தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

TOzi-tOzi

 • tOzi

  4. n'eytal
  kAnal am ciRukuTik kaTal mEm paratavar
  n'Il n'iRa punnaik kozu n'izal acaii,
  taN perum parappin oN patam n'Okki,
  am kaN aril valai uNakkum tuRaivanoTu,
  5
  'alarE annai aRiyin, ivaN uRai vAzkkai
  ariya Akum n'amakku' enak kURin,
  koNTum celvarkol-tOzi!-umaNar
  veN kal uppin koLLai cARRi,
  kaNa n'irai kiLarkkum n'eTu n'eRic cakaTam
  10
  maNal maTuttu uraRum Ocai kazanik
  karug kAl veN kuruku verUum
  irug kazic cErppin tam uRaivin UrkkE?
  talaivan ciRaippuRattAnAka, tOzi alar accam tOnRac colli varaivu kaTAyatu.-ammUvanAr

  5. kuRijci
  n'ilam n'Ir Ara, kunRam kuzaippa,
  akal vAyp paij cunaip payir kAlyAppa,
  kuRavar konRa kuRaik koTi n'aRaip pavar
  n'aRug kAz Aram cuRRuvana akaippa,
  5
  perum peyal pozin'ta tozila ezili
  teRku Erpu iragkum aRcirak kAlaiyum,
  aritE, kAtalarp pirital-inRu cel
  iLaiyart tarUum vATaiyoTu
  mayagku itaz mazaik kaN payan'ta, tUtE.
  talaivan celavuk kuRippu aRin'tu vERupaTTa talaivikkut tOzi colliyatu.-perugkunRUrkizAr

  7. pAlai
  cUruTai n'anan' talaic cunai n'Ir malka,
  peru varai aTukkattu aruvi Arppa,
  kal alaittu izitarum kaTu varaR kAn yARRuk
  kazai mAy n'Ittam kATu alai Arppa,
  5
  tazagku kural ERoTu muzagki, vAnam
  innE peyya minnumAl-tOzi!
  veNNel arun'tiya vari n'utal yAnai
  taN n'aRuj cilampil tujcum
  ciRiyilaic can'tina vATu perug kATTE.
  paTTa pinRai varaiyAtu kizavOn n'eTTiyiTaik kazin'tu poruLvayiRpiriya,ARRALAya talaivikkuttOzicolliyatu.-n'alveLLiyAr

  10. pAlai
  aNNAn'tu En'tiya vana mulai taLarinum,
  pon n'Er mEni maNiyin tAzn'ta
  n'al n'eTug kUn'tal n'araiyoTu muTippinum,
  n'Ittal Ompumati-pUk kEz Ura!
  5
  in kaTug kaLLin izai aNi n'eTun' tErk
  koRRac cOzar kogkarp paNIiyar,
  veN kOTTu yAnaip pOor kizavOn
  pazaiyan vEl vAyttanna n'in
  pizaiyA n'al mozi tERiya ivaTkE.
  uTanpOkkum tOzi kaiyaTuttatu.

  11. n'eytal
  peyyAtu vaikiya kOtai pOla
  mey cAyinai, avar cey kuRi pizaippa;
  uLLi n'otumalar n'Erpu urai teLLitin
  vArAr ennum pulavi uTkoLal
  5
  ozikamALa n'in n'ejcattAnE;
  puNari poruta pU maNal aTaikarai,
  Azi marugkin alavan Ompi,
  valavan vaLpu Ayn'tu Ura,
  n'ilavu virin'tanRAl kAnalAnE.
  kAppu mikutikkaN iTaiyITupaTTu ARRALAya talaimakaTku, talaimakanciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.- ulOccanAr

  12. pAlai
  viLampazam kamazum kamajcURkuzicip
  pAcam tinRa tEy kAl mattam
  n'ey teri iyakkam veLilmutal muzagkum
  vaiku pular viTiyal mey karan'tu, tan kAl
  5
  ari amai cilampu kazIi, pal mAN
  vari punai pan'toTu vaiiya celvOL,
  'ivai kANtORum n'OvarmAtO;
  aLiyarO aLiyar en AyattOr!' ena
  n'ummoTu varavu tAn ayaravum,
  10
  tan varaittu anRiyum kaluzn'tana kaNNE.
  tOzi uTanpOkku ajcuvittatu.- kayamanAr

  13. kuRijci
  ezAaAkalin, ezil n'alam tolaiya
  azAatImO, n'otumalar talaiyE!-
  Enal kAvalar mA vIzttup paRitta
  pakazi anna cEyari mazaik kaN,
  5
  n'alla perun' tOLOyE! kollan
  eRi pon pitirin ciRu pala tAay
  vEgkai vI ukum Ogku malaik kaTci
  mayil aRipu aRiyAmannO;
  payil kural kavarum paim puRak kiLiyE.
  iyaRkaippuNarcciyin piRRai jAnRu, talaiviyin vERupATu kaNTa tOzi, talaivi maRaittaRkuc colliyatu.- kapilar

  15. n'eytal
  muzagku tirai kozIiya mUri ekkar,
  n'uNagku tukil n'uTakkam pOla, kaNam koLa
  Utai tURRum uravun'Irc cErppa!
  pUvin anna n'alam putitu uNTu,
  5
  n'I puNarn'tanaiyEm anmaiyin, yAmE
  n'ErpuTai n'ejcam tAgkat tAgki,
  mAcu il kaRpin maTavOL kuzavi
  pEey vAgkak kaiviTTAgku,
  cENum emmoTu van'ta
  10
  n'ANum viTTEm; alarka, iv UrE!
  varaivu n'ITTittavazi, tOzi talaimakaRkuc colli varaivu kaTAyatu.-aRivuTain'ampi

  18. pAlai
  paruvaral n'ejcamoTu pal paTar akala
  varuvar vAzi-tOzi!-mUvan
  muzu vali muL eyiRu azuttiya katavin,
  kAnal am toNTip porun'an, ven vEl
  5
  teRal arun' tAnaip poRaiyan, pAcaRai,
  n'ejcam n'aTukkuRUum tujcA maRavar
  tirai tapu kaTalin initu kaN paTuppa,
  kaTAam kazIiya katan aTagku yAnait
  taTAa n'ilai oru kOTTanna,
  10
  onRu ilagku aruviya kunRu iRan'tOrE.
  piriviTai ARRALAkiya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.-poykaiyAr

  19. n'eytal
  iRavup puRattu anna piNar paTu taTavu mutal
  cuRavuk kOTTanna muL ilait tAzai,
  perug kaLiRRu maruppin anna arumpu mutirpu,
  n'al mAn uzaiyin vERupaTat tOnRi,
  5
  vizavuk kaLam kamazum uravu n'Irc cErppa!
  ina maNi n'eTun' tEr pAkan iyakka,
  celIiya cERiAyin, ivaLE
  varuvai Akiya cil n'AL
  vAzALAtal n'aRku aRin'tanai cenmE!
  puNarn'tu n'Igkiya talaivanait tOzi varaivu kaTAyatu.-n'akkaNNaiyAr

  23. kuRijci
  toTi pazi maRaittalin, tOL uyn'tanavE;
  vaTik koL kUzai, AyamOTu ATalin,
  iTippu meyyatu onRu uTaittE; kaTik koLa
  annai kAkkum tol n'alam citaiya,
  5
  kANtoRum kaluztal anRiyum INTu n'Ir
  muttup paTu parappin koRkai muntuRaic
  ciRu pAcaTaiya ceppu Ur n'eytal
  teN n'Ir malarin tolain'ta
  kaNNE kAmam karappu ariyavvE!
  talaivi tuyar ARRAmai uNarn'ta tOzi varaivu kaTAyatu.-kaNakkAyanAr

  25. kuRijci
  av vaLai verin'in arakku Irttanna
  cev vari itaza cEN n'ARu piTavin
  n'aRun' tAtu ATiya tumpi, pacug kEzp
  pon urai kallin, n'al n'iRam peRUum
  5
  vaLa malai n'ATan n'erun'al n'ammoTu
  kiLai mali ciRu tinaik kiLi kaTin'tu acaii,
  colliTam peRAan peyarn'tanan; peyarn'tatu
  allal anRu atu-kAtal am tOzi!-
  tAtu uN vETkaiyin pOtu terin'tu UtA
  10
  vaNTu Oranna avan taNTAk kATci
  kaNTum, kazal toTi valitta en
  paNpu il ceyti n'inaippu AkinRE!
  talaimakaLait tOzi kuRai n'ayappuk kURiyatu.- pEri cAttanAr

  26. pAlai
  n'OkO yAnE; n'ekizn'tana vaLaiyE-
  cevvi cErn'ta puLLi veL arai
  viNTup puraiyum puNar n'ilai n'eTug kUTTup
  piNTa n'ellin tAy manai oziya,
  5
  cuTar muzutu eRippat tiragkic cezug kAy
  muTa mutir palavin attam, n'ummoTu
  keTu tuNai Akiya tavaRO?-vai eyiRRu,
  pon potin'tanna cuNagkin,
  iruj cUz Oti, perun' tOLATkE.
  talaivi pirivu uNarn'tu vERupaTTamai colli, tOzi celavu azugkuvittatu.-cAttan'taiyAr

  27. n'eytal
  n'Iyum yAnum, n'erun'al, pUvin
  n'uN tAtu uRaikkum vaNTinam Oppi,
  ozi tirai varitta veN maNal aTaikaraik
  kazi cUz kAnal ATiyatu anRi,
  5
  karan'tu n'Am ceytatu onRu illai; uNTu enin,
  paran'tu piRar aRin'tanRum ilarE-n'anRum
  evan kuRittanaL kol, annai?-kayan'tORu
  iRa Ar inak kuruku olippa, cuRavam
  kazi cEr marugkin kaNaik kAl n'ITi,
  10
  kaN pOl pUttamai kaNTu, 'n'uN pala
  ciRu pAcaTaiya n'eytal
  kuRumO, cenRu' enak kURAtOLE.
  ciRaippuRamAkattOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-kuTavAyiR kIrattanAr

  28. pAlai
  en kaik koNTu tan kaN oRRiyum,
  tan kaik koNTu en n'al n'utal n'Iviyum.
  annai pOla iniya kURiyum,
  kaLvar pOlak koTiyanmAtO-
  5
  maNi ena izitarum aruvi, pon ena
  vEgkai tAya Ogku malai aTukkattu,
  ATu kazai n'ivan'ta paig kaN mUgkil
  OTu mazai kizikkum cenni,
  kOTu uyar piRagkal, malaikizavOnE!
  pirivinkaN ARRALAkiya talaivikkut tOzi colliyatu; kuRai n'ayappum Am.-mutukURRanAr

  30. marutam
  kaNTanen-makizn'a!-kaNTu evanceykO?-
  pANan kaiyatu paNpuTaic cIRiyAz
  yANar vaNTin immena imirum,
  Ertaru teruvin, etircci n'Okki, n'in
  5
  mArpu talaikkoNTa mANizai makaLir
  kaval EmuRRa veytu vIz arip pani-
  kAl EmuRRa paitaru kAlai,
  kaTalmaram kavizn'tenak kalagki, uTan vIzpu,
  palar koL palakai pOla-
  10
  vAgkavAgka n'inRu Ugku ajar n'ilaiyE.
  parattaiyiR pirin'tu van'ta talaivan, 'yAraiyum aRiyEn' enRARkut tOzi colliyatu.-koRRanAr

  32. kuRijci
  'mAyOn anna mAl varaikkavAan,
  vAliyOn anna vayagku veL aruvi
  am malaikizavOn n'am n'ayan'tu enRum
  varun'tinan' enpatu Or vAyc col tERAy;
  5
  n'Iyum kaNTu, n'umaroTum eNNi,
  aRivu aRin'tu aLaval vENTum; maRutaraRku
  ariya-vAzi, tOzi!-periyOr
  n'ATi n'aTpin allatu,
  n'aTTu n'ATAr, tam oTTiyOr tiRattE.
  talaivikkuk kuRai n'ayappuk kURiyatu.- kapilar

  33. pAlai
  'paTu cuTar aTain'ta paku vAy n'eTu varai,
  murampu cEr ciRukuTi, paran'ta mAlai,
  pulampu kUTTuNNum pullen manRattu,
  kalluTaip paTuvil kaluzi tan'tu,
  5
  n'iRai peyal aRiyAk kuRaittu UN allil,
  tuvarcey ATaic cen' toTai maRavar
  atar pArttu alkum ajcuvaru n'eRiyiTai,
  iRappa eNNuvar avar enin, maRuttal
  valluvamkollO, melliyal! n'Am?' ena
  10
  vimmuRu kiLaviyaL en mukam n'Okki,
  n'al aka vana mulaik karai cErpu
  malku punal paran'ta malar Er kaNNE.
  pirivu uNarttappaTTa talaimakaLatu kuRippu aRin'ta tOzi talaimakaRkuc colliyatu.- iLavETTanAr

  34. kuRijci
  kaTavuT kaRcunai aTai iRan'tu avizn'ta
  paRiyAk kuvaLai malaroTu kAn'taL
  kuruti oN pU uru kezak kaTTi,
  peru varai aTukkam poRpac cUrmakaL
  5
  aruvi in iyattu ATum n'ATan
  mArpu tara van'ta paTar mali aru n'Oy
  n'in aNagku anmai aRin'tum, aNNAn'tu,
  kAr n'aRug kaTampin kaNNi cUTi,
  vElan vENTa, veRi manai van'tOy!
  10
  kaTavuL Ayinum Aka,
  maTavai manRa, vAziya murukE!
  tOzi teyvattukku uraippALAy veRi vilakkiyatu.-piramacAri

  35. n'eytal
  pogku tirai poruta vAr maNal aTaikaraip
  pun kAl n'Aval potip puRa irug kani
  kiLai cettu moytta tumpi, pazam cettup
  pal kAl alavan koNTa kOTku acAn'tu,
  5
  koLLA n'arampin imirum pUcal
  irai tEr n'Arai eyti viTukkum
  tuRai kezu mAn'tai anna ivaL n'alam
  paNTum iRRE; kaNTicinteyya;
  uzaiyin pOkAtu aLippinum, ciRiya
  10
  jekizn'ta kavin n'alamkollO?-makizn'tOr
  kaLkaLi cerukkattu anna
  kAmamkol?-ivaL kaN pacan'tatuvE!
  maNa manaippiRRaijAnRu pukka tOzi, 'n'anku ARRuvittAy' enRa talaimakaRkuc colliyatu.-ammUvanAr

  36. kuRijci
  kuRug kai irum pulik kOL val ERRai,
  pU n'utal irum piTi pulampa, tAkki,
  tAz n'Ir n'anan' talaip peru kaLiRu aTUum
  kallaka veRpan collin tERi,
  5
  yAm em n'alan izan'tanamE; yAmattu,
  alar vAyp peNTir ampaloTu onRi,
  purai il tI mozi payiRRiya urai eTuttu,
  AnAk kauvaittuAka,
  tAn en izan'tatu, iv azugkal UrE?
  iravukkuRicciRaippuRamAkat tOzi colliyatu.- cIttalaiccAttanAr

  37. pAlai
  piNagku aril vATiya paza viRaln'anan' talai,
  uNagkuUN Ayattu Or An teL maNi
  paipaya icaikkum attam, vai eyiRRu
  ivaLoTum celinO n'anRE; kuvaLai
  5
  n'Ir cUz mA malar anna kaN aza,
  kalai ozi piNaiyin kalagki, mARi
  anpilir akaRir Ayin, en param
  Akuvatu anRu, ivaL avalam-n'Akattu
  aNagkuTai arun' talai uTali, valan Erpu,
  10
  Arkali n'al ERu tiritarum
  kAr cey mAlai varUum pOztE.
  varaiviTai vaittuppirivinkaN tOzi colliyatu.-pEri cAttanAr

  41. pAlai
  paig kaN yAnaip parUut tAL utaitta
  veN puRak kaLari viTu n'IRu ATi,
  curan mutal varun'tiya varuttam paipayap
  pAar mali ciRu kUvalin taNiyum
  5
  n'eTuj cEN cenRu varun'tuvar mAtO-
  elli van'ta n'al icai virun'tiRku,
  kiLar izai arivai! n'ey tuzan'tu aTTa
  viLar Un am pukai eRin'ta n'eRRi,
  ciRu n'uN pal viyar poRitta
  10
  kuRu n'aTaik kUTTam vENTuvOrE.
  pirivu uNarttappaTTu ARRALAya talaimakaLait tOzi ulakiyalkURi vaRpuRuttiyatu.-iLan'tEvanAr

  43. pAlai
  tukil virittanna veyil avir uruppin
  enRUz n'ITiya kunRattuk kavAan,
  Oypacic cen'n'Ay uyagkumarai tolaicci
  Arn'tana ozin'ta miccil cEy n'ATTu
  5
  aruj curam celvOrkku valci Akum
  vemmai Ar iTai iRattal n'umakkE
  meym mali uvakai AkinRu; ivaTkE,
  ajcal enRa iRai kaiviTTena,
  paig kaN yAnai vEn'tu puRattu iRuttalin,
  10
  kaLaiyun'ark kANAtu kalagkiya uTai matil
  Or eyin mannan pOla,
  azivu van'tanRAl, ozital kETTE.
  pirivu uNarttappaTTa tOzi talaivanaic celavu azugkuvittatu.-eyinan'taiyAr

  45. n'eytal
  ivaLE, kAnal n'aNNiya kAmar ciRukuTi,
  n'Il n'iRap perug kaTal kalagka uLpukku
  mIn eRi paratavar makaLE; n'IyE,
  n'eTug koTi n'uTagkum n'iyama mUtUrk
  5
  kaTun' tErc celvan kAtal makanE:
  n'iNac cuRA aRutta uNakkal vENTi,
  inap puL Oppum emakku n'alan evanO?
  pulavu n'ARutum; cela n'inRImO!
  peru n'Ir viLaiyuL em ciRu n'al vAzkkai
  10
  n'ummoTu puraivatO anRE;
  emmanOril cemmalum uTaittE!
  kuRai vENTiya talaivanaittOzi cETpaTuttatu.

  46. pAlai
  vaikaltORum inpamum iLamaiyum
  ey kaNai n'izalin kaziyum, iv ulakattu;
  kANIr enRalO aritE; atu n'ani
  pENIr Akuvir-aiya! en tOzi
  5
  pUN aNi Akam pulampa, pANar
  ayirppuk koNTanna konRai am tIm kani,
  paRai aRai kaTippin, aRai aRaiyAt tuyalvara,
  vev vaLi vazagkum vEy payil azuvattu,
  evvam mikUum aruj curam iRan'tu,
  10
  n'an vAy allA vAzkkai
  mannAp poruT piNip piritum yAm enavE.
  pirivu uNarttiya talaimakaRkut tOzi colliyatu.

