தமிழ் இணையக் கல்விக்கழகம் - TAMIL VIRTUAL ACADEMY

மொழிகள்

251-260

 • 251-260

  251. kuRijci
  n'eTu n'Ir aruviya kaTum pATTu AgkaN,
  piNi mutal araiya perug kal vAzaik
  kozu mutal Ay kani man'ti kavarum
  n'al malai n'ATanai n'ayavA, yAm, avan
  5
  n'ani pEr anpin, n'in kural Oppi,
  n'in puRagkAttalum kANpOy, n'I? en
  taLir Er mEnit tol kavin aziya,
  pali peRu kaTavuT pENi, kali ciRan'tu,
  n'uTagku n'ilaip paRavai uTagku pIL kavarum;
  10
  tOTu iTam kOTAy, kiLarn'tu,
  n'ITinai viLaimO! vAziya, tinaiyE!
  ciRaippuRamAkac ceRippu aRivuRIiyatu.-maturaip perumarutiLa n'AkanAr

  252. pAlai
  'ulavai Omai olku n'ilai oTugki,
  ciLvITu kaRagkum cEy n'ATTu attam,
  tiRam puri koLkaiyoTu iRan'tu ceyina allatu,
  arum poruT kUTTam irun'tOrkku il' ena,
  5
  valiyA n'ejcam valippa, cUzn'ta
  vinai iTai vilagkala pOlum-punai cuvarp
  pAvai anna pazitIr kATci,
  aitu Eyn'tu akanRa alkul, mai kUrn'tu
  malar piNaittanna mA itaz mazaik kaN,
  10
  muyal vETTu ezun'ta muTuku vicaik kata n'Ay
  n'al n'Ap puraiyum cIRaTi,
  pommal Oti, punaiizai kuNanE!
  'poruLvayiR piriyum' enak kavanRa talaimakaTkut tOzi colliyatu.-ammeyyan n'AkanAr

  253. kuRijci
  puLLup pati cErinum, puNarn'tOrk kANinum,
  paLLi yAnaiyin veyya uyirinai,
  kazipaTa varun'tiya evvamoTu peritu azin'tu
  enava kELAy, n'inaiyinai, n'I n'ani:
  5
  uLLinum panikkum-oL izaik kuRumakaL,
  pEr icai urumoTu mAri muRRiya,
  pal kuTaik kaLLin vaN makizp pAri,
  palavu uRu kunRam pOla,
  perug kavin eytiya arug kAppinaLE.
  ceRippu aRiviRIi varaivu kaTAyatu.-kapilar

  254. n'eytal
  vaNTal taiiyum, varu tirai utaittum,
  kunRu Ogku veN maNaR koTi aTumpu koytum,
  tuni il n'almozi iniya kURiyum,
  col etir peRAay uyagki, mellac
  5
  celIiya cellum oli irum parappa!
  umaNar tan'ta uppu n'oTai n'ellin
  ayini mA inRu arun'ta, n'Ilak
  kaNam n'ARu perun' toTai puraLum mArpin
  tuNai ilai tamiyai cEkkuvai allai-
  10
  n'Er kaN ciRu taTi n'Irin mARRi,
  vAnam vENTA uzavin em
  kAnal am ciRu kuTic cEn'tanai celinE
  tOzi paTaittu mozin'tatu.-ulOccanAr

  255. kuRijci
  kazutu kAl kiLara Ur maTin'tanRE;
  uru kezu marapin kuRijci pATi,
  kaTiyuTai viyal n'akark kAnavar tujcAr;
  vayak kaLiRu poruta vAL vari uzuvai
  5
  kal mukaic cilampil kuzumum; annO!-
  men tOL n'ekizn'tu n'Am varun'tinum, inRu avar
  vArAr AyinO n'anRumantilla-
  uyar varai aTukkattu oLiRupu minnip
  peyal kAlmayagkiya pozutu kazi pAnAL,
  10
  tirumaNi aravut tErn'tu uzala,
  urumuc civan'tu eRiyum Ogku varai ARE!
  ARu pArttu uRRatu.-AlampEri cAttanAr

