தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

KiLi (pAcinam, KiLLai)-kiLi (pAcinam, KiLLai)

 • kiLi (pAcinam, kiLLai)

  13. kuRijci
  ezAaAkalin, ezil n'alam tolaiya
  azAatImO, n'otumalar talaiyE!-
  Enal kAvalar mA vIzttup paRitta
  pakazi anna cEyari mazaik kaN,
  5
  n'alla perun' tOLOyE! kollan
  eRi pon pitirin ciRu pala tAay
  vEgkai vI ukum Ogku malaik kaTci
  mayil aRipu aRiyAmannO;
  payil kural kavarum paim puRak kiLiyE.
  iyaRkaippuNarcciyin piRRai jAnRu, talaiviyin vERupATu kaNTa tOzi, talaivi maRaittaRkuc colliyatu.- kapilar

  25. kuRijci
  av vaLai verin'in arakku Irttanna
  cev vari itaza cEN n'ARu piTavin
  n'aRun' tAtu ATiya tumpi, pacug kEzp
  pon urai kallin, n'al n'iRam peRUum
  5
  vaLa malai n'ATan n'erun'al n'ammoTu
  kiLai mali ciRu tinaik kiLi kaTin'tu acaii,
  colliTam peRAan peyarn'tanan; peyarn'tatu
  allal anRu atu-kAtal am tOzi!-
  tAtu uN vETkaiyin pOtu terin'tu UtA
  10
  vaNTu Oranna avan taNTAk kATci
  kaNTum, kazal toTi valitta en
  paNpu il ceyti n'inaippu AkinRE!
  talaimakaLait tOzi kuRai n'ayappuk kURiyatu.- pEri cAttanAr

  102. kuRijci
  koTug kuraR kuRaitta cev vAyppaig kiLi!
  ajcal Ompi, Ar patam koNTu,
  n'in kuRai muTitta pinRai, en kuRai
  ceytalvENTumAl; kai tozutu irappal;
  5
  pal kOT palavin cAral avar n'ATTu,
  n'in kiLai marugkin, cERiAyin,
  am malai kizavORku uraimati-im malaik
  kAnak kuRavar maTa makaL
  Enal kAval AyinaL enavE.
  kAmam mikka kazipaTarkiLavi.-cempiyanAr

  104. kuRijci
  pUm poRi uzuvaip pEz vAy ERRai
  tEm kamaz cilampin kaLiRRoTu porinE,
  tuRukal mImicai, uRukaN ajcAk
  kuRak kuRumAkkaL pukaRciyin eRin'ta
  5
  toNTakac ciRu paRaip pANi ayalatu
  pain' tAL cen'tinaip paTu kiLi Oppum
  Ar kali veRpan mArpu n'ayan'tu uRaiyum
  yAnE anRiyum uLarkol-pAnAL,
  pAmpuTai viTara Ogku malai miLira,
  10
  urumu civan'tu eRiyum pozutoTu, peru n'Ir
  pOkku aRa vilagkiya cAral,
  n'Okku aruj ciRu n'eRi n'inaiyumOrE?
  talaivi ARupArttu uRRa accattAl colliyatu.-pEri cAttanAr

  134. kuRijci
  'initin initu talaippaTum' enpatu
  itukol?-vAzi, tOzi!-kAtalar
  varu kuRi ceyta varaiyakac ciRu tinaic
  cev vAyp pAcinam kaTIiyar, 'koTicci!
  5
  av vAyt taTTaiyoTu avaNai Aka!' ena,
  EyaLman yAyum; n'un'tai, 'vAziyar,
  am mA mEni n'irai toTik kuRumakaL!
  cellAyO; n'in muL eyiRu uNku' ena,
  melliya iniya kURalin, yAn aHtu
  10
  ollEn pOla uraiyATuvalE!
  'iRceRippAr' ena ARRALAya talaiviyai, aHtu ilar enpatu paTa, tOzi colliyatu.

  143. pAlai
  aitE kamma yAnE; oyyena,
  taru maNal jemiriya tiru n'akar muRRattu,
  Orai Ayamum n'occiyum kANtoRum,
  n'Ir vAr kaNNEn kaluzum enninum,
  5
  kiLLaiyum, 'kiLai' enak kUum; iLaiyOL
  vazu ilaL amma, tAnE; kuzIi,
  ampal mUtUr alar vAyp peNTir
  innA in urai kETTa cil n'AL
  aRiyEn pOla uyirEn;
  10
  'n'aRiya n'ARum n'in katuppu' enREnE.
  manai maruTci.-kaNNakAran koRRanAr

