-ponnoTu
  maNi miTai alkul maTan'tai
  aNi mulai Akam muyagkinam celinE.
  poruL valitta n'ejciRkuk kizavan uraittatu. - uruttiran

  277. pAlai
  Acu il teruvin Acu il viyan kaTai,
  cen'n'el amalai veNmai veL izutu
  Or il piccai Ara mAn'ti,
  aRcira veyya veppat taNNIr
  cEmac ceppil peRIiyarO, n'IyE-
  'minniTai n'aTugkum kaTaip peyal vATai,
  ek kAl varuvatu?' enRi;
  ak kAl varuvar, em kAtalOrE.
  talaimakan pirin'tavazi, avan kuRitta paruva varavu tOzi aRivaraik kaNTu vinAviyatu. - OriR piccaiyAr

  278. pAlai
  uRu vaLi uLariya am taLir mAattu
  muRi kaNTanna mellen cIRaTic
  ciRu pacum pAvaiyum, emmum, uLLAr
  koTiyar vAzi-tOzi!-kaTuvan
  UzuRu tIm kani utirppa, kIz irun'tu,
  ErppanaErppana uNNum
  pArppuTai man'tiya malai iRan'tOrE.
  piriviTai vaRpuRuttum tOzikkut talaimakaL uraittatu. - pEricAttan

  281. pAlai
  veN maNaR potuLiya
  paig kAl karukkin
  kommaip pOn'taik kuTumi veN tOTTu,
  atta vEmpin amalai vAn pUc
  curi Ar uLait talai poliyac cUTi,
  kunRu talaimaNan'ta kAnam
  cenRanarkollO-cEyizai!-n'amarE?
  piriviTai vERupaTTALaik kaNTu, tOzi vaRpuRuppATkuk kizatti uraittatu.- kuTavAyiR kIrattan

  282. pAlai
  cevvi koL varakin cej cuvaR kalitta
  kavvai n'ARRin kAr iruL Or ilai
  n'avvi n'ALmaRi kavvik kaTan kazikkum
  kAr etir taN punam kANin, kaivaLai,
  n'Ir tikaz cilampin OrAgku virin'ta
  veN kUtALattu am tUmpu putu malar
  Ar kazalpu ukuva pOla,
  cOrkuvaalla enparkol-n'amarE?
  vinavayiR pirin'ta iTattut tOzi kizattikku uraittatu. - n'Akam pOttan

  283. pAlai
  'uLLatu citaippOr' uLar enappaTAar;
  illOr vAzkkai iravinum iLivu' enac
  colliya vanmai teLiyak kATTic
  cenRanar vAzi-tOzi-enRum
  kURRattanna kolai vEl maRavar
  ARRu irun'tu alki, vazagkun'arc cekutta
  paTu muTaip parun'tu pArttirukkum
  n'eTu mUtiTaiya n'Ir il ARE.
  talaimakan poruLvayiR pirin'tavazi. 'ARRAL' enak kavanRa tOzikku, 'avar piriya ARREnAyinEnallEn; avar pOna kAnattut tanmai n'inain'tu vERupaTTEn'. enRu, kizatti

  285. pAlai
  vaikA vaikal vaikavum vArAr;
  ellA ellai ellavum tOnRAr;
  yANTu uLarkollO?-tOzi!-INTu ivar
  colliya paruvamO ituvE; pal Uz
  pun puRap peTaiyoTu payiri, in puRavu
  imaikkaN Etu AkinRO!-jemait talai
  Un n'acaiip parun'tu irun'tu ukakkum
  vAn uyar piRagkal malai iRan'tOrE.
  paruvag kaNTu vERupaTTa iTattu, vaRpuRuttum tOzikku, vanpuRai etirazin'tu,talaimakaL colliyatu. - pUtat tEvan