  256. pAlai
  n'IyE, pATal cAnRa pazi tapu cIRaTi,
  alku peru n'alattu, amartta kaNNai;
  kATE, n'izal kavin izan'ta azal kavar maratta,
  pulampu vIRRirun'tu n'alam citain'tanavE;
  5
  in' n'ilai tavirn'tanam celavE: vain' n'utik
  kaLavuTan kamaza, piTavut taLai aviza,
  kAr peyal ceyta kAmar kAlai,
  maTap piNai tazIiya mA eruttu iralai
  kAz koL vElattu Az cinai payan'ta
  10
  kaN kavar vari n'izal vatiyum
  taN paTu kAnamum tavirn'tanam celavE.
  'poruLvayiR pirin'tAn' enRu ARRALAkiya talaimakaLait talaimakan ARRiyatu. -pAlai pATiya perugkaTugkO

  257. kuRijci
  viLivu il aravamoTu taLi ciRan'tu uraii,
  mazai ezun'tu iRutta n'aLir tUgku cilampin,
  kazai amalpu n'ITiya vAn uyar n'eTug kOTTu
  ilagku veL aruvi viyan malaik kavAan-
  5
  arumpu vAy avizn'ta karug kAl vEgkaip
  pon maruL n'aRu vI kalmicait tAam
  n'al malai n'ATa!-n'ayan'tanai aruLAy,
  iyagkun'ar maTin'ta ayam tikaz ciRu n'eRik
  kaTu mA vazagkutal aRin'tum,
  10
  n'aTu n'AL varuti; n'OkO yAnE.
  tOzi talaimakanatu Etam colli varaivu kaTAyatu.-vaNNakkan cOrumarugkumaranAr

  258. n'eytal
  pal pUg kAnal pakaRkuRi marIi
  celval-koNka!-ceRittanaL yAyE-
  katir kAl vempak kalkAy jAyiRRut
  tiruvuTai viyal n'akar varu virun'tu ayarmAr,
  5
  poRRoTi makaLir puRagkaTai ukutta
  kokku ukir n'imiral mAn'ti, el paTa,
  akal agkATi acai n'izal kuvitta
  pacciRAk kavarn'ta pacug kaT kAkkai
  tUgkal vagkattuk kUmpil cEkkum
  10
  marugkUrp paTTinattu anna, ivaL
  n'erugku Er elvaLai OTuva kaNTE.
  tOzi ceRippu aRivuRIiyatu.-n'akkIrar

  259. kuRijci
  yAgkuc ceyvAmkol-tOzi!-pon vI
  vEgkai Ogkiya tEm kamaz cAral,
  perug kal n'ATanoTu irum punattu alki,
  cev vAyp paig kiLi Oppi, av vAyp
  5
  peru varai aTukkattu aruvi ATi,
  cAral Aram vaNTu paTa n'Ivi,
  peritu amarn'tu iyain'ta kENmai ciRu n'ani
  ariya pOlak kANpEn-viri tiraik
  kaTal peyarn'tanaiya Aki,
  10
  pular patam koNTana EnaR kuralE?
  tOzi talaimakaLaic ceRippu aRivuRIi, varaivu kaTAyatu.-koRRag koRRanAr

  260. marutam
  kazun'Ir mEyn'ta karun' tAL erumai
  pazanat tAmaraip panimalar muNaii,
  taNTu cEr maLLarin iyali, ayalatu
  kunRu cEr veN maNal tujcum Ura!
  5
  veyyai pOla muyagkuti: munai ezat
  tevvart tEytta cev vEl vayavan
  mali punal vAyil iruppai anna, en
  oli pal kUn'tal n'alam peRap punain'ta
  mukai aviz kOtai vATTiya
  10
  pakaivanman? yAn maRan'tu amaikalanE!
  UTal maRutta talaimakaL colliyatu.-paraNar

Tags         :

புதுப்பிக்கபட்ட நாள் : 06-09-2016 14:55:56(இந்திய நேரம்)