தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KuRijci-kuRijci

 • kuRijci

  1. kuRijci
  n'inRa collar; n'ITutOnRu iniyar;
  enRum en tOL piripu aRiyalarE'
  tAmarait taN tAtu Uti, mImicaic
  cAn'til toTutta tIm tEn pOla,
  5
  puraiya manRa, puraiyOr kENmai;
  n'Ir inRu amaiyA ulakam pOlat
  tam inRu amaiyA n'am n'ayan'taruLi,
  n'aRu n'utal pacattal ajcic
  ciRumai uRupavO? ceypu aRiyalarE!
  pirivu uNarttiya tOzikkut talaivi colliyatu.-kapilar

  5. kuRijci
  n'ilam n'Ir Ara, kunRam kuzaippa,
  akal vAyp paij cunaip payir kAlyAppa,
  kuRavar konRa kuRaik koTi n'aRaip pavar
  n'aRug kAz Aram cuRRuvana akaippa,
  5
  perum peyal pozin'ta tozila ezili
  teRku Erpu iragkum aRcirak kAlaiyum,
  aritE, kAtalarp pirital-inRu cel
  iLaiyart tarUum vATaiyoTu
  mayagku itaz mazaik kaN payan'ta, tUtE.
  talaivan celavuk kuRippu aRin'tu vERupaTTa talaivikkut tOzi colliyatu.-perugkunRUrkizAr

  6. kuRijci
  n'Ir vaLar AmpaR tUmpuTaittiraL kAl
  n'Ar urittanna matan il mAmai,
  kuvaLai anna En'tu ezil mazaik kaN,
  titalai alkul, perun' tOL, kuRumakaTku
  5
  eytac cenRu ceppun'arp peRinE,
  'ivar yAr?' enkuvaL allaL; munAatu,
  attak kumizin koTu mUkku viLai kani
  eRi maTa mARku valci Akum
  val vil Ori kAnam n'ARi,
  10
  irum pal olivarum kUn'tal
  perum pEtuRuvaL, yAm van'tanam enavE.
  iravukkuRippARpaTTu ARRAnAya talaivan, tOzi kETpa, tann'ejciRkuc colliyatu.-paraNar

  8. kuRijci
  alku paTar uzan'ta ari matar mazaikkaN,
  pal pUm pakait tazai n'uTagkum alkul,
  tiru maNi puraiyum mEni maTavOL
  yAr makaLkol? ivaL tan'tai vAziyar!
  5
  tuyaram uRIiyinaL emmE: akalvayal 5
  arivanar arin'tum taruvanarp peRRum
  taN cERu tAay, matanuTai n'On tAL
  kaN pOl n'eytal pOrvil pUkkum
  tiN tErp poRaiyan toNTi-
  10
  tan tiRam peRuka, ivaL InRa tAyE!
  iyaRkaip puNarcci iRutikkaN talaimakaLai AyattoTum kaNTa talaimakancolliyatu.

  13. kuRijci
  ezAaAkalin, ezil n'alam tolaiya
  azAatImO, n'otumalar talaiyE!-
  Enal kAvalar mA vIzttup paRitta
  pakazi anna cEyari mazaik kaN,
  5
  n'alla perun' tOLOyE! kollan
  eRi pon pitirin ciRu pala tAay
  vEgkai vI ukum Ogku malaik kaTci
  mayil aRipu aRiyAmannO;
  payil kural kavarum paim puRak kiLiyE.
  iyaRkaippuNarcciyin piRRai jAnRu, talaiviyin vERupATu kaNTa tOzi, talaivi maRaittaRkuc colliyatu.- kapilar

  17. kuRijci
  n'AL mazai talaiiya n'al n'eTugkunRattu,
  mAl kaTal tiraiyin izitarum aruvi
  akal irug kAnattu alku aNi n'Okki,
  tAgkavum takaivarai n'illA n'Ir cuzalpu
  5
  En'tu ezil mazaik kaN kaluztalin, annai,
  'evan ceytanaiyO? n'in ilagku eyiRu uNku' ena,
  melliya iniya kURalin, val virain'tu,
  uyirinum ciRan'ta n'ANum n'ani maRan'tu,
  uraittal uyn'tananE-tOzi!-cAral,
  10
  kAn'taL Utiya maNi n'iRat tumpi
  tIm toTai n'arampin imirum
  vAn tOy veRpan mArpu aNagku enavE.
  munnilaippuRamoziyAkat talaimakaL tOzikkuccolliyatu.-n'occin'iyamagkizAr

  22. kuRijci
  koTicci kAkkum aTukkaR pain'tinai
  mun'tu viLai perug kural koNTa man'ti
  kallAk kaTuvanoTu n'al varai ERi,
  agkai n'iRaiya jemiTik koNTu, tan
  5
  tirai aNaR koTug kavuL n'iRaiya mukki,
  vAn peyal n'anain'ta puRatta, n'Onpiyar
  kai UN irukkaiyin tOnRum n'ATan
  van'tanan; vAzi-tOzi!-ulakam
  kayam kaN aRRa paitu aRu kAlai,
  10
  pILoTu tiragkiya n'elliRku
  n'aLLen yAmattu mazai pozin'tAgkE.
  varaivu malin'ta tOzi, talaimakaTkuc colliyatu.

  23. kuRijci
  toTi pazi maRaittalin, tOL uyn'tanavE;
  vaTik koL kUzai, AyamOTu ATalin,
  iTippu meyyatu onRu uTaittE; kaTik koLa
  annai kAkkum tol n'alam citaiya,
  5
  kANtoRum kaluztal anRiyum INTu n'Ir
  muttup paTu parappin koRkai muntuRaic
  ciRu pAcaTaiya ceppu Ur n'eytal
  teN n'Ir malarin tolain'ta
  kaNNE kAmam karappu ariyavvE!
  talaivi tuyar ARRAmai uNarn'ta tOzi varaivu kaTAyatu.-kaNakkAyanAr

  25. kuRijci
  av vaLai verin'in arakku Irttanna
  cev vari itaza cEN n'ARu piTavin
  n'aRun' tAtu ATiya tumpi, pacug kEzp
  pon urai kallin, n'al n'iRam peRUum
  5
  vaLa malai n'ATan n'erun'al n'ammoTu
  kiLai mali ciRu tinaik kiLi kaTin'tu acaii,
  colliTam peRAan peyarn'tanan; peyarn'tatu
  allal anRu atu-kAtal am tOzi!-
  tAtu uN vETkaiyin pOtu terin'tu UtA
  10
  vaNTu Oranna avan taNTAk kATci
  kaNTum, kazal toTi valitta en
  paNpu il ceyti n'inaippu AkinRE!
  talaimakaLait tOzi kuRai n'ayappuk kURiyatu.- pEri cAttanAr

  26. pAlai
  n'OkO yAnE; n'ekizn'tana vaLaiyE-
  cevvi cErn'ta puLLi veL arai
  viNTup puraiyum puNar n'ilai n'eTug kUTTup
  piNTa n'ellin tAy manai oziya,
  5
  cuTar muzutu eRippat tiragkic cezug kAy
  muTa mutir palavin attam, n'ummoTu
  keTu tuNai Akiya tavaRO?-vai eyiRRu,
  pon potin'tanna cuNagkin,
  iruj cUz Oti, perun' tOLATkE.
  talaivi pirivu uNarn'tu vERupaTTamai colli, tOzi celavu azugkuvittatu.-cAttan'taiyAr

  32. kuRijci
  'mAyOn anna mAl varaikkavAan,
  vAliyOn anna vayagku veL aruvi
  am malaikizavOn n'am n'ayan'tu enRum
  varun'tinan' enpatu Or vAyc col tERAy;
  5
  n'Iyum kaNTu, n'umaroTum eNNi,
  aRivu aRin'tu aLaval vENTum; maRutaraRku
  ariya-vAzi, tOzi!-periyOr
  n'ATi n'aTpin allatu,
  n'aTTu n'ATAr, tam oTTiyOr tiRattE.
  talaivikkuk kuRai n'ayappuk kURiyatu.- kapilar

  34. kuRijci
  kaTavuT kaRcunai aTai iRan'tu avizn'ta
  paRiyAk kuvaLai malaroTu kAn'taL
  kuruti oN pU uru kezak kaTTi,
  peru varai aTukkam poRpac cUrmakaL
  5
  aruvi in iyattu ATum n'ATan
  mArpu tara van'ta paTar mali aru n'Oy
  n'in aNagku anmai aRin'tum, aNNAn'tu,
  kAr n'aRug kaTampin kaNNi cUTi,
  vElan vENTa, veRi manai van'tOy!
  10
  kaTavuL Ayinum Aka,
  maTavai manRa, vAziya murukE!
  tOzi teyvattukku uraippALAy veRi vilakkiyatu.-piramacAri

  36. kuRijci
  kuRug kai irum pulik kOL val ERRai,
  pU n'utal irum piTi pulampa, tAkki,
  tAz n'Ir n'anan' talaip peru kaLiRu aTUum
  kallaka veRpan collin tERi,
  5
  yAm em n'alan izan'tanamE; yAmattu,
  alar vAyp peNTir ampaloTu onRi,
  purai il tI mozi payiRRiya urai eTuttu,
  AnAk kauvaittuAka,
  tAn en izan'tatu, iv azugkal UrE?
  iravukkuRicciRaippuRamAkat tOzi colliyatu.- cIttalaiccAttanAr

  39. kuRijci
  collin col etirkoLLAy, yAza n'in
  tirumukam iRaijci n'ANuti katumena;
  kAmam kaimmikin tAgkutal eLitO?
  koTug kEz irum puRam n'aTugkak kuttip
  5
  puli viLaiyATiya pulavu n'ARu vEzattin
  talai maruppu Eyppa, kaTai maNi civan'ta n'in
  kaNNE katava? alla; n'aNNAr
  araN talai matilarAkavum, muracu koNTu,
  Ompu araN kaTan'ta aTu pOrc ceziyan
  10
  perum peyark kUTal anna n'in
  karumpuTait tOLum uTaiyavAl aNagkE.
  iraNTAm kUTTattu etircciyil talaivan colliyatu.-marutan iLan'AkanAr

  44. kuRijci
  poru il AyamOTu aruvi ATi,
  n'Ir alaic civan'ta pEr amar mazaik kaN
  kuRiyA n'OkkamoTu muRuval n'alki,
  manaivayin peyarn'ta kAlai, n'inaiiya
  5
  n'inakkO aRiyun'aL-n'ejcE! punatta
  n'ITu ilai viLai tinaik koTug kAl n'imirak
  kozug kural kOTal kaNNi, cezum pala,
  pal kiLaik kuRavar alku ayar munRil,
  kuTak kAy Acinip paTappai n'ITiya
  10
  pal mara uyar cinai minmini viLakkattu,
  cel mazai iyakkam kANum
  n'al malai n'ATan kAtal makaLE?
  iRceRippinpiRRaijAnRu talaimakan kuRiyiTattu van'tu colliyatu.-perugkaucikanAr

  47. kuRijci
  perug kaLiRu uzuvai aTTena, irum piTi
  uyagkupiNi varuttamoTu iyagkal cellAtu,
  n'eytaR pAcaTai puraiyum am cevip
  paital am kuzavi tazIi, oyyena
  5
  arum puN uRun'arin varun'ti vaikum
  kAnaka n'ATaRku, 'itu ena' yAn atu
  kURin evanO-tOzi! vERu uNarn'tu,
  aNagku aRi kazagkin kOTTam kATTi,
  veRi ena uNarn'ta uLLamoTu maRi aRuttu,
  10
  annai ayarum muruku n'in
  pon n'Er pacalaikku utavAmARE?
  ciRaippuRamAkattOzi talaimakaLukku uraippALAyccolliyatu.-n'alveLLiyAr

  51. kuRijci
  yAgkuc ceyvAmkol-tOzi! Ogku kazaik
  kAmpuTai viTar akam cilampa, pAmpu uTanRu
  Ogku varai miLira ATTi, vIgku celal
  kaTug kural ERoTu kanai tuLi talaiip
  5
  peyal AnAtE, vAnam; peyaloTu
  minnu n'imirn'tanna vElan van'tena,
  pinnu viTu mucci aLippu AnAtE;
  perun' taN kuLavi kuzaitta pA aTi,
  iruj cERu ATiya n'utala, kolkaLiRu
  10
  pEtai Acini ocitta
  vI tatar vEgkaiya malai kizavORkE?
  ARRAtu Etam ajci vERupaTTAL, veRiyATaluRRa iTattu, ciRaippuRamAkaccolliyatu.-pErAlavAyar

