தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

231-240

 • 231-240

  231. n'eytal
  mai aRa viLagkiya maNi n'iRa vicumpil
  kaitozum marapin ezu mIn pOla,
  perug kaTaR parappin irum puRam tOya,
  ciRu veN kAkkai palavuTan ATum
  5
  tuRai pulampu uTaittE-tOzi!-paNTum,
  uL Urk kurIik karu uTaittanna,
  perum pOtu avizn'ta karun' tAT punnaik
  kAnal am koNkan tan'ta
  kAtal n'ammoTu n'IgkAmARE.
  ciRaippuRamAkat tOzi colli, varaivu kaTAyatu.-iLan'AkanAr

  232. kuRijci
  ciRu kaN yAnaip perug kai Ir-inam
  kuLavit taN kayam kuzaiyat tINTi,
  cOlai vAzai muNaii, ayalatu
  vEral vElic ciRukuTi alaRa,
  5
  ceg kAR palavin tIm pazam micaiyum
  mA malai n'ATa!-kAmam n'alkena
  vENTutum-vAziya! en'tai, vEgkai
  vI uka varin'ta munRil,
  kal kezu pAkkattu alkinai celinE.
  pakal varuvAnai iravu vA enat tOzi colliyatu.-mutuvegkaNNanAr

  233. kuRijci
  kallAk kaTuvan n'aTugka, muL eyiRRu
  maTa mA man'ti mANA van paRaz,
  kOTu uyar aTukkattu, ATu mazai oLikkum
  perug kal n'ATanai aruLinai Ayin,
  5
  ini ena koLLalaimannE; kon onRu
  kURuven vAzi-tOzi!-munnuRa
  n'AruTai n'ejcattu Iram potti,
  AnROr cel n'eRi vazAac
  cAnROn Atal n'anku aRin'tanai teLimE.
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tu ozuka, ivaL ARRAL enpatu uNarn'tu, ciRaip puRamAkat talaimakaTkut tOzi colliyatu.-ajcil An'taiyAr

  234. kuRijci
  cAnROr varun'tiya varuttamum n'umatu
  vAn tOyvu anna kuTimaiyum n'Okkit
  tiru maNi varanRum kunRam koNTu ivaL
  varu mulai Akam vazagkinO n'anRE
  5
  aHtu AnRu
  aTai poruL karutuvir Ayin kuTaiyoTu
  kazumalam tan'ta n'al tErc cempiyan
  pagkuni vizavin uRan'taiyoTu
  uLLi vizavin vajciyum ciRitE.
  ceviliyAl aRattoTu n'iRkappaTTa n'aRRAy, tan'tai mutaliyOrkku aRattoTu n'inRatu.

  235. n'eytal
  uravut tirai poruta piNar paTu taTavu mutal,
  aravu vAL vAya muL ilait tAzai
  pon n'Er tAtin punnaiyoTu kamazum
  pal pUg kAnal pakaRkuRi van'tu, n'am
  5
  mey kavin citaiyap peyarn'tananAyinum,
  kunRin tOnRum kuvavu maNal ERi,
  kaNTanam varukam cenmO-tOzi!-
  taN tAr akalam vaNTu imirpu Uta,
  paTu maNik kali mAk kaTaii,
  10
  n'eTu n'Irc cErppan varUum ARE.
  varaivu n'ITa ARRALAg kAlattut tOzi varaivu malin'tatu.

  236. kuRijci
  n'Oyum kaimmikap peritE; meyyum
  tI umiz teRalin veytAkinRE-
  oyyenac ciRitu Agku uyiriyar, 'paiyena
  munRil koLinE n'an'tuvaL peritu' ena,
  5
  n'iraiya n'ejcattu annaikku uyttu ANTu
  urai, ini-vAzi, tOzi!-purai il
  n'uN n'Er el vaLai n'ekizttOn kunRattu
  aNNal n'eTu varai ATi, taNNena
  viyal aRai mUzkiya vaLi en
  10
  payalai Akam tINTiya, ciRitE.
  talaimakan ciRaippuRamAka, vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu.-n'ampi kuTTuvan

  237. pAlai
  n'ani mikap pacan'tu, tOLum cAay,
  pani mali kaNNum paNTu pOlA;
  in uyir anna pirivu arug kAtalar
  n'Ittu n'ITinar ennum pulavi
  5
  uTkoNTu UTinRum ilaiyO?-maTan'tai!-
  uvakkAN tOnRuva, Ogki-viyappuTai
  iravalar varUum aLavai, aNTiran
  puravu etirn'tu tokutta yAnai pOla,
  ulakam uvappa, Otu arum
  10
  vERu pal uruvin, Ertarum mazaiyE!
  tOzi urai mARupaTTatu.-kArikkaNNanAr

  238. mullai
  vaRam kola vIn'ta kAnattu, kuRum pUg
  kOtai makaLir kuzUu n'irai kaTuppa,
  vaNTu vAy tiRappa viNTa piTavam,
  mAlai an'ti, mAl atar n'aNNiya
  5
  paruvam ceyta karuvi mA mazai!
  'avar n'ilai aRiyumO, Igku' ena varutal
  cAnROrp puraivatO anRE; mAnRu uTan
  ura urum uraRum n'Irin, paran'ta
  pAmpu pai mazugkal anRiyum, mANTa
  10
  kaniyA n'ejcattAnum,
  iniya alla, n'in iTi n'avil kuralE.
  talaimakaL paruvam kaNTu azin'tatu.-kan'tarattanAr

  239. n'eytal
  jAnRa jAyiRu kuTamalai maRaiya,
  mAnRa mAlai makizn'ta paratavar
  initu peRu peru mIn eLitinin mARi,
  alavan ATiya pulavu maNal munRil
  5
  kAmar ciRukuTic celn'eRi vaziyin,
  Ay maNi poti avizn'tAgku, n'eytal
  pul itaz potin'ta pUt tapa mitikkum
  mallal irug kazi mali n'Irc cErppaRku
  amain'tu tozil kETTanRO ilamE; 'munkai
  10
  vAr kOl el vaLai uTaiya vAgki,
  muyagku' enak kaluzn'ta iv Ur
  eRRu Avatukol, yAm maRRonRu ceyinE?
  tOzi, talaimakan ciRaippuRamAkac colliyatu.-kunRiyanAr

  240. pAlai
  aitE kamma, iv ulaku paTaittOnE-
  vai Er vAl eyiRRu oL n'utaR kuRumakaL
  kai kavar muyakkam mey uRat tiruki,
  Egku uyirppaTTa vIgku mulai Akam
  5
  tuyil iTaippaTUum tanmaiyatuAyinum,
  veyil veytuRRa paral aval otukkil,
  kaNicciyil kuzitta kUval n'aNNi,
  An vazip paTun'ar tONTiya pattal
  yAnai ina n'irai vauvum
  10
  kAnam tiNNiya malai pOnRicinE.
  piriviTai melin'ta talaimakaL colliyatu; n'ejcinAl poruL valikkappaTTu ARRAnAya talaimakan colliyatUum Am.-n'appAlattanAr

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:55:42(இந்திய நேரம்)