தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KAn'taL (kOTal, TOnRi)-kAn'taL (kOTal, TOnRi)

 • kAn'taL (kOTal, tOnRi)

  1. kuRijci
  cegkaLam paTak konRu avuNart tEytta
  ceg kOl ampin, ceg kOTTu yAnai,
  kazal toTi, cEey kunRam
  kurutip pUvin kulaik kAn'taTTE.
  tOzi kaiyuRai maRuttatu. - tipputtOLAr

  62. kuRijci
  'kOTal, etir mukaip pacu vI mullai,
  n'ARu itazk kuvaLaiyoTu iTaiyiTupu viraii,
  aitu toTai mANTa kOtai pOla,
  n'aRiya n'allOL mEni
  muRiyinum vAyvatu; muyagkaRkum initE.
  talaimakan iTan'talaippATTinkaN kUTaluRum n'ejciRkuc colliyatu.- ciRaikkuTi An'taiyAr

  76. kuRijci
  kAn'taL vEli Ogku malai n'al n'ATTuc
  celpa enpavO, kal varai mArpar-
  cilampil cEmpin alagkal vaL ilai
  perug kaLiRRuc ceviyin mAnat taii,
  taN varal vATai tUkkum
  kaTum pani aRciram n'aTugku ajar uRavE.
  pirivuNarttac cenRa tOzikku avar pirivu munnar uNarn'ta talaimakaL colliyatu.- kiLLimagkalagkizAr

  84. pAlai
  peyarttanen muyagka, 'yAn viyarttanen' enRanaL;
  ini aRin'tEn, atu tuni AkutalE-
  kazaltoTi Aay mazai tavaz potiyil
  vEgkaiyum kAn'taLum n'ARi,
  Ampal malarinum tAn taNNiyaLE.
  makaLpOkkiya cevilittAy colliyatu. - mOcikIran

  100. kuRijci
  aruvip parappin aivanam vittip
  paru ilaik kuLaviyoTu pacu maral kaTkum
  kAn'taL am cilampil ciRukuTi pacittena,
  kaTug kaN vEzattuk kOTu n'oTuttu uNNum
  valvil Ori kollik kuTavaraip
  pAvaiyin maTavan'tanaLE-
  maNattaRku ariya, paNaip perun' tOLE.
  pAgkaRku uraittatu: alla kuRippaTTu mILkinRAn tan n'ejciRkuc colliyatUum Am. - kapilar

  107. marutam
  kuvi iNart tOnRi oN pU anna
  toku cen' n'eRRik kaNamkoL cEval!-
  n'aLLiruL yAmattu il eli pArkkum
  piLLai verukiRku alkuirai Aki,
  kaTu n'avaip paTIiyarO, n'IyE-n'eTu n'Ir
  yANar UranoTu vatin'ta
  Ema in tuyil eTuppiyOyE!
  poruL muRRi van'ta talaimakanai uTaiya kizatti kAmam mikka kazipaTar kiLaviyAl kURiyatu. - maturaik kaNNanAr.

  185. kuRijci
  'n'utal pacappu ivarn'tu, titalai vATi,
  n'eTu men paNait tOL cAay, toTi n'ekizn'tu,
  innaL Akutal n'ummin Akum' enac
  collin, evan Am-tOzi!-pal varip
  pAmpu pai avin'tatu pOlak kUmpi,
  koNTalin tolain'ta oN ceg kAn'taL
  kalmicaik kaviyum n'ATaRku, en
  n'al mA mEni azi paTar n'ilaiyE?
  talaimakan irA van'tu ozukA n'inRa kAlattu vERupaTTa talaimakaLai,'vERu paTTAyAl' enRATkuk kizatti uraittatu. - maturai aRuvai vANikan iLavETTanAr

  239. kuRijci
  toTi n'ekizn'tanavE; tOL cAyinavE;
  viTum n'AN uNTO?-tOzi!-viTar mukaic
  cilampuTan kamazum alagku kulaik kAn'taL
  n'aRun' tAtu Utum kuRuj ciRait tumpi
  pAmpu umiz maNiyin tOnRum
  mun'tUz vEliya malaikizavORkE.
  ciRaippuRam. - Aciriyan perugkaNNan

  259. kuRijci
  mazai cErn'tu ezutaru mArik kunRattu,
  aruvi Arn'ta taN n'aRug kAn'taL
  mukai avizn'tu, AnA n'ARum n'aRu n'utal,
  pal itaz mazaik kaN, mAayOyE!
  olvai Ayinum, kolvai Ayinum,
  n'I aLan'tu aRivai n'in puraimai; vAypOl
  poym mozi kURal-aHtu evanO?
  n'ejcam n'anRE, n'in vayinAnE.
  kAppu mikutikkaN ARRALAkiya tOzi aRattoTu n'inRu, 'yAnE pari karippal'enRu karutiyatanait talaimakaLum n'ayappALAkak kURiyatu. - paraNar.

  265. kuRijci
  kAn'taL am kozu mukai, kAvalcellAtu,
  vaNTu vAy tiRakkum pozutil, paNTum
  tAm aRi cemmaic cAnROrk kaNTa
  kaTan aRi mAkkaL pOla, iTan viTTu,
  itaz taLai avizn'ta Ekal veRpan
  n'annar n'ejcattan-tOzi!-n'in n'ilai
  yAn tanakku uraittanen Aka,
  tAn n'ANinan, iHtu AkAvARE.
  varaiyAtu pirin'ta iTattu, 'avar pirin'ta kAraNam n'innai varain'tu kOTal kAraNamAkat tAn' enat tOzi talaimakaTkuk kURiyatu. - karuvUrk katappiLLai

  284. kuRijci
  poruta yAnaip pukar mukam kaTuppa,
  manRat tuRukal mImicaip pala uTan
  oN ceg kAn'taL avizum n'ATan
  aRavan Ayinum, allan Ayinum,
  n'am EcuvarO? tam ilarkollO?-
  varaiyin tAzn'ta vAl veL aruvi
  kon n'ilaik kurampaiyin izitarum
  innAtu irun'ta ic ciRukuTiyOrE.
  varaiviTait tOzi, kizattikku uraippALAy, uraittatu. - miLaivEL tittan

  361. kuRijci
  amma vAzi, tOzi!-annaikku
  uyarn'ilai ulakamum ciRitAl-avar malai
  mAlaip peyta maNam kamaz un'tiyoTu
  kAlai van'ta muzumutaR kAn'taL
  mel ilai kuzaiya muyagkalum,
  il uyttu n'aTutalum, kaTiyAtOLE.
  varaivu malin'tavazit tOzi, 'n'anku ARRinAy!' enRATkuk kizatti colliyatu.- kapilar

  373. kuRijci
  n'ilam puTaipeyarinum, n'Ir tirin'tu piRazinum,
  ilagku tiraip perug kaTaRku ellai tOnRinum,
  vev vAyp peNTir kauvai ajcik
  kETu evan uTaittO-tOzi!-n'ITu mayirk
  kaTum pal Ukak kaRai viral ERRai
  puTait toTupu uTaiyUp pU n'ARu palavukkani
  kAn'taL am ciRukuTik kamazum
  Ogku malai n'ATanoTu amain'ta n'am toTarpE?
  alar mikkavazi ARRALAkiya talaimakaTkut tOzi colliyatu.- maturaik kollan pullan

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 19:10:17(இந்திய நேரம்)