தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

MAn (iralai, Uzai, VaruTaimAn, Kalai, N'avvi, Marai)-mAn (iralai, Uzai, VaruTaimAn, Kalai, N'avvi, Marai)

 • mAn (iralai, uzai, varuTaimAn, kalai, n'avvi, marai)

  65. mullai
  van paraR teL aRal parukiya iralai tan
  inpuRu tuNaiyoTu maRuvan'tu ukaLa,
  tAn van'tanRE, taLi taru taN kAr-
  vArAtu uRaiyun'ar varal n'acaii
  varun'ti n'on'tu uRaiya irun'tirO enavE.
  paruvag kaNTu azin'ta talaimakaL tOzikku uraittatu. - kOvUr kizAr

  68. kuRijci
  pUzk kAl anna ceg kAl uzun'tin
  UzppaTu mutu kAy uzaiyinam kavarum
  arum pani aRciram tIrkkum
  marun'tu piRitu illai; avar maNan'ta mArpE.
  piriviTaik kizatti melin'tu kURiyatu. - aLLUr n'anmullai

  183. mullai
  cenRa n'ATTa konRaiam pacu vI
  n'am pOl pacakkum kAlai, tam pOl
  ciRu talaip piNaiyin tIrn'ta n'eRi kOTTu
  iralai mAnaiyum kANparkol, n'amarE?-
  pullen kAyAp pUk kezu peruj cinai
  men mayil eruttin tOnRum
  pun pula vaippiR kAnattAnE.
  paruva varavinkaN, 'ARRAL' enak kavanRa tOzikkuk kizatti uraittatu.- auvaiyAr

  187. kuRijci
  cev varaic cEkkai varuTaimAn maRi
  curai pozi tIm pAl Ara mAn'ti,
  peru varai n'Izal ukaLum n'ATan
  kallinum valiyan-tOzi!-
  valiyan ennAtu meliyum, en n'ejcE.
  varaivu n'ITTitta vazi, ARRALAkiya talaimakaLai ARRuvikka vENTit talaimakanai iyaRpazitta tOzikkut talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatu. - kapilar

  213. pAlai
  n'acai n'anku uTaiyar-tOzi!-jerErenak
  kavait talai mutu kalai kAlin oRRip
  pacip piNikku iRaijciya parUup perun' tataral
  oziyin uNTu, azivu il n'ejcin
  teRittu n'aTai marapin tan maRikku n'izal Aki,
  n'inRu veyil kazikkum enpa-n'am
  in tuyil munin'ar cenRa ARE.
  'n'amperumAn n'amporuTTu iTain'inRu mILvAn' enak kavanRa talaimakaTkut tOzi uraittatu. - kaccip pETTuk kAjcik koRRan

  220. mullai
  paza mazaik kalitta putup puna varakin
  iralai mEyn'ta kuRaittalaip pAvai
  iruvi cEr marugkil pUtta mullai,
  veruku cirittanna, pacu vI men piNik
  kuRu mukai avizn'ta n'aRu malarp puRavin
  vaNTu cUz mAlaiyum, vArAr;
  kaNTicin-tOzi!-poruT pirin'tOrE.
  paruva varavinkaN kizatti tOzikku uraittatu. - okkUr mAcAtti

  232. pAlai
  uLLArkollO?-tOzi!-uLLiyum,
  vAyp puNarvu inmaiyin vArArkollO?-
  maraRpukA arun'tiya mA eruttu iralai,
  uraRkAl yAnai oTittu uNTu ejciya
  yAa vari n'izal, tujcum
  mA iruj cOlai malai iRan'tOrE.
  piriviTait tOzi vaRpuRuttiyatu. - UNpittai

  243. n'eytal
  mAn aTi anna kavaTTilai aTumpin
  tAr maNi anna oN pUk kozuti,
  oN toTi makaLir vaNTal ayarum
  puL imiz perug kaTaR cErppanai
  uLLEn-tOzi!-paTIiyar, en kaNNE.
  vanpuRai etir azin'tu colliyatu. - n'ampi kuTTuvan

  250. pAlai
  paral avaR paTu n'Ir mAn'ti, tuNaiyOTu,
  iralai n'al mAn n'eRimutal ukaLum
  mAlai vArA aLavai, kAl iyal
  kaTu mAk kaTavumati-pAka!-n'eTu n'Irp
  poru kayal muraNiya uNkaN
  teri tIm kiLavi terumaral uyavE.
  talaimakan pAkaRku uraittatu. - n'AmalAr makan iLagkaNNan

