தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

N'el-n'el

 • n'el

  7. pAlai
  cUruTai n'anan' talaic cunai n'Ir malka,
  peru varai aTukkattu aruvi Arppa,
  kal alaittu izitarum kaTu varaR kAn yARRuk
  kazai mAy n'Ittam kATu alai Arppa,
  5
  tazagku kural ERoTu muzagki, vAnam
  innE peyya minnumAl-tOzi!
  veNNel arun'tiya vari n'utal yAnai
  taN n'aRuj cilampil tujcum
  ciRiyilaic can'tina vATu perug kATTE.
  paTTa pinRai varaiyAtu kizavOn n'eTTiyiTaik kazin'tu poruLvayiRpiriya,ARRALAya talaivikkuttOzicolliyatu.-n'alveLLiyAr

  22. kuRijci
  koTicci kAkkum aTukkaR pain'tinai
  mun'tu viLai perug kural koNTa man'ti
  kallAk kaTuvanoTu n'al varai ERi,
  agkai n'iRaiya jemiTik koNTu, tan
  5
  tirai aNaR koTug kavuL n'iRaiya mukki,
  vAn peyal n'anain'ta puRatta, n'Onpiyar
  kai UN irukkaiyin tOnRum n'ATan
  van'tanan; vAzi-tOzi!-ulakam
  kayam kaN aRRa paitu aRu kAlai,
  10
  pILoTu tiragkiya n'elliRku
  n'aLLen yAmattu mazai pozin'tAgkE.
  varaivu malin'ta tOzi, talaimakaTkuc colliyatu.

  26. pAlai
  n'OkO yAnE; n'ekizn'tana vaLaiyE-
  cevvi cErn'ta puLLi veL arai
  viNTup puraiyum puNar n'ilai n'eTug kUTTup
  piNTa n'ellin tAy manai oziya,
  5
  cuTar muzutu eRippat tiragkic cezug kAy
  muTa mutir palavin attam, n'ummoTu
  keTu tuNai Akiya tavaRO?-vai eyiRRu,
  pon potin'tanna cuNagkin,
  iruj cUz Oti, perun' tOLATkE.
  talaivi pirivu uNarn'tu vERupaTTamai colli, tOzi celavu azugkuvittatu.-cAttan'taiyAr

  73. pAlai
  vEnil murukkin viLai tuNar anna
  mANA virala val vAyp pEey
  mallal mUtUr malarp pali uNIiya,
  manRam pOzum punkaN mAlai,
  5
  tammoTum ajcum n'am ivaN oziyac
  celpa enpa tAmE-cev ari
  mayir n'iraittanna vAr kOl vAgku katirc
  cen'n'el am ceRuvin annam tujcum
  pUk kezu paTappaic cAykkATTu anna en
  10
  n'utaR kavin azikkum pacalaiyum,
  ayalOr tURRum ampalum aLittE.
  celavuk kuRippu aRin'tu vERupaTTa talaivi colliyatu.-mUlagkIranAr

  180. marutam
  pazanap pAkal muyiRu mUcu kuTampai
  kazani n'Arai uraittalin, cen'n'el
  viravu veLLariciyin tAam Uran
  palarp peRal n'acaii, n'am il vAralanE;
  5
  mAyOL, n'alattai n'ampi viTal ollALE
  anniyum periyan; avaninum vizumiya
  iru peru vEn'tar, poru kaLattu ozitta
  punnai vizumam pOla,
  ennoTu kaziyum-iv iruvaratu ikalE.
  talaimakaRku vAyil n'Ern'ta tOzi talaimakaLiTattup poRAmai kaNTu colliyatu.

  183. n'eytal
  tam n'ATTu viLain'ta veNNel tan'tu,
  piRa n'ATTu uppin koLLai cARRi,
  n'eTu n'eRi ozukai n'ilavu maNal n'In'ti,
  avaN uRai munin'ta okkaloTu pulam peyarn'tu,
  5
  umaNar pOkalum innAtAkum-
  maTavai manRa-koNka!-vayintORu
  innAtu alaikkum UtaiyoTu Orum
  n'um il pulampin mAlaiyum uTaittE;
  ina mIn Arn'ta veN kuruku mititta
  10
  vaRu n'Ir n'eytal pOla,
  vAzAL Atal cUzAtOyE.
  varaiviTai vaittup piriyum talaivaRkut tOzi colliyatu.

  190. kuRijci
  n'O, ini; vAziya-n'ejcE! mEvAr
  Ar araN kaTan'ta mAri vaN makizt
  titalai eHkin cEn'tan tan'tai,
  tEm kamaz viri tAr iyal tEr azici,
  5
  vaNTu mUcu n'eytal n'elliTai malarum
  ariyal am kazani ArkkATu anna
  kAmar paNait tOL n'alam vIRu eytiya,
  valai mAn mazaik kaN, kuRumakaL
  cil mozit tuvar vAy n'akaikku makizn'tOyE!
  pinninRa talaimakan ARRAnAki n'ejciRkuc colliyatu; allakuRippaTTu mILvAn n'ejciRkuc colliyatUum Am; iTaic curattuc cenRu talaimakaL n'alam uLLi mILaluRRa n'ejcinaik kazaRiyatUum Am.

  195. n'eytal
  aruLAyAkalO, koTitE!-irug kazik
  kuruLai n'Irn'Ay kozu mIn mAn'ti,
  tillaiam potumpil paLLi koLLum
  mellam pulampa! yAn kaNTicinE-
  5
  kallen puLLin kAnal am toNTi,
  n'el ari tozuvar kUr vAL uRRena,
  pal itaz tayagkiya kUmpA n'eytal
  n'Ir alait tORRam pOla,
  Iriya kaluzum, n'I n'ayan'tOL kaNNE.
  kaLavinkaN n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAyina tOzi varaivu kaTAyatu.