  53. kuRijci
  yAn aHtu ajcinen karappavum, tAn aHtu
  aRin'tanaLkollO? aruLinaLkollO?
  evankol, tOzi! annai kaNNiyatu?-
  'vAn uRa n'ivan'ta peru malaik kavAan,
  5
  Ar kali vAnam talaii, n'aTu n'AL
  kanai peyal pozin'tena, kAnak kal yARRu
  muLi ilai kazittana mukiz iNaroTu varum
  virun'tin tIm n'Ir marun'tum Akum;
  taNNena uNTu, kaNNin n'Okki,
  10
  muniyAtu ATap peRin, ivaL
  paniyum tIrkuvaL, celka!' enROLE!
  varaivu n'ITTippa, tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu.-n'alvETTanAr

  55. kuRijci
  Ogku malai n'ATa! ozika, n'in vAymai
  kAmpu talaimaNan'ta kal atarc ciRu n'eRi,
  uRu pakai pENAtu, iravin van'tu, ivaL
  poRi kiLar Akam pulla, tOL cErpu
  5
  aRukAR paRavai aLavu ila moyttalin,
  kaN kOL Aka n'Okki, 'paNTum
  inaiyaiyO?' ena vinavinaL, yAyE;
  atan etir collALAki, allAn'tu,
  en mukam n'OkkiyOLE: 'annAy!-
  10
  yAgku uNarn'tu uykuvaLkol? ena, maTutta
  cAn'ta jekizi kATTi-
  Igku AyinavAl' enRicin yAnE.
  varaiviTai melivu ARRuvikkum tOzi talaivaRkuc colliyatu.-peruvazuti

  57. kuRijci
  taTagkOTTu AmAn, maTagkal mA n'iraik
  kunRa vEgkaik kanRoTu vatin'tena,
  tujcu patam peRRa tuyt talai man'ti
  kallen cuRRam kai kaviyAk kuRuki,
  5
  vIgku curai jemugka vAgki, tIm pAl
  kallA van paRazk kain' n'iRai piziyum
  mA malai n'ATa! maruTkai uTaittE-
  ceg kOl, koTug kural, ciRu tinai viyan punam
  koy patam kuRukumkAlai, em
  10
  mai Ir Oti mAN n'alam tolaivE!
  ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu.-potumpil kizAr

  61. kuRijci
  kELAy, ella tOzi! alkal
  vENavA n'aliya, veyya uyirA,
  E mAn piNaiyin varun'tinenAka,
  tuyar marugku aRin'tanaL pOla, annai,
  5
  'tujcAyO, en kuRumakaL?' enRalin,
  col veLippaTAmai mella en n'ejcil,
  'paTu mazai pozin'ta pARai marugkil
  ciral vAy uRRa taLavin, paral aval,
  kAn kezu n'ATaR paTarn'tOrkkuk
  10
  kaNNum paTumO?' enRicin, yAnE.
  talaivan varavu uNarn'tu, talaivikkuc colluvALAyt tOzi colliyatu.-ciRumOlikanAr

  64. kuRijci
  ennar Ayinum ini n'inaivu ozika!
  annavAka inaiyal-tOzi!-yAm
  innamAka n'at tuRan'tOr n'aTpu evan?
  maral n'Ar uTukkai malai uRai kuRavar
  5
  aRiyAtu aRutta ciRiyilaic cAn'tam
  vaRanuRRu Ara murukki, paiyena
  maram vaRitAkac cOrn'tu ukkAgku, en
  aRivum uLLamum avar vayin cenRena,
  vaRitAl, ikuLai! en yAkkai; ini avar
  10
  varinum, n'Oy marun'tu allar; vArAtu
  avaNar Akuka, kAtalar! ivaN n'am
  kAmam paTar aTa varun'tiya
  n'Oy mali varuttam kANanmAr emarE!
  piriviTait talaiviyatu arumai kaNTu tUtuviTak karutiya tOzikkut talaivi colliyatu.- ulOccanAr

  65. kuRijci
  amutam uNka, n'am ayal ilATTi!-
  kiTagkil anna iTTuk karaik kAn yARRuk
  kalagkum pAci n'Ir alaik kalAva,
  oLiRu veL aruvi oN tuRai maTuttu,
  5
  puliyoTu poruta puN kUr yAnai
  n'aR kOTu n'ayan'ta anpu il kAnavar
  viR cuzippaTTa n'Amap pUcal
  urumiTaik kaTi iTi karaiyum
  peru malai n'ATanai 'varUum' enROLE.
  viricci peRRuppukanRa tOzi talaimakaTkuc colliyatu.-kapilar

  68. kuRijci
  'viLaiyATu AyamoTu Orai ATAtu,
  iLaiyOr illiTattu iRceRin'tiruttal
  aRanum anRE; Akkamum tEym' ena-
  kuRu n'urai cuman'tu, n'aRu malar un'ti,
  5
  pogki varu putu n'Ir n'ejcu uNa ATukam,
  vallitin vaNagkic collun'arp peRinE;
  'celka' ena viTun'aLmankollO? el umizn'tu,
  uravu urum uraRum arai iruL n'aTu n'AL,
  koTi n'uTagku ilagkina minni,
  10
  ATu mazai iRuttanRu, avar kOTu uyar kunRE.
  ciRaippuRamAkattOzi, talaivikku uraippALAyc ceRippu aRivuRIiyatu.-pirAn cAttanAr

  75. kuRijci
  n'ayan inmaiyin, payan itu ennAtu,
  pUm poRip polin'ta, azal umiz akan pai,
  pAmpu uyir aNagkiyAgkum Igku itu
  takAatu-vAziyO, kuRumakaL!-n'akAatu
  5
  uraimati; uTaiyum en uLLam-cAral
  koTu viR kAnavan kOTTumA tolaiccip
  paccUn peyta pakazi pOla,
  cEyari paran'ta mA itaz mazaik kaN
  uRAa n'Okkam uRRa en
  10
  paital n'ejcam uyyumARE.
  cETpaTukkappaTTu ARRAnAkiya talaimakan tOzi kETpaccolliyatu.-mAmUlanAr

  77. kuRijci
  malaiyan mA Urn'tu pOki, pulaiyan
  perun' tuTi kaRagkap piRa pulam pukku, avar
  arug kuRumpu erukki, ayA uyirttAagku
  uyttanRumannE-n'ejcE!-cev vErc
  5
  cinaitoRum tUgkum payam kezu palavin
  cuLaiyuTai munRil, manaiyOL kagkul
  oli veL aruvi oliyin tujcum
  URalaj cEric cIRUr, vallOn
  vAL aram poruta kOL n'Er el vaLai
  10
  akan toTi ceRitta munkai, oL n'utal,
  titalai alkul, kuRumakaL
  kuvaLai uNkaN makiz maTa n'OkkE.
  pinninRa talaivann'ejciRku uraittatu.-kapilar

  82. kuRijci
  n'Oyum n'ekizcciyum vITacciRan'ta
  vEy vanappuRRa tOLai n'IyE,
  en uyavu aRitiyO, n'al n'aTaik koTicci!
  muruku puNarn'tu iyanRa vaLLi pOla, n'in
  5
  uruvu kaN eRippa n'Okkal ARRalenE-
  pOkiya n'Akap pOkku arug kavalai,
  ciRu kaT panRip peruj cina oruttal
  cERu ATu irum puRam n'IRoTu civaNa,
  veL vacip paTIiyar, moytta vaLpu azIi,
  10
  kOL n'Ay koNTa koLLaik
  kAnavar peyarkkum ciRukuTiyAnE.
  tOziyiRpuNarccikkaN tannilaik koLIiyatu.-ammUvanAr

  83. kuRijci
  em Ur vAyil uNtuRait taTaiiya
  kaTavuL mutu marattu, uTan uRai pazakiya,
  tEyA vaLai vAy, teN kaN, kUr ukir,
  vAyp paRai acAam, vali mun'tu kUkai!
  5
  mai Un terin'ta n'ey veN puzukkal,
  eli vAn cUTToTu, maliyap pENutum;
  ejcAk koLkai em kAtalar varal n'acaiit
  tujcAtu alamaru pozutin,
  ajcu varak kaTug kural payiRRAtImE.
  iravukkuRi van'ta talaivan ciRaippuRattAnAka, tOzi colliyatu.-perun'tEvanAr

  85. kuRijci
  Ay malar mazaik kaN teN pani uRaippavum,
  vEy maruL paNait tOL viRal izai n'ekizavum,
  ampal mUtUr aravam Ayinum,
  kuRu vari irum puli ajcik kuRu n'aTaik
  5
  kanRuTai vEzam n'inRu kAttu alkum,
  Ar iruL kaTukiya, ajcu varu ciRu n'eRi
  vAraRkatilla-tOzi!-cAral
  kAnavan eyta muLavu mAn kozug kuRai,
  tEm kamaz katuppin koTicci, kizagkoTu
  10
  kAn'taL am ciRukuTip pakukkum
  Ogku malai n'ATan, n'in n'acaiyinAnE!
  talaivan varavu uNarn'ta tOzi talaivikku uraittatu.-n'alviLakkanAr

  88. kuRijci
  yAm cey tol vinaikku evanpEtuRRanai?
  varun'tal; vAzi!-tOzi!-yAm cenRu
  uraittanam varukam; ezumati; puNartiraik
  kaTal viLai amutam peyaRku ERRAagku
  5
  uruki ukutal ajcuval; utukkAN-
  tammOn koTumai n'am vayin eRRi,
  n'ayam peritu uTaimaiyin tAgkal cellAtu,
  kaNNIr aruviyAka
  azumE, tOzi! avar pazam mutir kunRE.
  ciRaippuRamAkattOzi, talaivikku uraippALAyccolliyatu.-n'allan'tuvanAr

  93. kuRijci
  'piracam tUgka, perum pazam tuNara,
  varai veL aruvi mAlaiyin izitara,
  kUlam ellAm pulampuuka, n'ALum
  mallaRRu amma, im malai kezu veRpu!' enap
  5
  pirin'tOr iragkum perug kal n'ATa!
  celkam; ezumO; ciRakka, n'in Uzi!
  marugku maRaitta tirun'tu izaip paNait tOL,
  n'alkUr n'ucuppin, mel iyal, kuRumakaL
  pUN tAz Akam n'AN aTa varun'tiya
  10
  pazagkaN mAmaiyum uTaiya; tazagku kural
  mayirk kaN muracinOrum mun
  uyirk kuRiyetirppai peRal arugkuraittE.
  varaivu kaTAyatu.-malaiyanAr

  95. kuRijci
  kazai pATu iragka, pal iyam kaRagka,
  ATu makaL n'aTan'ta koTum puri n'On kayiRRu,
  atavat tIm kani anna cem mukat
  tuyt talai man'ti van paRaz tUgka,
  5
  kazaik kaN irum poRai ERi vicaittu ezun'tu,
  kuRak kuRumAkkaL tALam koTTum ak
  kunRakattatuvE, kuzu miLaic cIRUr;
  cIRUrOLE, n'ARu mayirk koTicci;
  koTicci kaiyakattatuvE, piRar
  10
  viTuttaRku AkAtu piNitta en n'ejcE.
  talaimakan pAgkaRku, 'ivviTattu ittanmaittu' ena uraittatu.-kOTTampalavanAr

  98. kuRijci
  eym muL anna parUu mayir eruttin
  ceyymm mEval ciRu kaT panRi
  Ogku malai viyan punam paTIiyar, vIgku poRi
  n'Uzai n'uzaiyum pozutil, tAzAtu
  5
  pAgkarp pakkattup palli paTTena,
  mellamellap piRakkE peyarn'tu, tan
  kal aLaip paLLi vatiyum n'ATan!
  en'tai Ompum kaTiyuTai viyal n'akart
  tujcAk kAvalar ikaz patam n'Okki,
  10
  iravin varUum ataninum koTitE-
  vaikalum porun'tal ollAk
  kaNNoTu, vArA en n'Ar il n'ejcE!
  iravukkuRi van'tu ozukumtalaivanait tOzi varaivu kaTAyatu.-ukkirap peruvazuti

  102. kuRijci
  koTug kuraR kuRaitta cev vAyppaig kiLi!
  ajcal Ompi, Ar patam koNTu,
  n'in kuRai muTitta pinRai, en kuRai
  ceytalvENTumAl; kai tozutu irappal;
  5
  pal kOT palavin cAral avar n'ATTu,
  n'in kiLai marugkin, cERiAyin,
  am malai kizavORku uraimati-im malaik
  kAnak kuRavar maTa makaL
  Enal kAval AyinaL enavE.
  kAmam mikka kazipaTarkiLavi.-cempiyanAr

  104. kuRijci
  pUm poRi uzuvaip pEz vAy ERRai
  tEm kamaz cilampin kaLiRRoTu porinE,
  tuRukal mImicai, uRukaN ajcAk
  kuRak kuRumAkkaL pukaRciyin eRin'ta
  5
  toNTakac ciRu paRaip pANi ayalatu
  pain' tAL cen'tinaip paTu kiLi Oppum
  Ar kali veRpan mArpu n'ayan'tu uRaiyum
  yAnE anRiyum uLarkol-pAnAL,
  pAmpuTai viTara Ogku malai miLira,
  10
  urumu civan'tu eRiyum pozutoTu, peru n'Ir
  pOkku aRa vilagkiya cAral,
  n'Okku aruj ciRu n'eRi n'inaiyumOrE?
  talaivi ARupArttu uRRa accattAl colliyatu.-pEri cAttanAr

  108. kuRijci
  malai ayaR kalitta mai Ar Enal
  tuNaiyin tIrn'ta kaTugkaN yAnai
  aNaiyak kaNTa am kuTik kuRavar,
  kaNaiyar, kiNaiyar, kai punai kavaNar,
  5
  viLiyar, puRakkuTi Arkkum n'ATa!
  pazakiya pakaiyum pirivu innAtE;
  mukai Er ilagku eyiRRu in n'akai maTan'tai
  cuTar purai tiru n'utal pacappa,
  toTarpu yAgku viTTanai? n'OkO yAnE!
  varaiyAtu n'eTug kAlamvan'tu ozukalARRALAya tOzi, talaimakaLatu ARRAmai kURi varaivu kaTAyatu.