  47. kuRijci
  perug kaLiRu uzuvai aTTena, irum piTi
  uyagkupiNi varuttamoTu iyagkal cellAtu,
  n'eytaR pAcaTai puraiyum am cevip
  paital am kuzavi tazIi, oyyena
  5
  arum puN uRun'arin varun'ti vaikum
  kAnaka n'ATaRku, 'itu ena' yAn atu
  kURin evanO-tOzi! vERu uNarn'tu,
  aNagku aRi kazagkin kOTTam kATTi,
  veRi ena uNarn'ta uLLamoTu maRi aRuttu,
  10
  annai ayarum muruku n'in
  pon n'Er pacalaikku utavAmARE?
  ciRaippuRamAkattOzi talaimakaLukku uraippALAyccolliyatu.-n'alveLLiyAr

  48. pAlai
  anRai anaiya Aki, inRum, em
  kaN uLapOlac cuzalummAtO-
  pul itazk kOgkin mel itazk kuTaip pU
  vaikuRu mInin n'inaiyat tOnRi,
  5
  puRavu aNi koNTa pU n'ARu kaTattiTai,
  kiTin ena iTikkum kOl toTi maRavar
  vaTi n'avil ampin vinaiyar ajcAtu
  amariTai uRutara, n'Ikki, n'Ir
  emariTai uRutara oLitta kATE.
  pirivu uNarttiya talaivaRkut tOzi colliyatu.-pAlai pATiya perugkaTugkO

  49. n'eytal
  paTu tirai kozIiya pAl n'iRa ekkart
  toTiyOr maTin'tenat tuRai pulampinRE;
  muTivalai mukan'ta muTagku iRAp paravaip
  paTu puL Oppalin pakal mAyn'tanRE;
  5
  kOTTu mIn eRin'ta uvakaiyar vETTam maTin'tu,
  emarum alkinar; 'EmArn'tanam' enac
  cenRu n'Am aRiyin, evanO-tOzi!
  manRap punnai mAc cinai n'aRu vI
  munRil tAzaiyoTu kamazum
  10
  teN kaTaR cErppan vAz ciRu n'al UrkkE?
  tOzi, talaimakaLai iravukkuRi n'ayappittatu; ciRaippuRamAkat tOzi ARRAmai viyan'tatUum Am.-n'eytal tattanAr

  50. marutam
  aRiyAmaiyin, annai! ajci,
  kuzaiyan kOtaiyan kuRum pain' toTiyan
  vizavu ayar tuNagkai tazUukam cella,
  n'eTu n'imir teruvil kaipuku koTu miTai
  5
  n'otumalALan katumenat tAkkalin,
  'kETpOr uLarkol, illaikol? pORRu' ena,
  'yANatu pacalai' enRanan; atan etir,
  'n'AN ilai, eluva!' enRu van'ticinE-
  ceRun'arum vizaiyum cemmalOn ena,
  10
  n'aRu n'utal arivai! pORREn,
  ciRumai perumaiyin kANAtu tuNin'tE.
  tOzi pANaRku vAyilmaRuttatu.-marutam pATiya iLagkaTugkO

  53. kuRijci
  yAn aHtu ajcinen karappavum, tAn aHtu
  aRin'tanaLkollO? aruLinaLkollO?
  evankol, tOzi! annai kaNNiyatu?-
  'vAn uRa n'ivan'ta peru malaik kavAan,
  5
  Ar kali vAnam talaii, n'aTu n'AL
  kanai peyal pozin'tena, kAnak kal yARRu
  muLi ilai kazittana mukiz iNaroTu varum
  virun'tin tIm n'Ir marun'tum Akum;
  taNNena uNTu, kaNNin n'Okki,
  10
  muniyAtu ATap peRin, ivaL
  paniyum tIrkuvaL, celka!' enROLE!
  varaivu n'ITTippa, tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu.-n'alvETTanAr

  55. kuRijci
  Ogku malai n'ATa! ozika, n'in vAymai
  kAmpu talaimaNan'ta kal atarc ciRu n'eRi,
  uRu pakai pENAtu, iravin van'tu, ivaL
  poRi kiLar Akam pulla, tOL cErpu
  5
  aRukAR paRavai aLavu ila moyttalin,
  kaN kOL Aka n'Okki, 'paNTum
  inaiyaiyO?' ena vinavinaL, yAyE;
  atan etir collALAki, allAn'tu,
  en mukam n'OkkiyOLE: 'annAy!-
  10
  yAgku uNarn'tu uykuvaLkol? ena, maTutta
  cAn'ta jekizi kATTi-
  Igku AyinavAl' enRicin yAnE.
  varaiviTai melivu ARRuvikkum tOzi talaivaRkuc colliyatu.-peruvazuti

  57. kuRijci
  taTagkOTTu AmAn, maTagkal mA n'iraik
  kunRa vEgkaik kanRoTu vatin'tena,
  tujcu patam peRRa tuyt talai man'ti
  kallen cuRRam kai kaviyAk kuRuki,
  5
  vIgku curai jemugka vAgki, tIm pAl
  kallA van paRazk kain' n'iRai piziyum
  mA malai n'ATa! maruTkai uTaittE-
  ceg kOl, koTug kural, ciRu tinai viyan punam
  koy patam kuRukumkAlai, em
  10
  mai Ir Oti mAN n'alam tolaivE!
  ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu.-potumpil kizAr

  58. n'eytal
  peru mutu celvar ponnuTaipputalvar
  ciRu tOT kOtta cev arippaRaiyin
  kaNNakattu ezutiya kurIip pOla,
  kOl koNTu alaippap paTIiyarmAtO-
  5
  vIrai vENmAn veLiyan tittan
  muracu mutal koLIiya mAlai viLakkin
  veN kOTu iyampa, n'uN pani arumpa,
  kaiyaRa van'ta pozutoTu mey cOrn'tu,
  avala n'ejcinam peyara, uyar tirai
  10
  n'ITu n'Irp panit tuRaic cErppan
  OTu tEr n'uN n'ukam n'uzain'ta mAvE!
  pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakan pOkku n'Okki, tOzi mAvinmElvaittuc colliyatu.- mutukURRanAr

  60. marutam
  malai kaNTanna n'ilai puNarn'ivappin
  peru n'eR pal kUTTu erumai uzava!
  kaNpaTai peRAatu, taN pular viTiyal,
  karug kaN varAal perun' taTi miLirvaiyoTu
  5
  pukarvai aricip pommaR peruj cORu
  kavar paTu kaiyai kazuma mAn'ti,
  n'Ir uRu ceRuvin n'ARu muTi azutta, n'in
  n'aTun'aroTu cERiAyin, avaN
  cAyum n'eytalum Ompumati; emmil
  10
  mA irug kUn'tal maTan'tai
  Ay vaLai kUTTum aNiyumAr avaiyE.
  ciRaippuRamAka uzavarkkuc colluvALAyt tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-tUgkalOriyAr

  61. kuRijci
  kELAy, ella tOzi! alkal
  vENavA n'aliya, veyya uyirA,
  E mAn piNaiyin varun'tinenAka,
  tuyar marugku aRin'tanaL pOla, annai,
  5
  'tujcAyO, en kuRumakaL?' enRalin,
  col veLippaTAmai mella en n'ejcil,
  'paTu mazai pozin'ta pARai marugkil
  ciral vAy uRRa taLavin, paral aval,
  kAn kezu n'ATaR paTarn'tOrkkuk
  10
  kaNNum paTumO?' enRicin, yAnE.
  talaivan varavu uNarn'tu, talaivikkuc colluvALAyt tOzi colliyatu.-ciRumOlikanAr

  63. n'eytal
  uravuk kaTal uzan'ta peru valaipparatavar
  miku mIn uNakkiya putu maNal AgkaN,
  kallen cErip pulavaR punnai
  vizavu n'ARu viLagku iNar avizn'tu uTan kamazum
  5
  azugkal UrO aRan inRu; atanAl,
  aRan il annai arug kaTip paTuppa,
  pacalai Aki viLivatukollO-
  puL uRa ocin'ta pU mayagku aLLal
  kazic curam n'ivakkum iruj ciRai ivuLi
  10
  tirai taru puNariyin kazUum
  mali tiraic cErppanoTu amain'ta n'am toTarpE?
  alar accattAltOzi ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-ulOccanAr

  65. kuRijci
  amutam uNka, n'am ayal ilATTi!-
  kiTagkil anna iTTuk karaik kAn yARRuk
  kalagkum pAci n'Ir alaik kalAva,
  oLiRu veL aruvi oN tuRai maTuttu,
  5
  puliyoTu poruta puN kUr yAnai
  n'aR kOTu n'ayan'ta anpu il kAnavar
  viR cuzippaTTa n'Amap pUcal
  urumiTaik kaTi iTi karaiyum
  peru malai n'ATanai 'varUum' enROLE.
  viricci peRRuppukanRa tOzi talaimakaTkuc colliyatu.-kapilar

  67. n'eytal
  cEy vicumpu ivarn'ta cezug katir maNTilam
  mAl varai maRaiya, tuRai pulampinRE;
  iRavu arun'ti ezun'ta karug kAl veN kuruku
  veN kOTTu aruj ciRait tAay, karaiya
  5
  karug kOTTup punnai iRaikoNTanavE;
  kaNaik kAl mA malar karappa, malku kazit
  tuNaic cuRA vazagkalum vazagkum; AyiTai,
  el imiz panik kaTal, malku cuTark koLIi,
  emarum vETTam pukkanar; atanAl,
  10
  tagkin evanOteyya-pogku picir
  muzavu icaip puNari ezutarum
  uTai kaTaR paTappai em uRaivin UrkkE?
  pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu.-pEri cAttanAr

  68. kuRijci
  'viLaiyATu AyamoTu Orai ATAtu,
  iLaiyOr illiTattu iRceRin'tiruttal
  aRanum anRE; Akkamum tEym' ena-
  kuRu n'urai cuman'tu, n'aRu malar un'ti,
  5
  pogki varu putu n'Ir n'ejcu uNa ATukam,
  vallitin vaNagkic collun'arp peRinE;
  'celka' ena viTun'aLmankollO? el umizn'tu,
  uravu urum uraRum arai iruL n'aTu n'AL,
  koTi n'uTagku ilagkina minni,
  10
  ATu mazai iRuttanRu, avar kOTu uyar kunRE.
  ciRaippuRamAkattOzi, talaivikku uraippALAyc ceRippu aRivuRIiyatu.-pirAn cAttanAr

  71. pAlai
  mannAp poruT piNi munni, 'innatai
  vaLai aNi munkai n'in ikuLaikku uNarttu' enap
  pal mAN irattir Ayin, 'cenm' ena,
  viTun'aL Atalum uriyaL; viTinE,
  5
  kaNNum n'utalum n'Ivi, mun n'inRu,
  pirital vallirO-aiya! celvar
  vakai amar n'al il aka iRai uRaiyum
  vaNNap puRavin ceg kAR cEval
  vIz tuNaip payirum kaiyaRu mural kural
  10
  n'um ilaL pulampak kETToRum
  pommal Oti peru vituppuRavE?
  talaivanait tOzi celavu azugkuvittatu.-vaNNappuRak kan'tarattanAr

  72. n'eytal
  'pENupa pENAr periyOr' enpatu
  n'ANu takkanRu atu kANugkAlai;
  uyir Oranna ceyir tIr n'aTpin
  n'inakku yAn maRaittal yAvatu? mikap peritu
  5
  azitakkanRAl tAnE; koNkan,
  'yAn yAy ajcuval' eninum, tAn eR
  pirital cUzAnmannE; iniyE
  kAnal Ayam aRiyinum, 'AnAtu,
  alar van'tanRukol?' ennum; atanAl,
  10
  'pularvatukol, avan n'aTpu!' enA
  ajcuval-tOzi!-en n'ejcattAnE!
  tOzi ciRaippuRamAkat talaivikku uraippALAyccolliyatu.-iLampOtiyAr

  78. n'eytal
  kOT cuRA vazagkum vAL kEz irug kazi
  maNi Er n'eytal mA malar n'iRaiya,
  pon n'Er n'uN tAtu punnai tUum,
  vIz tAz tAzaip pUk kamaz kAnal,
  5
  paTar van'tu n'aliyum cuTar cel mAlai,
  n'Oy mali paruvaral n'Am ivaN uykam;
  kETTicin-vAzi, tOzi!-teN kazi
  vaL vAy Azi uL vAy tOyinum,
  puLLu n'imirn'tanna polam paTaik kali mA
  10
  valavan kOl uRa aRiyA,
  uravu n'Irc cErppan, tErmaNik kuralE!
  varaivu malin'tatu.-kIragkIranAr

  83. kuRijci
  em Ur vAyil uNtuRait taTaiiya
  kaTavuL mutu marattu, uTan uRai pazakiya,
  tEyA vaLai vAy, teN kaN, kUr ukir,
  vAyp paRai acAam, vali mun'tu kUkai!
  5
  mai Un terin'ta n'ey veN puzukkal,
  eli vAn cUTToTu, maliyap pENutum;
  ejcAk koLkai em kAtalar varal n'acaiit
  tujcAtu alamaru pozutin,
  ajcu varak kaTug kural payiRRAtImE.
  iravukkuRi van'ta talaivan ciRaippuRattAnAka, tOzi colliyatu.-perun'tEvanAr

  85. kuRijci
  Ay malar mazaik kaN teN pani uRaippavum,
  vEy maruL paNait tOL viRal izai n'ekizavum,
  ampal mUtUr aravam Ayinum,
  kuRu vari irum puli ajcik kuRu n'aTaik
  5
  kanRuTai vEzam n'inRu kAttu alkum,
  Ar iruL kaTukiya, ajcu varu ciRu n'eRi
  vAraRkatilla-tOzi!-cAral
  kAnavan eyta muLavu mAn kozug kuRai,
  tEm kamaz katuppin koTicci, kizagkoTu
  10
  kAn'taL am ciRukuTip pakukkum
  Ogku malai n'ATan, n'in n'acaiyinAnE!
  talaivan varavu uNarn'ta tOzi talaivikku uraittatu.-n'alviLakkanAr

  86. pAlai
  aRavar, vAzi-tOzi! maRavar
  vEl ena virin'ta katuppin tOla
  pANTil oppin pakanRai malarum
  kaTum pani aRciram, n'aTugka, kANtakak
  5
  kai val vinaivan taiyupu corin'ta
  curitaka uruvina Akip periya
  kOgkam kuvi mukai aviza, Igkai
  n'al taLir n'ayavara n'uTagkum
  muRRA vEnil munni van'tOrE!
  kuRitta paruvattinvinaimuTittu van'tamai kETTa tOzi talaivikku uraittatu.-n'akkIrar

  88. kuRijci
  yAm cey tol vinaikku evanpEtuRRanai?
  varun'tal; vAzi!-tOzi!-yAm cenRu
  uraittanam varukam; ezumati; puNartiraik
  kaTal viLai amutam peyaRku ERRAagku
  5
  uruki ukutal ajcuval; utukkAN-
  tammOn koTumai n'am vayin eRRi,
  n'ayam peritu uTaimaiyin tAgkal cellAtu,
  kaNNIr aruviyAka
  azumE, tOzi! avar pazam mutir kunRE.
  ciRaippuRamAkattOzi, talaivikku uraippALAyccolliyatu.-n'allan'tuvanAr

  89. mullai
  koNTal ARRi viNtalaicceRIiyar,
  tiraip pitir kaTuppa mukaTu ukan'tu ERi,
  n'iraittu n'iRai koNTa kamaj cUl mA mazai
  azi tuLi kazippiya vazi peyaR kaTai n'AL,
  5
  irum panip paruvatta mayirk kAy uzun'tin
  akal ilai akala vIci, akalAtu
  alkalum alaikkum n'alkA vATai,
  paruma yAnai ayA uyirttAagku,
  innum varumE-tOzi!-vArA
  10
  vankaNALarOTu iyain'ta
  punkaN mAlaiyum pulampum mun'tuRuttE!
  'poruL muRRi maRuttan'tAn' enak kETTa tOzi talaivikku uraittatu.-iLam pullUrk kAviti

  90. marutam
  ATu iyal vizavin azugkal mUtUr,
  uTaiyOr panmaiyin perug kai tUvA,
  vaRan il pulaitti ellit tOytta
  pukAp pukar koNTa pun pUg kaligkamoTu
  5
  vATA mAlai tuyalvara, OTi,
  perug kayiRu n'Alum irum panam piNaiyal
  pUg kaN Ayam Ukka, UgkAL,
  azutanaL peyarum am cil Oti,
  n'alkUr peNTin, cil vaLaik kuRumakaL
  10
  Ucal uRu tozil pUcal kUTTA
  n'ayan il mAkkaLoTu kezIi,
  payan inRu amma, iv vEn'tuTai avaiyE!
  tOzi, talaimakaLukku uraippALAy, pANanai n'erugki vAyilmaRuttatu.-ajcil ajciyAr

  91. n'eytal
  n'I uNarn'tanaiyE-tOzi!-vI ukap
  punnai pUtta in n'izal uyar karaip
  pATu imiz panik kaTal tuzaii, peTaiyOTu
  uTagku irai tErum taTan' tAL n'Arai
  5
  aiya ciRu kaN ceg kaTaic ciRu mIn,
  mEkku uyar cinaiyin mImicaik kuTampai,
  tAyp payir piLLai vAyp paTac coriyum
  kAnal am paTappai AnA vaN makizp
  peru n'al Ikai n'am ciRu kuTip poliya,
  10
  puL uyirk koTpin vaL uyir maNit tArk
  kaTu mAp pUNTa n'eTun' tEr
  n'eTu n'Irc cErppan pakal ivaN varavE?
  tOzi, talaimakaTku varaivu malin'tu uraittatu.-picirAn'taiyAr

  92. pAlai
  uLLArkollO-tOzi!-tuNaiyoTu
  vEnil Oti pATu n'aTai vazalai
  vari maral n'ukumpin vATi, avaNa
  vaRan porun'tu kunRattu ucci kavAan
  5
  vETTac cIRUr akan kaN kENip
  paya n'iraikku eTutta maNi n'Irp pattar,
  pun talai maTap piTi kanROTu Ara,
  vil kaTin'tu UTTina peyarum
  kol kaLiRRu oruttal curan iRan'tOrE!
  piriviTai vERupaTTa kizattikkut tOzi colliyatu.

  93. kuRijci
  'piracam tUgka, perum pazam tuNara,
  varai veL aruvi mAlaiyin izitara,
  kUlam ellAm pulampuuka, n'ALum
  mallaRRu amma, im malai kezu veRpu!' enap
  5
  pirin'tOr iragkum perug kal n'ATa!
  celkam; ezumO; ciRakka, n'in Uzi!
  marugku maRaitta tirun'tu izaip paNait tOL,
  n'alkUr n'ucuppin, mel iyal, kuRumakaL
  pUN tAz Akam n'AN aTa varun'tiya
  10
  pazagkaN mAmaiyum uTaiya; tazagku kural
  mayirk kaN muracinOrum mun
  uyirk kuRiyetirppai peRal arugkuraittE.
  varaivu kaTAyatu.-malaiyanAr

  98. kuRijci
  eym muL anna parUu mayir eruttin
  ceyymm mEval ciRu kaT panRi
  Ogku malai viyan punam paTIiyar, vIgku poRi
  n'Uzai n'uzaiyum pozutil, tAzAtu
  5
  pAgkarp pakkattup palli paTTena,
  mellamellap piRakkE peyarn'tu, tan
  kal aLaip paLLi vatiyum n'ATan!
  en'tai Ompum kaTiyuTai viyal n'akart
  tujcAk kAvalar ikaz patam n'Okki,
  10
  iravin varUum ataninum koTitE-
  vaikalum porun'tal ollAk
  kaNNoTu, vArA en n'Ar il n'ejcE!
  iravukkuRi van'tu ozukumtalaivanait tOzi varaivu kaTAyatu.-ukkirap peruvazuti

  99. mullai
  'n'Ir aRa vaRan'ta n'irampA n'IL iTai,
  tukil virittanna veyil avir uruppin,
  ajcuvarap panikkum vej curam iRan'tOr
  tAm varat teLitta paruvam kANvara
  5
  ituvO?' enRicin-maTan'tai!-mati inRu,
  maRan'tu kaTal mukan'ta kamaj cUl mA mazai
  poRuttalcellAtu iRutta vaN peyal
  kAr enRu ayarn'ta uLLamoTu, tErvu ila-
  piTavamum, konRaiyum kOTalum-
  10
  maTava Akalin, malarn'tana palavE.
  paruvam kaNTu ARRALAya talaiviyait tOzi, 'paruvam anRu' enRu vaRpuRuttiyatu.-iLan'tiraiyanAr

  108. kuRijci
  malai ayaR kalitta mai Ar Enal
  tuNaiyin tIrn'ta kaTugkaN yAnai
  aNaiyak kaNTa am kuTik kuRavar,
  kaNaiyar, kiNaiyar, kai punai kavaNar,
  5
  viLiyar, puRakkuTi Arkkum n'ATa!
  pazakiya pakaiyum pirivu innAtE;
  mukai Er ilagku eyiRRu in n'akai maTan'tai
  cuTar purai tiru n'utal pacappa,
  toTarpu yAgku viTTanai? n'OkO yAnE!
  varaiyAtu n'eTug kAlamvan'tu ozukalARRALAya tOzi, talaimakaLatu ARRAmai kURi varaivu kaTAyatu.