  147. kuRijci
  yAgku AkuvamO-'aNi n'utaR kuRumakaL!
  tEm paTu cAraR ciRu tinaip perug kural
  cev vAyp paig kiLi kavara, n'I maRRu
  ev vAyc cenRanai, avaN?' enak kURi,
  5
  annai AnAL kazaRa, mun n'inRu,
  'aruvi Arkkum peru varai n'ATanai
  aRiyalum aRiyEn; kANTalum ilanE;
  vetir punai taTTaiyEn malar pUk koytu,
  cunai pAyn'tu ATiRRum ilan' ena n'inaivilai
  10
  poyyal, an'tO! vAyttanai? atu kETTu,
  talai iRaijcinaLE annai;
  celavu ozin'tanaiyAl, aLiyai n'I, punattE?
  ciRaippuRamAkattOzi colliyatu.-koLLampakkanAr

  194. kuRijci
  amma vAzi, tOzi! kaimmARu
  yAtu ceyvAgkol n'AmE-kaya vAyk
  kanRuTai marugkin piTi puNarn'tu iyalum,
  valan uyar maruppin, n'ilam Irt taTak kai,
  5
  aNNal yAnaikku anRiyum, kal micait
  tani n'ilai itaNam pulampap pOki,
  man'tiyum aRiyA maram payil oru ciRai,
  kunRa veRpanoTu n'Am viLaiyATa,
  irumpu kavarkoNTa EnaR
  10
  perug kural koLLAc ciRu pacug kiLikkE?
  ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-maturai marutan iLan'AkanAr

  206. kuRijci
  'tuyt talaip puniRRuk kural pAl vArpu iRaijci,
  tOTu alaik koNTana Enal enRu,
  tuRu kal mImicaik kuRuvana kuzIi,
  cev vAyp pAcinam kavarum' enRu, av vAyt
  5
  taTTaiyum puTaittanai, kavaNaiyum toTukka' ena
  en'tai van'tu uraittananAka, annaiyum,
  'n'al n'AL vEgkaiyum malarkamA, ini' ena
  en mukam n'OkkinaL; evankol?-tOzi!-
  celvAL enRukol? 'ceRippal' enRukol?
  10
  kal kezu n'ATan kENmai
  aRin'tanaLkol? aHtu aRikalen yAnE!
  talaimakan ciRaippuRattAnAkat tOzi colliyatu.-aiyUr muTavanAr

  209. kuRijci
  malai iTampaTuttuk kOTTiya kollait
  taLi patam peRRa kAn uzu kuRavar
  cila vittu akala iTTena, pala viLain'tu,
  iRagkukural piRagkiya Enal uLLAL,
  5
  mazalai am kuRumakaL, mizalaiam tIm kural
  kiLiyum tAm aRipavvE; enakkE
  paTumkAl paiyuL tIrum; paTAatu
  tavirumkAlaiAyin, en
  uyirOTu ellAm uTan vAgkummE!
  kuRai maRukkappaTTup pinninRa talaimakan ARRAnAy, n'ejciRkuc colluvAnAyc colliyatu; tOzi kETTuk kuRai muTippatu payan.-n'occi n'iyamagkizAr

  259. kuRijci
  yAgkuc ceyvAmkol-tOzi!-pon vI
  vEgkai Ogkiya tEm kamaz cAral,
  perug kal n'ATanoTu irum punattu alki,
  cev vAyp paig kiLi Oppi, av vAyp
  5
  peru varai aTukkattu aruvi ATi,
  cAral Aram vaNTu paTa n'Ivi,
  peritu amarn'tu iyain'ta kENmai ciRu n'ani
  ariya pOlak kANpEn-viri tiraik
  kaTal peyarn'tanaiya Aki,
  10
  pular patam koNTana EnaR kuralE?
  tOzi talaimakaLaic ceRippu aRivuRIi, varaivu kaTAyatu.-koRRag koRRanAr

  288. kuRijci
  aruvi Arkkum aNagkuTai n'eTug kOTTu
  jAgkar, iLa veyil uNIiya, Ogku cinaip
  pIli majjai peTaiyOTu Alum
  kunRa n'ATan pirivin cenRu,
  5
  n'al n'utal paran'ta pacalai kaNTu, annai
  cem mutu peNTiroTu n'el mun n'iRIi,
  kaTTin kETkum Ayin, veRpil
  EnaR cen' tinaip pAl Ar kozug kuraR
  ciRu kiLi kaTikam cenRum, 'in'
  10
  n'eTu vEL aNagkiRRu' ennumkol atuvE?
  tOzi ciRaippuRamAkat talaimakaTku uraippALAy, veRi aRivuRIi varaivu kaTA yatu.-kuLampanAr

  301. kuRijci
  'n'IL malaik kalitta perug kOR kuRijci
  n'ALmalar puraiyum mEni, peruj cunai
  malar piNaittanna mA itaz mazaik kaN,
  mayil Oranna cAyal, cen' tArk
  5
  kiLi Oranna kiLavi, paNait tOL,
  pAvai anna vanappinaL ivaL' ena,
  kAmar n'ejcamoTu pala pArATTi,
  yAy maRappu aRiyA maTan'tai-
  tEm maRappu aRiyAk kamaz kUn'talaLE.
  cETpaTuttu, 'pirivinkaN anpin iyaRkaiyil takuvakaiyatOr ARRAmaiyi nAn' enRu, tOzi tannuLLE colliyatu.-pANTiyan mARan vazuti