  112. kuRijci
  virun'tu evanceykO-tOzi!-cAral
  arumpu aRa malarn'ta karug kAl vEgkaic
  curumpu imir aTukkam pulampak kaLiRu aTTu,
  urumpu il uLLattu arimA vazagkum
  5
  perug kal n'ATan varavu aRin'tu, virumpi,
  mAk kaTal mukan'tu, maNi n'iRattu aruvit
  tAz n'Ir n'anan' talai azun'tu paTap pAay,
  malai imaippatu pOl minni,
  cilai val ERRoTu ceRin'ta im mazaikkE?
  paruva varavinkaN ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.-perugkunRUr kizAr

  114. kuRijci
  veN kOTu koNTu viyal aRai vaippavum,
  paccUn keNTi vaL ukir muNakkavum,
  maRukutoRu pulAvum ciRukuTi aravam
  vaikik kETTup paiyAn'ticinE;
  5
  aLitO tAnE-tOzi!-alkal
  van'tOnmanRa kunRa n'ATan;
  tuLi peyal poRitta puLLit tol karai
  poru tirai n'ivappin varum yARu ajcuval;
  Irg kural urumin Ar kali n'al ERu
  10
  pAmpu kavin azikkum Ogku varai potti,
  maiyal maTap piTi inaiya,
  kai UnRupu izitaru kaLiRu eRin'tanRE.
  ARu pArttu uRRa accattAl tOzi talaivikku uraippALAy, ciRaippuRamAkac colliyatu.- tolkapilar

  116. kuRijci
  'tImai kaNTOr tiRattumperiyOr
  tAm aRin'tu uNarka' enpamAtO;
  vazuvap piNTam n'AppaN EmuRRu,
  iru vetir InRa vEl talaik kozu muLai,
  5
  cUl mutir maTap piTi, n'AL mEyal Arum
  malai kezu n'ATan kENmai, palavin
  mAc cinai tuRan'ta kOL mutir perum pazam
  viTar aLai vIzn'tu ukkAagku, toTarpu aRac
  cENum cenRu ukkanRE aRiyAtu
  10
  E kal aTukkattu iruL mukai irun'ta
  kuRijci n'al Urp peNTir
  innum OvAr, en tiRattu alarE!
  varaivu n'ITTippa ARRALAya talaivi tOzikku vanpuRai etirazin'tu colliyatu.-kan'tarattanAr

  119. kuRijci
  tinai uN kEzal iriya, punavan
  ciRu poRi mATTiya perug kal aTAar,
  oN kEz vayap puli paTUum n'ATan
  Ar tara van'tanan Ayinum, paTappai
  5
  in mucup perug kalai n'an mEyal Arum
  pal malark kAn yARRu umpar, karug kalai
  kaTumpu ATTu varuTaiyoTu tAvana ukaLum
  peru varai n'Izal varukuvan, kuLaviyoTu
  kUtaLam tatain'ta kaNNiyan; yAvatum
  10
  muyagkal peRukuvan allan;
  pulavi koLIiyar, tan malaiyinum peritE.
  ciRaippuRamAkattOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-perugkunRUrkizAr

  122. kuRijci
  irug kal aTukkattu ennaiyar uzuta
  karug kAl cen'tinai kaTiyumuNTena;
  kallaka varaippil kAn kezu ciRukuTi
  mel aval marugkin mauvalum arumpina;
  5
  'n'arai urum uraRum n'Ama n'aL iruL
  varaiyaka n'ATan varUum enpatu
  uNTukol? anRukol? yAtukol maRRu?' ena
  n'inRu, mati val uLLamoTu maRain'tavai ATi,
  annaiyum amarA mukattinaL; n'innoTu
  10
  n'IyE cUztal vENTum-
  pU vEy kaNNi!-atu porun'tumARE.
  ciRaippuRamAkattOzi talaivikku uraippALAyt talaivan kETpaccolliyatu.-cegkaNNanAr

  125.kuRijci
  'irai tEr eNkin paku vAy ERRai
  koTu varip puRRam vAyppa vAgki,
  n'al arA n'aTugka uraRi, kollan
  Utu ulaik kurukin uL uyirttu, akazum
  5
  n'aTu n'AL varutal ajcutum yAm' ena,
  varain'tu varal irakkuvam Ayin, n'am malai
  n'al n'AL vatuvai kUTi, n'ITu inRu
  n'ammoTu celvarman-tOzi!-mella
  vEgkaik kaNNiyar erutu eRi kaLamar
  10
  n'ilam kaNTanna akan kaN pAcaRai,
  men tinai n'eTum pOr purimAr
  tujcu kaLiRu eTuppum tam perug kal n'ATTE.
  varaivu n'ITTippa, ARRALAya talaiviyait tOzi vaRpuRuttiyatu.

  128. kuRijci
  'pakal eri cuTarin mEni cAyavum,
  pAmpu Ur matiyin n'utal oLi karappavum
  enakku n'I uraiyAyAyinai; n'inakku yAn
  uyir pakuttanna mANpinEn Akalin,
  5
  atu kaNTicinAl yAnE' enRu, n'ani
  azutal AnRicin-Ayizai!-oli kural
  Enal kAvaliniTai uRRu oruvan,
  kaNNiyan, kazalan, tAran, taNNenac
  ciRu puRam kavaiyinanAka, ataRkoNTu
  10
  aHtE n'inain'ta n'ejcamoTu
  iHtu AkinRu, yAn uRRa n'OyE.
  kuRai n'Ern'ta tOzi talaivi kuRai n'ayappak kURiyatu. tOzikkut talaivi aRattoTu n'inRatUum Am.- n'aRcEn'tanA

  129. kuRijci
  peru n'akai kELAy, tOzi! kAtalar
  oru n'AL kaziyinum uyir vERupaTUum
  pommal Oti! n'am ivaN oziyac
  celpa enpa, tAmE; cenRu,
  5
  tam vinai muRRi varUum varai, n'am manai
  vAztum enpa, n'AmE, atantalai-
  kEz kiLar utti aravut talai panippa,
  paTu mazai urumin uraRRu kural
  n'aTu n'AL yAmattum tamiyam kETTE.
  pirivu uNarttappaTTa tOzi, talaimakaLai mukam pukkatu.-auvaiyAr

  133. kuRijci
  'tOLE toTi koTpu AnA; kaNNE
  vAL Ir vaTiyin vaTivu izan'tanavE;
  n'utalum pacalai pAyinRu-titalaic
  cil poRi aNin'ta pal kAz alkul
  5
  maNi Er aimpAl mAyOTku' enRu,
  vev vAyp peNTir kavvai tURRa,
  n'Am uRu tuyaram ceyyalar ennum-
  kAmuRu tOzi!-kAtal am kiLavi,
  irumpu cey kollan vev ulait teLitta
  10
  tOy maTaR cil n'Ir pOla,
  n'Oy mali n'ejciRku Emam Am ciRitE.
  varaiviTai vaittuppirivu ARRALAya talaivi vaRpuRuttum tOzikkuccolliyatu.-n'aRRamanAr

  134. kuRijci
  'initin initu talaippaTum' enpatu
  itukol?-vAzi, tOzi!-kAtalar
  varu kuRi ceyta varaiyakac ciRu tinaic
  cev vAyp pAcinam kaTIiyar, 'koTicci!
  5
  av vAyt taTTaiyoTu avaNai Aka!' ena,
  EyaLman yAyum; n'un'tai, 'vAziyar,
  am mA mEni n'irai toTik kuRumakaL!
  cellAyO; n'in muL eyiRu uNku' ena,
  melliya iniya kURalin, yAn aHtu
  10
  ollEn pOla uraiyATuvalE!
  'iRceRippAr' ena ARRALAya talaiviyai, aHtu ilar enpatu paTa, tOzi colliyatu.

  136. kuRijci
  tirun'tu kOl el vaLai vENTi yAn azavum,
  arum piNi uRun'arkku, vETTatu koTAatu,
  marun'tu Ayn'tu koTutta aRavOn pOla,
  ennai-vAziya, palavE!-panniya
  5
  malai kezu n'ATanoTu n'ammiTaic ciRiya
  talaippirivu uNmai aRivAn pOla,
  n'Ippa n'IgkAtu, varin varai amain'tu,
  tOL pazi maRaikkum utavip
  pOkku il polan' toTi ceRIiyOnE.
  ciRaippuRamAkattalaivi tOzikku uraittatu.-n'aRRag koRRanAr

  140. kuRijci
  koNTal mA mazai kuTakku Erpu kuzaitta
  ciRu kOl iNara perun' taN cAn'tam
  vakai cEr aimpAl takai peRa vAri,
  pularviTattu utirtta tukaL paTu kUzaip
  5
  perug kaN Ayam uvappa, tan'tai
  n'eTun' tEr vazagkum n'ilavu maNal muRRattu,
  pan'toTu peyarum parivilATTi
  aruLinum, aruLAL Ayinum, peritu azin'tu
  pinnilai muniyalmA n'ejcE!-ennatUum
  10
  arun' tuyar avalam tIrkkum
  marun'tu piRitu illai, yAn uRRa n'OykkE.
  kuRai maRukkappaTTa talaivan tan n'ejcinai n'erugkiyatu.-pUtagkaNNanAr

  144. kuRijci
  perug kaLiRu uzuvai tAkkalin, irum piTi
  karuvi mA mazaiyin aravam ajcupu,
  pOtu Er uN kaN kaluzavum, Etil
  pEtai n'ejcam kavalai kavaRRa
  5
  Igku AkinRAl-tOzi!-pakuvAyp
  piNavup puli vazagkum aNagku arug kavalai,
  avir aRal ozukum virai celal kAn yARRuk
  karai arug kuTTam tamiyar n'In'ti,
  viravu malar poRitta tOLar
  10
  iravin varutal aRiyAtERkE.
  ARRatu EtattiRkukkavanRu ciRaippuRamAkat talaivi colliyatu.-kaccippETTup perun'taccanAr

  146. kuRijci
  villAp pUvin kaNNi cUTi,
  'n'al EmuRuval' ena, pal Ur tiritaru
  n'eTu mAp peNNai maTal mAnOyE!-
  kaTan aRi mannar kuTai n'izaR pOlap
  5
  perun' taNNenRa mara n'izal ciRitu izin'tu,
  irun'tanai cenmO-'vazagkuka cuTar!' ena,
  aruLik kUTum Arva mAkkaL
  n'allEm ennum kiLavi vallOn
  ezuti anna kAN taku vanappin
  10
  aiyaL, mAyOL, aNagkiya
  maiyal n'ejcam en mozik koLinE!
  pinninRa talaivanmunnilaip puRamoziyAka, tOzi kETpaccolliyatu.-kan'tarattanAr