  111. n'eytal
  atta iruppaip pUvin anna
  tuyt talai iRavoTu tokai mIn peRIiyar,
  vari valaip paratavar karu vinaic ciRAar,
  maral mERkoNTu mAn kaNam takaimAr
  5
  ven' tiRal iLaiyavar vETTu ezun'tAgku,
  timil mERkoNTu, tiraic curam n'In'ti,
  vAL vAyc cuRavoTu vaya mIn keNTi,
  n'iNam pey tONiyar iku maNal izitarum
  perug kazip pAkkam kallena
  10
  varumE-tOzi!-koNkan tErE.
  viricci peRRuppukanRa tOzi talaivikku uraittatu.

  112. kuRijci
  virun'tu evanceykO-tOzi!-cAral
  arumpu aRa malarn'ta karug kAl vEgkaic
  curumpu imir aTukkam pulampak kaLiRu aTTu,
  urumpu il uLLattu arimA vazagkum
  5
  perug kal n'ATan varavu aRin'tu, virumpi,
  mAk kaTal mukan'tu, maNi n'iRattu aruvit
  tAz n'Ir n'anan' talai azun'tu paTap pAay,
  malai imaippatu pOl minni,
  cilai val ERRoTu ceRin'ta im mazaikkE?
  paruva varavinkaN ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.-perugkunRUr kizAr

  114. kuRijci
  veN kOTu koNTu viyal aRai vaippavum,
  paccUn keNTi vaL ukir muNakkavum,
  maRukutoRu pulAvum ciRukuTi aravam
  vaikik kETTup paiyAn'ticinE;
  5
  aLitO tAnE-tOzi!-alkal
  van'tOnmanRa kunRa n'ATan;
  tuLi peyal poRitta puLLit tol karai
  poru tirai n'ivappin varum yARu ajcuval;
  Irg kural urumin Ar kali n'al ERu
  10
  pAmpu kavin azikkum Ogku varai potti,
  maiyal maTap piTi inaiya,
  kai UnRupu izitaru kaLiRu eRin'tanRE.
  ARu pArttu uRRa accattAl tOzi talaivikku uraippALAy, ciRaippuRamAkac colliyatu.- tolkapilar

  115. mullai
  malarn'ta poykaip pUk kuRRu azugka
  ayarn'ta Ayam kaN initu paTIiyar,
  annaiyum ciRitu taNin'tu uyirinaL; 'in n'Irt
  taTag kaTal vAyil uNTu, cil n'Ir' ena,
  5
  mayil aTi ilaiya mAk kural n'occi
  manai n'aTu mauvaloTu Uz mukai aviza,
  kAr etirn'tanRAl, kAlai; kAtalar
  tavac cEy n'ATTar Ayinum, mikap pEr
  anpinar-vAzi, tOzi!-n'an pukaz
  10
  ulappu inRu peRinum taviralar;
  kETTicin allenO, vicumpin takavE?
  piriviTai ARRALAya talaimakaLait tOzi paruvam kATTi vaRpuRuttiyatu.

  119. kuRijci
  tinai uN kEzal iriya, punavan
  ciRu poRi mATTiya perug kal aTAar,
  oN kEz vayap puli paTUum n'ATan
  Ar tara van'tanan Ayinum, paTappai
  5
  in mucup perug kalai n'an mEyal Arum
  pal malark kAn yARRu umpar, karug kalai
  kaTumpu ATTu varuTaiyoTu tAvana ukaLum
  peru varai n'Izal varukuvan, kuLaviyoTu
  kUtaLam tatain'ta kaNNiyan; yAvatum
  10
  muyagkal peRukuvan allan;
  pulavi koLIiyar, tan malaiyinum peritE.
  ciRaippuRamAkattOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-perugkunRUrkizAr

  122. kuRijci
  irug kal aTukkattu ennaiyar uzuta
  karug kAl cen'tinai kaTiyumuNTena;
  kallaka varaippil kAn kezu ciRukuTi
  mel aval marugkin mauvalum arumpina;
  5
  'n'arai urum uraRum n'Ama n'aL iruL
  varaiyaka n'ATan varUum enpatu
  uNTukol? anRukol? yAtukol maRRu?' ena
  n'inRu, mati val uLLamoTu maRain'tavai ATi,
  annaiyum amarA mukattinaL; n'innoTu
  10
  n'IyE cUztal vENTum-
  pU vEy kaNNi!-atu porun'tumARE.
  ciRaippuRamAkattOzi talaivikku uraippALAyt talaivan kETpaccolliyatu.-cegkaNNanAr

  123. n'eytal
  uraiyAy-vAzi, tOzi!-irug kazi
  irai Ar kurukin n'irai paRait tozuti
  vAgku maTaR kuTampai, tUgku iruL tuvanRum
  peNNai Ogkiya veN maNaR paTappai,
  5
  kAnal AyamoTu kAlaik kuRRa
  kaL kamaz alara taN n'aRug kAvi
  am pakai n'eRit tazai aNipeRat taii,
  vari punai ciRRil pari ciRan'tu OTi,
  pulavut tirai utaitta koTun' tAT kaNTal
  10
  cErppu Er Ir aLai alavan pArkkum
  ciRu viLaiyATalum azugki,
  n'inaikkuRu perun' tuyaram Akiya n'OyE.
  talaivanciRaippuRattAnAka, tOzi talaivikku uraippALAyccolliyatu.- kAjcip pulavanAr

  124. n'eytal
  onRu il kAlai anRil pOlap
  pulampu koNTu uRaiyum punkaN vAzkkai
  yAnum ARREn; atutAnum van'tanRu-
  n'Igkal; vAziyar; aiya!-Igkai
  5
  mukai vI atiral mOTTu maNal ekkar,
  n'avvi n'On kuLampu azun'tena, veLLi
  urukkuRu koLkalam kaTuppa, viruppuRat
  teN n'Irk kumizi izitarum
  taNNIr tataii n'inRa pozutE.
  pirivu uNarttappaTTa tOzi talaivaRku uraittatu.-mOci kaNNattanAr

  125.kuRijci
  'irai tEr eNkin paku vAy ERRai
  koTu varip puRRam vAyppa vAgki,
  n'al arA n'aTugka uraRi, kollan
  Utu ulaik kurukin uL uyirttu, akazum
  5
  n'aTu n'AL varutal ajcutum yAm' ena,
  varain'tu varal irakkuvam Ayin, n'am malai
  n'al n'AL vatuvai kUTi, n'ITu inRu
  n'ammoTu celvarman-tOzi!-mella
  vEgkaik kaNNiyar erutu eRi kaLamar
  10
  n'ilam kaNTanna akan kaN pAcaRai,
  men tinai n'eTum pOr purimAr
  tujcu kaLiRu eTuppum tam perug kal n'ATTE.
  varaivu n'ITTippa, ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.

  127. n'eytal
  irug kazi tuzaiiya Irm puRa n'Arai
  iRa eRi tivalaiyin panikkum pAkkattu,
  uvan varin, evanO?-pANa!-pEtai
  kozu mIn Arkaic cezu n'akar n'iRain'ta
  5
  kallAk katavar tan aiyar Akavum,
  vaNTal AyamoTu paNTu tAn ATiya
  InAp pAvai talaiyiTTu Orum,
  'mellam pulampan anRiyum,
  celvAm' ennum, 'kAnalAnE'.
  pANaRkut tOzi vAyil maRuttatu.-cIttalaic cAttanAr

  129. kuRijci
  peru n'akai kELAy, tOzi! kAtalar
  oru n'AL kaziyinum uyir vERupaTUum
  pommal Oti! n'am ivaN oziyac
  celpa enpa, tAmE; cenRu,
  5
  tam vinai muRRi varUum varai, n'am manai
  vAztum enpa, n'AmE, atantalai-
  kEz kiLar utti aravut talai panippa,
  paTu mazai urumin uraRRu kural
  n'aTu n'AL yAmattum tamiyam kETTE.
  pirivu uNarttappaTTa tOzi, talaimakaLai mukam pukkatu.-auvaiyAr

  131. n'eytal
  ATiya tozilum, alkiya pozilum,
  uLLal AkA uyavu n'ejcamoTu
  UTalum uTaiyamO-uyar maNaR cErppa!
  tirai mutir araiya taTan' tAL tAzaic
  5
  cuRavu maruppu anna muT tOTu ociya,
  iRavu Ar inak kuruku iRaikoLa irukkum,
  n'aRavu makiz irukkai n'al tErp periyan,
  kaL kamaz, poRaiyARu anna en
  n'al tOL n'ekiza maRattal, n'umakkE?
  maNamanaiyil piRRai jAnRu pukka tOziyait talaivan, 'vERupaTAmai ARRuvittAy; periyai kAN' enRARkut tOzi colliyatu.-ulOccanAr

  132. n'eytal
  pEr Ur tujcum; yArum illai;
  tirun'tu vAyc cuRavam n'Ir kAnRu, oyyenap
  perun' teru utirtaru peyaluRu taN vaLi
  pOr amai katavap purai toRum tUva,
  5
  kUr eyiRRu ekinam n'aTugkum n'al n'akarp
  payilpaTai n'ivan'ta pal pUj cEkkai
  ayalum mAN ciRaiyatuvE; atantalai,
  'kAppuTai vAyil pORRu, O' ennum
  yAmam koLpavar n'eTu n'A oN maNi
  10
  onRu eRi pANiyin iraTTum;
  inRukol, aLiyEn ponRum n'ALE?
  kAppu mikutikkaN ARRALAkiya talaivikkut tOzi colliyatu.

  134. kuRijci
  'initin initu talaippaTum' enpatu
  itukol?-vAzi, tOzi!-kAtalar
  varu kuRi ceyta varaiyakac ciRu tinaic
  cev vAyp pAcinam kaTIiyar, 'koTicci!
  5
  av vAyt taTTaiyoTu avaNai Aka!' ena,
  EyaLman yAyum; n'un'tai, 'vAziyar,
  am mA mEni n'irai toTik kuRumakaL!
  cellAyO; n'in muL eyiRu uNku' ena,
  melliya iniya kURalin, yAn aHtu
  10
  ollEn pOla uraiyATuvalE!
  'iRceRippAr' ena ARRALAya talaiviyai, aHtu ilar enpatu paTa, tOzi colliyatu.

  135. n'eytal
  tUgkal Olai Ogku maTaR peNNai
  mA arai putaitta maNal mali munRil,
  varaiyAt tAram varu virun'tu ayarum
  taN kuTi vAzn'ar am kuTic cIRUr
  5
  initu manRamma tAnE-pani paTu
  pal curam uzan'ta n'alkUr pariya,
  muzagku tiraip putu maNal azun'tak koTkum,
  vAl uLaip polin'ta, puravit
  tErOr n'ammoTu n'akAa UgkE.
  'varaivu n'ITTippa alar Am' enak kavanRa tOzi ciRaippuRamAkaccolliyatu.-katappiLLaiyAr

  136. kuRijci
  tirun'tu kOl el vaLai vENTi yAn azavum,
  arum piNi uRun'arkku, vETTatu koTAatu,
  marun'tu Ayn'tu koTutta aRavOn pOla,
  ennai-vAziya, palavE!-panniya
  5
  malai kezu n'ATanoTu n'ammiTaic ciRiya
  talaippirivu uNmai aRivAn pOla,
  n'Ippa n'IgkAtu, varin varai amain'tu,
  tOL pazi maRaikkum utavip
  pOkku il polan' toTi ceRIiyOnE.
  ciRaippuRamAkattalaivi tOzikku uraittatu.-n'aRRag koRRanAr

  138. n'eytal
  uvar viLai uppin kunRu pOlkuppai
  malai uyttup pakarum, n'ilaiyA vAzkkai,
  kaNam koL umaNar uyagkuvayin ozitta
  paN azi pazam pAr veN kuruku Inum
  5
  taNNam tuRaivan, mun n'AL, n'ammoTu
  pAcaTaik kalitta kaNaik kAl n'eytal
  pUvuTan n'eRitaru toTalai taii,
  kaN aRivuTaimai allatu, n'uN vinai
  izai aNi alkul vizavu ATu makaLir
  10
  muzagku tirai in cIr tUgkum
  azugkal mUtUr aRin'tanRO inRE.
  'alar AyiRRu' ena ARRALAya talaimakaTkut talaivan ciRaippuRamAkat tOzi colliyatu.-ammUvanAr

  145. n'eytal
  irug kazi poruta Ira veN maNal
  mAk koTi aTumpin mA itaz alari
  kUn'tal makaLir kOtaik kUTTum
  kAmar koNkan, n'Am veg kENmai
  5
  aitu Eyn'tillA Ugkum, n'ammoTu
  puNarn'tanan pOla uNarak kURi,
  'tAn yAgku?' ennum aRan il annai;
  yAn ezil aRitalum uriyaL n'Iyum; n'am
  parAraip punnaic cEri, mella,
  10
  n'aLLen kagkulum, varumarO-
  amma vAzi!-tOzi avar tEr maNik kuralE!
  iravukkuRi van'tu talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi varaivukaTAyatu.-n'ampi kuTTuvan

  147. kuRijci
  yAgku AkuvamO-'aNi n'utaR kuRumakaL!
  tEm paTu cAraR ciRu tinaip perug kural
  cev vAyp paig kiLi kavara, n'I maRRu
  ev vAyc cenRanai, avaN?' enak kURi,
  5
  annai AnAL kazaRa, mun n'inRu,
  'aruvi Arkkum peru varai n'ATanai
  aRiyalum aRiyEn; kANTalum ilanE;
  vetir punai taTTaiyEn malar pUk koytu,
  cunai pAyn'tu ATiRRum ilan' ena n'inaivilai
  10
  poyyal, an'tO! vAyttanai? atu kETTu,
  talai iRaijcinaLE annai;
  celavu ozin'tanaiyAl, aLiyai n'I, punattE?
  ciRaippuRamAkattOzi colliyatu.-koLLampakkanAr

  148. pAlai
  vaNNam n'Okkiyum, men mozi kURiyum,
  'n'I avaN varutal ARRAy' enat tAm
  toTagki ALvinaip pirin'tOr, inRE,
  n'eTug kayam purin'ta n'Ir il n'IL iTai,
  5
  ceg kAl marAattu am puTaip porun'ti,
  vAgku cilai maRavar vIgku n'ilai ajcAtu,
  kal aLaic ceRin'ta vaL ukirp piNavin
  in puniRRu iTumpai tIra, cinam ciRan'tu,
  ceg kaN irum pulik kOL val ERRai
  10
  uyar maruppu oruttal pukar mukam pAyum
  aruj curam iRappa enpa;
  varun'tEn-tOzi!-vAykka, avar celavE!
  pirivuNarn'tu vERupaTTa talaiviyait tOzi vaRpuRIiyatu.-kaLLampALanAr

  149. n'eytal
  cilarum palarum kaTaikkaN n'Okki,
  mUkkin uccic cuTTu viral cErtti,
  maRukil peNTir ampal tURRa,
  ciRu kOl valan'tanaL annai alaippa,
  5
  alan'tanen vAzi-tOzi!-kAnal
  putu malar tINTiya pU n'ARu kurUuc cuval
  kaTu mAn pariya kataz pari kaTaii,
  n'aTu n'AL varUum iyal tErk koNkanoTu
  celavu ayarn'ticinAl, yAnE;
  10
  alar cuman'tu ozika, iv azugkal UrE!
  tOzi talaiviyai uTanpOkku valittatu; ciRaippuRamAkac colliyatUum Am.- ulOccanAr

  151. kuRijci
  n'al n'utal pacappinum, perun' tOL n'ekizinum,
  kol muraN irum puli arum puzait tAkkic
  cem maRuk koNTa veN kOTTu yAnai
  kal micai aruviyin kazUuj cAral
  5
  vAraRkatilla-tOzi!-kaTuvan,
  muRi Ar perug kiLai aRital ajci,
  kaRi vaLar aTukkattu, kaLavinil puNarn'ta
  cem muka man'ti ceykuRi, karug kAl
  pon iNar vEgkaip pUj cinaic celIiyar,
  10
  kuNTu n'Ir n'eTuj cunai n'Okkik kavizn'tu, tan
  pun talaip pARu mayir tiruttum
  kunRa n'ATan iravinAnE!
  iravukkuRicciRaippuRamAkat tOzi colliyatu.-iLan'AkanAr

  154. kuRijci
  kAnamum kammenRanRE; vAnamum
  varai kizippanna mai iruL parappi,
  pal kural ezili pATu OvAtE;
  majcu tavaz iRumpil kaLiRu valam paTutta
  5
  vej cina uzuvaip pEz vAy ERRai
  ajcutaka uraRum; Ocai kELAtu
  tujcutiyO-ila, tUvilATTi!-
  pEr ajar poruta pukar paTu n'ejcam
  n'Ir aTu n'eruppin taNiya, inRu avar
  10
  vArAr AyinO n'anRE; cAral
  vilagku malai Ar ARu uLLutoRum,
  n'ilam paran'tu ozukum, en n'iRai il n'ejcE?
  iravukkuRit talaivanciRaippuRamAka varaivu kaTAyatu.- n'allAvUr kizAr

  158. kuRijci
  amma vAzi, tOzi! n'amvayin,
  yAnO kANEn-atutAn karan'tE,
  kal atar mannum kAl kollummE;
  kanai iruL mannum kaN kollummE-
  5
  viTar mukaic ceRin'ta vej cina irum puli
  pukar muka vEzam pulampat tAkki,
  kuruti parukiya kozug kavuT kaya vAy
  vEgkai mutaloTu tuTaikkum
  Ogku malai n'ATan varUum ARE.
  ARu pArttu uRRa accattAl ciRaippuRamAkac colliyatu.-veLLaikkuTi n'AkanAr

  159. n'eytal
  maNi tuNin'tanna mA irum parappin
  uravut tirai kozIiya pU mali perun' tuRai,
  n'ilavuk kuvittanna mOTTu maNal iTikarai,
  kOTu tuNarn'tanna kuruku ozukku eNNi,
  5
  ellai kazippinam Ayin, mella
  vaLi cIttu varitta punnai munRil,
  kozu mIn Arkaic cezu n'akarc celIiya,
  'ezu' enin, avaLum ollAL; yAmum,
  'ozi' ena allam Ayinam; yAmattu,
  10
  uTaitirai oliyin tujcum mali kaTaR
  cil kuTip pAkkam kallena
  alkuvatAka, n'I amarn'ta tErE!
  talaiviyin ARRAmaiyum ulakiyalum kURi, varaivu kaTAyatu.-kaNNampullanAr

  163. n'eytal
  uyirttanavAkuka, aLiya, n'ALum-
  ayirt tukaL mukan'ta AnA UtaiyoTu
  elliyum iravum ennAtu, kallenak
  kaRagku icai ina maNi kaipuNarn'tu olippa,
  5
  n'ilavut tavaz maNaR kOTu ERic celavara,
  inRu en n'ejcam pOla, tonRu, n'ani
  varun'tuman; aLiya tAmE: perug kaTal
  n'Il n'iRap punnait tami oN kaitai,
  vAnam mUzkiya vayagku oLi n'eTuj cuTark
  10
  katir kAyn'tu ezun'tu akam kanali jAyiRRu
  vaikuRu vanappin, tOnRum
  kaitaiam kAnal tuRaivan mAvE!
  varaivu malin'tu colliyatu.

