தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

201-210

 • 201-210

  201.kuRijci
  'malai uRai kuRavan kAtal maTa makaL,
  peRal arugkuraiyaL, arug kaTik kAppinaL;
  col etir koLLAL; iLaiyaL; anaiyOL
  uLLal kUTAtu' enROy! maRRum,
  5
  cev vErp palavin payam kezu kollit
  teyvam kAkkum tItu tIr n'eTug kOTTu,
  av veL aruvik kuTa varaiyakattu,
  kAl porutu iTippinum, kataz uRai kaTukinum,
  urum uTanRu eRiyinum, URu pala tOnRinum,
  10
  peru n'ilam kiLarinum, tiru n'ala uruvin
  mAyA iyaRkaip pAvaiyin,
  pOtal ollAL en n'ejcattAnE.
  kazaRiya pAgkaRkut talaimakan colliyatu.-paraNar

  202. pAlai
  puli porac civan'ta pulAl am ceg kOTTu
  oli pal muttam Arppa, vali ciRan'tu,
  van cuval parArai murukki, kanRoTu
  maTap piTi tazIiya taTak kai vEzam,
  5
  tEn cey perug kiLai iriya, vEgkaip
  pon purai kavaLam puRan'tarupu UTTum
  mA malai viTarakam kavaii, kANvara,
  kaNTicin-vAziyO, kuRumakaL!-n'un'tai,
  aRumIn payan'ta aRam cey tigkaL
  10
  cel cuTar n'eTug koTi pOla,
  pal pUg kOgkam aNin'ta kATE.
  uTan pOkAn'inRa talaimakan talaimakaTkuc colliyatu.-pAlai pATiya perug kaTugkO

  203. n'eytal
  muzagku tirai kozIiya mUri ekkar,
  taTan' tAT tAzai muLLuTai n'eTun' tOTTu
  aka maTal potuLiya mukai mutir vAn pUg
  kOTu vArn'tanna, veN pUt tAzai
  5
  eRi tirai utaittalin, pogkit tAtu cOrpu,
  ciRukuTip pAkkattu maRuku pulA maRukkum
  maNam kamaz kAnal, iyain'ta n'am kENmai
  oru n'AL piriyinum uyvu aritu ennAtu,
  kataz pari n'eTun' tEr varavu ANTu azugkac
  10
  ceyta tan tappal anRiyum,
  uyavup puNarn'tanRu, iv azugkal UrE.
  talaimakan ciRaippuRattAnAka, tOzi colli varaivu kaTAyatu.-ulOccanAr

  204. kuRijci
  'taLir cEr taN tazai taii, n'un'tai
  kuLir vAy viyan punattu el paTa varukO?
  kuRuj cunaik kuvaLai aTaicci, n'Am puNariya
  n'aRun' taN cAral ATukam varukO?
  5
  in col mEvalaippaTTa en n'ejcu uNak
  kURu ini; maTan'tai! n'in kUr eyiRu uNku' ena,
  yAn tan mozitalin, mozi etir van'tu,
  tAn cey kuRi n'ilai iniya kURi,
  ERu piri maTap piNai kaTuppa vERupaTTu,
  10
  uRu kazai n'ivappin ciRukuTip peyarum
  koTicci celpuRam n'Okki,
  viTutta n'ejcam! viTal ollAtE?
  pinninRa talaimakan ARRAnAy, tOzi kETpat tan n'ejciRkuc colliyatu.-maLLanAr

  205. pAlai
  aruvi Arkkum peru varai aTukkattu,
  ALi n'an mAn, vETTu ezu kOL ukirp
  pUm poRi uzuvai tolaicciya, vain' n'uti
  En'tu veN kOTTu, vayak kaLiRu izukkum
  5
  tun arug kAnam ennAy, n'IyE
  kuvaLai uNkaN ivaL INTu oziya,
  ALvinaikku akaRiAyin, inRoTu
  pOyinRukollO tAnE-paTappaik
  koTu muL Igkai n'eTu mA am taLir
  10
  n'Ir mali kataz peyal talaiiya
  Ay n'iRam puraiyum ivaL mAmaik kavinE!
  talaimakan tan n'ejciRkuc colli, celavu azugkiyatu. tOzi celavu azugkac colliyatUum Am.-iLan'AkanAr