  307. pAlai
  vaLai uTaittanaiyatu Aki, palar toza,
  cev vAy vAnattu aiyenat tOnRi,
  innAp piRan'tanRu, piRaiyE; annO,
  maRan'tanarkollO tAmE-kaLiRu tan
  uyagkun'aTai maTappiTi varuttam n'OnAtu,
  n'ilai uyar yAam tolaiyak kutti,
  veN n'Ar koNTu, kai cuvaittu, aNNAn'tu,
  azugkal n'ejcamoTu muzagkum
  atta n'IL iTai azap pirin'tOrE?
  piriviTaik kaTujcoR colliya tOzikkuk kizatti uraittatu.- kaTampanUrc cANTiliyan

  329. pAlai
  kAna iruppai vEnil veN pU
  vaLi poru n'eTuj cinai ujaRRalin, Ar kazalpu,
  kaLiRu vazagku ciRu n'eRi putaiyat tAam
  piRagkumalai aruj curam iRan'tavarp paTarn'tu,
  payil iruL n'aTun'AL tuyil aritu Aki,
  teL n'Ir n'ikarmalar puraiyum
  n'al malar mazaikkaNiRku eLiyavAl, paniyE.
  piriviTai melin'ta kizatti vaRpuRuttum tOzikku, 'yAn' ARRuval' enpatu paTac colliyatu. - OtalAn'taiyAr

  331. pAlai
  n'eTug kazai tiragkiya n'Ir il Ar iTai,
  ARu cel vampalar tolaiya, mARu n'inRu,
  koTuj cilai maRavar kaTaRu kUTTuNNum
  kaTugkaN yAnaik kAnam n'In'ti,
  iRapparkol vAzi-tOzi!-n'aRuvaTip
  paig kAl mAattu am taLir anna
  n'al mA mEni pacappa,
  n'amminum ciRan'ta arum poruL taraRkE.
  celavuk kuRippu aRin'tu vERupaTTa talaimakaTkut tOzi colliyatu.- vATAp piraman'tan

  332. kuRijci
  van'ta vATaic cil peyaR kaTain'AL,
  n'Oy n'In'tu arum paTar tIra n'I n'ayan'tu
  kURin evanO-tOzi!-n'ARu uyir
  maTap piTi tazIit taTak kai yAnai
  kunRakac ciRukuTi izitarum
  manRam n'aNNiya malaikizavORkE?
  varaiyAtu van'tozukAn'inRa kAlattu, kizavan kETpak kizattikkut tOzi kURiyatu.- maturai marutagkizAr makan iLam pOttan

  338. kuRijci
  tirimaruppu iralai aNNal n'al ERu
  ari maTap piNaiyOTu alku n'izal acaii,
  vI tatai viyal aril tujci, pozutu cela,
  cezum payaRu kaRikkum punkaN mAlai,
  pin panik kaTain'AL, taN pani aRciram
  van'tanRu, peruviRaR tErE-paNait tOL
  viLagku n'akar aTagkiya kaRpin
  n'alam kEz arivai pulampu acAviTavE.
  piriviTait tOzi vaRpuRuttiyatu. - perugkunRUr kizAr

  343. pAlai
  n'inaiyAy vAzi-tOzi!-n'anai kavuL
  aNNal yAnai aNi mukam pAyn'tena-
  miku vali iru pulip pakuvAy ERRai-
  veN kOTu cem maRuk koLIiya, viTar mukaik
  kOTai oRRiya karug kAl vEgkai
  vATu pUj cinaiyin, kiTakkum
  uyar varai n'ATanoTu peyarumARE.
  tOzi kizattiyai uTanpOkku n'ayappak kURiyatu. - Izattup pUtan tEvan

  347. pAlai
  malku cunai ularn'ta n'alkUr curamutal
  kumari vAkaik kOluTai n'aRu vI
  maTa mAt tOkaik kuTumiyin tOnRum
  kAna n'IL iTai, tAnum n'ammoTu
  onRu maNam ceytanaL ivaL enin,
  n'anRE-n'ejcam!-n'ayan'ta n'in tuNivE.
  poruL valikkum n'ejciRkut talaimakan collic celavazugkiyatu.- kAvirip pUm paTTinattuc cEn'tan kaNNan