  304. kuRijci
  vAral men tinaip pularvuk kural mAn'ti,
  cAral varaiya kiLaiuTan kuzIi,
  vaLi eRi vayirin kiLi viLi payiRRum
  n'aLi iruj cilampin n'al malai n'ATan
  5
  puNarin, puNarumAr ezilE; piriyin,
  maNi miTai ponnin mAmai cAya, en
  aNi n'alam citaikkumAr pacalai; atanAl,
  acuNam kolpavar kai pOl, n'anRum,
  inpamum tunpamum uTaittE,
  10
  taN kamaz n'aRun' tAr viRalOn mArpE.
  varaiyAtu n'eTugkAlam van'tozuka, ARRALAkiya talaimakaL vanpuRai etir mozin'tatu.- mAROkkattu n'appacalaiyAr

  317. kuRijci
  n'ITu iruj cilampin piTiyoTu puNarn'ta
  pUm poRi oruttal En'tu kai kaTuppa,
  tOTu talai vAgkiya n'ITu kuraR pain' tinai,
  pavaLac cev vAyp paig kiLi kavarum
  5
  uyar varai n'ATa! n'I n'ayan'tOL kENmai
  annai aRikuvaL Ayin, pani kalan'tu
  en AkuvakoltAnE-en'tai
  Ogku varaic cAral tIm cunai ATi,
  AyamoTu kuRRa kuvaLai
  10
  mA itaz mA malar puraiiya kaNNE?
  tOzi, talaimakanai varaivu kaTAyatu.-maturaip pUvaNTa n'Akan vETTanAr

  328. kuRijci
  kizagku kIz vIzn'tu, tEn mEl tUgki,
  ciRcila vittip paRpala viLain'tu,
  tinai kiLi kaTiyum perug kal n'ATan
  piRappu Oranmai aRin'tanam: atanAl,
  5
  atu ini vAzi-tOzi!-oru n'AL,
  ciRu pal karuvittu Aki, valan Erpu,
  perum peyal talaika, punanE!-iniyE,
  eN pizi n'eyyoTu veN kizi vENTAtu
  cAn'tu talaikkoNTa Ogku peruj cAral,
  10
  vilagku malai aTukkattAnum,
  kalam peRu viRali ATum iv UrE.
  tOzi varaiviTai ARRALAkiya talaimakaLai vaRpuRuttatu.-tol kapilar

  368. kuRijci
  perum punam kavarum ciRu kiLi Oppi,
  karug kAl vEgkai Ucal tUgki,
  kOTu En'tu alkul tazai aNin'tu, n'ummoTu
  ATinam varutalin iniyatum uNTO?
  5
  n'eRi paTu kUzaik kAr mutirpu irun'ta
  veRi kamaz koNTa n'ARRamum, ciRiya
  pacalai pAytaru n'utalum, n'Okki,
  vaRitu uku n'ejcinaL, piRitu onRu cuTTi,
  veyya uyirttanaL yAyE-
  10
  aiya!-ajcinam, aLiyam yAmE!
  tOzi, talaimakaRkuc ceRippu aRivuRIiyatu.- kapilar

  376. kuRijci
  muRajcevi yAnait taTak kaiyin taTaii
  iRaijciya kurala pain' tAT cen' tinai,
  varaiyOn vaNmai pOla, pala uTan
  kiLaiyOTu uNNum vaLaivAyp pAcinam!
  5
  kullai, kuLavi, kUtaLam, kuvaLai,
  illamoTu miTain'ta Irn' taN kaNNiyan,
  cuRRu amai villan, ceyalait tOnRum
  n'al tAr mArpan, kANkuRin, ciRiya
  n'anku avaRku aRiya uraimin; piRRai
  10
  aNagkum aNagkum pOlum? aNagki,
  vaRum punam kAval viTAmai
  aRin'tanir allirO, aRan il yAyE?
  tOzi, kiLimEl vaittuc ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-kapilar

  389. kuRijci
  vEgkaiyum puli InRana; aruviyum
  tEm paTu n'eTu varai maNiyin mAnum;
  annaiyum amarn'tu n'OkkinaLE, ennaiyum-
  kaLiRRu mukam tiRan'ta kallA vizut toTai
  5
  Eval iLaiyaroTu mA vazippaTTena,
  'ciRu kiLi muraNiya perug kural Enal
  kAval n'I' enROLE; cEvaloTu
  cilampin pOkiya citar kAl vAraNam
  mutaic cuval kiLaitta pUzi, mikap pala
  10
  n'an pon imaikkum n'ATanoTu
  anpuRu kAmam amaika n'am toTarpE.
  pakaRkuRi van'tu ozukAn'inRa kAlattut talaimakan kETpac colliyatu.-kAvirip pUmpaTTinattuc cegkaNNanAr

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 16:47:37(இந்திய நேரம்)