  147. kuRijci
  yAgku AkuvamO-'aNi n'utaR kuRumakaL!
  tEm paTu cAraR ciRu tinaip perug kural
  cev vAyp paig kiLi kavara, n'I maRRu
  ev vAyc cenRanai, avaN?' enak kURi,
  5
  annai AnAL kazaRa, mun n'inRu,
  'aruvi Arkkum peru varai n'ATanai
  aRiyalum aRiyEn; kANTalum ilanE;
  vetir punai taTTaiyEn malar pUk koytu,
  cunai pAyn'tu ATiRRum ilan' ena n'inaivilai
  10
  poyyal, an'tO! vAyttanai? atu kETTu,
  talai iRaijcinaLE annai;
  celavu ozin'tanaiyAl, aLiyai n'I, punattE?
  ciRaippuRamAkattOzi colliyatu.-koLLampakkanAr

  151. kuRijci
  n'al n'utal pacappinum, perun' tOL n'ekizinum,
  kol muraN irum puli arum puzait tAkkic
  cem maRuk koNTa veN kOTTu yAnai
  kal micai aruviyin kazUuj cAral
  5
  vAraRkatilla-tOzi!-kaTuvan,
  muRi Ar perug kiLai aRital ajci,
  kaRi vaLar aTukkattu, kaLavinil puNarn'ta
  cem muka man'ti ceykuRi, karug kAl
  pon iNar vEgkaip pUj cinaic celIiyar,
  10
  kuNTu n'Ir n'eTuj cunai n'Okkik kavizn'tu, tan
  pun talaip pARu mayir tiruttum
  kunRa n'ATan iravinAnE!
  iravukkuRicciRaippuRamAkat tOzi colliyatu.-iLan'AkanAr

  154. kuRijci
  kAnamum kammenRanRE; vAnamum
  varai kizippanna mai iruL parappi,
  pal kural ezili pATu OvAtE;
  majcu tavaz iRumpil kaLiRu valam paTutta
  5
  vej cina uzuvaip pEz vAy ERRai
  ajcutaka uraRum; Ocai kELAtu
  tujcutiyO-ila, tUvilATTi!-
  pEr ajar poruta pukar paTu n'ejcam
  n'Ir aTu n'eruppin taNiya, inRu avar
  10
  vArAr AyinO n'anRE; cAral
  vilagku malai Ar ARu uLLutoRum,
  n'ilam paran'tu ozukum, en n'iRai il n'ejcE?
  iravukkuRit talaivanciRaippuRamAka varaivu kaTAyatu.- n'allAvUr kizAr

  156. kuRijci
  n'IyE, aTi aRin'tu otugkA Ar iruL van'tu, em
  kaTiyuTai viyal n'akark kAval n'Iviyum,
  pEr anpinaiyE-perug kal n'ATa!-
  yAmE, n'innum n'in malaiyum pATi, pal n'AL
  5
  ciRu tinai kAkkuvam cERum; atanAl,
  pakal van'tImO, pal paTar akala!
  eruvai n'ITiya peru varaic ciRukuTi
  ariyal Arn'tavar Ayinum, periyar;
  pATu imiz viTar mukai muzagka,
  10
  ATu mazai iRuttatu, em kOTu uyar kunRE.
  iravukkuRi maRuttatu.-kaNNag koRRanAr

  158. kuRijci
  amma vAzi, tOzi! n'amvayin,
  yAnO kANEn-atutAn karan'tE,
  kal atar mannum kAl kollummE;
  kanai iruL mannum kaN kollummE-
  5
  viTar mukaic ceRin'ta vej cina irum puli
  pukar muka vEzam pulampat tAkki,
  kuruti parukiya kozug kavuT kaya vAy
  vEgkai mutaloTu tuTaikkum
  Ogku malai n'ATan varUum ARE.
  ARu pArttu uRRa accattAl ciRaippuRamAkac colliyatu.-veLLaikkuTi n'AkanAr

  160. kuRijci
  n'ayanum, n'aNpum, n'ANu n'anku uTaimaiyum,
  payanum, paNpum, pATu aRin'tu ozukalum,
  n'umminum aRikuvenmannE-kammena
  etirtta titti, Er iLa vana mulai
  5
  vitirttu viTTanna an' n'uN cuNagkin,
  aim pAl vakutta kUn'tal, cem poRi
  tiru n'utal polin'ta tEm pAy Oti,
  mutu n'Ir ilajcip pUtta kuvaLai
  etir malarp piNaiyal anna ivaL
  10
  ari matar mazaik kaN kANA UgkE.
  kazaRRu etirmaRai.

  165. kuRijci
  amark kaN AmAn aru n'iRam muLkAtu
  paNaitta pakazip pOkku n'inain'tu, kAnavan,
  'aNagkoTu n'inRatu malai, vAn koLka' enak
  kaTavuL Ogku varai pENmAr, vETTu ezun'tu,
  5
  kiLaiyoTu makizum kunRa n'ATan
  aTaitarumtORum, arumai tanakku uraippa,
  'n'ap puNarvu illA n'ayan ilOr n'aTpu
  anna Akuka' ennAn;
  olkAtu ozi; mikap palkina tUtE.
  n'otumalar varaiyum paruvattu, tOzi talaivikku aRattoTu n'ilai payappac colliyatu; varaivu malin'tatUum Am.

  168. kuRijci
  curumpu uNa virin'ta karug kAl vEgkaip
  peruj cinait toTutta kozug kaN iRAal,
  puLLuRRuk kacin'ta tIm tEn kal aLaik
  kuRak kuRumAkkaL uNTa miccilaip
  5
  pun talai man'ti van paRaz n'akkum
  n'an malai n'ATa! paNpu enap paTumO-
  n'in n'ayan'tu uRaivi in uyir uLLAy,
  aNagkuTai aravin Ar iruL n'aTu n'AL,
  mai paTu ciRu n'eRi eHku tuNai Aka
  10
  Aram kamazum mArpinai,
  cAraR ciRukuTi Igku n'I varalE?
  tOzi iravukkuRi maRuttatu.

  173. kuRijci
  cunaip pUk kuRRum, toTalai taiiyum,
  malaic ceg kAn'taT kaNNi tan'tum,
  tan vazip paTUum n'am n'ayan'taruLi,
  veRi ena uNarn'ta ariya annaiyai,
  5
  kaNNinum kanavinum kATTi, 'in' n'Oy
  enninum vArAtu; maNiyin tOnRum
  am malai kizavOn ceytanan itu' enin,
  paTu vaNTu Arkkum pain' tAr mArpin
  n'eTu vETku Etam uTaittO?-
  10
  toTiyOy! kURumati, vinavuval yAnE.
  tOzi talaivikku uraippALAy, ciRaippuRamAkac colliyatu; veRi accuRIit tOzi aRattoTu n'ilai payappittatUum Am.

  176. kuRijci
  em n'ayan'tu uRaivi Ayin, yAm n'ayan'tu
  n'alkinam viTTatu en? n'alattOn av vayin
  cAlpin aLittal aRiyAtu, 'avaTku avaL
  kAtalaL ennumO?' uraitticin-tOzi!-
  5
  n'iraitta yAnai mukattu vari kaTuppap
  pOtu poti uTain'ta oN ceg kAn'taL
  vAzai am cilampin vampu paTak kuvaii,
  yAz Orttanna in kural ina vaNTu,
  aruvi muzavin pAToTu orAgku,
  10
  menmela icaikkum cAral,
  kunRa vElit tam uRaivin UrE.
  parattai talaiviyin pAgkikkup pAgkAyinAr kETpa, viRalikkuc colliyatu.

  182. kuRijci
  n'ilavum maRain'tanRu; iruLum paTTanRu;
  Ovattu anna iTanuTai varaippin,
  pAvai anna n'iR puRagkAkkum
  ciRan'ta celvattu annaiyum tujcinaL;
  5
  keTuttuppaTu n'an kalam eTuttuk koNTAgku,
  n'an mArpu aTaiya muyagki, menmela,
  kaNTanam varukam cenmO?-tOzi!-
  kIzum mElum kAppOr n'Itta
  vaRun' talaip perug kaLiRu pOla,
  10
  tamiyan van'tOn, paniyalai n'IyE!
  varaivu n'ITTippa, talaimakaL ARRAmai aRin'ta tOzi ciRaippuRamAkac colli varaivu kaTAyatu.

  185. kuRijci
  AnA n'OyOTu azi paTark kalagki,
  kAmam kaimmika, kaiyaRu tuyaram
  kANavum n'alkAy Ayin-pANar
  paricil peRRa viri uLai n'al mAn
  5
  kavi kuLampu poruta kal micaic ciRu n'eRi,
  iravalar meliyAtu ERum, poRaiyan
  urai cAl uyar varaik kollik kuTavayin,
  akal ilaik kAn'taL alagku kulaip pAyn'tu,
  paRavai izaitta pal kaN iRAal
  10
  tEnuTai n'eTu varai, teyvam ezutiya
  vinai mAN pAvai annOL
  kolai cUzn'tanaLAl-n'OkO yAnE.
  pAgkaRkut talaivan colliyatu; cETpaTukkum tOzikkut talaivan colliyatUum Am.

  188. kuRijci
  paTu n'Irc cilampil kalitta vAzaik
  koTu maTal InRa kUr vAyk kuvi mukai,
  oL izai makaLir ilagku vaLait toTUum
  mel viral mOcai pOla, kAn'taL
  5
  vaL itaz tOyum vAn tOy veRpa!
  'n'anRi viLaivum tItoTu varum' ena,
  anRu n'aRku aRin'tanaL Ayin, kunRattut
  tEm mutir cilampil taTaiiya
  vEy maruL paNait tOL aziyalaLmannE.
  pakaRkuRi maRuttu varaivu kaTAyatu.

  190. kuRijci
  n'O, ini; vAziya-n'ejcE! mEvAr
  Ar araN kaTan'ta mAri vaN makizt
  titalai eHkin cEn'tan tan'tai,
  tEm kamaz viri tAr iyal tEr azici,
  5
  vaNTu mUcu n'eytal n'elliTai malarum
  ariyal am kazani ArkkATu anna
  kAmar paNait tOL n'alam vIRu eytiya,
  valai mAn mazaik kaN, kuRumakaL
  cil mozit tuvar vAy n'akaikku makizn'tOyE!
  pinninRa talaimakan ARRAnAki n'ejciRkuc colliyatu; allakuRippaTTu mILvAn n'ejciRkuc colliyatUum Am; iTaic curattuc cenRu talaimakaL n'alam uLLi mILaluRRa n'ejcinaik kazaRiyatUum Am.

  192. kuRijci
  'kuruti vETkai uru kezu vaya mAn
  vali miku munpin maza kaLiRu pArkkum
  maram payil cOlai maliya, pUziyar
  uruvat turuvin, n'AL mEyal Arum
  5
  mAri eNkin malaic cura n'IL iTai,
  n'I n'ayan'tu varutal evan?' enap pala pulan'tu,
  azutanai uRaiyum am mA arivai!
  payam kezu palavin kollik kuTa varaip
  pUtam puNartta putitu iyal pAvai
  10
  viri katir iLa veyil tOnRi anna, n'in
  Ay n'alam uLLi varin, emakku
  Emam Akum, malaimutal ARE.
  iravukkuRi maRukkappaTTu ARRAnAya talaimakan colliyatu.