  164. pAlai
  'uRai tuRan'tirun'ta puRavil, tanAtu
  ceg katirc celvan teRutalin, maN paka,
  ulaku mika varun'ti uyAvuRukAlaic
  cenRanar Ayinum, n'anRu ceytanar' enac
  5
  collin teLippavum, teLital cellAy-
  cegkOl vALik koTu vil ATavar
  vampa mAkkaL uyirt tiRam peyarttena,
  veg kaTaRRu aTai mutal paTu muTai tazIi,
  uRu pacik kuRu n'ari kuRukal cellAtu
  10
  mARu puRakkoTukkum attam,
  URu ilarAkutal uLLAmARE.
  poruL muTittu van'tAn enpatu, vAyilkaLvAyk kETTa tOzi talaivikkuuraittatu.

  165. kuRijci
  amark kaN AmAn aru n'iRam muLkAtu
  paNaitta pakazip pOkku n'inain'tu, kAnavan,
  'aNagkoTu n'inRatu malai, vAn koLka' enak
  kaTavuL Ogku varai pENmAr, vETTu ezun'tu,
  5
  kiLaiyoTu makizum kunRa n'ATan
  aTaitarumtORum, arumai tanakku uraippa,
  'n'ap puNarvu illA n'ayan ilOr n'aTpu
  anna Akuka' ennAn;
  olkAtu ozi; mikap palkina tUtE.
  n'otumalar varaiyum paruvattu, tOzi talaivikku aRattoTu n'ilai payappac colliyatu; varaivu malin'tatUum Am.

  167. n'eytal
  karug kOTTup punnaik kuTakku vAgku peruj cinai
  virun'tin veN kuruku Arppin, Aay
  vaN makiz n'ALavaip paricil peRRa
  paN amai n'eTun' tErp pANiyin, olikkum
  5
  taNNam tuRaivan tUtoTum van'ta
  payan teri panuvaR pai tIr pANa!
  n'in vAyp paNi mozi kaLaiyA-pal mAN
  putu vI jAzaloTu punnai tAam
  maNam kamaz kAnal, mAN n'alam izan'ta
  10
  iRai Er el vaLaik kuRumakaL
  piRai Er tiru n'utal pAaya pacappE.
  tOzi pANaRku vAyil maRuttatu; tUtoTu van'ta pANaRkuc colliyatUum Am.

  168. kuRijci
  curumpu uNa virin'ta karug kAl vEgkaip
  peruj cinait toTutta kozug kaN iRAal,
  puLLuRRuk kacin'ta tIm tEn kal aLaik
  kuRak kuRumAkkaL uNTa miccilaip
  5
  pun talai man'ti van paRaz n'akkum
  n'an malai n'ATa! paNpu enap paTumO-
  n'in n'ayan'tu uRaivi in uyir uLLAy,
  aNagkuTai aravin Ar iruL n'aTu n'AL,
  mai paTu ciRu n'eRi eHku tuNai Aka
  10
  Aram kamazum mArpinai,
  cAraR ciRukuTi Igku n'I varalE?
  tOzi iravukkuRi maRuttatu.

  170. marutam
  maTak kaN, takarak kUn'tal, paNait tOL,
  vArn'ta vAl eyiRRu, cErn'tu ceRi kuRagkin,
  piNaiyal am tazai taii, tuNaiyilaL
  vizavuk kaLam poliya van'tu n'inRanaLE;
  5
  ezuminO ezumin, em kozun'aR kAkkam;
  Ariyar tuvanRiya pEr icai muLLUr,
  palar uTan kazitta oL vAL malaiyanatu
  oru vERku OTiyAgku, n'am
  panmaiyatu evanO, ivaL vanmai talaippaTinE?
  tOzi viRalikku vAyil maRuttatu.

  171. pAlai
  n'Ir n'acaikku Ukkiya uyaval yAnai
  vEniR kunRattu vev varaik kavAan
  n'ilam cela, cellAk kayan' talaik kuzavi
  cEri am peNTir n'ejcattu eRiya
  5
  Ur AnkanRoTu pukutum n'ATan
  pan malai aruj curam iRappin, n'am viTTu,
  yAgku vallun'a maRRE-jAgka
  vinaip pUN teN maNi vIzn'tana n'ikarppak
  kazutu kAlkoLLum pozutu koL pAnAL,
  10
  Arva n'ejcamoTu aLaii,
  mArpu uRap paTuttal marIiya kaNNE?
  pirivu uNarttappaTTa tOzi talaimakaTku uraittatu.

  172. n'eytal
  viLaiyATu AyamoTu veN maNal azutti,
  maRan'tanam tuRan'ta kAz muLai akaiya,
  'n'ey pey tIm pAl peytu initu vaLarppa;
  n'umminum ciRan'tatu; n'uvvai Akum' enRu,
  5
  annai kURinaL, punnaiyatu n'alanE-
  amma! n'ANutum, n'ummoTu n'akaiyE;
  virun'tin pANar viLar icai kaTuppa,
  valampuri vAn kOTu n'aralum ilagku n'Irt
  tuRai kezu koNka!-n'I n'alkin,
  10
  iRaipaTu n'Izal piRavumAr uLavE.
  pakaRkuRi van'ta talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu; kuRipeyarttITum Am.

  173. kuRijci
  cunaip pUk kuRRum, toTalai taiiyum,
  malaic ceg kAn'taT kaNNi tan'tum,
  tan vazip paTUum n'am n'ayan'taruLi,
  veRi ena uNarn'ta ariya annaiyai,
  5
  kaNNinum kanavinum kATTi, 'in' n'Oy
  enninum vArAtu; maNiyin tOnRum
  am malai kizavOn ceytanan itu' enin,
  paTu vaNTu Arkkum pain' tAr mArpin
  n'eTu vETku Etam uTaittO?-
  10
  toTiyOy! kURumati, vinavuval yAnE.
  tOzi talaivikku uraippALAy, ciRaippuRamAkac colliyatu; veRi accuRIit tOzi aRattoTu n'ilai payappittatUum Am.

  175. n'eytal
  n'eTug kaTal alaitta koTun' timiR paratavar
  kozu mIn koLLai azi maNal kuvaii,
  mIn n'ey aTTik kiLijcil pottiya
  ciRu tI viLakkil tujcum, n'aRu malarp
  5
  punnai Ogkiya, tuRaivanoTu annai
  tAn aRin'tanRO ilaLE; pAnAL
  cEriam peNTir ciRu col n'ampi,
  cuTuvAn pOla n'Okkum,
  aTu pAl anna en pacalai meyyE.
  tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu.

  178. n'eytal
  ATu amai Akkam aitu picain'tanna
  tOTu amai tUvit taTan' tAL n'Arai
  n'alan uNappaTTa n'alkUr pETai
  kazi peyar marugkil ciRu mIn uNNAtu,
  5
  kaitai am paTu cinaip pulampoTu vatiyum
  taNNam tuRaivan tErE kaNNin
  kANavum iyain'tanRu mannE; n'ANi
  n'aLLen yAmattum kaN paTai peREen;
  puL oli maNi cettu Orppa,
  10
  viLin'tanRumAtu, avart teLin'ta en n'ejcE.
  ciRaippuRamAkat tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.

  180. marutam
  pazanap pAkal muyiRu mUcu kuTampai
  kazani n'Arai uraittalin, cen'n'el
  viravu veLLariciyin tAam Uran
  palarp peRal n'acaii, n'am il vAralanE;
  5
  mAyOL, n'alattai n'ampi viTal ollALE
  anniyum periyan; avaninum vizumiya
  iru peru vEn'tar, poru kaLattu ozitta
  punnai vizumam pOla,
  ennoTu kaziyum-iv iruvaratu ikalE.
  talaimakaRku vAyil n'Ern'ta tOzi talaimakaLiTattup poRAmai kaNTu colliyatu.

  181. mullai
  uL iRaik kurIik kAr aNaR cEval
  piRa pulat tuNaiyOTu uRai pulattu alki,
  van'tatan cevvi n'Okki, pETai
  n'eRi kiLar Igkaip pUvin anna
  5
  ciRu pal piLLaiyoTu kuTampai kaTitalin,
  tuvalaiyin n'anain'ta puRattatu ayalatu
  kUral irukkai aruLi, n'eTitu n'inain'tu,
  Ira n'ejcin tan vayin viLippa,
  kaiyaRa van'ta maiyal mAlai
  10
  irIiya Akalin, in oli izan'ta
  tAr aNi puravi taN payir tumippa
  van'tanRu, peruviRal tErE;
  uyn'tanRAkum, ivaL Ay n'utaR kavinE.
  vinai muRRip pukun'tatu kaNTa tOzi makizn'tu uraittatu.

  182. kuRijci
  n'ilavum maRain'tanRu; iruLum paTTanRu;
  Ovattu anna iTanuTai varaippin,
  pAvai anna n'iR puRagkAkkum
  ciRan'ta celvattu annaiyum tujcinaL;
  5
  keTuttuppaTu n'an kalam eTuttuk koNTAgku,
  n'an mArpu aTaiya muyagki, menmela,
  kaNTanam varukam cenmO?-tOzi!-
  kIzum mElum kAppOr n'Itta
  vaRun' talaip perug kaLiRu pOla,
  10
  tamiyan van'tOn, paniyalai n'IyE!
  varaivu n'ITTippa, talaimakaL ARRAmai aRin'ta tOzi ciRaippuRamAkac colli varaivu kaTAyatu.

  183. n'eytal
  tam n'ATTu viLain'ta veNNel tan'tu,
  piRa n'ATTu uppin koLLai cARRi,
  n'eTu n'eRi ozukai n'ilavu maNal n'In'ti,
  avaN uRai munin'ta okkaloTu pulam peyarn'tu,
  5
  umaNar pOkalum innAtAkum-
  maTavai manRa-koNka!-vayintORu
  innAtu alaikkum UtaiyoTu Orum
  n'um il pulampin mAlaiyum uTaittE;
  ina mIn Arn'ta veN kuruku mititta
  10
  vaRu n'Ir n'eytal pOla,
  vAzAL Atal cUzAtOyE.
  varaiviTai vaittup piriyum talaivaRkut tOzi colliyatu.

  188. kuRijci
  paTu n'Irc cilampil kalitta vAzaik
  koTu maTal InRa kUr vAyk kuvi mukai,
  oL izai makaLir ilagku vaLait toTUum
  mel viral mOcai pOla, kAn'taL
  5
  vaL itaz tOyum vAn tOy veRpa!
  'n'anRi viLaivum tItoTu varum' ena,
  anRu n'aRku aRin'tanaL Ayin, kunRattut
  tEm mutir cilampil taTaiiya
  vEy maruL paNait tOL aziyalaLmannE.
  pakaRkuRi maRuttu varaivu kaTAyatu.

  189. pAlai
  tam alatu illA n'am n'ayan'tu aruLi
  innum vArAr; Ayinum, cenniyar,
  teRal arug kaTavuL munnar, cIRiyAz
  n'arampu icaittanna in kuraR kurukin
  5
  kagkai vagkam pOkuvarkollO-
  ev vinai ceyvarkol tAmE?-vev vinaik
  kolai val vETTuvan valai parin'tu pOkiya
  kAnap puRavin cEval vAy n'Ul
  cilampi am cinai verUum,
  10
  alagkal ulavai am kATu iRan'tOrE?
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.

  191. n'eytal
  'ciRu vI jAzal tEn tOy oL iNar
  n'Er izai makaLir vAr maNal izaitta
  vaNTaR pAvai vana mulai muRRattu,
  oN poRic cuNagkin aitu paTat tAam
  5
  kaNTal vElik kAmar ciRukuTi,
  elli van'tanRO tEr?' enac colli,
  alar ezun'tanRu iv UrE; palaruLum
  en n'OkkinaLE annai; n'ALai
  maNip pU muNTakam koyyEn Ayin,
  10
  aNik kavin uNmaiyO aritE; maNik kazi
  n'aRum pUg kAnal van'tu, avar
  vaRun' tEr pOtal ataninum aritE.
  tOzi, talaimakan ciRaippuRamAka, ceRippu aRivuRuppAn vENTic colliyatu.-ulOccanAr

  194. kuRijci
  amma vAzi, tOzi! kaimmARu
  yAtu ceyvAgkol n'AmE-kaya vAyk
  kanRuTai marugkin piTi puNarn'tu iyalum,
  valan uyar maruppin, n'ilam Irt taTak kai,
  5
  aNNal yAnaikku anRiyum, kal micait
  tani n'ilai itaNam pulampap pOki,
  man'tiyum aRiyA maram payil oru ciRai,
  kunRa veRpanoTu n'Am viLaiyATa,
  irumpu kavarkoNTa EnaR
  10
  perug kural koLLAc ciRu pacug kiLikkE?
  ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

  195. n'eytal
  aruLAyAkalO, koTitE!-irug kazik
  kuruLai n'Irn'Ay kozu mIn mAn'ti,
  tillaiam potumpil paLLi koLLum
  mellam pulampa! yAn kaNTicinE-
  5
  kallen puLLin kAnal am toNTi,
  n'el ari tozuvar kUr vAL uRRena,
  pal itaz tayagkiya kUmpA n'eytal
  n'Ir alait tORRam pOla,
  Iriya kaluzum, n'I n'ayan'tOL kaNNE.
  kaLavinkaN n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAyina tOzi varaivu kaTAyatu.

  197. pAlai
  'tOLE toTi n'ekizn'tanavE; n'utalE
  pIr ivar malarin pacappu Urn'tanRE;
  kaNNum taN pani vaikina; annO!
  teLin'tanam manRa; tEyar en uyir' ena,
  5
  Azal, vAzi-tOzi!-n'I; n'in
  tAzn'tu oli katuppin vIzn'ta kAloTu,
  vaNTu paTu putu malar uNtuRait tarIiya,
  peru maTa makaLir munkaic ciRu kOl
  polan' toTi pOla minni, kaNag koL
  10
  in icai muracin iragki, mannar
  eyil Ur pal tOl pOlac
  cel mazai tavazum, avar n'al malai n'ATTE.
  varaivu n'ITa ARRALAkiya talaimakaLait tOzi ARRuvittatu.-n'akkIrar

  200. marutam
  kaNNi kaTTiya katira anna
  oN kural n'occit teriyal cUTi,
  yARu kiTan'tanna akal n'eTun' teruvil,
  'cARu' ena n'uvalum mutu vAyk kuyava!
  5
  Itum AgkaN n'uvanRicin mAtO-
  Ampal amanRa tIm perum pazanattup
  poykai Urkkup pOvOy Aki,
  'kai kavar n'arampin panuvaR pANan
  ceyta allal palkuva-vai eyiRRu,
  10
  aitu akal alkul makaLir!-ivan
  poy poti koTuj col Ompumin' enavE.
  tOzi talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, vAyilAkap pukka pANan kETpa, kuyavanaik kUvi, 'igganam collAyO?' enRu kuyavaRkuc colliyatu.-kUTalUrp pal kaNNanAr

  203. n'eytal
  muzagku tirai kozIiya mUri ekkar,
  taTan' tAT tAzai muLLuTai n'eTun' tOTTu
  aka maTal potuLiya mukai mutir vAn pUg
  kOTu vArn'tanna, veN pUt tAzai
  5
  eRi tirai utaittalin, pogkit tAtu cOrpu,
  ciRukuTip pAkkattu maRuku pulA maRukkum
  maNam kamaz kAnal, iyain'ta n'am kENmai
  oru n'AL piriyinum uyvu aritu ennAtu,
  kataz pari n'eTun' tEr varavu ANTu azugkac
  10
  ceyta tan tappal anRiyum,
  uyavup puNarn'tanRu, iv azugkal UrE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi colli varaivu kaTAyatu.-ulOccanAr

  206. kuRijci
  'tuyt talaip puniRRuk kural pAl vArpu iRaijci,
  tOTu alaik koNTana Enal enRu,
  tuRu kal mImicaik kuRuvana kuzIi,
  cev vAyp pAcinam kavarum' enRu, av vAyt
  5
  taTTaiyum puTaittanai, kavaNaiyum toTukka' ena
  en'tai van'tu uraittananAka, annaiyum,
  'n'al n'AL vEgkaiyum malarkamA, ini' ena
  en mukam n'OkkinaL; evankol?-tOzi!-
  celvAL enRukol? 'ceRippal' enRukol?
  10
  kal kezu n'ATan kENmai
  aRin'tanaLkol? aHtu aRikalen yAnE!
  talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.-aiyUr muTavanAr

  207. n'eytal
  kaNTal vElik kazi cUz paTappai
  muNTakam vEyn'ta kuRiyiRaik kurampaik
  kozu mIn koLpavar pAkkam kallena,
  n'eTun' tEr paNNi varal AnAtE;
  5
  kunRattu anna kuvavu maNal n'In'ti
  van'tanar, peyarvarkol tAmE? alkal,
  iLaiyarum mutiyarum kiLaiyuTan kuzIi,
  kOT cuRA eRin'tena, curugkiya n'arampin
  muTi mutir paratavar maTa mozik kuRumakaL,
  10
  valaiyum tUNTilum paRRi, perug kAl
  tirai ezu pauvam munniya
  kolai vej ciRAar pARpaTTanaLE.
  n'otumalar varaivuzi, tOzi cevilikku aRattoTu n'inRatu.

