தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

1-10

 • 1-10

  1. kuRijci
  n'inRa collar; n'ITutOnRu iniyar;
  enRum en tOL piripu aRiyalarE'
  tAmarait taN tAtu Uti, mImicaic
  cAn'til toTutta tIm tEn pOla,
  5
  puraiya manRa, puraiyOr kENmai;
  n'Ir inRu amaiyA ulakam pOlat
  tam inRu amaiyA n'am n'ayan'taruLi,
  n'aRu n'utal pacattal ajcic
  ciRumai uRupavO? ceypu aRiyalarE!
  pirivu uNarttiya tOzikkut talaivi colliyatu.-kapilar

  2. pAlai
  azun'tupaTa vIzn'ta perun' taN kunRattu,
  oli val In'tin ulavaiam kATTu,
  ARu cel mAkkaL cenni eRin'ta
  cem maRut talaiya, n'eyttOr vAya,
  5
  valliyap perun' talaik kuruLai, mAlai,
  mAn n'Okku iNTu ivar Igkaiya curanE;
  vai eyiRRu aiyaL maTan'taimun uRRu
  elliTai n'Igkum iLaiyOn uLLam,
  kAloTu paTTa mAri
  10
  mAl varai miLirkkum uruminum koTitE!
  uTan pOkAn'inRArai iTaic curattuk kaNTAr colliyatu.-perumpatumanAr

  3. pAlai
  In parun'tu uyavum vAn poru n'eTuj cinaip
  pori arai vEmpin puLLi n'Izal,
  kaTTaLai anna vaTTu aragku izaittu,
  kallAc ciRAar n'elli vaTTu ATum
  5
  vil Er uzavar vem munaic cIRUrc
  curanmutal van'ta uran mAy mAlai
  uLLinen allenO, yAnE-uLLiya
  vinai muTittanna iniyOL
  manai mAN cuTaroTu paTar pozutu enavE?
  mun oru kAlattup poruLvayiR pirin'ta talaimakan pinnum poruL kaTaik kUTTiya n'ejciRkuc colliyatu.-iLagkIranAr

  4. n'eytal
  kAnal am ciRukuTik kaTal mEm paratavar
  n'Il n'iRa punnaik kozu n'izal acaii,
  taN perum parappin oN patam n'Okki,
  am kaN aril valai uNakkum tuRaivanoTu,
  5
  'alarE annai aRiyin, ivaN uRai vAzkkai
  ariya Akum n'amakku' enak kURin,
  koNTum celvarkol-tOzi!-umaNar
  veN kal uppin koLLai cARRi,
  kaNa n'irai kiLarkkum n'eTu n'eRic cakaTam
  10
  maNal maTuttu uraRum Ocai kazanik
  karug kAl veN kuruku verUum
  irug kazic cErppin tam uRaivin UrkkE?
  talaivan ciRaippuRattAnAka, tOzi alar accam tOnRac colli varaivu kaTAyatu.-ammUvanAr

  5. kuRijci
  n'ilam n'Ir Ara, kunRam kuzaippa,
  akal vAyp paij cunaip payir kAlyAppa,
  kuRavar konRa kuRaik koTi n'aRaip pavar
  n'aRug kAz Aram cuRRuvana akaippa,
  5
  perum peyal pozin'ta tozila ezili
  teRku Erpu iragkum aRcirak kAlaiyum,
  aritE, kAtalarp pirital-inRu cel
  iLaiyart tarUum vATaiyoTu
  mayagku itaz mazaik kaN payan'ta, tUtE.
  talaivan celavuk kuRippu aRin'tu vERupaTTa talaivikkut tOzi colliyatu.-perugkunRUrkizAr

  6. kuRijci
  n'Ir vaLar AmpaR tUmpuTaittiraL kAl
  n'Ar urittanna matan il mAmai,
  kuvaLai anna En'tu ezil mazaik kaN,
  titalai alkul, perun' tOL, kuRumakaTku
  5
  eytac cenRu ceppun'arp peRinE,
  'ivar yAr?' enkuvaL allaL; munAatu,
  attak kumizin koTu mUkku viLai kani
  eRi maTa mARku valci Akum
  val vil Ori kAnam n'ARi,
  10
  irum pal olivarum kUn'tal
  perum pEtuRuvaL, yAm van'tanam enavE.
  iravukkuRippARpaTTu ARRAnAya talaivan, tOzi kETpa, tann'ejciRkuc colliyatu.-paraNar

  7. pAlai
  cUruTai n'anan' talaic cunai n'Ir malka,
  peru varai aTukkattu aruvi Arppa,
  kal alaittu izitarum kaTu varaR kAn yARRuk
  kazai mAy n'Ittam kATu alai Arppa,
  5
  tazagku kural ERoTu muzagki, vAnam
  innE peyya minnumAl-tOzi!
  veNNel arun'tiya vari n'utal yAnai
  taN n'aRuj cilampil tujcum
  ciRiyilaic can'tina vATu perug kATTE.
  paTTa pinRai varaiyAtu kizavOn n'eTTiyiTaik kazin'tu poruLvayiRpiriya,ARRALAya talaivikkuttOzicolliyatu.-n'alveLLiyAr

  8. kuRijci
  alku paTar uzan'ta ari matar mazaikkaN,
  pal pUm pakait tazai n'uTagkum alkul,
  tiru maNi puraiyum mEni maTavOL
  yAr makaLkol? ivaL tan'tai vAziyar!
  5
  tuyaram uRIiyinaL emmE: akalvayal 5
  arivanar arin'tum taruvanarp peRRum
  taN cERu tAay, matanuTai n'On tAL
  kaN pOl n'eytal pOrvil pUkkum
  tiN tErp poRaiyan toNTi-
  10
  tan tiRam peRuka, ivaL InRa tAyE!
  iyaRkaip puNarcci iRutikkaN talaimakaLai AyattoTum kaNTa talaimakancolliyatu.

  9. pAlai
  azivilar muyalum Arva mAkkaL
  vazipaTu teyvam kaN kaNTAagku,
  alamaral varuttam tIra, yAza n'in
  n'ala men paNait tOL eytinam; Akalin,
  5
  porip pUm punkin azaR takai oN muRi
  cuNagku aNi vana mulai aNagku koLat timiri,
  n'izal kANtORum n'eTiya vaiki,
  maNal kANtORum vaNTal taii,
  varun'tAtu Ekumati-vAl eyiRROyE!
  10
  mA n'anai kozuti makiz kuyil Alum
  n'aRun' taN pozila, kAnam;
  kuRum pal Ura, yAm cellum ARE.
  uTanpOkAn'inRa talaimakan talaimakaTku uraittatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

  10. pAlai
  aNNAn'tu En'tiya vana mulai taLarinum,
  pon n'Er mEni maNiyin tAzn'ta
  n'al n'eTug kUn'tal n'araiyoTu muTippinum,
  n'Ittal Ompumati-pUk kEz Ura!
  5
  in kaTug kaLLin izai aNi n'eTun' tErk
  koRRac cOzar kogkarp paNIiyar,
  veN kOTTu yAnaip pOor kizavOn
  pazaiyan vEl vAyttanna n'in
  pizaiyA n'al mozi tERiya ivaTkE.
  uTanpOkkum tOzi kaiyaTuttatu.

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:52:58(இந்திய நேரம்)