  348. pAlai
  tAmE celpaAyin, kAnattup
  pulam tEr yAnaik kOTTiTai ozin'ta
  ciRu vI mullaik kompin tAay,
  itaz azin'tu URum kaNpani, matar ezil
  pUN aka van mulai n'anaittalum
  kANArkollO-mANizai!-n'amarE?
  celavuk kuRippu aRin'tu vERupaTTa kizattiyait tOzi vaRpuRIiyatu. - mAvaLattan

  350. pAlai
  amma vAzi-tOzi!-mun n'inRu,
  'panik kaTugkuraiyam; cellAtIm' enac
  collinam Ayin, celvarkollO-
  ARRu ayal irun'ta irug kOTTu am ciRai
  n'eTug kAR kaNan'tuL AL aRivuRIi,
  ARu cel vampalar paTai talaipeyarkkum
  malaiyuTaik kAnam n'In'ti,
  n'ilaiyAp poruT piNip pirin'ticinOrE?
  pirivu n'Ern'ta talaimakaL, avanatu n'IkkattukkaN vERupaTTALait tOzi vaRpuRIiyatu. - Alan'tUr kizAr.

  352. pAlai
  n'eTu n'Ir Ampal aTaip puRattanna
  koTu men ciRaiya kUr ukirp paRavai
  akal ilaip palavin cAral munni,
  pakal uRai mutu maram pulampap pOkum
  ciRu pun mAlai uNmai
  aRivEn-tOzi-! avark kANA UgkE.
  piriviTait tOzikkuk kizatti melin'tu kURiyatu. - kaTiyalUr uruttirag kaNNanAr

  356. pAlai
  n'izal AnRu avin'ta n'Ir il Ar iTaik
  kazalOn kAppap kaTukupu pOki,
  aRucunai marugkin maRukupu ven'ta
  vev veg kaluzi tavvenak kuTikkiya
  yAgku vallun'aLkol tAnE-En'tiya
  cem poR punai kalattu am porik kalan'ta
  pAlum pala ena uNNAL,
  kOl amai kuRun' toTit taLir annOLE?
  makaTpOkkiya cevilittAy uraittatu. - kayamanAra.

  363. marutam
  kaNNi maruppin aNNal n'al ERu,
  ceg kAR patavin vAr kural kaRikkum
  maTak kaN maraiyA n'Okki, veytuRRu,
  pul arai ukAay vari n'izal vatiyum
  innA aruj curam iRattal
  initO-peruma!-in tuNaip pirin'tE?
  pirivu uNarttappaTTa tOzi kizavaRkuc colliyatu. - cellUrk koRRan

  369. pAlai
  atta vAkai amalai vAl n'eRRu,
  ari Ar cilampin, arici Arppak
  kOTai tUkkum kAnam
  celvAm-tOzi!-n'alkinar n'amarE.
  tOzi kizattikku uTan pOkku uNarttiyatu. - kuTavAyil kIrattanAr

  378. pAlai
  jAyiRu kANAta mAN n'izaR paTIiya,
  malaimutal ciRu n'eRi maNal mikat tAay,
  taN mazai talaiyavAkuka-n'am n'Ittuc
  cuTar vAy n'eTu vER kALaiyoTu
  maTa mA arivai pOkiya curanE!
  makaL pOkkiya cevili teyvattiRkup parAyatu. - kayamanAr

  380. pAlai
  vicumpu kaN putaiyap pAay, vEn'tar
  venRu eRi muracin n'an pala muzagki,
  peyal AnAtE, vAnam; kAtalar
  n'ani cEy n'ATTar; n'am unnalarE;
  yAgkuc ceyvAmkol-tOzi!-Igkaiya
  vaNNat tuymalar utira
  munnart tOnRum panik kaTu n'ALE!
  panip paruvam kuRittup pirin'tAn talaimakan; piriya, paruva varavinkaN vERupaTuvALAyinum, 'katumena ARRuvippatu aritu' ennum karuttinaLAy,kUtirpparuvattu, talai