  194. kuRijci
  amma vAzi, tOzi! kaimmARu
  yAtu ceyvAgkol n'AmE-kaya vAyk
  kanRuTai marugkin piTi puNarn'tu iyalum,
  valan uyar maruppin, n'ilam Irt taTak kai,
  5
  aNNal yAnaikku anRiyum, kal micait
  tani n'ilai itaNam pulampap pOki,
  man'tiyum aRiyA maram payil oru ciRai,
  kunRa veRpanoTu n'Am viLaiyATa,
  irumpu kavarkoNTa EnaR
  10
  perug kural koLLAc ciRu pacug kiLikkE?
  ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

  201.kuRijci
  'malai uRai kuRavan kAtal maTa makaL,
  peRal arugkuraiyaL, arug kaTik kAppinaL;
  col etir koLLAL; iLaiyaL; anaiyOL
  uLLal kUTAtu' enROy! maRRum,
  5
  cev vErp palavin payam kezu kollit
  teyvam kAkkum tItu tIr n'eTug kOTTu,
  av veL aruvik kuTa varaiyakattu,
  kAl porutu iTippinum, kataz uRai kaTukinum,
  urum uTanRu eRiyinum, URu pala tOnRinum,
  10
  peru n'ilam kiLarinum, tiru n'ala uruvin
  mAyA iyaRkaip pAvaiyin,
  pOtal ollAL en n'ejcattAnE.
  kazaRiya pAgkaRkut talaimakan colliyatu.-paraNar

  204. kuRijci
  'taLir cEr taN tazai taii, n'un'tai
  kuLir vAy viyan punattu el paTa varukO?
  kuRuj cunaik kuvaLai aTaicci, n'Am puNariya
  n'aRun' taN cAral ATukam varukO?
  5
  in col mEvalaippaTTa en n'ejcu uNak
  kURu ini; maTan'tai! n'in kUr eyiRu uNku' ena,
  yAn tan mozitalin, mozi etir van'tu,
  tAn cey kuRi n'ilai iniya kURi,
  ERu piri maTap piNai kaTuppa vERupaTTu,
  10
  uRu kazai n'ivappin ciRukuTip peyarum
  koTicci celpuRam n'Okki,
  viTutta n'ejcam! viTal ollAtE?
  pinninRa talaimakan ARRAnAy, tOzi kETpat tan n'ejciRkuc colliyatu.-maLLanAr

  206. kuRijci
  'tuyt talaip puniRRuk kural pAl vArpu iRaijci,
  tOTu alaik koNTana Enal enRu,
  tuRu kal mImicaik kuRuvana kuzIi,
  cev vAyp pAcinam kavarum' enRu, av vAyt
  5
  taTTaiyum puTaittanai, kavaNaiyum toTukka' ena
  en'tai van'tu uraittananAka, annaiyum,
  'n'al n'AL vEgkaiyum malarkamA, ini' ena
  en mukam n'OkkinaL; evankol?-tOzi!-
  celvAL enRukol? 'ceRippal' enRukol?
  10
  kal kezu n'ATan kENmai
  aRin'tanaLkol? aHtu aRikalen yAnE!
  talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.-aiyUr muTavanAr

  209. kuRijci
  malai iTampaTuttuk kOTTiya kollait
  taLi patam peRRa kAn uzu kuRavar
  cila vittu akala iTTena, pala viLain'tu,
  iRagkukural piRagkiya Enal uLLAL,
  5
  mazalai am kuRumakaL, mizalaiam tIm kural
  kiLiyum tAm aRipavvE; enakkE
  paTumkAl paiyuL tIrum; paTAatu
  tavirumkAlaiAyin, en
  uyirOTu ellAm uTan vAgkummE!
  kuRai maRukkappaTTup pinninRa talaimakan ARRAnAy, n'ejciRkuc colluvAnAyc colliyatu; tOzi kETTuk kuRai muTippatu payan.-n'occi n'iyamagkizAr

  213. kuRijci
  aruvi Arkkum peru varai n'aNNi,
  'kanRu kAlyAtta manRap palavin
  vErk koNTu tUgkum kozuj cuLaip perum pazam
  kuzavic cEtA mAn'ti, ayalatu
  5
  vEy payil iRumpin Am aRal parukum
  perug kal vElic ciRukuTi yAtu?' ena,
  collavum collIr; Ayin, kallena
  karuvi mA mazai vIzn'tena, ezun'ta
  ceg kEz ATiya cezug kuraR ciRu tinaik
  10
  koy punam kAvalum n'umatO?-
  kOTu En'tu alkul, n'IL tOLIrE!
  mati uTanpaTukkum talaimakan colliyatu.-kaccippETTup perun'taccanAr

  217. kuRijci
  icai paTa vAzpavar celvam pOlak
  kAN toRum poliyum, kataz vAy vEzam,
  irug kEz vayap puli verIi, ayalatu
  karug kAl vEgkai URupaTa maRali,
  5
  peruj cinam taNiyum kunRan'ATan
  n'ani peritu iniyanAyinum, tuni paTarn'tu
  UTal uRuvEn-tOzi!-n'ITu
  pulampu cEN akala n'Ikki,
  pulavi uNarttal vanmaiyAnE.
  talaimakaL vAyil maRuttatu.-kapilar.

  220. kuRijci
  ciRu maNi toTarn'tu, perug kaccu n'iRIi,
  kuRu mukiz erukkag kaNNi cUTi,
  uNNA n'al mAp paNNi, emmuTan
  maRukuTan tiritarum ciRu kuRumAkkaL,
  5
  peritum cAnROrmanRa-vicipiNi
  muzavuk kaN pularA vizavuTai AgkaN,
  'UrEm' ennum ip pEr EmuRun'ar
  tAmE oppuravu aRiyin, 'tEmozik
  kayal Er uNkaN kuRumakaTku
  10
  ayalOr Akal' enRu emmoTu paTalE!
  kuRai n'Ern'ta tOzi talaimakaLai mukam pukkatu. pinninRa talaimakan tOzi kETpat talaimakaLai OmpaTuttatUum Am.tAn ARRAnAyc colliyatUum Am.-kuNTukaTpAliyAtanAr

  222. kuRijci
  karug kAl vEgkaic cev vIvAgku cinai
  vaTuk koLap piNitta viTupuri muraRcik
  kai punai ciRu n'eRi vAgki, paiyena,
  vicumpu ATu Ay mayil kaTuppa, yAn inRu,
  5
  pacug kAz alkul paRRuvanan Ukkic
  celavuTan viTukO-tOzi!-palavuTan
  vAzai Ogkiya vazai amai cilampil,
  tujcu piTi marugkin majcu paTa, kANAtu,
  perug kaLiRu piLiRum cOlai avar
  10
  cEN n'eTug kunRam kANiya n'IyE?
  tOzi, talaimakan varavu uNarn'tu, ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu.-kapilar

  225. kuRijci
  muruku uRaz munpoTu kaTuj cinam cerukkip
  poruta yAnai veN kOTu kaTuppa,
  vAzai InRa vai En'tu kozu mukai,
  mel iyal makaLir Oti anna
  5
  pUvoTu, tuyal varum mAl varai n'ATanai
  iran'tOr uLarkol-tOzi!-tirun'tu izait
  toyyil vana mulai vari vanappu izappap
  payan'tu ezu paruvaral tIra,
  n'ayan'tOrkku utavA n'Ar il mArpE?
  vanpuRai etir azin'tatu; parattai talaimakaTkup pAgkAyina vAyil kETpac colliyatUum Am.-kapilar

  228. kuRijci
  en enappaTumO-tOzi!-minnu vacipu
  atir kural ezili, mutir kaTan tIra,
  kaN tUrpu virin'ta kanai iruL n'aTu n'AL,
  paNpu il Ar iTai varUum n'am tiRattu
  5
  aruLAnkollO tAnE-kAnavan
  ciRu puRam kaTukkum perug kai vEzam,
  veRi koL cApattu eRi kaNai verIi,
  azun'tupaTa viTarakattu iyampum
  ezun'tu vIz aruviya malai kizavOnE?
  tOzi, ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy,talaimakan kETpac colliyatu.-muTattirumARanAr

  232. kuRijci
  ciRu kaN yAnaip perug kai Ir-inam
  kuLavit taN kayam kuzaiyat tINTi,
  cOlai vAzai muNaii, ayalatu
  vEral vElic ciRukuTi alaRa,
  5
  ceg kAR palavin tIm pazam micaiyum
  mA malai n'ATa!-kAmam n'alkena
  vENTutum-vAziya! en'tai, vEgkai
  vI uka varin'ta munRil,
  kal kezu pAkkattu alkinai celinE.
  pakal varuvAnai iravu vA enat tOzi colliyatu.-mutuvegkaNNanAr

  233. kuRijci
  kallAk kaTuvan n'aTugka, muL eyiRRu
  maTa mA man'ti mANA van paRaz,
  kOTu uyar aTukkattu, ATu mazai oLikkum
  perug kal n'ATanai aruLinai Ayin,
  5
  ini ena koLLalaimannE; kon onRu
  kURuven vAzi-tOzi!-munnuRa
  n'AruTai n'ejcattu Iram potti,
  AnROr cel n'eRi vazAac
  cAnROn Atal n'anku aRin'tanai teLimE.
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tu ozuka, ivaL ARRAL enpatu uNarn'tu, ciRaip puRamAkat talaimakaTkut tOzi colliyatu.-ajcil An'taiyAr

  234. kuRijci
  cAnROr varun'tiya varuttamum n'umatu
  vAn tOyvu anna kuTimaiyum n'Okkit
  tiru maNi varanRum kunRam koNTu ivaL
  varu mulai Akam vazagkinO n'anRE
  5
  aHtu AnRu
  aTai poruL karutuvir Ayin kuTaiyoTu
  kazumalam tan'ta n'al tErc cempiyan
  pagkuni vizavin uRan'taiyoTu
  uLLi vizavin vajciyum ciRitE.
  ceviliyAl aRattoTu n'iRkappaTTa n'aRRAy, tan'tai mutaliyOrkku aRattoTu n'inRatu.

  236. kuRijci
  n'Oyum kaimmikap peritE; meyyum
  tI umiz teRalin veytAkinRE-
  oyyenac ciRitu Agku uyiriyar, 'paiyena
  munRil koLinE n'an'tuvaL peritu' ena,
  5
  n'iraiya n'ejcattu annaikku uyttu ANTu
  urai, ini-vAzi, tOzi!-purai il
  n'uN n'Er el vaLai n'ekizttOn kunRattu
  aNNal n'eTu varai ATi, taNNena
  viyal aRai mUzkiya vaLi en
  10
  payalai Akam tINTiya, ciRitE.
  talaimakan ciRaippuRamAka, vaRpuRukkum tOzikkut talaimakaL colliyatu.-n'ampi kuTTuvan

  244. kuRijci
  vizun'ta mArip perun' taN cAral,
  kUtirk kUtaLattu alari n'ARum
  mAtar vaNTin n'ayavarum tIm kural
  maNam n'ARu cilampin acuNam Orkkum
  5
  uyar malai n'ATaRku uraittal onRO-
  tuyar marugku aRiyA annaikku, in' n'Oy
  taNiyumARu itu' ena uraittal onRO-
  ceyyAy: Atalin koTiyai-tOzi!-
  maNi kezu n'eTu varai aNi peRa n'ivan'ta
  10
  ceyalai am taLir anna, en
  matan il mA meyp pacalaiyum kaNTE.
  aRattoTun'ilai valitta tOziyait talaivi mukam pukkatu.-kURRagkumaranAr

  247. kuRijci
  tonRu paTu tuppoTu muraN mikac cinaiik
  konRa yAnaic ceg kOTu kazAa,
  azi tuLi pozin'ta in kural ezili,
  eHkuRu pajciRRu Aki, vaikaRaik
  5
  kOTu uyar n'eTu varai ATum n'ATa! n'I
  n'alkAy Ayinum, n'ayan ila ceyyinum,
  n'in vazippaTUum en tOzi n'al n'utal
  virun'tu iRaikUTiya pacalaikku
  marun'tu piRitu inmai n'anku aRin'tanai cenmE!
  'n'ITTiyAmai varai' enat tOzi colliyatu.-paraNar

  251. kuRijci
  n'eTu n'Ir aruviya kaTum pATTu AgkaN,
  piNi mutal araiya perug kal vAzaik
  kozu mutal Ay kani man'ti kavarum
  n'al malai n'ATanai n'ayavA, yAm, avan
  5
  n'ani pEr anpin, n'in kural Oppi,
  n'in puRagkAttalum kANpOy, n'I? en
  taLir Er mEnit tol kavin aziya,
  pali peRu kaTavuT pENi, kali ciRan'tu,
  n'uTagku n'ilaip paRavai uTagku pIL kavarum;
  10
  tOTu iTam kOTAy, kiLarn'tu,
  n'ITinai viLaimO! vAziya, tinaiyE!
  ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-maturaip perumarutiLa n'AkanAr

  253. kuRijci
  puLLup pati cErinum, puNarn'tOrk kANinum,
  paLLi yAnaiyin veyya uyirinai,
  kazipaTa varun'tiya evvamoTu peritu azin'tu
  enava kELAy, n'inaiyinai, n'I n'ani:
  5
  uLLinum panikkum-oL izaik kuRumakaL,
  pEr icai urumoTu mAri muRRiya,
  pal kuTaik kaLLin vaN makizp pAri,
  palavu uRu kunRam pOla,
  perug kavin eytiya arug kAppinaLE.
  ceRippu aRiviRIi varaivu kaTAyatu.-kapilar