  256. pAlai
  'maNi vArn'tanna mAk koTi aRukaip
  piNagku aril men kompu piNaiyoTu mAn'ti,
  mAn ERu ukaLum kAnam piRpaTa,
  vinai n'alam paTIi, varutum; av varait
  tAgkal ollumO, pUgkuzaiyOy?' enac
  collAmunnar, n'illA Aki,
  n'Ir vilagku azutal AnA,
  tEr vilagkinavAl, terivai kaNNE.
  poruL valikkappaTTa kizavan celavazugkiyatu.

  272. kuRijci
  tINTalum iyaivatukollO-mANTa
  villuTai vILaiyar kal iTupu eTutta
  n'anan' talaik kAnattu inam talaippirin'ta
  punkaN maTa mAn n'ErpaTa, tannaiyar
  cilai mAN kaTu vicaik kalai n'iRattu azuttik
  kurutiyoTu paRitta ceg kOl vALi
  mARu koNTanna uNkaN,
  n'ARu irug kUn'tal, koTicci tOLE!
  kazaRiya pAgkaRkuk kizavan uraittatu. - oru ciRaip periyan

  282. pAlai
  cevvi koL varakin cej cuvaR kalitta
  kavvai n'ARRin kAr iruL Or ilai
  n'avvi n'ALmaRi kavvik kaTan kazikkum
  kAr etir taN punam kANin, kaivaLai,
  n'Ir tikaz cilampin OrAgku virin'ta
  veN kUtALattu am tUmpu putu malar
  Ar kazalpu ukuva pOla,
  cOrkuvaalla enparkol-n'amarE?
  vinavayiR pirin'ta iTattut tOzi kizattikku uraittatu. - n'Akam pOttan

  319. mullai
  mAn ERu maTap piNai tazIi, maruL kUrn'tu,
  kAnam n'aNNiya putal maRain'tu oTugkavum,
  kaiyuTai n'al mAp piTiyoTu porun'ti,
  mai aNi marugkin malaiyakam cEravum,
  mAlai van'tanRu, mAri mA mazai;
  pon Er mEni n'al n'alam citaittOr
  innum vArAr Ayin,
  en Am, tOzi n'am in uyirn'ilaiyE
  paruva varavinkaN vERupaTTa kizatti vanpuRai etir azin'tu coRRatu.- tAyag kaNNan

  321. kuRijci
  malaic cej cAn'tin Ara mArpinan,
  cunaip pUg kuvaLaic curumpu Ar kaNNiyan,
  n'aTu n'AL van'tu, n'am manaip peyarum-
  maTam Ar arivai! n'in mArpu amar in tuNai;
  manRa maraiyA iriya, ERu aTTu,
  ceg kaN irum puli kuzumum; atanAl,
  maRaittaR kAlaiyO anRE;
  tiRappal vAzi-vENTu, annai!-n'am katavE.
  tOzi kizattikku n'otumalar varaiyumiTattu aRattOTu n'iRpEn enRatu.

  338. kuRijci
  tirimaruppu iralai aNNal n'al ERu
  ari maTap piNaiyOTu alku n'izal acaii,
  vI tatai viyal aril tujci, pozutu cela,
  cezum payaRu kaRikkum punkaN mAlai,
  pin panik kaTain'AL, taN pani aRciram
  van'tanRu, peruviRaR tErE-paNait tOL
  viLagku n'akar aTagkiya kaRpin
  n'alam kEz arivai pulampu acAviTavE.
  piriviTait tOzi vaRpuRuttiyatu. - perugkunRUr kizAr

  342. kuRijci
  kalai kai toTTa kamazcuLaip perum pazam
  kAval maRan'ta kAnavan, jAgkar,
  kaTiyuTai maramtoRum paTu valai mATTum
  kunRa n'ATa! takumO-paij cunaik
  kuvaLait taN tazai ivaL INTu varun'ta,
  n'ayan'tOr punkaN tIrkkum
  payam talaippaTAap paNpinai eninE?
  ceRippu aRivuRukkappaTTAn varaivinkaN cellAtu, pinnum varavu vENTina talaimakanait tOzi n'erugkic colli, varaivu kaTAyatu.- kAvirippUm paTTinattuk kan'tarattanA

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:18:33(இந்திய நேரம்)