  208. pAlai
  viRal cAl viLagku izai n'ekiza, vimmi,
  aRal pOl teL maNi iTai mulai n'anaippa,
  viLivu ila kaluzum kaNNoTu, peritu azin'tu,
  evan inaipu vATuti?-cuTar n'utaR kuRumakaL!-
  5
  celvAr allar n'am kAtalar; celinum,
  n'OnmAr allar, n'OyE; maRRu avar
  konnum n'ampug kuraiyar tAmE;
  ciRan'ta anpinar; cAyalum uriyar;
  pirin'ta n'amminum iragki, arum poruL
  10
  muTiyAtuAyinum varuvar; atantalai,
  in tuNaip pirin'tOr n'ATit
  taruvatu pOlum, ip peru mazaik kuralE?
  celavuRRAratu kuRippu aRin'tu ARRALAya talaimakaL uraippa,tOzi colliyatu.-n'occi n'iyamag kizAr

  210. marutam
  arikAl mARiya am kaN akal vayal
  maRu kAl uzuta Irac ceRuvin,
  vittoTu cenRa vaTTi paRpala
  mInoTu peyarum yANar Ura!
  5
  n'eTiya mozitalum kaTiya Urtalum
  celvam anRu; tan cey vinaip payanE;
  cAnROr celvam enpatu, cErn'tOr
  punkaN ajcum paNpin
  men kaT celvam celvam enpatuvE.
  tOzi talaimakanai n'erugkic colluvALAy, vAyil n'Ern'tatu.-miLaikizAn n'alvETTanAr

  211. n'eytal
  yArkku n'on'tu uraikkO yAnE-Ur kaTal
  Otam cenRa uppuTaic ceRuvil,
  koTug kazi marugkin, irai vETTu ezun'ta
  karug kAl kurukin kOL uyn'tu pOkiya
  5
  muTagku puRa iRavin mOvAy ERRai,
  eRi tirai tokutta ekkar n'eTug kOTTut
  tuRu kaTaR talaiya tOTu poti tAzai
  vaNTu paTu vAn pOtu verUum
  tuRai kezu koNkan tuRan'tanan enavE?
  varaivu n'ITa orutalai ARRALAm enRa tOzi ciRaippuRamAkat tannuLLE colliyatu.-kOTTiyUr n'allan'taiyAr

  212. pAlai
  pArvai vETTuvan paTu valai verIi,
  n'eTug kAl kaNan'tuL am pulampu koL teL viLi
  curam cel kOTiyar katumena icaikkum
  n'arampoTu koLLum attattu AgkaN
  5
  kaTug kuraR pampaik kata n'Ay vaTukar
  n'eTum perug kunRam n'In'ti, n'am vayin
  van'tanar; vAzi-tOzi!-kaiyatai
  cem pon kazaltoTi n'Okki, mA makan
  kavavuk koL in kural kETToRum,
  10
  avavuk koL manattEm Akiya n'amakkE.
  poruL muTittut talaimakanOTu van'ta vAyilkaLvAy varavu kETTa tOzi talai makaTkuc colliyatu.-kuTavAyiR kIrattanAr

  215. n'eytal
  kuNa kaTal ivarn'tu, kurUuk katir parappi,
  pakal kezu celvan kuTamalai maRaiya,
  pulampu van'tu iRutta punkaN mAlai,
  ilagku vaLai makaLir viyal n'akar ayara,
  5
  mIn n'iNam tokutta Un n'ey oN cuTar
  n'Il n'iRap parappil tayagku tirai utaippa;
  karai cErpu irun'ta kallen pAkkattu,
  inRu n'I ivaNai Aki, emmoTu
  tagkin evanOteyya? cegkAl
  10
  koTu muTi av valai pariyap pOkiya
  kOT cuRAk kuRitta munpoTu
  vETTam vAyAtu emar vAralarE.
  pakaR kuRi van'tu mILvAnai 'avaL ARRum tanmaiyaL allaL;n'Iyir igkut tagkaR pAlIr; emarum innatu oru tavaRRinar' enat tOzi talaimakaRkuc colliyatu. iravuk kuRi maRuttu varaivu kaTAyatUum Am.-maturaic c

  220. kuRijci
  ciRu maNi toTarn'tu, perug kaccu n'iRIi,
  kuRu mukiz erukkag kaNNi cUTi,
  uNNA n'al mAp paNNi, emmuTan
  maRukuTan tiritarum ciRu kuRumAkkaL,
  5
  peritum cAnROrmanRa-vicipiNi
  muzavuk kaN pularA vizavuTai AgkaN,
  'UrEm' ennum ip pEr EmuRun'ar
  tAmE oppuravu aRiyin, 'tEmozik
  kayal Er uNkaN kuRumakaTku
  10
  ayalOr Akal' enRu emmoTu paTalE!
  kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaLai mukam pukkatu. pinninRa talaimakan tOzi kETpat talaimakaLai OmpaTuttatUum Am.tAn ARRAnAyc colliyatUum Am.-kuNTukaTpAliyAtanAr

  222. kuRijci
  karug kAl vEgkaic cev vIvAgku cinai
  vaTuk koLap piNitta viTupuri muraRcik
  kai punai ciRu n'eRi vAgki, paiyena,
  vicumpu ATu Ay mayil kaTuppa, yAn inRu,
  5
  pacug kAz alkul paRRuvanan Ukkic
  celavuTan viTukO-tOzi!-palavuTan
  vAzai Ogkiya vazai amai cilampil,
  tujcu piTi marugkin majcu paTa, kANAtu,
  perug kaLiRu piLiRum cOlai avar
  10
  cEN n'eTug kunRam kANiya n'IyE?
  tOzi, talaimakan varavu uNarn'tu, ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu.-kapilar

  223. n'eytal
  ivaLtan, kAmam perumaiyin, kAlai ennAL; n'in
  anpu peritu uTaimaiyin, aLittal vENTi,
  pakalum varuti, pal pUg kAnal;
  innIr AkalO initAl enin, ivaL
  5
  alarin arug kaTip paTukuvaL; atanAl
  elli vammO!-mellam pulampa!
  cuRavinam kalitta n'iRai irum parappin
  tuRaiyinum tujcAk kaNNar
  peNTirum uTaittu, iv ampal UrE.
  pakaRkuRi van'tu mILvAnait tOzi iravukkuRi n'ErvAL pOnRu, atuvum maRuttu, varaivu kaTAyatu.-ulOccanAr

  227. n'eytal
  aRin'tOr 'aRan ilar' enRalin, ciRan'ta
  in uyir kaziyinum n'ani innAtE;
  punnaiam kAnal puNar kuRi vAytta
  pin Ir Oti en tOzikku, annO!
  5
  paTu maNi yAnaip pacumpUT cOzar
  koTi n'uTagku maRukin ArkkATTu AgkaN,
  kaLLuTait taTavil puL olittu OvAt
  tEr vazagku teruvin anna,
  kauvai AkinRatu-aiya!-n'in aruLE.
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tu ozuka, tOzi talaimakanai varaivu muTukac colliyatu.-tEvanAr

  228. kuRijci
  en enappaTumO-tOzi!-minnu vacipu
  atir kural ezili, mutir kaTan tIra,
  kaN tUrpu virin'ta kanai iruL n'aTu n'AL,
  paNpu il Ar iTai varUum n'am tiRattu
  5
  aruLAnkollO tAnE-kAnavan
  ciRu puRam kaTukkum perug kai vEzam,
  veRi koL cApattu eRi kaNai verIi,
  azun'tupaTa viTarakattu iyampum
  ezun'tu vIz aruviya malai kizavOnE?
  tOzi, ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy,talaimakan kETpac colliyatu.-muTattirumARanAr

  229. pAlai
  'cERum, cERum' enRalin, pala pulan'tu,
  'cenmin' enRal yAn ajcuvalE;
  'cellAtIm' enac ceppin, pallOr
  n'iRattu eRi pun colintiRattu ajcuvalE;
  5
  atanAl, cenmin; cenRu vinai muTimin; cenRAgku,
  avaN n'ITAtal Ompumin; yAmattu,
  izai aNi Akam vaTuk koLa muyagki,
  uzaiyIrAkavum panippOL tamiyE
  kuzaivAn, kaNNiTattu INTit taNNena,
  10
  ATiya iLa mazaip pinRai,
  vATaiyum kaNTirO, van'tu n'inRatuvE?
  talaimakanAl pirivu uNarttappaTTa tOzi, talaimakaLai ARRuvittuc cella uTanpaTTatu; celavu azugkuvittatUum Am.

  230. marutam
  muyap piTic ceviyin anna pAcaTai,
  kayak kaNak kokkin anna kUmpu mukai,
  kaNaik kAl, Ampal amiztu n'ARu taN pOtu,
  kuNakkut tOnRu veLLiyin, iruL keTa viriyum
  5
  kayaRkaNam kalitta poykai Ura!
  munivu il parattaiyai eR tuRan'tu aruLAy;
  n'ani pulampu alaitta ellai n'Igka,
  putuvaRamkUrn'ta ceRuvil taNNena
  mali punal parattan'tAagku,
  10
  initE teyya, n'in kANugkAlE.
  tOzi vAyil maRuttatu.-AlagkuTi vagkanAr

  231. n'eytal
  mai aRa viLagkiya maNi n'iRa vicumpil
  kaitozum marapin ezu mIn pOla,
  perug kaTaR parappin irum puRam tOya,
  ciRu veN kAkkai palavuTan ATum
  5
  tuRai pulampu uTaittE-tOzi!-paNTum,
  uL Urk kurIik karu uTaittanna,
  perum pOtu avizn'ta karun' tAT punnaik
  kAnal am koNkan tan'ta
  kAtal n'ammoTu n'IgkAmARE.
  ciRaippuRamAkat tOzi colli, varaivu kaTAyatu.-iLan'AkanAr

  232. kuRijci
  ciRu kaN yAnaip perug kai Ir-inam
  kuLavit taN kayam kuzaiyat tINTi,
  cOlai vAzai muNaii, ayalatu
  vEral vElic ciRukuTi alaRa,
  5
  ceg kAR palavin tIm pazam micaiyum
  mA malai n'ATa!-kAmam n'alkena
  vENTutum-vAziya! en'tai, vEgkai
  vI uka varin'ta munRil,
  kal kezu pAkkattu alkinai celinE.
  pakal varuvAnai iravu vA enat tOzi colliyatu.-mutuvegkaNNanAr

  233. kuRijci
  kallAk kaTuvan n'aTugka, muL eyiRRu
  maTa mA man'ti mANA van paRaz,
  kOTu uyar aTukkattu, ATu mazai oLikkum
  perug kal n'ATanai aruLinai Ayin,
  5
  ini ena koLLalaimannE; kon onRu
  kURuven vAzi-tOzi!-munnuRa
  n'AruTai n'ejcattu Iram potti,
  AnROr cel n'eRi vazAac
  cAnROn Atal n'anku aRin'tanai teLimE.
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tu ozuka, ivaL ARRAL enpatu uNarn'tu, ciRaip puRamAkat talaimakaTkut tOzi colliyatu.-ajcil An'taiyAr

  235. n'eytal
  uravut tirai poruta piNar paTu taTavu mutal,
  aravu vAL vAya muL ilait tAzai
  pon n'Er tAtin punnaiyoTu kamazum
  pal pUg kAnal pakaRkuRi van'tu, n'am
  5
  mey kavin citaiyap peyarn'tananAyinum,
  kunRin tOnRum kuvavu maNal ERi,
  kaNTanam varukam cenmO-tOzi!-
  taN tAr akalam vaNTu imirpu Uta,
  paTu maNik kali mAk kaTaii,
  10
  n'eTu n'Irc cErppan varUum ARE.
  varaivu n'ITa ARRALAg kAlattut tOzi varaivu malin'tatu.

  237. pAlai
  n'ani mikap pacan'tu, tOLum cAay,
  pani mali kaNNum paNTu pOlA;
  in uyir anna pirivu arug kAtalar
  n'Ittu n'ITinar ennum pulavi
  5
  uTkoNTu UTinRum ilaiyO?-maTan'tai!-
  uvakkAN tOnRuva, Ogki-viyappuTai
  iravalar varUum aLavai, aNTiran
  puravu etirn'tu tokutta yAnai pOla,
  ulakam uvappa, Otu arum
  10
  vERu pal uruvin, Ertarum mazaiyE!
  tOzi urai mARupaTTatu.-kArikkaNNanAr

  239. n'eytal
  jAnRa jAyiRu kuTamalai maRaiya,
  mAnRa mAlai makizn'ta paratavar
  initu peRu peru mIn eLitinin mARi,
  alavan ATiya pulavu maNal munRil
  5
  kAmar ciRukuTic celn'eRi vaziyin,
  Ay maNi poti avizn'tAgku, n'eytal
  pul itaz potin'ta pUt tapa mitikkum
  mallal irug kazi mali n'Irc cErppaRku
  amain'tu tozil kETTanRO ilamE; 'munkai
  10
  vAr kOl el vaLai uTaiya vAgki,
  muyagku' enak kaluzn'ta iv Ur
  eRRu Avatukol, yAm maRRonRu ceyinE?
  tOzi, talaimakan ciRaippuRamAkac colliyatu.-kunRiyanAr

  245. n'eytal
  n'akaiyAkinRE-tOzi!-'takaiya
  aNi malar muNTakattu Ay pUgkOtai
  maNi maruL aimpAl vaNTu paTat taii,
  tuNi n'Irp pauvam tuNaiyOTu ATi,
  5
  ozuku n'uN n'ucuppin, akanRa alkul,
  teLi tIm kiLavi! yAraiyO, en
  aritu puNar in uyir vavviya n'I?' ena,
  pUN mali n'eTun' tErp puravi tAgki,
  tAn n'am aNagkutal aRiyAn, n'ammin
  10
  tAn aNagkuRRamai kURi, kAnal
  curumpu imir cuTar n'utal n'Okki,
  perug kaTaR cErppan tozutu n'inRatuvE
  kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaLai mukam pukkatu.-allagkIranAr

  246. pAlai
  iTUu UgkaN iniya paTUum;
  n'eTuj cuvarp palliyum pAgkil tERRum;
  manai mA n'occi mImicai mAc cinai,
  vinai mAN irug kuyil payiRRalum payiRRum;
  5
  uram puri uLLamoTu curam pala n'In'ti,
  ceyporuTku akanRanarAyinum poyyalar,
  varuvar vAzi-tOzi!-puRavin
  pon vIk konRaiyoTu piTavut taLai aviza,
  in icai vAnam iragkum; avar,
  10
  'varutum' enRa paruvamO ituvE?
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRIiyatu.-kAppiyaj cEn'tanAr

  247. kuRijci
  tonRu paTu tuppoTu muraN mikac cinaiik
  konRa yAnaic ceg kOTu kazAa,
  azi tuLi pozin'ta in kural ezili,
  eHkuRu pajciRRu Aki, vaikaRaik
  5
  kOTu uyar n'eTu varai ATum n'ATa! n'I
  n'alkAy Ayinum, n'ayan ila ceyyinum,
  n'in vazippaTUum en tOzi n'al n'utal
  virun'tu iRaikUTiya pacalaikku
  marun'tu piRitu inmai n'anku aRin'tanai cenmE!
  'n'ITTiyAmai varai' enat tOzi colliyatu.-paraNar

  248. mullai
  'ciRu vI mullait tEm kamaz pacu vI,
  poRi vari n'al mAn pukar mukam kaTuppa,
  taN putal aNipeRa malara, vaN peyal
  kAr varu paruvam' enRanarman-ini,
  5
  pEr ajar uLLam n'aTugkal kANiyar,
  anpu inmaiyin paNpu ila payiRRum
  poy iTi atir kural vAy cettu Alum
  ina mayil maTak kaNam pOla,
  n'inai maruLvEnO? vAziyar, mazaiyE!
  paruvam kaNTu ARRALAkiya talaimakaLait tOzi mazai mEl vaittup paruvam maRuttatu.-kAcipan kIranAr

  251. kuRijci
  n'eTu n'Ir aruviya kaTum pATTu AgkaN,
  piNi mutal araiya perug kal vAzaik
  kozu mutal Ay kani man'ti kavarum
  n'al malai n'ATanai n'ayavA, yAm, avan
  5
  n'ani pEr anpin, n'in kural Oppi,
  n'in puRagkAttalum kANpOy, n'I? en
  taLir Er mEnit tol kavin aziya,
  pali peRu kaTavuT pENi, kali ciRan'tu,
  n'uTagku n'ilaip paRavai uTagku pIL kavarum;
  10
  tOTu iTam kOTAy, kiLarn'tu,
  n'ITinai viLaimO! vAziya, tinaiyE!
  ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-maturaip perumarutiLa n'AkanAr

  252. pAlai
  'ulavai Omai olku n'ilai oTugki,
  ciLvITu kaRagkum cEy n'ATTu attam,
  tiRam puri koLkaiyoTu iRan'tu ceyina allatu,
  arum poruT kUTTam irun'tOrkku il' ena,
  5
  valiyA n'ejcam valippa, cUzn'ta
  vinai iTai vilagkala pOlum-punai cuvarp
  pAvai anna pazitIr kATci,
  aitu Eyn'tu akanRa alkul, mai kUrn'tu
  malar piNaittanna mA itaz mazaik kaN,
  10
  muyal vETTu ezun'ta muTuku vicaik kata n'Ay
  n'al n'Ap puraiyum cIRaTi,
  pommal Oti, punaiizai kuNanE!
  'poruLvayiR piriyum' enak kavanRa talaimakaTkut tOzi colliyatu.-ammeyyan n'AkanAr

  253. kuRijci
  puLLup pati cErinum, puNarn'tOrk kANinum,
  paLLi yAnaiyin veyya uyirinai,
  kazipaTa varun'tiya evvamoTu peritu azin'tu
  enava kELAy, n'inaiyinai, n'I n'ani:
  5
  uLLinum panikkum-oL izaik kuRumakaL,
  pEr icai urumoTu mAri muRRiya,
  pal kuTaik kaLLin vaN makizp pAri,
  palavu uRu kunRam pOla,
  perug kavin eytiya arug kAppinaLE.
  ceRippu aRiviRIi varaivu kaTAyatu.-kapilar

  254. n'eytal
  vaNTal taiiyum, varu tirai utaittum,
  kunRu Ogku veN maNaR koTi aTumpu koytum,
  tuni il n'almozi iniya kURiyum,
  col etir peRAay uyagki, mellac
  5
  celIiya cellum oli irum parappa!
  umaNar tan'ta uppu n'oTai n'ellin
  ayini mA inRu arun'ta, n'Ilak
  kaNam n'ARu perun' toTai puraLum mArpin
  tuNai ilai tamiyai cEkkuvai allai-
  10
  n'Er kaN ciRu taTi n'Irin mARRi,
  vAnam vENTA uzavin em
  kAnal am ciRu kuTic cEn'tanai celinE
  tOzi paTaittu mozin'tatu.-ulOccanAr

  257. kuRijci
  viLivu il aravamoTu taLi ciRan'tu uraii,
  mazai ezun'tu iRutta n'aLir tUgku cilampin,
  kazai amalpu n'ITiya vAn uyar n'eTug kOTTu
  ilagku veL aruvi viyan malaik kavAan-
  5
  arumpu vAy avizn'ta karug kAl vEgkaip
  pon maruL n'aRu vI kalmicait tAam
  n'al malai n'ATa!-n'ayan'tanai aruLAy,
  iyagkun'ar maTin'ta ayam tikaz ciRu n'eRik
  kaTu mA vazagkutal aRin'tum,
  10
  n'aTu n'AL varuti; n'OkO yAnE.
  tOzi talaimakanatu Etam colli varaivu kaTAyatu.-vaNNakkan cOrumarugkumaranAr

  258. n'eytal
  pal pUg kAnal pakaRkuRi marIi
  celval-koNka!-ceRittanaL yAyE-
  katir kAl vempak kalkAy jAyiRRut
  tiruvuTai viyal n'akar varu virun'tu ayarmAr,
  5
  poRRoTi makaLir puRagkaTai ukutta
  kokku ukir n'imiral mAn'ti, el paTa,
  akal agkATi acai n'izal kuvitta
  pacciRAk kavarn'ta pacug kaT kAkkai
  tUgkal vagkattuk kUmpil cEkkum
  10
  marugkUrp paTTinattu anna, ivaL
  n'erugku Er elvaLai OTuva kaNTE.
  tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-n'akkIrar