  255. kuRijci
  kazutu kAl kiLara Ur maTin'tanRE;
  uru kezu marapin kuRijci pATi,
  kaTiyuTai viyal n'akark kAnavar tujcAr;
  vayak kaLiRu poruta vAL vari uzuvai
  5
  kal mukaic cilampil kuzumum; annO!-
  men tOL n'ekizn'tu n'Am varun'tinum, inRu avar
  vArAr AyinO n'anRumantilla-
  uyar varai aTukkattu oLiRupu minnip
  peyal kAlmayagkiya pozutu kazi pAnAL,
  10
  tirumaNi aravut tErn'tu uzala,
  urumuc civan'tu eRiyum Ogku varai ARE!
  ARu pArttu uRRatu.-AlampEri cAttanAr

  257. kuRijci
  viLivu il aravamoTu taLi ciRan'tu uraii,
  mazai ezun'tu iRutta n'aLir tUgku cilampin,
  kazai amalpu n'ITiya vAn uyar n'eTug kOTTu
  ilagku veL aruvi viyan malaik kavAan-
  5
  arumpu vAy avizn'ta karug kAl vEgkaip
  pon maruL n'aRu vI kalmicait tAam
  n'al malai n'ATa!-n'ayan'tanai aruLAy,
  iyagkun'ar maTin'ta ayam tikaz ciRu n'eRik
  kaTu mA vazagkutal aRin'tum,
  10
  n'aTu n'AL varuti; n'OkO yAnE.
  tOzi talaimakanatu Etam colli varaivu kaTAyatu.-vaNNakkan cOrumarugkumaranAr

  259. kuRijci
  yAgkuc ceyvAmkol-tOzi!-pon vI
  vEgkai Ogkiya tEm kamaz cAral,
  perug kal n'ATanoTu irum punattu alki,
  cev vAyp paig kiLi Oppi, av vAyp
  5
  peru varai aTukkattu aruvi ATi,
  cAral Aram vaNTu paTa n'Ivi,
  peritu amarn'tu iyain'ta kENmai ciRu n'ani
  ariya pOlak kANpEn-viri tiraik
  kaTal peyarn'tanaiya Aki,
  10
  pular patam koNTana EnaR kuralE?
  tOzi talaimakaLaic ceRippu aRivuRIi, varaivu kaTAyatu.-koRRag koRRanAr

  261. kuRijci
  aruLilarvAzi-tOzi!-minnu vacipu
  iruL tUgku vicumpin atirum ERoTu
  vej cuTar karan'ta kamaj cUl vAnam,
  n'eTum pal kunRattuk kuRum pala maRuki,
  5
  tA il perum peyal talaiiya yAmattu,
  kaLiRu akappaTutta peruj cina mAcuNam
  veLiRu il kAz maram piNittu n'ani miLirkkum
  cAn'tam pOkiya tEm kamaz viTar mukai,
  eruvai n'aRum pU n'ITiya
  10
  peru varaic ciRu n'eRi varutalAnE.
  ciRaippuRamAkat tOzi iravukkuRi vilakki varaivu kaTAyatu;talaimakaL iyaRpaTa mozin'tatUum Am.-cEn'tan pUtanAr

  265. kuRijci
  iRuku punam mEyn'ta aRu kOTTu muRRal
  aLLal ATiya puLLi varik kalai
  vILai ampin villOr perumakan,
  pUn' tOL yAppin mijili, kAkkum
  5
  pArattu anna-Ara mArpin
  ciRu kOR cenni ArERRanna-
  mAri vaN makiz Ori kollik
  kali mayil kalAvattu anna, ivaL
  oli men kUn'tal n'am vayinAnE.
  pinninRa talaimakan n'ejciRku uraittatu.- paraNar

  268. kuRijci
  cUruTai n'anan' talaic cunai n'Ir malka,
  mAl peyal talaiiya man n'eTug kunRattu,
  karug kAR kuRijci matan il vAn pU,
  Ovuk kaNTanna ilvarai izaitta
  5
  n'ARu koL piracam URu n'ATaRkuk
  kAtal ceytavum kAtalanmai
  yAtaniRkollO?- tOzi!- vinavukam,
  peym maNal muRRam kaTi koNTu
  meym mali kazagkin vElaR tan'tE.
  talaimakaTkuc colliyatu; talaimakan van'tozukavum vERupATu kaNTAL, 'avan varuvAnAkavum n'I vERupaTTAy, veRi eTuttuk koLLum vakaiyAn' enRatUum Am.-veRi pATiya kAmakkaNNiyAr

  273. kuRijci
  iHtu evankollO- tOzi!-mey paran'tu
  evvam kUrn'ta EmuRu tuyaram
  vemmaiyin tAn varuttuRIi, n'am vayin
  aRiyAtu ayarn'ta annaikku, 'veRi' ena,
  5
  vElan uraikkum enpa: Akalin,
  vaNNam mikun'ta aNNal yAnai
  n'Ir koL n'eTuj cunai amain'tu, vArn'tu uRain'tu, en
  kaN pOl n'Ilam taN kamaz ciRakkum
  kunRa n'ATanai uLLutoRum,
  10
  n'ejcu n'aTukkuRUum, avan paNpu taru paTarE?
  tOzi talaimakanatu varavu uNarn'tu talaimakaTku uraippALAy, 'n'in vERupATu tAykkup pulanAka, avaL vElanaik kUvi veRi ayarum' enpatu paTac colliyatu.-maturai iLampAlAciriyan cEn'tan kUttanAr

  276. kuRijci
  'kOTu tuvaiyA, kOL vAy n'AyoTu
  kATu tErn'tu acaiiya vaya mAn vETTu
  vayavar makaLir' enRiAyin,
  kuRavar makaLirEm; kunRu kezu koTicciyEm;
  5
  cENOn izaitta n'eTug kAR kazutil
  kAna majjai kaTci cEkkum
  kal akattatu em UrE; cellAtu
  cEn'tanai, cenmati n'IyE-peru malai
  vAgku amaip pazuniya n'aRavu uNTu,
  10
  vEgkai munRil kuravaiyum kaNTE.
  pakaRkuRi van'tu peyarum talaimakanai ulakiyal colliyatu.-tol kapilar

  282. kuRijci
  tOTu amai ceRippin ilagku vaLai jekiza,
  kOTu En'tu alkul av vari vATa,
  n'al n'utal cAya, paTar mali aru n'Oy
  kAtalan tan'tamai aRiyAtu, uNartta,
  5
  aNagkuRu kazagkin mutu vAy vElan
  kiLaviyin taNiyin, n'anRuman-cAral
  akil cuTu kAnavan uval cuTu kamaz pukai,
  ATu mazai magkulin, maRaikkum
  n'ATu kezu veRpanoTu amain'ta, n'am toTarpE?
  ciRaippuRamAkat tOzi ceRippu aRivuRIi varaivu kaTAyatu.-n'allUrc ciRu mEtAviyAr

  285. kuRijci
  aravu irai tErum Ar iruL n'aTu n'AL
  iravin varutal anRiyum-uravuk kaNai
  van kaik kAnavan vej cilai vaNakki,
  uLamicait tavirtta muLavumAn ERRaiyoTu,
  5
  manaivAy jamali orugku puTai ATa,
  vETTu valam paTutta uvakaiyan, kATTa
  n'aTu kAR kurampait tan kuTivayiR peyarum
  kunRa n'ATan kENmai n'amakkE
  n'anRAl vAzi-tOzi!-enRum,
  10
  ayalOr ampalin akalAn,
  pakalin varUum, eRi punattAnE.
  tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy, talaimakan kETpa, 'ampa lum alarum AyiRRu' enRu colliyatu.- maturaik kollan veNNAkanAr

  288. kuRijci
  aruvi Arkkum aNagkuTai n'eTug kOTTu
  jAgkar, iLa veyil uNIiya, Ogku cinaip
  pIli majjai peTaiyOTu Alum
  kunRa n'ATan pirivin cenRu,
  5
  n'al n'utal paran'ta pacalai kaNTu, annai
  cem mutu peNTiroTu n'el mun n'iRIi,
  kaTTin kETkum Ayin, veRpil
  EnaR cen' tinaip pAl Ar kozug kuraR
  ciRu kiLi kaTikam cenRum, 'in'
  10
  n'eTu vEL aNagkiRRu' ennumkol atuvE?
  tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTku uraippALAy, veRi aRivuRIi varaivu kaTA yatu.-kuLampanAr

  292. kuRijci
  n'eTun' taN Arattu alagku cinai valan'ta
  pacug kEz ilaiya n'aRug koTit tamAlam
  tIm tEn koLpavar vAgkupu pariyum,
  yANar vaippin, kAnam ennAy;
  5
  kaLiRu porak karain'ta kayavAyk kuNTu karai
  oLiRu vAn paLigkoTu cem pon minnum
  karug kaR kAnyARRu aruj cuzi vazagkum
  karAam pENAy; iravarin,
  vAzEn-aiya!-mai kUr paniyE!
  iravukkuRi maRuttatu.- n'alvETTanAr

  294. kuRijci
  tIyum vaLiyum vicumpu payan'tAgku,
  n'Oyum inpamum AkinRumAtO;
  mAyam anRu-tOzi!-vEy payinRu,
  eruvai n'ITiya peru varaiakamtoRum,
  5
  tonRu uRai tuppoTu muraN mikac cinaiik
  konRa yAnaik kOTu kaNTanna,
  cem puTaik kozu mukai avizn'ta kAn'taL
  cilampuTan kamazum cAral
  ilagku malai n'ATan malarn'ta mArpE!
  maNamanaiyuL pukka tOzi talaimakaLatu kavin kaNTu colliyatu.- putukkayattu vaNNakkan kampUr kizAn

  297. kuRijci
  pon cey vaLLattup pAl kizakku iruppa,
  n'in oLi eRiyac cEvaTi otugkAy;
  pal mAN cEkkaip pakai koLa n'inaii,
  makizA n'Okkam makizn'tanai pOnRanai;
  5
  'evankol?' enRu n'inaikkalum n'inaittilai;
  n'innuL tOnRum kuRippu n'ani peritE;
  citar n'anai muNaiiya citar kAl vAraNam
  mutir kaRi yAppin tujcum n'ATan
  mella van'tu, n'al akam peRRamai
  10
  maiyal uRukuvaL, annai;
  aiyam inRik kaTug kavavinaLE.
  tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTku uraippALAy, talaimakan kETpac colli yatu; tOzi talaimakaLai aRattoTun'ilai valippittatUum Am.- maturai aLakkar jAzAr makanAr maLLanAr

  301. kuRijci
  'n'IL malaik kalitta perug kOR kuRijci
  n'ALmalar puraiyum mEni, peruj cunai
  malar piNaittanna mA itaz mazaik kaN,
  mayil Oranna cAyal, cen' tArk
  5
  kiLi Oranna kiLavi, paNait tOL,
  pAvai anna vanappinaL ivaL' ena,
  kAmar n'ejcamoTu pala pArATTi,
  yAy maRappu aRiyA maTan'tai-
  tEm maRappu aRiyAk kamaz kUn'talaLE.
  cETpaTuttu, 'pirivinkaN anpin iyaRkaiyil takuvakaiyatOr ARRAmaiyi nAn' enRu, tOzi tannuLLE colliyatu.-pANTiyan mARan vazuti

  304. kuRijci
  vAral men tinaip pularvuk kural mAn'ti,
  cAral varaiya kiLaiuTan kuzIi,
  vaLi eRi vayirin kiLi viLi payiRRum
  n'aLi iruj cilampin n'al malai n'ATan
  5
  puNarin, puNarumAr ezilE; piriyin,
  maNi miTai ponnin mAmai cAya, en
  aNi n'alam citaikkumAr pacalai; atanAl,
  acuNam kolpavar kai pOl, n'anRum,
  inpamum tunpamum uTaittE,
  10
  taN kamaz n'aRun' tAr viRalOn mArpE.
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAkiya talaimakaL vanpuRai etir mozin'tatu.- mAROkkattu n'appacalaiyAr

  306. kuRijci
  tan'tai vittiya men tinai paipayac
  ciRu kiLi kaTital piRakku yAvaNatO-
  'kuLir paTu kaiyaL koTicci celka' ena,
  n'alla iniya kURi, mellak
  5
  koyal toTagkinarE kAnavar; koTug kural
  cUR poRai iRutta kOl talai iruvi
  vizavu ozi viyan kaLam kaTuppat teRuvara,
  paital oru n'ilai kANa vaikal
  yAgku varuvatukollO-tIm col
  10
  ceRi tOTTu el vaLaik kuRumakaL
  ciRu punattu alkiya perum puRa n'ilaiyE?
  punam maTivu uraittuc ceRippu aRivuRIiyatu; ciRaippuRamum Am.- urOTOkattuk kan'tarattanAr