  383. pAlai
  n'I uTampaTutalin, yAn tara, van'tu,
  kuRi n'inRananE, kunRa n'ATan;
  'inRai aLavaic cenRaikka enRi;
  kaiyum kAlum Oyvana oTugkat
  tI uRu taLirin n'aTugki,
  yAvatum, ilai, yAn ceyaRku uriyatuvE.
  uTanpOkku n'Ervittu van'ta tOzi, n'ANAl varun'tum talaimakaLai, n'ANuk keTac colliyatu. - paTumarattu mOci kIran

  388. kuRijci
  n'Ir kAlyAtta n'irai itazk kuvaLai
  kOTai oRRinum vATAtAkum;
  kavaNai anna pUTTup porutu acAa
  umaN eruttu ozukait tOTu n'iraittanna
  muLi cinai piLakkum munpu inmaiyin,
  yAnai kaimmaTittu uyavum
  kAnamum iniya Am, n'ummoTu varinE.
  talaimakaL uTanpOkku n'Ern'tamai uNarn'ta talaimakan, curattu vemmaiyum,talaimakaL menmaiyum kuRittu, celavu azugkaluRuvAnait tOzi azugkAmaR kURiyatu. - auvaiyA

  390. pAlai
  ellum ellinRu; pATum kELAy-
  cellAtImO, ciRupiTi tuNaiyE!-
  vERRu munai vemmaiyin, cAttu van'tu iRuttena,
  vaLai aNi n'eTu vEl En'ti,
  miLai van'tu peyarum taNNumaik kuralE.
  puNarn'tuTan pOyinArai iTaiccurattuk kaNTAr pozutu celavum pakaiyum kATTic celavu vilakkiyatu. - uRaiyUr mutukoRRan

  395. pAlai
  n'ejcE n'irai ollAtE; avarE,
  anpu inmaiyin, aruL poruL ennAr;
  vankaN koNTu valittu vallun'arE;
  aravu n'ugku matiyiRku ivaNOr pOlak
  kaLaiyAr Ayinum, kaN initu paTIiyar;
  ajcal enmarum illai; an'til
  aLitOtAnE n'ANE-
  Agku avar vativayin n'IgkappaTinE!
  varaiviTai vaittup piriya, ARRALAkiya kizatti, 'n'Am ANTuc cERum' enat tOzikku uraittatu.

  396. n'eytal
  pAlum uNNAL, pan'tuTan mEvAL,
  viLaiyATu AyamoTu ayarvOL iniyE,
  eLitu ena uNarn'tanaLkollO-muLi cinai
  Omaik kuttiya uyar kOTTu oruttal
  vEniR kunRattu vev aRaik kavAan
  mazai muzagku kaTug kural Orkkum
  kazai tiragku Ar iTai, avanoTu celavE?
  makaT pOkkiya tAy uraittatu, - kayamanAr.

  398. pAlai
  tERRAm anRE-tOzi! taNNenat
  tURRum tivalait tuyar kUr kAlai,
  kayal Er uNkaN kanag kuzai makaLir
  kaiyuRai Aka n'ey peytu mATTiya
  cuTar tuyar eTuppum punkaN mAlai,
  arum peRaR kAtalar van'tena, virun'tu ayarpu,
  meym mali uvakaiyin ezutaru
  kaN kaliz ukupani arakkuvOrE.
  pirivuNarttiya tOzi, 'piRar talaimakan pirin'tu vinaimuRRi varum tuNaiyum ARRiyuLarAvar' enRu, ulakiyal mEl vaittu uraittATkut talaimakaL ARRAmai mItUrac colliy

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 18:04:32(இந்திய நேரம்)