தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

Kurunthogai

 • kuRun'tokai

  mukavurai                              Back

  kuRun'tokaip pATalkaLin ciRRellai n'Anku aTi; pErellai eTTu aTi. n'INTa pATalkaL aTagkiya akan'AnURRai 'n'eTun'tokai' enRu kuRittal pOla, akavaRpAvin amaippil curugkiya aTivaraiyaRaiyaik koNTa pATal-tokuti kuRun'tokai enRu peyar peRuvatAyiRRu.

  kuRun'tokai n'Ulin ceyyuL-tokai kaTavuL vAzttai viTuttu 401. n'aRRiNai, akan'AnURu, pOlavE ituvum 400 ceyyuTkaLAyiruttalE poruttamuTaiyatAkum. itanuL 307, 391 Am ceyyuTkaL onpatu aTi uTaiyana. eTTu aTip pErellaiyaik kaTan'tuLLa in'ta iraNTu pATalkaLum aiyattiRku iTamAnavai. n'aRRiNaiyil muRRum kANap peRAta ceyyuL iv iraNTanuL onRAyirukkumO enRu n'inaikkavum iTamuNTu. 391Am ceyyuL cila pATa pEtagkaLuTan eTTu aTiyAkac cila piratikaLil ezutappaTTuLLatu enRum, itanai eTTu aTiyAkak koNTa pOtilum, 307Am ceyyuL ellAp piratikaLilum onpatu aTikaLai uTaiyatAka irukkiRatenRum, in'tap pATalaik (307) kuRun'tokaiyuL cErAtatu enRu vilakkin 400 ceyyuTkaL ennum varaiyaRai n'irampiyatAkum

  'it tokai muTittAn pUrikkO. it tokai pATiya kavikaL irun'URRaivar' enpatu pazag kuRippu. itanait tokuppittAr peyar teriyavillai. 10 pATalkaLin Aciriyar peyar kANappeRavillai. ejciya pATalkaLaip pATiyavarkaLin tokai 205 enRa varaiyaRaiyaip pUrtti ceykinRatu.

  pATalkaLin aTiyil koTukkap peRRirukkum karuttukaL pazamaiyAnavai. AnAl, pATalkaLin talaippil iTam peRRuLLa tiNaikkuRippukaL pazamaiyAnavai alla; n'aRRiNaiyiR pOlap patippAciriyarkaLAl Ukittuk koTukkap peRRanavE.

  kuRun'tokaiyil 380 ceyyuTkaLukkup pErAciriyar, tamatu kalvit tiRam viLagka, ariyatOr urai vakuttirun'tAr enRu teriyavarukinRatu. pErAciriyar urai ezutAta iRuti irupatu ceyyuTkaLukkuma n'accinArkkiniyar urai ezuti ap paNiyai muRRuvittAr enRu terikiRatu. pErAciriyarin kuRun'tokai uraiyai n'accinArkkiniyar tamatu tolkAppiya uraiyilE OriTattil mERkOLAkavum (poruL. akat. cU. 46) eTuttuk kATTiyirukkinRAr. in'ta iraNTu ciRan'ta uraiyAciriyarkaLAlum ezutappeRRa pazaiya urai inRu n'amakkuk kiTaikkap peRavillai.

  kaTavuL vAzttu

  tAmarai puraiyum kAmar cEvaTi
  pavazattu anna mEni, tikaz oLi,
  kunRi Eykkum uTukkai, kunRin
  n'ejcu paka eRin'ta am cuTar n'eTu vEl,
  cEval am koTiyOn kAppa,
  Ema vaikal eytinRAl-ulakE.

  pAratam pATiya perun'tEvanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 05-09-2016 06:12:14(இந்திய நேரம்)