  309. kuRijci
  n'ekizn'ta tOLum, vATiya variyum,
  taLir vanappu izan'ta en n'iRanum n'Okki,
  'yAn ceytanRu ivaL tuyar' ena, anpin
  Azal; vAzi!-tOzi!-'vAzaik
  5
  kozu maTal akal ilait taLi talaik kalAvum,
  peru malai n'ATan kENmai n'amakkE
  vizumamAka aRiyun'ar inRu' ena,
  kURuvaimannO, n'IyE;
  tERuvanman yAn, avaruTai n'aTpE.
  'varaivu n'ITa ARRAL' enak kavanRu tAn ARRALAkiya tOziyait talaimakaL ARRuvittatu.-kapilar

  313. kuRijci
  karug kAl vEgkai n'AL uRu putup pU,
  pon cey kammiyan kaivinai kaTuppa,
  takai vanappuRRa, kaNNazi kaTTazittu,
  oli pal kUn'tal aNi peRap punaii,
  5
  kANTaR kAtal kaimmika kaTIiyARku
  yAgku Akuvamkol?-tOzi!-kAn'taL
  kamaz kulai avizn'ta n'ayavaruj cAral
  kUtaLa n'aRum pozil pulampa, Urvayin
  mILkuvam pOlat tOnRum-tOTu pularn'tu
  10
  aruviyin olittal AnA,
  koypatam koLLum, n'Am kUum tinaiyE.
  tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTkuc colluvALAy, punam azivu uraittu,ceRippu aRivuRIiyatu.-tagkAl poRkollan veNNAkanAr

  317. kuRijci
  n'ITu iruj cilampin piTiyoTu puNarn'ta
  pUm poRi oruttal En'tu kai kaTuppa,
  tOTu talai vAgkiya n'ITu kuraR pain' tinai,
  pavaLac cev vAyp paig kiLi kavarum
  5
  uyar varai n'ATa! n'I n'ayan'tOL kENmai
  annai aRikuvaL Ayin, pani kalan'tu
  en AkuvakoltAnE-en'tai
  Ogku varaic cAral tIm cunai ATi,
  AyamoTu kuRRa kuvaLai
  10
  mA itaz mA malar puraiiya kaNNE?
  tOzi, talaimakanai varaivu kaTAyatu.-maturaip pUvaNTa n'Akan vETTanAr

  322. kuRijci
  Agkanam taNikuvatuAyin, yAgkum
  itanin koTiyatu piRitu onRu illai;
  vAykol vAzi-tOzi! vEy uyarn'tu,
  eRin'tu ceRittanna piNagku aril viTar mukai,
  5
  Un tin piNavin uyagku paci kaLaiiyar,
  AL iyagku arum puzai oRRi, vAL varik
  kaTug kaN vayap puli oTugkum n'ATan
  taN kamaz viyal mArpu uritinin peRAtu,
  n'al n'utal pacan'ta paTar mali aru n'Oy
  10
  aNagku ena uNarak kURi, vElan
  in iyam kaRagkap pATi,
  pal malar citaRip paravuRu palikkE.
  tOzi ciRaippuRamAkac colliyatu; talaimakaL, pAgkikku uraittatUum Am.-maturaip pAlAciriyan cEn'tan koRRanAr

  324. kuRijci
  an'tO! tAnE aLiyaL tAyE;
  n'on'tu azi avalamoTu en AkuvaLkol,
  pon pOl mEnit tan makaL n'ayan'tOL?-
  kOTu muRRu yAnai kATuTan n'iRaitara,
  5
  n'ey paTTanna n'On kAz eHkin
  celvat tan'tai iTanuTai varaippin,
  ATu pan'tu uruTTun'aL pOla OTi,
  am cil Oti ivaL uRum
  pajci mel aTi n'aTaipayiRRummE!
  talaimakan, pAgkaRkuc colliyatu; iTaic curattuk kaNTOr colliyatUum Am.- kayamanAr

  326. kuRijci
  kozuj cuLaip palavin payam kezu kavAan,
  cezug kOL vAgkiya mAc cinaik kokkinam
  mIn kuTai n'ARRam tAgkalcellAtu,
  tuyt talai man'ti tummum n'ATa!
  5
  n'inakkum uraittal n'ANuval-ivaTkE
  n'uN koTip pIrattu Uz uRu pU enap
  pacalai Urum annO; pal n'AL
  ari amar vanappin em kAnam n'aNNa,
  vaNTu enum uNarAvAki,
  10
  malar ena marIi varUum, ivaL kaNNE.
  tOzi, talaimakanai varaivukaTAyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

  328. kuRijci
  kizagku kIz vIzn'tu, tEn mEl tUgki,
  ciRcila vittip paRpala viLain'tu,
  tinai kiLi kaTiyum perug kal n'ATan
  piRappu Oranmai aRin'tanam: atanAl,
  5
  atu ini vAzi-tOzi!-oru n'AL,
  ciRu pal karuvittu Aki, valan Erpu,
  perum peyal talaika, punanE!-iniyE,
  eN pizi n'eyyoTu veN kizi vENTAtu
  cAn'tu talaikkoNTa Ogku peruj cAral,
  10
  vilagku malai aTukkattAnum,
  kalam peRu viRali ATum iv UrE.
  tOzi varaiviTai ARRALAkiya talaimakaLai vaRpuRuttatu.-tol kapilar

  332. kuRijci
  ikuLai tOzi! iHtu en enappaTumO-
  'kuvaLai kuRun'ar n'Ir vETTAgku,
  n'ALumn'AL uTan kavavavum, tOLE
  tol n'ilai vazIiya n'in toTi' enap pal mAN
  5
  uraittal AnRicin, n'IyE: viTar mukai,
  In piNavu oTukkiya irug kEz vayap puli
  irai n'acaiip parikkum malaimutal ciRu n'eRi,
  talain'AL anna pENalan, pala n'AL,
  Ar iruL varutal kANpERku,
  10
  yAgku AkummE, ilagku izai ceRippE?
  piriviTai melin'ta talaimakaLait tOzi kaLavuk kAlattu vaRpuRuppa,talaivi kURiyatu; vanpuRai etirmaRuttatUum Am.-kunRUrkizAr makan kaNNattanAr

  334. kuRijci
  karu viral man'tic cem mukap perug kiLai
  peru varai aTukkattu aruvi ATi,
  Ogku kazai Ucal tUgki, vEgkai
  veRpu aNi n'aRu vI kaRcunai uRaippa,
  5
  kalaiyoTu tiLaikkum varaiaka n'ATan-
  mAri n'inRa Ar iruL n'aTu n'AL,
  aruvi aTukkattu, oru vEl En'ti;
  minnu vaci viLakkattu varumenin,
  ennO-tOzi!-n'am in uyir n'ilaiyE?
  tOzi iravukkuRi mukam pukkatu.

  336. kuRijci
  piNarc cuvaR panRi tOlmulaip piNavoTu
  kaNaik kAl Enal kaimmikak kavartalin,
  kal atar arum puzai alki, kAnavan,
  villin tan'ta veN kOTTu ERRai,
  5
  punai irug katuppin manaiyOL keNTi,
  kuTi muRai pakukkum n'eTu malai n'ATa!
  uravuc cina vEzam uRu puli pArkkum
  iravin ajcAy; ajcuval-aravin
  Ir aLaip puRRam, kAr ena muRRi,
  10
  irai tEr eNkinam akazum
  varai cEr ciRu n'eRi vArAtImE!
  ARu pArttuRRuccolliyatu.-kapilar

  339. kuRijci
  'tOlAk kAtalar tuRan'tu n'am aruLAr;
  alarvatu anRukol itu?' enRu, n'anRum
  pularA n'ejcamoTu putuva kURi,
  iruvEm n'In'tum paruvaral veLLam
  5
  aRin'tanaLpOlum, annai-ciRan'ta
  cIr kezu viyal n'akar varuvanaL muyagki,
  n'Ir alaik kalaiiya Ir itazt toTaiyal
  oL n'utal petumpai n'al n'alam peRIi,
  min n'Er Oti ivaLoTu, n'ALai,
  10
  pal malar kajaliya veRi kamaz vElit
  teN n'Ir maNic cunai ATin,
  ennO makaLirtam paNpu enROLE?
  ciRaippuRamAkat talaivan kETpac colliyatu.-cIttalaic cAttanAr

  341. kuRijci
  vagkA varip paRaic ciRu pATu muNaiyin,
  cem poRi arakkin vaTTu n'A vaTikkum
  viLaiyATu in n'akai azugkA, pAl maTuttu,
  alaiyA, ulavai Occi, cila kiLaiyAk
  5
  kunRak kuRavanoTu kuRu n'oTi payiRRum
  tuNai n'anku uTaiyaL, maTan'tai: yAmE
  vem pakai aru munait taN peyal pozin'tena,
  n'Ir iragku arai n'AL mayagki, kUtiroTu
  vERu pula vATai alaippa,
  10
  tuNai ilEm, tamiyEm, pAcaRaiyEmE.
  vinaivayiR pirin'tu ARRAnAkiya talaimakan colliyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

  344. kuRijci
  aNi varai marugkin aitu vaLarn'tiTTa
  maNi Er tOTTa mai Ar Enal
  irum piTit taTak kaiyin taTaiiya perum punam
  kAval kaNNinam Ayin-Ayizai!-
  5
  n'am n'ilai iTai terin'tu uNarAn, tan malai
  Aram n'Iviya aNi kiLar Akam
  cAral n'IL iTaic cAla vaNTu Arppa,
  celvan cellumkol tAnE-uyar varaip
  perug kal viTarakam cilampa, irum puli
  10
  kaLiRu tolaittu uraRum kaTi iTi mazai cettu,
  cen' tinai uNagkal tokukkum,
  in kal yANart tam uRaivin UrkkE?
  tOzi ciRaippuRamAkat talaimakan kETpac colliyatu.-maturai aRuvai vANi kan iLavETTanAr

  347. kuRijci
  muzagku kaTal mukan'ta kamaj cUl mA mazai
  mAtira n'anan' talai putaiyap pAay,
  Ogku varai miLira ATTi, pAmpu eRipu,
  vAn puku talaiya kunRam muRRi,
  5
  azi tuLi talaiiya pozutil, pulaiyan
  pEz vAyt taNNumai iTam toTTanna,
  aruvi izitarum peru varai n'ATan,
  'n'Ir ana n'ilaiyan; pEr anpinan' enap
  pal mAN kURum paricilar n'eTumozi
  10
  vEnil tEraiyin aLiya,
  kANa vITumO-tOzi!-en n'alanE?
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAya talaimakaLait tOzi vaRpuRukka maRuttatu.-perugkunRUr kizAr

  351. kuRijci
  'iLamai tIrn'tanaL ivaL' ena vaLa manai
  arugkaTip paTuttanai; Ayinum, ciRan'tu ivaL
  pacan'tanaL enpatu uNarAy; pal n'AL
  evva n'ejcamoTu teyvam pENi
  5
  varun'tal vAzi-vENTu, annai!-karun' tAL
  vEgkaiam kavaTTiTaic cAn'tin ceyta
  kaLiRRut tuppu ajcAp puli ataL itaNattu,
  ciRu tinai viyan punam kAppin,
  peRukuvaLmannO en tOzi tan n'alanE.
  tOzi aruku aTuttatu.-maturaik kaNNattanAr

  353. kuRijci
  AL il peNTir tALin ceyta
  n'uNagku n'uN panuval pOla, kaNam koLa,
  ATu mazai tavazum kOTu uyar n'eTu varai,
  muTa mutir palavin kuTam maruL perum pazam
  5
  kal kezu kuRavar kAtal maTamakaL
  karu viral man'tikku varu virun'tu ayarum,
  vAn tOy veRpa! cAnROy allai-em
  kAmam kanivatuAyinum, yAmattu
  irum puli tolaitta perug kai yAnai
  10
  vej cina urumin uraRum
  ajcuvaru ciRu n'eRi varutalAnE.
  tOzi ARRatu arumai ajci, tAn ARRALAyc colliyatu.- kapilar

  355. kuRijci
  putalvan InRa pUg kaN maTan'tai
  mulai vAy uRukkum kai pOl, kAn'taT
  kulaivAy tOyum kozu maTal vAzai
  am maTal paTTa aruvit tIm n'Ir
  5
  cem muka man'ti Arum n'ATa!
  mun'tai irun'tu n'aTTOr koTuppin,
  n'ajcum uNpar n'ani n'Akarikar;
  am cil Oti en tOzi tOT tuyil
  n'ejcin inpuRAy Ayinum, atu n'I
  10
  en kaN OTi aLimati-
  n'in kaN allatu piRitu yAtum ilaLE!
  tOzi aruku aTuttatu; tOzi talaimakaLatu ARRAmai kaNTu varaivu kaTAyatUum Am.