  254. n'eytal
  vaNTal taiiyum, varu tirai utaittum,
  kunRu Ogku veN maNaR koTi aTumpu koytum,
  tuni il n'almozi iniya kURiyum,
  col etir peRAay uyagki, mellac
  5
  celIiya cellum oli irum parappa!
  umaNar tan'ta uppu n'oTai n'ellin
  ayini mA inRu arun'ta, n'Ilak
  kaNam n'ARu perun' toTai puraLum mArpin
  tuNai ilai tamiyai cEkkuvai allai-
  10
  n'Er kaN ciRu taTi n'Irin mARRi,
  vAnam vENTA uzavin em
  kAnal am ciRu kuTic cEn'tanai celinE
  tOzi paTaittu mozin'tatu.-ulOccanAr

  275. n'eytal
  cen'n'el arin'ar kUr vAT puNNuRak
  kANAr mutaloTu pOn'tena, pUvE
  paTaiyoTum katiroTum mayagkiya paTukkait
  tannuRu vizumam aRiyA, menmela,
  5
  teRu katir in tuyil pacu vAy tiRakkum
  pEtai n'eytaR peru n'Irc cErppataRku
  yAn n'inain'tu iragkEnAka, n'Oy ikan'tu,
  aRanilALan pukaza, eR
  peRinum, vallEnman-tOzi!-yAnE.
  ciRaippuRamAkat talaimakanatu varavuNarn'tu vaRpuRuppa, vanpuRai etirmozin'tatu.-ammUvanAr

  311. n'eytal
  peyinE, viTu mAn uLaiyin veRuppat tOnRi,
  irug katir n'ellin yANaraHtE:
  vaRappin, mA n'Ir muNTakam tAayc cERu pularn'tu,
  irug kazic ceRuvin veL uppu viLaiyum,
  5
  aziyA marapin n'am mUtUr n'anRE-
  kozu mIn cuTu pukai maRukinuL mayagki,
  ciRu vI jAzal tuRaiyumAr initE;
  onRE- tOzi!-n'am kAnalatu paziyE:
  karug kOTTup punnai malart tAtu arun'ti,
  10
  irug kaLip piracam Uta, avar
  n'eTun' tEr in oli kETTalO aritE.
  alar kURappaTTu ARRALAkiya talaimakaLait tOzi ARRuvittatu.-ulOccanAr

  350. marutam
  veNNel arin'ar taNNumai verIi,
  pazanap pal puL iriya, kazani
  vAgku cinai marutat tUgkutuNar utirum
  tEr vaN virAan iruppai anna, en
  5
  tol kavin tolaiyinum tolaika! cAra
  viTEen: viTukkuven Ayin, kaTaiik
  kavavuk kai tAgkum matukaiya kuvavu mulai
  cATiya cAn'tinai; vATiya kOtaiyai;
  Acu il kalam tazIiyaRRu;
  10
  vAral; vAziya, kavaii n'inROLE!
  talaimakaL UTal maRuttAL colliyatu.-paraNar

  367. mullai
  koTug kaN kAkkaik kUr vAyp pETai
  n'aTugku ciRaip piLLai tazIi, kiLai payirn'tu,
  karug kaN karunaic cen'n'el veN cORu
  cUruTaip paliyoTu kavariya, kuRug kAl
  5
  kUzuTai n'al manaik kuzuvina irukkum
  mUtil aruman pEr icaic ciRukuTi
  mel iyal arivai! n'in pal irug katuppin
  kuvaLaiyoTu toTutta n'aRu vI mullait
  taLai aviz alarit taN n'aRug kOtai
  10
  iLaiyarum cUTi van'tanar: n'amarum
  viri uLai n'an mAk kaTaii,
  pariyAtu varuvar, ip pani paTu n'ALE.
  varavu malin'tatu-n'akkIrar

  373. kuRijci
  munRiR palavin paTu cuLai marIi,
  pun talai man'ti tUrppa, tan'tai
  mai paTu mAl varai pATinaL koTicci,
  aivana veNNel kuRUum n'ATanoTu
  5
  cUruTaic cilampin aruvi ATi,
  kAr arumpu avizn'ta kaNi vAy vEgkaip
  pA amai itaNam ERi, pAcinam
  vaNar kuraR ciRu tinai kaTiya,
  puNarvatukollO, n'ALaiyum n'amakkE?
  ceRippu aRivuRIiyatu.-kapilar

  400. marutam
  vAzai men tOTu vArpuuRupu Ukkum
  n'el viLai kazani n'Er kaN ceRuvin,
  arivanar iTTa cUTTu ayal, periya
  iruj cuval vALai piRazum Ura!
  5
  n'ininRu amaikuven Ayin, ivaN n'inRu,
  innA n'OkkamoTu evan pizaippu uNTO?
  maRam kezu cOzar uRan'tai avaiyattu,
  aRam keTa aRiyAtAgku, ciRan'ta
  kENmaiyoTu aLaii, n'IyE
  10
  keTu aRiyAy en n'ejcattAnE.
  parattai talaivanaip pukazn'tatu. munpu n'inRu yAtO pukazn'tavARu enin, 'n'in inRu amaiyAm' enRu connamaiyAn enpatu.-AlagkuTi vagkanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:40:41(இந்திய நேரம்)