  259. kuRijci
  yAgkuc ceyvAmkol-tOzi!-pon vI
  vEgkai Ogkiya tEm kamaz cAral,
  perug kal n'ATanoTu irum punattu alki,
  cev vAyp paig kiLi Oppi, av vAyp
  5
  peru varai aTukkattu aruvi ATi,
  cAral Aram vaNTu paTa n'Ivi,
  peritu amarn'tu iyain'ta kENmai ciRu n'ani
  ariya pOlak kANpEn-viri tiraik
  kaTal peyarn'tanaiya Aki,
  10
  pular patam koNTana EnaR kuralE?
  tOzi talaimakaLaic ceRippu aRivuRIi, varaivu kaTAyatu.-koRRag koRRanAr

  261. kuRijci
  aruLilarvAzi-tOzi!-minnu vacipu
  iruL tUgku vicumpin atirum ERoTu
  vej cuTar karan'ta kamaj cUl vAnam,
  n'eTum pal kunRattuk kuRum pala maRuki,
  5
  tA il perum peyal talaiiya yAmattu,
  kaLiRu akappaTutta peruj cina mAcuNam
  veLiRu il kAz maram piNittu n'ani miLirkkum
  cAn'tam pOkiya tEm kamaz viTar mukai,
  eruvai n'aRum pU n'ITiya
  10
  peru varaic ciRu n'eRi varutalAnE.
  ciRaippuRamAkat tOzi iravukkuRi vilakki varaivu kaTAyatu;talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatUum Am.-cEn'tan pUtanAr

  263. n'eytal
  piRai vanappu izan'ta n'utalum, yAza n'in
  iRai varai n'illA vaLaiyum, maRaiyAtu
  Ur alar tURRum kauvaiyum, n'AN viTTu
  urai avaRku uraiyAm Ayinum, irai vETTu,
  5
  kaTuj cUl vayavoTu kAnal eytAtu,
  kazani ozin'ta koTu vAyp pETaikku,
  muTa mutir n'Arai kaTal mIn oyyum
  mellam pulampaR kaNTu, n'ilaicellAk
  karappavum karappavum kaimmikku,
  10
  uraitta-tOzi!-uNkaN n'IrE.
  ciRaippuRamAkat tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu.-iLaveyinanAr

  266. mullai
  kollaik kOvalar kuRumpunam cErn'ta
  kuRug kAR kuravin kuvi iNar vAn pU
  ATuTai iTaimakan cUTap pUkkum
  akaluL AgkaN cIRUrEmE;
  5
  atuvE cAlum kAmam; anRiyum,
  em viTTu akaRir Ayin, kon onRu
  kURuval-vAziyar, aiya!-vERupaTTu
  irIiya kAlai iriyin,
  periya allavO, periyavar n'ilaiyE?
  talaimakanaic celavuTanpaTTatu; kaTin'akar varaippil kaNTu makizn'ta talaimakaRkut tOzi 'n'ummAlE AyiRRu' enRu colliyatUum Am.-kaccippETTu iLan'taccanAr

  267. n'eytal
  'n'occi mA arumpu anna kaNNa
  ekkar jeNTin irug kiLait tozuti,
  ilagku eyiRRu Eer in n'akai makaLir
  uNagku tinai tuzavum kai pOl, jAzal
  5
  maNam kamaz n'aRu vI varikkum tuRaivan-
  tannoTu puNartta in amar kAnal,
  taniyE varutal n'ani pulampu uTaittu' ena,
  vArEnman yAn, van'tanen teyya;
  ciRu n'A oN maNit teL icai kaTuppa,
  10
  ina mIn Arkai INTu puL olikkural,
  'ivai makan' ennA aLavai,
  vaya mAn tOnRal van'tu n'inRananE.
  tOzi kAppuk kaimikkuk kAmam perukiya kAlattuc ciRaippuRamAkac colliyatu;varaivu kaTAyatUum Am.-kapilar

  268. kuRijci
  cUruTai n'anan' talaic cunai n'Ir malka,
  mAl peyal talaiiya man n'eTug kunRattu,
  karug kAR kuRijci matan il vAn pU,
  Ovuk kaNTanna ilvarai izaitta
  5
  n'ARu koL piracam URu n'ATaRkuk
  kAtal ceytavum kAtalanmai
  yAtaniRkollO?- tOzi!- vinavukam,
  peym maNal muRRam kaTi koNTu
  meym mali kazagkin vElaR tan'tE.
  talaimakaTkuc colliyatu; talaimakan van'tozukavum vERupATu kaNTAL, 'avan varuvAnAkavum n'I vERupaTTAy, veRi eTuttuk koLLum vakaiyAn' enRatUum Am.-veRi pATiya kAmakkaNNiyAr

  269. pAlai
  kurumpai maNip pUN peruj ceg kiNkiNip
  pAl Ar tuvar vAyp paim pUT putalvan,
  mAlaik kaTTil, mArpu Urpu iziya,
  av eyiRu ozukiya av vAy mAN n'akaic
  5
  ceyir tIr koLkai n'am uyir veg kAtali
  tirumukattu alamarum kaN iNain'tu alkalum,
  peruma! vaLLiyin piNikkum ennAr,
  ciRu pal kunRam iRappOr;
  aRivAr yAr, avar munniyavvE?
  tOzi vAyil maRuttatu; celavu azugkuvittatUum Am.- eyinan'tai makan iLagkIranAr.

  270. n'eytal
  taTan' tAL tAzaik kuTampai, n'OnAt
  taNTalai kamazum vaNTu paTu n'ARRattu
  iruL purai kUn'tal pogku tukaL ATi,
  uruL poRi pOla em munai varutal,
  5
  aNit takai allatu piNittal tERRAp
  perun' tOT celvattu ivaLinum-ellA!-
  eR peritu aLittanai, n'IyE; poRpuTai
  viri uLaip polin'ta pariyuTai n'an mAn
  vEn'tar OTTiya En'tu vEl n'annan
  10
  kUn'tal muraRciyin koTitE;
  maRappal mAtO, n'in viRal takaimaiyE.
  tOzi vAyil n'ErkinRAL talaimakanai n'erugkic colli, vAyil etirkoNTatu,uTanilaik kiLavi vakaiyAl.-paraNar

  273. kuRijci
  iHtu evankollO- tOzi!-mey paran'tu
  evvam kUrn'ta EmuRu tuyaram
  vemmaiyin tAn varuttuRIi, n'am vayin
  aRiyAtu ayarn'ta annaikku, 'veRi' ena,
  5
  vElan uraikkum enpa: Akalin,
  vaNNam mikun'ta aNNal yAnai
  n'Ir koL n'eTuj cunai amain'tu, vArn'tu uRain'tu, en
  kaN pOl n'Ilam taN kamaz ciRakkum
  kunRa n'ATanai uLLutoRum,
  10
  n'ejcu n'aTukkuRUum, avan paNpu taru paTarE?
  tOzi talaimakanatu varavu uNarn'tu talaimakaTku uraippALAy, 'n'in vERupATu tAykkup pulanAka, avaL vElanaik kUvi veRi ayarum' enpatu paTac colliyatu.-maturai iLampAlAciriyan cEn'tan kUttanAr

  274. pAlai
  n'eTu vAn minni, kuRun' tuLi talaii,
  paTu mazai pozin'ta pakuvAyk kunRattu,
  uzai paTu mAn piNai tINTalin, izai makaL
  pon cey kAcin, oN pazam tAam
  5
  kumiz talaimayagkiya kuRum pal attam,
  'emmoTu varutiyO, pommal Oti?' enak
  kURinRum uTaiyarO maRRE-vERupaTTu
  irum puli vazagkum cOlai,
  perug kal vaippin curan iRan'tOrE?
  tOzi paruvam mARupaTTatu.-kAvan mullaip pUtanAr

  276. kuRijci
  'kOTu tuvaiyA, kOL vAy n'AyoTu
  kATu tErn'tu acaiiya vaya mAn vETTu
  vayavar makaLir' enRiAyin,
  kuRavar makaLirEm; kunRu kezu koTicciyEm;
  5
  cENOn izaitta n'eTug kAR kazutil
  kAna majjai kaTci cEkkum
  kal akattatu em UrE; cellAtu
  cEn'tanai, cenmati n'IyE-peru malai
  vAgku amaip pazuniya n'aRavu uNTu,
  10
  vEgkai munRil kuravaiyum kaNTE.
  pakaRkuRi van'tu peyarum talaimakanai ulakiyal colliyatu.-tol kapilar

  278. n'eytal
  paTu kAz n'ARiya parAaraip punnai,
  aTu maral mokkuLin, arumpu vAy aviza,
  ponnin anna tAtu paTu pal malar
  cUTun'ar toTutta miccil kOTutoRum
  5
  n'ey kani pacug kAy tUgkum tuRaivanai
  ini, aRin'ticinE koNkan Akutal-
  kazic cERu ATiya kaNaik kAl attiri
  kuLampinum cEyiRA oTugkina;
  kOtaiyum ellAm Utai veN maNalE.
  tOzi talaimakaTku varaivu malin'tatu.- ulOccanAr

  282. kuRijci
  tOTu amai ceRippin ilagku vaLai jekiza,
  kOTu En'tu alkul av vari vATa,
  n'al n'utal cAya, paTar mali aru n'Oy
  kAtalan tan'tamai aRiyAtu, uNartta,
  5
  aNagkuRu kazagkin mutu vAy vElan
  kiLaviyin taNiyin, n'anRuman-cAral
  akil cuTu kAnavan uval cuTu kamaz pukai,
  ATu mazai magkulin, maRaikkum
  n'ATu kezu veRpanoTu amain'ta, n'am toTarpE?
  ciRaippuRamAkat tOzi ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu.-n'allUrc ciRu mEtAviyAr

  283. n'eytal
  oL n'utal makaLir Ogku kazik kuRRa
  kaN n'Er oppina kamaz n'aRu n'eytal
  akal varic ciRu manai aNiyum tuRaiva!-
  vallOr Ayn'ta tol kavin tolaiya,
  5
  innai Akutal takumO-Ogku tirai
  mun'n'Ir mImicaip palar tozat tOnRi,
  EmuRa viLagkiya cuTarinum,
  vAymai cAnRa n'in col n'ayan'tOrkkE?
  pakaRkuRi van'ta talaimakanait tOzi varaivu kaTAyatu; kaTin'akar pukka tOzi piRRai jAnRu, 'vERupaTAtu ARRinAy' enRu colliyatUum Am.-maturai marutan iLan'AkanAr

  285. kuRijci
  aravu irai tErum Ar iruL n'aTu n'AL
  iravin varutal anRiyum-uravuk kaNai
  van kaik kAnavan vej cilai vaNakki,
  uLamicait tavirtta muLavumAn ERRaiyoTu,
  5
  manaivAy jamali orugku puTai ATa,
  vETTu valam paTutta uvakaiyan, kATTa
  n'aTu kAR kurampait tan kuTivayiR peyarum
  kunRa n'ATan kENmai n'amakkE
  n'anRAl vAzi-tOzi!-enRum,
  10
  ayalOr ampalin akalAn,
  pakalin varUum, eRi punattAnE.
  tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpa, 'ampa lum alarum AyiRRu' enRu colliyatu.- maturaik kollan veNNAkanAr

  286. pAlai
  'Ucal oN kuzai uTai vAyttanna,
  attak kumizin Ay itaz alari
  kal aRai varikkum pullen kunRam
  cenROrmanRa; celIiyar en uyir' ena,
  5
  punai izai n'ekiza vimmi, n'on'tu n'on'tu
  inaital AnRicin-Ayizai!-n'inaiyin
  n'aTTOr Akkam vENTiyum, oTTiya
  n'in tOL aNi peRa varaRkum
  anRO-tOzi!-avar cenRa tiRamE?
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttatu.-tuRaikkuRumAviR pAlag koRRanAr

  288. kuRijci
  aruvi Arkkum aNagkuTai n'eTug kOTTu
  jAgkar, iLa veyil uNIiya, Ogku cinaip
  pIli majjai peTaiyOTu Alum
  kunRa n'ATan pirivin cenRu,
  5
  n'al n'utal paran'ta pacalai kaNTu, annai
  cem mutu peNTiroTu n'el mun n'iRIi,
  kaTTin kETkum Ayin, veRpil
  EnaR cen' tinaip pAl Ar kozug kuraR
  ciRu kiLi kaTikam cenRum, 'in'
  10
  n'eTu vEL aNagkiRRu' ennumkol atuvE?
  tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTku uraippALAy, veRi aRivuRIi varaivu kaTA yatu.-kuLampanAr

  291. n'eytal
  n'Ir peyarn'tu mARiya ceRi cERRu aLLal
  n'eyt talaik kozu mIn arun'ta, inak kuruku
  kuppai veN maNal ERi, araicar
  oN paTait tokutiyin ilagkit tOnRum,
  5
  taN perum pauva n'Irt tuRaivaRku, n'Iyum,
  kaNTAgku uraiyAy; koNmO-pANa!-
  mA iru muLLUr mannan mA Urn'tu,
  ellit tarIiya ina n'iraip
  pal An kizavarin azin'ta ivaL n'alanE?
  vAyilAkap pukka pANaRkut tOzi talaimakaLatu kuRippu aRin'tu, n'erugkic colli yatu.- kapilar

  292. kuRijci
  n'eTun' taN Arattu alagku cinai valan'ta
  pacug kEz ilaiya n'aRug koTit tamAlam
  tIm tEn koLpavar vAgkupu pariyum,
  yANar vaippin, kAnam ennAy;
  5
  kaLiRu porak karain'ta kayavAyk kuNTu karai
  oLiRu vAn paLigkoTu cem pon minnum
  karug kaR kAnyARRu aruj cuzi vazagkum
  karAam pENAy; iravarin,
  vAzEn-aiya!-mai kUr paniyE!
  iravukkuRi maRuttatu.- n'alvETTanAr

  294. kuRijci
  tIyum vaLiyum vicumpu payan'tAgku,
  n'Oyum inpamum AkinRumAtO;
  mAyam anRu-tOzi!-vEy payinRu,
  eruvai n'ITiya peru varaiakamtoRum,
  5
  tonRu uRai tuppoTu muraN mikac cinaiik
  konRa yAnaik kOTu kaNTanna,
  cem puTaik kozu mukai avizn'ta kAn'taL
  cilampuTan kamazum cAral
  ilagku malai n'ATan malarn'ta mArpE!
  maNamanaiyuL pukka tOzi talaimakaLatu kavin kaNTu colliyatu.- putukkayattu vaNNakkan kampUr kizAn

  295. n'eytal
  murin'ta cilampin n'erin'ta vaLLiyin,
  puRan azin'tu olivarum tAz irug kUn'tal
  Ayamum azugkinRu; yAyum aHtu aRin'tanaL,
  arug kaTi ayarn'tanaL, kAppE; en'tai,
  5
  vERu pal n'ATTuk kAl tara van'ta,
  pala vinai n'AvAy tOnRum perun' tuRai,
  kali maTaik kaLLin cATi anna, em
  iLa n'alam iRkaTai oziyac
  cERum; vAziyO! mutirkam yAmE.
  tOzi ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu; ciRaippuRamum Am.- auvaiyAr

  297. kuRijci
  pon cey vaLLattup pAl kizakku iruppa,
  n'in oLi eRiyac cEvaTi otugkAy;
  pal mAN cEkkaip pakai koLa n'inaii,
  makizA n'Okkam makizn'tanai pOnRanai;
  5
  'evankol?' enRu n'inaikkalum n'inaittilai;
  n'innuL tOnRum kuRippu n'ani peritE;
  citar n'anai muNaiiya citar kAl vAraNam
  mutir kaRi yAppin tujcum n'ATan
  mella van'tu, n'al akam peRRamai
  10
  maiyal uRukuvaL, annai;
  aiyam inRik kaTug kavavinaLE.
  tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTku uraippALAy, talaimakan kETpac colli yatu; tOzi talaimakaLai aRattoTun'ilai valippittatUum Am.- maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

  299. n'eytal
  uru kezu yAnai uTai kOTu anna,
  tatar piNi avizn'ta tAzai vAn pU,
  tayagku irug kOTai tUkkalin, n'uN tAtu
  vayagku izai makaLir vaNTal tAam
  5
  kAmar ciRukuTi pulampinum, avarkAN:
  n'Am ilam Akutal aRitum mannO-
  vil eRi pajci pOla, malku tirai
  vaLi poru vayagku picir pogkum
  n'aLi kaTaR cErppanoTu n'akAa UgkE.
  tOzi, talaimakan ciRaippuRamAkac colliyatu.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

  300. marutam
  cuTart toTik kOmakaL cinan'tena, atan etir
  maTat takai Ayam kaitozutAagku,
  uRu kAl oRRa olki, Ampal
  tAmaraikku iRaijcum taN tuRai Uran-
  5
  ciRu vaLai vilai enap perun' tEr paNNi, em
  mun kaTai n'iRIic cenRicinOnE!
  n'Iyum, tEroTu van'tu pErtal cellAtu,
  n'ey vArn'tanna tuy aTagku n'arampin
  irum pAN okkal talaivan! perum puN
  10
  Eer tazumpan UNUr AgkaN,
  piccai cUz perug kaLiRu pOla, em
  aTTil Olai toTTanai n'inmE.
  vAyil maRuttatu; varaivu kaTAyatUum Am, mARROr n'otumalALar varaivin mEliTTu. marutattuk kaLavu - paraNar

  301. kuRijci
  'n'IL malaik kalitta perug kOR kuRijci
  n'ALmalar puraiyum mEni, peruj cunai
  malar piNaittanna mA itaz mazaik kaN,
  mayil Oranna cAyal, cen' tArk
  5
  kiLi Oranna kiLavi, paNait tOL,
  pAvai anna vanappinaL ivaL' ena,
  kAmar n'ejcamoTu pala pArATTi,
  yAy maRappu aRiyA maTan'tai-
  tEm maRappu aRiyAk kamaz kUn'talaLE.
  cETpaTuttu, 'pirivinkaN anpin iyaRkaiyil takuvakaiyatOr ARRAmaiyi nAn' enRu, tOzi tannuLLE colliyatu.-pANTiyan mARan vazuti

  306. kuRijci
  tan'tai vittiya men tinai paipayac
  ciRu kiLi kaTital piRakku yAvaNatO-
  'kuLir paTu kaiyaL koTicci celka' ena,
  n'alla iniya kURi, mellak
  5
  koyal toTagkinarE kAnavar; koTug kural
  cUR poRai iRutta kOl talai iruvi
  vizavu ozi viyan kaLam kaTuppat teRuvara,
  paital oru n'ilai kANa vaikal
  yAgku varuvatukollO-tIm col
  10
  ceRi tOTTu el vaLaik kuRumakaL
  ciRu punattu alkiya perum puRa n'ilaiyE?
  punam maTivu uraittuc ceRippu aRivuRIiyatu; ciRaippuRamum Am.- urOTOkattuk kan'tarattanAr

  307. n'eytal
  kavar pari n'eTun' tEr maNiyum icaikkum;
  peyar paTa iyagkiya iLaiyarum olippar;
  kaTal ATu viyal iTaip pEr aNip polin'ta
  titalai alkul n'alam pArATTiya
  5
  varumE-tOzi!-vAr maNaR cErppan:
  iRai paTa vAgkiya muzavumutaR punnai
  mA arai maRaikam vammati-pAnAL,
  pU viri kAnal, puNar kuRi van'tu, n'am
  mel iNar n'aRum pozil kANA
  10
  allal arum paTar kANkam n'Am, ciRitE.
  kuRi n'ITa ARRALAkiya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu.-ammUvanAr