  206. kuRijci
  'tuyt talaip puniRRuk kural pAl vArpu iRaijci,
  tOTu alaik koNTana Enal enRu,
  tuRu kal mImicaik kuRuvana kuzIi,
  cev vAyp pAcinam kavarum' enRu, av vAyt
  5
  taTTaiyum puTaittanai, kavaNaiyum toTukka' ena
  en'tai van'tu uraittananAka, annaiyum,
  'n'al n'AL vEgkaiyum malarkamA, ini' ena
  en mukam n'OkkinaL; evankol?-tOzi!-
  celvAL enRukol? 'ceRippal' enRukol?
  10
  kal kezu n'ATan kENmai
  aRin'tanaLkol? aHtu aRikalen yAnE!
  talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.-aiyUr muTavanAr

  207. n'eytal
  kaNTal vElik kazi cUz paTappai
  muNTakam vEyn'ta kuRiyiRaik kurampaik
  kozu mIn koLpavar pAkkam kallena,
  n'eTun' tEr paNNi varal AnAtE;
  5
  kunRattu anna kuvavu maNal n'In'ti
  van'tanar, peyarvarkol tAmE? alkal,
  iLaiyarum mutiyarum kiLaiyuTan kuzIi,
  kOT cuRA eRin'tena, curugkiya n'arampin
  muTi mutir paratavar maTa mozik kuRumakaL,
  10
  valaiyum tUNTilum paRRi, perug kAl
  tirai ezu pauvam munniya
  kolai vej ciRAar pARpaTTanaLE.
  n'otumalar varaivuzi, tOzi cevilikku aRattoTu n'inRatu.

  208. pAlai
  viRal cAl viLagku izai n'ekiza, vimmi,
  aRal pOl teL maNi iTai mulai n'anaippa,
  viLivu ila kaluzum kaNNoTu, peritu azin'tu,
  evan inaipu vATuti?-cuTar n'utaR kuRumakaL!-
  5
  celvAr allar n'am kAtalar; celinum,
  n'OnmAr allar, n'OyE; maRRu avar
  konnum n'ampug kuraiyar tAmE;
  ciRan'ta anpinar; cAyalum uriyar;
  pirin'ta n'amminum iragki, arum poruL
  10
  muTiyAtuAyinum varuvar; atantalai,
  in tuNaip pirin'tOr n'ATit
  taruvatu pOlum, ip peru mazaik kuralE?
  celavuRRAratu kuRippu aRin'tu ARRALAya talaimakaL uraippa,tOzi colliyatu.-n'occi n'iyamag kizAr

  209. kuRijci
  malai iTampaTuttuk kOTTiya kollait
  taLi patam peRRa kAn uzu kuRavar
  cila vittu akala iTTena, pala viLain'tu,
  iRagkukural piRagkiya Enal uLLAL,
  5
  mazalai am kuRumakaL, mizalaiam tIm kural
  kiLiyum tAm aRipavvE; enakkE
  paTumkAl paiyuL tIrum; paTAatu
  tavirumkAlaiAyin, en
  uyirOTu ellAm uTan vAgkummE!
  kuRai maRukkappaTTup pinninRa talaimakan ARRAnAy, n'ejciRkuc colluvAnAyc colliyatu; tOzi kETTuk kuRai muTippatu payan.-n'occi n'iyamagkizAr

  210. marutam
  arikAl mARiya am kaN akal vayal
  maRu kAl uzuta Irac ceRuvin,
  vittoTu cenRa vaTTi paRpala
  mInoTu peyarum yANar Ura!
  5
  n'eTiya mozitalum kaTiya Urtalum
  celvam anRu; tan cey vinaip payanE;
  cAnROr celvam enpatu, cErn'tOr
  punkaN ajcum paNpin
  men kaT celvam celvam enpatuvE.
  tOzi talaimakanai n'erugkic colluvALAy, vAyil n'Ern'tatu.-miLaikizAn n'alvETTanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:55:21(இந்திய நேரம்)