  356. kuRijci
  n'ilam tAz marugkin teN kaTal mEyn'ta
  vilagku men tUvic ceg kAl annam,
  pon paTu n'eTug kOTTu imayattu ucci
  vAn aramakaLirkku mEval Akum
  5
  vaLarAp pArppiRku alku irai oyyum
  acaivu il n'On paRai pOla, cela vara
  varun'tinai-vAzi, en uLLam!-oru n'AL
  kAtali uzaiyaLAka,
  kuNakkut tOnRu veLLiyin, emakkumAr varumE?
  varaivu maRukkappaTTu ARRAnAkiya talaimakan tan n'ejciRkuc colliyatu.- paraNar

  357. kuRijci
  n'in kuRippu evanO?-tOzi!-en kuRippu
  ennoTu n'ilaiyAtuAyinum, enRum
  n'ejcu vaTuppaTuttuk keTa aRiyAtE-
  cEN uRat tOnRum kunRattuk kavAan,
  5
  peyal uzan'tu ulaRiya maNip poRik kuTumip
  pIli majjai Alum cOlai,
  am kaN aRaiya akal vAyp paij cunai
  uNkaN oppin n'Ilam aTaicci,
  n'Ir alaik kalaiiya kaNNic
  10
  cAral n'ATanoTu ATiya n'ALE.
  talaimakan varaivu n'ITiya iTattu, 'ARRuval' enpatu paTac colliyatu; 'manai maruNTu vERupATAyinAy' enRa tOzikkut talaimakaL colliyatUum Am.-kuRamakaL kuRiyeyini

  359. kuRijci
  cilampin mEyn'ta ciRu kOTTuc cEtA
  alagku kulaik kAn'taL tINTi, tAtu uka,
  kanRu tAy maruLum kunRa n'ATan
  uTukkum tazai tan'tananE; yAm aHtu
  5
  uTuppin, yAy ajcutumE; koTuppin,
  kELuTaik kETu ajcutumE; AyiTai
  vATalakollO tAmE-avan malaip
  pOruTai varuTaiyum pAyA,
  cUruTai aTukkatta koyaRku arun' tazaiyE?
  tOzi tazaiyERRuk koNTu n'inRu talaimakan kuRippin OTiyatu-kapilar

  365. kuRijci
  arug kaTi annai kAval n'Ivi,
  perug kaTai iRan'tu, manRam pOki,
  pakalE, palarum kANa, vAy viTTu
  akal vayaR paTappai avan Ur vinavi,
  5
  cenmO vAzi-tOzi!-pal n'AL
  karuvi vAnam peyyAtuAyinum,
  aruvi Arkkum ayam tikaz cilampin
  vAn tOy mA malaik kizavanai,
  'cAnROy allai' enRanam varaRkE.
  tOzi, talaimakan ciRaippuRattAnAka, talaimakaTku uraippALAy iyaRpazittu,'innatu ceytum' enpALAyc colliyatu.-kiLLimagkalam kizAr makanAr cEra kOvanAr

  368. kuRijci
  perum punam kavarum ciRu kiLi Oppi,
  karug kAl vEgkai Ucal tUgki,
  kOTu En'tu alkul tazai aNin'tu, n'ummoTu
  ATinam varutalin iniyatum uNTO?
  5
  n'eRi paTu kUzaik kAr mutirpu irun'ta
  veRi kamaz koNTa n'ARRamum, ciRiya
  pacalai pAytaru n'utalum, n'Okki,
  vaRitu uku n'ejcinaL, piRitu onRu cuTTi,
  veyya uyirttanaL yAyE-
  10
  aiya!-ajcinam, aLiyam yAmE!
  tOzi, talaimakaRkuc ceRippu aRivuRIiyatu.- kapilar

  373. kuRijci
  munRiR palavin paTu cuLai marIi,
  pun talai man'ti tUrppa, tan'tai
  mai paTu mAl varai pATinaL koTicci,
  aivana veNNel kuRUum n'ATanoTu
  5
  cUruTaic cilampin aruvi ATi,
  kAr arumpu avizn'ta kaNi vAy vEgkaip
  pA amai itaNam ERi, pAcinam
  vaNar kuraR ciRu tinai kaTiya,
  puNarvatukollO, n'ALaiyum n'amakkE?
  ceRippu aRivuRIiyatu.-kapilar

  376. kuRijci
  muRajcevi yAnait taTak kaiyin taTaii
  iRaijciya kurala pain' tAT cen' tinai,
  varaiyOn vaNmai pOla, pala uTan
  kiLaiyOTu uNNum vaLaivAyp pAcinam!
  5
  kullai, kuLavi, kUtaLam, kuvaLai,
  illamoTu miTain'ta Irn' taN kaNNiyan,
  cuRRu amai villan, ceyalait tOnRum
  n'al tAr mArpan, kANkuRin, ciRiya
  n'anku avaRku aRiya uraimin; piRRai
  10
  aNagkum aNagkum pOlum? aNagki,
  vaRum punam kAval viTAmai
  aRin'tanir allirO, aRan il yAyE?
  tOzi, kiLimEl vaittuc ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-kapilar

  377. kuRijci
  maTal mA Urn'tu, mAlai cUTi,
  kaN akan vaippin n'ATum Urum
  oL n'utal arivai n'alam pArATTi,
  paNNal mEvalamAki, aritu uRRu,
  5
  atu piNi Aka, viLiyalamkollO-
  akal iru vicumpin aravuk kuRaipaTutta
  pacug katir matiyattu akal n'ilAp pOla,
  aLakam cErn'ta tirun'utal
  kazaRupu melikkum n'Oy AkinRE?
  cETpaTukkappaTTu ARRAnAkiya talaimakan, tOzi kETpa, tannuLLE colliyatu.-maTal pATiya mAtagkIranAr

  379. kuRijci
  pun talai man'ti kallA van paRaz
  kunRu uzai n'aNNiya munRil pOkAtu,
  eri akain'tanna vI tatai iNara
  vEgkaiam paTu cinaip porun'ti, kaiya
  5
  tEm pey tIm pAl vauvalin, koTicci
  ezutu ezil citaiya azuta kaNNE,
  tEr vaN cOzar kuTan'taivAyil
  mAri am kiTagkin Iriya malarn'ta,
  peyal uRu n'Ilam pOnRana viralE,
  10
  pAay av vayiRu alaittalin, AnAtu,
  ATu mazai tavazum kOTu uyar potiyil
  Ogku iruj cilampil pUtta
  kAn'taL am kozu mukai pOnRana, civan'tE.
  tOzi talaimakaRkut talaimakaLai maTamai kURiyatu; kAppuk kaimmikka kAlattut talaimakaL tOzikkuc colliyatUum Am.-kuTavAyiR kIrattanAr

  383. kuRijci
  kal ayaR kalitta karug kAl vEgkai
  alagkal am toTalai anna kuruLai
  vayap puniRRu irum piNap pacittena, vayap puli
  pukar mukam citaiyat tAkki, kaLiRu aTTu,
  5
  urum icai uraRum, uTkuvaru n'aTu n'AL,
  aruLinai pOlinum, aruLAy anRE-
  kanai iruL putaitta ajcuvarum iyavil
  pAmpu uTanRu irikkum urumOTu,
  Ogku varai n'ATa! n'I varutalAnE.
  tOzi ARu pArttuRRuc colliyatu.-kOLiyUrkizAr makanAr ceziyanAr

  386. kuRijci
  ciRu kaT panRip peruj cina oruttal,
  tuRukaT kaNNik kAnavar uzuta
  kulavuk kural Enal mAn'ti, jAgkar,
  viTar aLaip paLLi vEgkai ajcAtu,
  5
  kazai vaLar cAral tujcum n'ATan.
  'aNagkuTai aruj cUL tarukuven' ena n'I,
  'n'ummOr annOr tunnAr ivai' ena,
  terin'tu atu viyan'tanen-tOzi!-paNin'tu n'am
  kal kezu ciRukuTip poliya,
  10
  vatuvai enRu avar van'ta jAnRE.
  parattaiyin maRuttan'ta talaimakaRku vAyil n'Ern'ta tOzi talaimakaLai mukampukuval ena muRpaTTAL, talaimakaL mATTu n'inRa poRAmai n'IgkAmai aRin'tu, piRitu onRanmEl vaittu, 'pAviyEn inRu pEtaimai ceyt

  389. kuRijci
  vEgkaiyum puli InRana; aruviyum
  tEm paTu n'eTu varai maNiyin mAnum;
  annaiyum amarn'tu n'OkkinaLE, ennaiyum-
  kaLiRRu mukam tiRan'ta kallA vizut toTai
  5
  Eval iLaiyaroTu mA vazippaTTena,
  'ciRu kiLi muraNiya perug kural Enal
  kAval n'I' enROLE; cEvaloTu
  cilampin pOkiya citar kAl vAraNam
  mutaic cuval kiLaitta pUzi, mikap pala
  10
  n'an pon imaikkum n'ATanoTu
  anpuRu kAmam amaika n'am toTarpE.
  pakaRkuRi van'tu ozukAn'inRa kAlattut talaimakan kETpac colliyatu.-kAvirip pUmpaTTinattuc cegkaNNanAr

  393. kuRijci
  n'eTug kazai n'ivan'ta n'izal paTu cilampin
  kaTuj cUl vayappiTi kanRu InRu uyagka,
  pAl Ar pacum puniRu tIriya, kaLi ciRan'tu,
  vAlA vEzam vaNar kural kavartalin,
  5
  kAnavan eRin'ta kaTuj celal jekizi
  vEy payil aTukkam cuTara minni,
  n'ilai kiLar mInin, tOnRum n'ATan
  iravin varUum iTumpai n'Am uya,
  varaiya van'ta vAymaikku ERpa,
  10
  n'amar koTai n'Ern'tanar Ayin, avaruTan,
  n'Ervarkol vAzi-tOzi!-n'am kAtalar
  putuvar Akiya varavum, n'in
  vatuvai n'AN oTukkamum kANugkAlE?
  varaivu malin'tatu.-kOvUr kizAr

  396. kuRijci
  peytu pOku ezili vaiku malai cEra,
  tEn tUgku uyar varai aruvi Arppa,
  vEgkai tan'ta veRpu aNi n'al n'AL,
  ponnin anna pUj cinai tuzaii,
  5
  kamaz tAtu ATiya kavin peRu tOkai
  pAcaRai mImicaik kaNam koLpu, jAyiRRu
  uRu katir iLa veyil uNNum n'ATan!
  n'in mArpu aNagkiya cellal aru n'Oy
  yArkku n'on'tu uraikkO yAnE-pal n'AL
  10
  kAmar n'ani col colli,
  Emam enRu aruLAy, n'I mayagkinaiyE?
  tOzi talaimakanai varaivu kaTAyatu; varaivu uNarttappaTTu ARRALAyc col liyatUum Am; iravukkuRi maRuttatUum Am.

  399. kuRijci
  aruvi Arkkum peru varai aTukkattu,
  kuruti oppin kamaz pUg kAn'taL
  vari aNi ciRakin vaNTu uNa malarum
  vAzai am cilampil, kEzal keNTiya
  5
  n'ilavarai n'ivan'ta pala uRu tiru maNi
  oLi tikaz viLakkattu, InRa maTap piTi,
  kaLiRu puRagkAppa, kanRoTu vatiyum
  mA malai n'ATan n'ayan'tanan varUum
  perumai uTaiyaL enpatu
  10
  tarumO-tOzi!-n'in tiru n'utal kavinE?
  n'eTugkAlam van'tu ozuka ARRAmai vERupaTa n'inRa talaimakaLait tOzi, 'emperumAn itaRkAya n'allatu puriyum' enRu talaimakan ciRaippuRattAnAkac colliyatu.'itaRkAya n'allatu puriyum perumAn tiRam vENTum'

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 15:30:52(இந்திய நேரம்)