  311. n'eytal
  peyinE, viTu mAn uLaiyin veRuppat tOnRi,
  irug katir n'ellin yANaraHtE:
  vaRappin, mA n'Ir muNTakam tAayc cERu pularn'tu,
  irug kazic ceRuvin veL uppu viLaiyum,
  5
  aziyA marapin n'am mUtUr n'anRE-
  kozu mIn cuTu pukai maRukinuL mayagki,
  ciRu vI jAzal tuRaiyumAr initE;
  onRE- tOzi!-n'am kAnalatu paziyE:
  karug kOTTup punnai malart tAtu arun'ti,
  10
  irug kaLip piracam Uta, avar
  n'eTun' tEr in oli kETTalO aritE.
  alar kURappaTTu ARRALAkiya talaimakaLait tOzi ARRuvittatu.-ulOccanAr

  313. kuRijci
  karug kAl vEgkai n'AL uRu putup pU,
  pon cey kammiyan kaivinai kaTuppa,
  takai vanappuRRa, kaNNazi kaTTazittu,
  oli pal kUn'tal aNi peRap punaii,
  5
  kANTaR kAtal kaimmika kaTIiyARku
  yAgku Akuvamkol?-tOzi!-kAn'taL
  kamaz kulai avizn'ta n'ayavaruj cAral
  kUtaLa n'aRum pozil pulampa, Urvayin
  mILkuvam pOlat tOnRum-tOTu pularn'tu
  10
  aruviyin olittal AnA,
  koypatam koLLum, n'Am kUum tinaiyE.
  tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy, punam azivu uraittu,ceRippu aRivuRIiyatu.-tagkAl poRkollan veNNAkanAr

  316. mullai
  maTavatu amma, maNi n'iRa ezili-
  'malarin mauval n'alam varak kATTi,
  kayal Er uNkaN kanagkuzai! ivai n'in
  eyiRu Er pozutin EytaruvEm' ena,
  5
  kaN akan vicumpin mati ena uNarn'ta n'in
  n'al n'utal n'Ivic cenROr, tam n'acai
  vAyttu varal vArA aLavai, attak
  kal micai aTukkam putaiyak kAl vIzttu,
  taLi taru taN kAr talaii,
  10
  viLi icaittanRAl, viyal iTattAnE.
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi vaRpuRuttatu.-iTaikkATanAr

  317. kuRijci
  n'ITu iruj cilampin piTiyoTu puNarn'ta
  pUm poRi oruttal En'tu kai kaTuppa,
  tOTu talai vAgkiya n'ITu kuraR pain' tinai,
  pavaLac cev vAyp paig kiLi kavarum
  5
  uyar varai n'ATa! n'I n'ayan'tOL kENmai
  annai aRikuvaL Ayin, pani kalan'tu
  en AkuvakoltAnE-en'tai
  Ogku varaic cAral tIm cunai ATi,
  AyamoTu kuRRa kuvaLai
  10
  mA itaz mA malar puraiiya kaNNE?
  tOzi, talaimakanai varaivu kaTAyatu.-maturaip pUvaNTa n'Akan vETTanAr

  318. pAlai
  n'inaittalum n'inaitirO-aiya! anRu n'Am
  paNait tAL Omaip paTu cinai payan'ta
  porun'tAp pukar n'izal irun'tanemAka,
  n'aTukkam ceyyAtu, n'aNNuvazit tOnRi,
  5
  oTittu micaik koNTa Ogku maruppu yAnai
  poRi paTu taTakkai curukki, piRitu Or
  ARu iTaiyiTTa aLavaikku, vERu uNarn'tu,
  enRUz viTar akam cilampa,
  pun talai maTap piTi pulampiya kuralE?
  pirivu uNarttappaTTa talaimakanait tOzi colliyatu.- pAlai pATiya perug kaTugkO

  323. n'eytal
  Ogkit tOnRum, tIm kaL peNNai
  n'aTuvaNatuvEteyya-maTavaral
  Ayamum yAnum aRiyAtu avaNam
  Aya n'aTpin mAN n'alam ozin'tu, n'in
  5
  kiLaimai koNTa vaLai Ar munkai
  n'allOL tan'tai ciRukuTip pAkkam:
  puli varipu ekkarp punnai utirtta
  mali tAtu Utum tEnOTu onRi,
  vaNTu imir in icai kaRagka, tiN tErt
  10
  teri maNi kETTalum aritE;
  varum ARu Itu; avaN maRavAtImE.
  tOzi iravukkuRi n'Ern'tatu.- vaTama vaNNakkan pEricAttanAr

  325. pAlai
  kavitalai eNkin parUu mayir ERRai
  irai tEr vETkaiyin iravil pOki,
  n'ITu ceyal citalait tOTu punain'tu eTutta
  ara vAz puRRam oziya, oyyena
  5
  mura vAy vaL ukir iTappa vAgkum,
  Ukku arug kavalai n'In'ti, maRRu-ivaL
  pUppOl uNkaN putu n'alam citaiya,
  vIgku n'Ir vArak kaNTum,
  takumO?-peruma!-tavirka n'um celavE.
  tOzi celavu azugkuvittatu.-maturaik kArulaviyag kUttanAr

  326. kuRijci
  kozuj cuLaip palavin payam kezu kavAan,
  cezug kOL vAgkiya mAc cinaik kokkinam
  mIn kuTai n'ARRam tAgkalcellAtu,
  tuyt talai man'ti tummum n'ATa!
  5
  n'inakkum uraittal n'ANuval-ivaTkE
  n'uN koTip pIrattu Uz uRu pU enap
  pacalai Urum annO; pal n'AL
  ari amar vanappin em kAnam n'aNNa,
  vaNTu enum uNarAvAki,
  10
  malar ena marIi varUum, ivaL kaNNE.
  tOzi, talaimakanai varaivukaTAyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

  328. kuRijci
  kizagku kIz vIzn'tu, tEn mEl tUgki,
  ciRcila vittip paRpala viLain'tu,
  tinai kiLi kaTiyum perug kal n'ATan
  piRappu Oranmai aRin'tanam: atanAl,
  5
  atu ini vAzi-tOzi!-oru n'AL,
  ciRu pal karuvittu Aki, valan Erpu,
  perum peyal talaika, punanE!-iniyE,
  eN pizi n'eyyoTu veN kizi vENTAtu
  cAn'tu talaikkoNTa Ogku peruj cAral,
  10
  vilagku malai aTukkattAnum,
  kalam peRu viRali ATum iv UrE.
  tOzi varaiviTai ARRALAkiya talaimakaLai vaRpuRuttatu.-tol kapilar

  329. pAlai
  varaiyA n'ayavinar n'iraiyam pENAr,
  konRu ARRut tuRan'ta mAkkaLin aTu piNan
  iTu muTai marugkil, toTum iTam peRAatu,
  puniRRu n'irai katitta, poRiya mutu pARu
  5
  iRaku puTaittu iRRa paRaip pun tUvi
  ceg kaNaic ceRitta vankaN ATavar
  ATu koL n'ejcamOTu atar pArttu alkum,
  attam iRan'tanar Ayinum, n'at tuRan'tu
  alkalar vAzi-tOzi!-utuk kAN:
  10
  iru vicumpu atira minni,
  karuvi mA mazai kaTal mukan'tanavE!
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi paruvam kATTi vaRpuRuttatu.-maturai marutagkizAr makanAr cokuttanAr

  330. marutam
  taTa maruppu erumaip piNarc cuval irum pOttu,
  maTa n'aTai n'Araip pal inam iriya,
  n'eTu n'Irt taN kayam tuTumenap pAyn'tu,
  n'AT tozil varuttam vITa, cEN cinai
  5
  iruL punai marutin in n'izal vatiyum
  yANar Ura! n'in mAN izai makaLirai
  em manait tan'tu n'I tazIiyinum, avartam
  pun manattu uNmaiyO aritE: avarum,
  pain' toTi makaLiroTu ciRuvarp payan'tu,
  10
  n'anRi cAnRa kaRpoTu
  em pATu Atal ataninum aritE.
  tOzi, talaimakanai vAyil maRuttatu.-AlagkuTi vagkanAr

  331. n'eytal
  uvar viLai uppin uzAa uzavar
  ozukai umaNar varu patam n'Okki,
  kAnal iTTa kAvaR kuppai,
  pulavu mIn uNagkal paTu puL Oppi,
  5
  maTa n'Okku AyamoTu uTan Urpu ERi,
  'en'tai timil, itu, n'un'tai timil' ena
  vaLai n'Ir vETTam pOkiya kiLaijar
  tiN timil eNNum taN kaTaR cErppa!
  initEteyya, em munivu il n'al Ur;
  10
  ini, varin tavaRum illai: enaiyatUum
  piRar piRar aRital yAvatu-
  tamar tamar aRiyAc cEriyum uTaittE.
  tOzi iravukkuRi n'Ern'tatu.-ulOccanAr

  333. pAlai
  mazai tozil ulan'tu, mA vicumpu ukan'tena,
  kazai kavin azin'ta kal atarc ciRu n'eRip
  paral aval URal ciRu n'Ir marugkin,
  pU n'utal yAnaiyoTu puli porutu uNNum
  5
  curan iRan'tu, ariya ennAr, uran azin'tu,
  uL mali n'ejcamoTu vaNmai vENTi,
  arum poruTku akanRa kAtalar muyakku etirn'tu,
  tirun'tizaip paNait tOL peRun'ar pOlum;
  n'IgkukamAtO n'in avalam-Ogkumicai,
  10
  uyar pukaz n'al il oN cuvarp porun'ti
  n'ayavaru kurala palli,
  n'aLLen yAmattu, uLLutoRum paTumE.
  poruLvayiR pirivinkaN ARRALAkiya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttatu.-kaLLik kuTip pUtam pullanAr

  334. kuRijci
  karu viral man'tic cem mukap perug kiLai
  peru varai aTukkattu aruvi ATi,
  Ogku kazai Ucal tUgki, vEgkai
  veRpu aNi n'aRu vI kaRcunai uRaippa,
  5
  kalaiyoTu tiLaikkum varaiaka n'ATan-
  mAri n'inRa Ar iruL n'aTu n'AL,
  aruvi aTukkattu, oru vEl En'ti;
  minnu vaci viLakkattu varumenin,
  ennO-tOzi!-n'am in uyir n'ilaiyE?
  tOzi iravukkuRi mukam pukkatu.

  336. kuRijci
  piNarc cuvaR panRi tOlmulaip piNavoTu
  kaNaik kAl Enal kaimmikak kavartalin,
  kal atar arum puzai alki, kAnavan,
  villin tan'ta veN kOTTu ERRai,
  5
  punai irug katuppin manaiyOL keNTi,
  kuTi muRai pakukkum n'eTu malai n'ATa!
  uravuc cina vEzam uRu puli pArkkum
  iravin ajcAy; ajcuval-aravin
  Ir aLaip puRRam, kAr ena muRRi,
  10
  irai tEr eNkinam akazum
  varai cEr ciRu n'eRi vArAtImE!
  ARu pArttuRRuccolliyatu.-kapilar

  337. pAlai
  ulakam paTaitta kAlai-talaiva!-
  maRan'tanarkollO ciRan'ticinOrE-
  mutirA vEnil etiriya atiral,
  parAraip pAtirik kuRu mayir mA malar,
  5
  n'aRu mOrOTamoTu, uTan eRin'tu aTaicciya
  ceppu iTan'tanna n'ARRam tokku uTan,
  aNi n'iRam koNTa maNi maruL aim pAl
  tAz n'aRug katuppil paiyena muLkum
  arum peRal perum payam koLLAtu,
  10
  pirin'tu uRai marapina poruL paTaittOrE.
  tOzi, talaimakan poruLvayiR piritaluRRAnatu kuRippaRin'tu vilakkiyatu; tOzi ulakiyal kURip pirivu uNarttiyatUum Am.-pAlai pATiya perugkaTugkO

  339. kuRijci
  'tOlAk kAtalar tuRan'tu n'am aruLAr;
  alarvatu anRukol itu?' enRu, n'anRum
  pularA n'ejcamoTu putuva kURi,
  iruvEm n'In'tum paruvaral veLLam
  5
  aRin'tanaLpOlum, annai-ciRan'ta
  cIr kezu viyal n'akar varuvanaL muyagki,
  n'Ir alaik kalaiiya Ir itazt toTaiyal
  oL n'utal petumpai n'al n'alam peRIi,
  min n'Er Oti ivaLoTu, n'ALai,
  10
  pal malar kajaliya veRi kamaz vElit
  teN n'Ir maNic cunai ATin,
  ennO makaLirtam paNpu enROLE?
  ciRaippuRamAkat talaivan kETpac colliyatu.-cIttalaic cAttanAr

  342. n'eytal
  'mA ena matittu maTal Urn'tu, Agku
  matil ena matittu veN tEr ERi,
  en vAy n'in mozi mATTEn, n'in vayin
  cEri cErA varuvOrkku, enRum
  5
  aruLal vENTum, anpu uTaiyOy!' ena,
  kaN initAkak kOTTiyum tEralaL:
  yAnE-elvaLai!-yAtta kAnal
  vaNTu uN n'aRu vI n'uNNitin varitta
  cennic cEvaTi cErttin,
  10
  'en enap paTumO?' enRalum uNTE.
  kuRai n'Ern'ta tOzi, talaimakaLai mukampukka tan col kELAtu viTalin, iRappa ARRAn AyinAn ena uNarn'tu, ARRALAyt tannuLLE colliyatu; talaimaka nukkuk kuRai n'Ern'ta tOzi, talaimakaLai mukam pukkalaLAy,

  344. kuRijci
  aNi varai marugkin aitu vaLarn'tiTTa
  maNi Er tOTTa mai Ar Enal
  irum piTit taTak kaiyin taTaiiya perum punam
  kAval kaNNinam Ayin-Ayizai!-
  5
  n'am n'ilai iTai terin'tu uNarAn, tan malai
  Aram n'Iviya aNi kiLar Akam
  cAral n'IL iTaic cAla vaNTu Arppa,
  celvan cellumkol tAnE-uyar varaip
  perug kal viTarakam cilampa, irum puli
  10
  kaLiRu tolaittu uraRum kaTi iTi mazai cettu,
  cen' tinai uNagkal tokukkum,
  in kal yANart tam uRaivin UrkkE?
  tOzi ciRaippuRamAkat talaimakan kETpac colliyatu.-maturai aRuvai vANi kan iLavETTanAr

  345. n'eytal
  kAnaR kaNTal kazanRu uku paig kAy
  n'Il n'iRa irug kazi uTpaTa vIzn'tena,
  uRu kAl tUkka, tUgki Ampal,
  ciRu veN kAkkai Avittanna,
  5
  veLiya viriyum tuRaiva! enRum,
  aLiya periya kENmai n'um pOl,
  cAlpu etirkoNTa cemmaiyOrum
  tERA n'ejcam kaiyaRupu vATa,
  n'ITinRu virumpAr Ayin,
  10
  vAztal maRRu evanO? tEykamA teLivE!
  teLiviTai vilagkiyatu.-n'ampi kuTTuvanAr

  347. kuRijci
  muzagku kaTal mukan'ta kamaj cUl mA mazai
  mAtira n'anan' talai putaiyap pAay,
  Ogku varai miLira ATTi, pAmpu eRipu,
  vAn puku talaiya kunRam muRRi,
  5
  azi tuLi talaiiya pozutil, pulaiyan
  pEz vAyt taNNumai iTam toTTanna,
  aruvi izitarum peru varai n'ATan,
  'n'Ir ana n'ilaiyan; pEr anpinan' enap
  pal mAN kURum paricilar n'eTumozi
  10
  vEnil tEraiyin aLiya,
  kANa vITumO-tOzi!-en n'alanE?
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAya talaimakaLait tOzi vaRpuRukka maRuttatu.-perugkunRUr kizAr

  351. kuRijci
  'iLamai tIrn'tanaL ivaL' ena vaLa manai
  arugkaTip paTuttanai; Ayinum, ciRan'tu ivaL
  pacan'tanaL enpatu uNarAy; pal n'AL
  evva n'ejcamoTu teyvam pENi
  5
  varun'tal vAzi-vENTu, annai!-karun' tAL
  vEgkaiam kavaTTiTaic cAn'tin ceyta
  kaLiRRut tuppu ajcAp puli ataL itaNattu,
  ciRu tinai viyan punam kAppin,
  peRukuvaLmannO en tOzi tan n'alanE.
  tOzi aruku aTuttatu.-maturaik kaNNattanAr

  353. kuRijci
  AL il peNTir tALin ceyta
  n'uNagku n'uN panuval pOla, kaNam koLa,
  ATu mazai tavazum kOTu uyar n'eTu varai,
  muTa mutir palavin kuTam maruL perum pazam
  5
  kal kezu kuRavar kAtal maTamakaL
  karu viral man'tikku varu virun'tu ayarum,
  vAn tOy veRpa! cAnROy allai-em
  kAmam kanivatuAyinum, yAmattu
  irum puli tolaitta perug kai yAnai
  10
  vej cina urumin uraRum
  ajcuvaru ciRu n'eRi varutalAnE.
  tOzi ARRatu arumai ajci, tAn ARRALAyc colliyatu.- kapilar

  354. n'eytal
  tAn atu poRuttal yAvatu-kAnal
  ATu arai ozitta n'ITu irum peNNai
  vIz kAvOlaic cUz ciRai yAtta
  kAnal n'aNNiya vAr maNal munRil,
  5
  elli anna iruL n'iRap punnai
  n'al arai muzumutal av vayin toTutta
  tUgkal ampit tUval am cErppin,
  kaTu veyil kotitta kal viLai uppu
  n'eTu n'eRi ozukai n'irai celap pArppOr
  10
  aLam pOku Akulam kaTuppa,
  kauvai AkinRatu, aiya! n'in n'aTpE?
  tOziyAl ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu; manaivayin tOziyait talaimakan pukazn'tARku maRuttuc colliyatUum Am.- ulOccanAr

  355. kuRijci
  putalvan InRa pUg kaN maTan'tai
  mulai vAy uRukkum kai pOl, kAn'taT
  kulaivAy tOyum kozu maTal vAzai
  am maTal paTTa aruvit tIm n'Ir
  5
  cem muka man'ti Arum n'ATa!
  mun'tai irun'tu n'aTTOr koTuppin,
  n'ajcum uNpar n'ani n'Akarikar;
  am cil Oti en tOzi tOT tuyil
  n'ejcin inpuRAy Ayinum, atu n'I
  10
  en kaN OTi aLimati-
  n'in kaN allatu piRitu yAtum ilaLE!
  tOzi aruku aTuttatu; tOzi talaimakaLatu ARRAmai kaNTu varaivu kaTAyatUum Am.

  359. kuRijci
  cilampin mEyn'ta ciRu kOTTuc cEtA
  alagku kulaik kAn'taL tINTi, tAtu uka,
  kanRu tAy maruLum kunRa n'ATan
  uTukkum tazai tan'tananE; yAm aHtu
  5
  uTuppin, yAy ajcutumE; koTuppin,
  kELuTaik kETu ajcutumE; AyiTai
  vATalakollO tAmE-avan malaip
  pOruTai varuTaiyum pAyA,
  cUruTai aTukkatta koyaRku arun' tazaiyE?
  tOzi tazaiyERRuk koNTu n'inRu talaimakan kuRippin OTiyatu-kapilar

  360. marutam
  muzavu mukam pularn'tu muRaiyin ATiya
  vizavu ozi kaLatta pAvai pOla,
  n'erun'aip puNarn'tOr putu n'alam vauvi,
  inRu taru makaLir men tOL peRIiyar,
  5
  cenRI-peruma!-ciRakka, n'in parattai!
  pallOr pazittal n'ANi, vallE
  kAzin kuttik kacin'tavar alaippa,
  kaiiTai vaittatu meyyiTait timirum
  muniyuTaik kavaLam pOla, n'ani peritu
  10
  uRRa n'in vizumam uvappen;
  maRRum kUTum, manai maTi tuyilE.
  parattaiyiR pirin'ta talaimakanait tOzi, talaimakaL kuRippaRin'tu, vAyil maRuttatu; talaimakaL UTic colliyatUum Am.-OrampOkiyAr

  361. mullai
  ciRu vI mullaip peritu kamaz alari
  tAnum cUTinan; iLaijarum malain'tanar;
  vicumpu kaTappanna polam paTaik kali mA,
  paTu mazai pozin'ta taN n'aRum puRavil,
  5
  n'eTu n'A oN maNi pATu ciRan'tu icaippa,
  mAlai mAnRa maNam mali viyal n'akart
  tan'tana n'eTun'takai tErE; enRum
  arum paTar akala n'Ikki,
  virun'tu ayar viruppinaL, tirun'tuizaiyOLE.
  vAyilkaLOTu tOzi uRazn'tu colliyatu.-maturaip pErAlavAyar

  363. n'eytal
  'kaNTal vElik kazi cUz paTappait
  teN kaTal n'ATTuc celven yAn' ena
  viyam koNTu EkinaiAyin, enaiyatUum
  uRu vinaikku acAvA ulaivu il kammiyan
  5
  poRi aRu piNaik kUTTum tuRai maNal koNTu
  vammO-tOzi!-mali n'Irc cErppa-
  pain' tazai citaiya, kOtai vATa,
  n'annar mAlai, n'erun'ai, n'innoTu
  cila viLagku el vaLai jekiza,
  10
  alavan ATTuvOL cilampu jemirn'tu enavE.
  pakaRkuRi van'tu n'Igkum talaimakanait tOzi, 'talaimakaLai ennai ARRuvikkumenRu AkAtO emperumAn kavalAtu celvatu? yAn ARRuvikkumiTattuk kavanRAl n'I ARRuvi' enac colliyatu; kaiyuRai n'Ern'ta tOzi tala

  365. kuRijci
  arug kaTi annai kAval n'Ivi,
  perug kaTai iRan'tu, manRam pOki,
  pakalE, palarum kANa, vAy viTTu
  akal vayaR paTappai avan Ur vinavi,
  5
  cenmO vAzi-tOzi!-pal n'AL
  karuvi vAnam peyyAtuAyinum,
  aruvi Arkkum ayam tikaz cilampin
  vAn tOy mA malaik kizavanai,
  'cAnROy allai' enRanam varaRkE.
  tOzi, talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTku uraippALAy iyaRpazittu,'innatu ceytum' enpALAyc colliyatu.-kiLLimagkalam kizAr makanAr cEra kOvanAr

  367. mullai
  koTug kaN kAkkaik kUr vAyp pETai
  n'aTugku ciRaip piLLai tazIi, kiLai payirn'tu,
  karug kaN karunaic cen'n'el veN cORu
  cUruTaip paliyoTu kavariya, kuRug kAl
  5
  kUzuTai n'al manaik kuzuvina irukkum
  mUtil aruman pEr icaic ciRukuTi
  mel iyal arivai! n'in pal irug katuppin
  kuvaLaiyoTu toTutta n'aRu vI mullait
  taLai aviz alarit taN n'aRug kOtai
  10
  iLaiyarum cUTi van'tanar: n'amarum
  viri uLai n'an mAk kaTaii,
  pariyAtu varuvar, ip pani paTu n'ALE.
  varavu malin'tatu-n'akkIrar

  368. kuRijci
  perum punam kavarum ciRu kiLi Oppi,
  karug kAl vEgkai Ucal tUgki,
  kOTu En'tu alkul tazai aNin'tu, n'ummoTu
  ATinam varutalin iniyatum uNTO?
  5
  n'eRi paTu kUzaik kAr mutirpu irun'ta
  veRi kamaz koNTa n'ARRamum, ciRiya
  pacalai pAytaru n'utalum, n'Okki,
  vaRitu uku n'ejcinaL, piRitu onRu cuTTi,
  veyya uyirttanaL yAyE-
  10
  aiya!-ajcinam, aLiyam yAmE!
  tOzi, talaimakaRkuc ceRippu aRivuRIiyatu.- kapilar

  372. n'eytal
  azitakkanRE-tOzi!-kazi cErpu
  kAnaR peNNait tEnuTai azi pazam,
  vaL itaz n'eytal varun'ta, mUkku iRupu,
  aLLal iruj cERRu Azap paTTena,
  5
  kiLaik kuruku iriyum tuRaivan vaLaik kOTTu
  anna veN maNaRRu akavayin, vETTa
  aNNal uLLamoTu amarn'tu, initu n'Okki,
  annai tan'ta alagkal vAn kOTu
  ulain'tAgku n'Otal ajci, 'aTain'tataRku
  10
  inaiyal ennum' enpa-manai irun'tu,
  irug kazi tuzavum panit talaip paratavar
  tiN timil viLakkam eNNum
  kaNTal vElik kazi n'al UrE.
  mEl iRceRippAn aRin'tu ARRALAki n'inRa talaimakaL ARRa vENTi, ulakiyal mEl vaittuc ciRaippuRamAkac ceRiyAr enac colliyatu.-ulOccanAr

  373. kuRijci
  munRiR palavin paTu cuLai marIi,
  pun talai man'ti tUrppa, tan'tai
  mai paTu mAl varai pATinaL koTicci,
  aivana veNNel kuRUum n'ATanoTu
  5
  cUruTaic cilampin aruvi ATi,
  kAr arumpu avizn'ta kaNi vAy vEgkaip
  pA amai itaNam ERi, pAcinam
  vaNar kuraR ciRu tinai kaTiya,
  puNarvatukollO, n'ALaiyum n'amakkE?
  ceRippu aRivuRIiyatu.-kapilar

  375. n'eytal
  n'ITu cinaip punnai n'aRun' tAtu utira,
  kOTu punai kurukin tOTu talaip peyarum
  pal pUg kAnal malku n'Irc cErppa!
  anpu ilai; Atalin, tan pulan n'ayan'ta
  5
  ennum n'ANum n'annutal uvappa,
  varuvaiAyinO n'anRE-perug kaTal
  iravut talai maNTilam peyarn'tena, uravut tirai
  eRivana pOla varUum
  uyar maNal paTappai em uRaivin UrE.
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, talaimakaLatu n'ilai uNarn'ta tOzi varaivu kaTAyatu-potumpil kizAr makan veNkaNNi

  376. kuRijci
  muRajcevi yAnait taTak kaiyin taTaii
  iRaijciya kurala pain' tAT cen' tinai,
  varaiyOn vaNmai pOla, pala uTan
  kiLaiyOTu uNNum vaLaivAyp pAcinam!
  5
  kullai, kuLavi, kUtaLam, kuvaLai,
  illamoTu miTain'ta Irn' taN kaNNiyan,
  cuRRu amai villan, ceyalait tOnRum
  n'al tAr mArpan, kANkuRin, ciRiya
  n'anku avaRku aRiya uraimin; piRRai
  10
  aNagkum aNagkum pOlum? aNagki,
  vaRum punam kAval viTAmai
  aRin'tanir allirO, aRan il yAyE?
  tOzi, kiLimEl vaittuc ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-kapilar

  378. n'eytal
  yAmamum n'eTiya kaziyum; kAmamum
  kaNpaTal IyAtu perukum; teN kaTal
  muzagku tirai, muzavin pANiyin, paipaya,
  pazam puN uRun'arin, paravaiyin Alum;
  5
  Agku avai n'aliyavum, n'Igki yAgkum,
  iravu iRan'tu, ellai tOnRalatu; alar vAy
  ayal iR peNTir pacalai pATa,
  Igku AkinRAl-tOzi!-Ogku maNal
  vari Ar ciRu manai citaii van'tu,
  10
  parivutarat toTTa paNimozi n'ampi,
  pATu imiz pani n'Irc cErppanoTu
  n'ATAtu iyain'ta n'aNpinatu aLavE.
  tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu; talaimakan oruvazit taNan'ta pinnai vanpuRai etirmozin'tatUum Am.-vaTama vaNNakkan pEri cAttanAr

  379. kuRijci
  pun talai man'ti kallA van paRaz
  kunRu uzai n'aNNiya munRil pOkAtu,
  eri akain'tanna vI tatai iNara
  vEgkaiam paTu cinaip porun'ti, kaiya
  5
  tEm pey tIm pAl vauvalin, koTicci
  ezutu ezil citaiya azuta kaNNE,
  tEr vaN cOzar kuTan'taivAyil
  mAri am kiTagkin Iriya malarn'ta,
  peyal uRu n'Ilam pOnRana viralE,
  10
  pAay av vayiRu alaittalin, AnAtu,
  ATu mazai tavazum kOTu uyar potiyil
  Ogku iruj cilampil pUtta
  kAn'taL am kozu mukai pOnRana, civan'tE.
  tOzi talaimakaRkut talaimakaLai maTamai kURiyatu; kAppuk kaimmikka kAlattut talaimakaL tOzikkuc colliyatUum Am.-kuTavAyiR kIrattanAr

  380. marutam
  n'eyyum kuyyum ATi, meyyoTu
  mAcu paTTanRE kaligkamum; tOLum,
  titalai men mulait tIm pAl piliRRa,
  putalvaR pullip puniRu n'ARummE;
  5
  vAl izai makaLir cErit tOnRum
  tErORku ottanem allEm; atanAl
  pon purai n'arampin in kural cIRiyAz
  ezAal vallai Ayinum, tozAal;
  koNTu cel-pANa!-n'in taN tuRai Uranai,
  10
  pATu manaip pATal; kUTAtu n'ITu n'ilaip
  puraviyum pUN n'ilai munikuva;
  viraku ila moziyal, yAm vETTatu il vaziyE!
  pANaRkut tOzi vAyil maRuttatu.-kUTalUrp palkaNNanAr

  382. n'eytal
  kAnal mAlaik kazi n'Ir malka,
  n'Il n'iRa n'eytal n'irai itaz porun'ta,
  AnAtu alaikkum kaTalE; mIn arun'ti,
  puLLinam kuTampai uTan cErpu uLLAr
  5
  tuRan'tOr tEettu irun'tu, n'ani varun'ti,
  Ar uyir azivatuAyinum-n'Erizai!-
  karattal vENTumAl maRRE, parappu n'Irt
  taNNam tuRaivan n'ANa,
  n'aNNAr tURRum pazitAn uNTE.
  oruvazit taNan'ta kAlattup pozutupaTa ARRALAki n'inRa talaimakaLait tOzi ARRuvikkallAL AyinATkut talaimakaL colliyatu.- n'ikaNTan kalaikkOTTut taNTanAra

  383. kuRijci
  kal ayaR kalitta karug kAl vEgkai
  alagkal am toTalai anna kuruLai
  vayap puniRRu irum piNap pacittena, vayap puli
  pukar mukam citaiyat tAkki, kaLiRu aTTu,
  5
  urum icai uraRum, uTkuvaru n'aTu n'AL,
  aruLinai pOlinum, aruLAy anRE-
  kanai iruL putaitta ajcuvarum iyavil
  pAmpu uTanRu irikkum urumOTu,
  Ogku varai n'ATa! n'I varutalAnE.
  tOzi ARu pArttuRRuc colliyatu.-kOLiyUrkizAr makanAr ceziyanAr

  386. kuRijci
  ciRu kaT panRip peruj cina oruttal,
  tuRukaT kaNNik kAnavar uzuta
  kulavuk kural Enal mAn'ti, jAgkar,
  viTar aLaip paLLi vEgkai ajcAtu,
  5
  kazai vaLar cAral tujcum n'ATan.
  'aNagkuTai aruj cUL tarukuven' ena n'I,
  'n'ummOr annOr tunnAr ivai' ena,
  terin'tu atu viyan'tanen-tOzi!-paNin'tu n'am
  kal kezu ciRukuTip poliya,
  10
  vatuvai enRu avar van'ta jAnRE.
  parattaiyin maRuttan'ta talaimakaRku vAyil n'Ern'ta tOzi talaimakaLai mukampukuval ena muRpaTTAL, talaimakaL mATTu n'inRa poRAmai n'IgkAmai aRin'tu, piRitu onRanmEl vaittu, 'pAviyEn inRu pEtaimai ceyt

  387. pAlai
  n'eRi irug katuppum, n'INTa tOLum,
  amma! n'ALum tol n'alam citaiya,
  ollAc cen' toTai orIiya kaNNik
  kallA mazavar villiTai vilagkiya
  5
  tun arug kavalai aruj curam iRan'tOr
  varuvar vAzi-tOzi!-ceru iRan'tu
  AlagkAnattu ajcuvara iRutta
  vEl kezu tAnaic ceziyan pAcaRai
  uRai kazi vALin minni, utukkAN,
  10
  n'eTum perug kunRam muRRi,
  kaTum peyal poziyum, kali kezu vAnE.
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi paruvam kATTi vaRpuRIiyatu.- potumpil kizAr makanAr

  391. pAlai
  Azal, maTan'tai! azugkuvar celavE-
  pulip poRi anna puLLi am potumpin
  panip pavar mEyn'ta mA iru maruppin
  malar talaik kArAn akaRRiya taN n'aTai
  5
  oN toTi makaLir izai aNik kUTTum,
  pon paTu, koNkAna n'annan n'al n'ATTu
  EziRkunRam peRinum, poruLvayin
  yArO pirikiRpavarE-kuvaLai
  n'Ir vAr n'ikar malar anna, n'in
  10
  pEr amar mazaik kaN teN pani koLavE?
  pirivu uNarttappaTTu ARRALAya talaimakaLait tOzi vaRpuRuttiyatu; varaivu uNarttiyatUum Am.-pAlai pATiya perugkaTugkO

  392. n'eytal
  kaTuj cuRA eRin'ta koTun' tAT tan'tai
  puL imiz perug kaTal koLLAn cenRena,
  manai azutu ozin'ta pun talaic ciRAar
  tuNaiyatin muyanRa tIm kaN n'ugkin
  5
  paNai koL vem mulai pATu peRRu uvakkum,
  peNNai vEli, uzai kaN cIRUr
  n'al manai aRiyin, n'anRumantilla;
  cemmal n'ejcamoTu tAm van'tu peyarn'ta
  kAnaloTu aziyun'ar pOlAm-pAnAL,
  10
  muni paTar kaLaiyinum kaLaipa;
  n'ani pEr anpinar kAtalOrE.
  iravukkuRi mukampukkatu; varaivu n'ITa ARRALAya talaimakaLait tOzi varaivu uNartti vaRpuRuttiyatUum Am.-maturai marutan iLan'AkanAr

  393. kuRijci
  n'eTug kazai n'ivan'ta n'izal paTu cilampin
  kaTuj cUl vayappiTi kanRu InRu uyagka,
  pAl Ar pacum puniRu tIriya, kaLi ciRan'tu,
  vAlA vEzam vaNar kural kavartalin,
  5
  kAnavan eRin'ta kaTuj celal jekizi
  vEy payil aTukkam cuTara minni,
  n'ilai kiLar mInin, tOnRum n'ATan
  iravin varUum iTumpai n'Am uya,
  varaiya van'ta vAymaikku ERpa,
  10
  n'amar koTai n'Ern'tanar Ayin, avaruTan,
  n'Ervarkol vAzi-tOzi!-n'am kAtalar
  putuvar Akiya varavum, n'in
  vatuvai n'AN oTukkamum kANugkAlE?
  varaivu malin'tatu.-kOvUr kizAr

  395. n'eytal
  yArai, eluva? yArE, n'I emakku
  yAraiyum allai; n'otumalALanai;
  anaittAl koNka, n'ammiTaiyE n'inaippin;
  kaTum pakaTTu yAnai n'eTun' tErk kuTTuvan
  5
  vEn'tu aTu mayakkattu muracu atirn'tanna,
  OgkaR puNari pAyn'tu ATu makaLir
  aNin'tiTu pal pU marIi, Arn'ta
  A pulam pukutaru pEr icai mAlaik
  kaTal kezu mAn'tai anna, em
  10
  vETTanai allaiyAl, n'alam tan'tu cenmE.
  'n'alam tolain'tatu' enat talaivanait tOzi kURi, varaivu kaTAyatu.-ammUvanAr

  396. kuRijci
  peytu pOku ezili vaiku malai cEra,
  tEn tUgku uyar varai aruvi Arppa,
  vEgkai tan'ta veRpu aNi n'al n'AL,
  ponnin anna pUj cinai tuzaii,
  5
  kamaz tAtu ATiya kavin peRu tOkai
  pAcaRai mImicaik kaNam koLpu, jAyiRRu
  uRu katir iLa veyil uNNum n'ATan!
  n'in mArpu aNagkiya cellal aru n'Oy
  yArkku n'on'tu uraikkO yAnE-pal n'AL
  10
  kAmar n'ani col colli,
  Emam enRu aruLAy, n'I mayagkinaiyE?
  tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu; varaivu uNarttappaTTu ARRALAyc col liyatUum Am; iravukkuRi maRuttatUum Am.

  398. n'eytal
  uru kezu teyvamum karan'tu uRaiyinRE;
  viri katir jAyiRum kuTakku vAgkummE;
  n'Ir alaik kalaiiya kUzai vaTiyAc
  cAay av vayiRu alaippa, uTan iyain'tu,
  5
  Orai makaLirum, Ur eytinarE;
  pal malar n'aRum pozil pazicci, yAm 'mun,
  cenmO, 'cEyizai?' enRanam; atan etir
  collAL melliyal, cilavE-n'al akattu
  yANar iLa mulai n'anaiya,
  10
  mAN ezil malark kaN teN pani koLavE.
  munnuRa uNarn'tu pakaRkuRi van'tu mILum talaimakanai, 'n'I tAn ivaLatu tanmaiyai ARRuvi' enac colliyatu.- ulOccanAr

  399. kuRijci
  aruvi Arkkum peru varai aTukkattu,
  kuruti oppin kamaz pUg kAn'taL
  vari aNi ciRakin vaNTu uNa malarum
  vAzai am cilampil, kEzal keNTiya
  5
  n'ilavarai n'ivan'ta pala uRu tiru maNi
  oLi tikaz viLakkattu, InRa maTap piTi,
  kaLiRu puRagkAppa, kanRoTu vatiyum
  mA malai n'ATan n'ayan'tanan varUum
  perumai uTaiyaL enpatu
  10
  tarumO-tOzi!-n'in tiru n'utal kavinE?
  n'eTugkAlam van'tu ozuka ARRAmai vERupaTa n'inRa talaimakaLait tOzi, 'emperumAn itaRkAya n'allatu puriyum' enRu talaimakan ciRaippuRattAnAkac colliyatu.'itaRkAya n'allatu puriyum perumAn tiRam vENTum'

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:33:02(இந்திய நேரம்)